Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Kummal­lista kala­soppaa

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Kummal­lista kala­soppaa

Julkaistu:

Vaikka liika­ka­las­tus yhä jatkuu, olemme ajau­tu­neet tilan­tee­seen, jossa yli puolet Euroo­pan mark­ki­noilla syötä­vistä kaloista on tuon­ti­ka­laa, kirjoit­taa euro­par­la­men­taa­rikko Sirpa Pieti­käi­nen ympä­ris­tö­ver­kos­ton kolum­nissa.

Kalat olivat agen­dalla, kun Euroo­pan parla­mentti kokoon­tui Stras­bour­gissa marras­kuussa. Kantaa otet­tiin niin Itäme­ren lohi­kan­toi­hin, hain evien leik­kaa­mi­seen kuin ylika­las­tet­tu­jen aluei­den palau­tu­mis­oh­jel­miin. Kaik­kia elvyt­tä­viä toimen­pi­teitä tarvi­taan, sillä Euroo­pan kala­kan­nat ovat kovaa vauh­tia hupe­ne­massa.

Euroo­pan komis­sion laskel­mien mukaan kala­kan­nois­tamme 88 prosent­tia kalas­te­taan tasolla, joka ylit­tää niiden kestä­vän enim­mäis­tuo­ton. Vuosi­kym­me­niä jatku­nut liika­ka­las­tus on romah­dut­ta­nut usei­den kala­la­jik­kei­den kannat meris­tämme. Ja kalan ollessa vähissä, osa kaloista kalas­te­taan jo ennen niiden suku­kyp­sää ikää, mikä osal­taan kaven­taa tule­via kala­kan­toja.

Erityi­sen herkkä laji ylika­las­tuk­selle on hai, jonka lisään­ty­mi­se­lin­kaari on poik­keuk­sel­li­sen pitkä. Haiden evien suosio erityi­sesti Kaak­kois-Aasiassa on johta­nut epäin­hi­mil­li­seen pyyn­ti­ta­paan, jossa eläi­mestä leika­taan merellä pois sen muita osia arvok­kaampi evä ja loppu­ruho heite­tään elävänä takai­sin mereen. Parla­mentti vaati­kin nyt eväpyyn­nin täydel­listä kiel­toa EU-lipun alla seilaa­ville kalas­tusa­luk­sille.

Kalas­tus­po­li­tiik­kaan liit­tyy myös monia muita haas­ta­via kysy­myk­siä. Liika­ka­las­tusta yllä­pi­de­tään monen­lais­ten talou­del­lis­ten tukien keinoin. Vesil­lämme liik­kuu suhteessa aivan liikaa kalas­tusa­luk­sia ? ja liian suuria sellai­sia -, jotka omalta osal­taan hirt­tä­vät meitä kiinni ylika­pa­si­teet­tiin ja liika­ka­las­tuk­seen. On synty­nyt noidan­kehä, jossa vähen­ty­neet kala­kan­nat ovat lisän­neet alus­ten määrää ja kokoa, jotka taas puoles­taan edel­leen pienen­tä­vät kala­kan­toja.  Suurilla verkoilla kalas­ta­vat aluk­set myös nosta­vat merestä rutkasti nk. sivusaa­lista, joka usein heite­tään pois hyödyn­tä­mättä. Tämä tuhlai­leva käytäntö tulisi ehdot­to­masti saada mini­miin.

Hassua kyllä, vaikka liika­ka­las­tus yhä jatkuu, olemme ajau­tu­neet tilan­tee­seen, jossa yli puolet Euroo­pan mark­ki­noilla syötä­västä kaloista on tuon­ti­ka­laa. Asialla on siis myös kehi­tys­po­liit­ti­nen puolensa. Kalo­jen määrän laskiessa eten­kin Afri­kan köyhim­pien maiden meria­lueilta on ostettu kalas­tusoi­keuk­sia, joka puoles­taan on vaikeut­ta­nut paikal­lis­ten kalas­ta­jien muuten­kin niuk­kaa elin­kei­noa.

EU:n kalas­tus­po­li­tiikka on tois­tai­seksi ollut yksi suurim­pia euroop­pa­lai­sia epäon­nis­tu­mi­sia. Kala­kan­to­jen säilyt­tä­mi­sen kanssa vastak­kain on asetettu erityi­sesti eteläeu­roop­pa­lais­ten kalas­ta­jien elin­kei­non säily­mi­nen. Loogi­sem­min ajatel­tuna näiden taho­jen edut ovat kuiten­kin yhte­ne­väi­set ? terveet ja kestä­vät kala­kan­nat takaa­vat kalas­ta­jien elin­kei­non säily­mi­sen pitkällä aika­jän­teellä.

Tois­tai­seksi liika­ka­las­tuk­seen on EU:ssa puututtu vasta, kun jokin laji todella on vaarassa kadota mannerta ympä­röi­västä merestä. Yksi esimerkki tästä on tonni­kala, jonka lisää­mistä uhana­lais­ten eläin­ten listalle EU lopulta aset­tui tuke­maan vuonna 2010. Tuol­loin arvioi­tiin, että ilman suoje­lu­toi­men­pi­teitä Atlan­tin sinie­vä­ton­ni­ka­lat olisi­vat tähän päivään mennessä jo kuol­leet suku­puut­toon. Tiuk­ko­jen suoje­lu­toi­mien johdosta kanta on nyt kuiten­kin elpy­mään päin.

Luon­non moni­muo­toi­suu­den katoa­mi­nen on vakava ongelma niin maalla kuin merellä. Nykyi­sen kulu­tus­tah­din jatkuessa ihmis­kunta tarvit­see toisen koko­nai­sen maapal­lon verran resurs­seja jo vuoteen 2030 mennessä. Moni­muo­toi­suu­den suoje­luun löytyy kyllä varoja ja niiden kerää­mi­sen voisi aloit­taa karsi­malla juuri näitä edellä mainit­tuja haital­li­sia tukia.

Kala­kan­to­jen kestä­vyyttä ajat­te­le­van kulut­ta­jan ei toki tarvitse koko­naan sivuut­taa kaupan kala­tis­kejä. Kalan syömi­nen parhaim­mil­laan täyt­tää kaikki hyvät ruuan edel­ly­tyk­set: se on terveel­listä, turval­lista, eettistä ja ? ennen kaik­kea ? herkul­lista. Tiskillä pitää kuiten­kin olla tietoi­nen siitä, mistä kala tulee. Suomen järvessä kasva­nut särki on ekolo­gi­sesti kestä­vämpi valinta kuin kaukaa tuotu tonni­kala.

Joiden­kin kala­la­jien vilje­lystä on saatu hyviä tulok­sia ekolo­gi­suu­den ja kannan säily­mi­sen mitta­reilla. Lisäksi voi aina ostaa roska­ka­loja, eli kalas­tuk­sen sivu­tuot­teena tai vesis­tö­jen puhdis­tuk­sen yhtey­dessä nostet­tuja kaloja. Juuri särki on hyvä esimerkki tällai­sesta roska­ka­lasta.  Särkiä kalas­te­taan järvien rehe­vöi­ty­mi­sen hillit­se­mi­seksi. Puhdis­tus­ka­las­tuk­sen jälkeen on turha heit­tää kaloja kuiten­kaan pois.

Särjestä voi nimit­täin valmis­taa monia herkul­li­sia kala­ruo­kia. Tässä yksi hyväksi koettu resepti:

Särki­ruukku

Laita uuni­vuo­kaan kerrok­sit­tain sipu­lia, öljyä ja särki­fi­leitä. Paista uunissa 100° lämmössä yön yli. Aamulla uunissa odot­taa valmis kala­mu­reke.

Sirpa Pieti­käi­nen
euro­par­la­men­taa­rikko

Kolumni on ilmes­ty­nyt Hämeen Sano­missa viikolla 47.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content