Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Myös ympäristö­ystävällisissä ja turval­li­sissa tuot­teissa on kemi­kaa­leja

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Myös ympäristö­ystävällisissä ja turval­li­sissa tuot­teissa on kemi­kaa­leja

Julkaistu:

Teks­tiili- ja vaate­tus­teol­li­suus on yksi maail­man merkit­tä­vim­mistä toimia­loista. Sen maail­man­laa­jui­nen liike­vaihto on yli 2 biljoo­naa euroa, ja ala työl­lis­tää liki 100 miljoo­naa ihmistä. Myös Suomen teks­tiili- ja vaate­tusala on usein kuvi­tel­tua merkit­tä­vämpi toimiala: koko ala työl­lis­tää yli 30 000 ihmistä ja alan liike­vaih­dosta suurin osa tulee ulko­maan­kau­pasta. Lisäksi alan tule­vai­suus on mahdol­li­suuk­sia täynnä.

Yksi teks­tiili- ja vaate­tusa­lan kohtaa­mista haas­teista on ylei­nen suhtau­tu­mi­nen kemi­kaa­lei­hin. Kemi­kaa­lit ovat kuiten­kin osa elämäämme, ja niitä vastus­te­taan ja pelä­tään usein turhaan. Ilman kemi­kaa­leja meillä ei olisi nyky­muo­toi­sia teks­tii­lejä. Jopa koti­lam­paan villa on pestävä ennen langaksi kehrää­mistä, ja saip­pua­kin sisäl­tää kemi­kaa­leja.

Nyky­teks­tii­lit ovat kaikin puolin parem­pia kuin enti­set

Kemi­kaa­leilla on teks­tii­lien valmis­tuk­sen eri vaiheissa luke­mat­to­mia korvaa­mat­to­man tärkeitä tehtä­viä ja vaiku­tuk­sia. Niitä tarvi­taan mm. kuidun­tuo­tan­nosta langan­val­mis­tuk­seen, kuitu- tai lanka­vär­jäyk­seen, kudon­taan, painan­taan ja viimeis­te­lyyn. Mekaa­nis­ten käsit­te­ly­jen ohella kemial­li­silla käsit­te­lyillä teks­tii­liin saadaan toivo­tut ominai­suu­det ? toimin­nal­li­suus, ulko­näkö, tuntu.

Ominai­suuk­sien ohella on myös teks­tii­lien valmis­tus­me­ne­tel­miä ja testausta vuosien varrella jatku­vasti kehi­tetty. Nykyi­set teks­tii­lit ovat siksi entistä ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­piä ja turval­li­sem­pia niin kulut­ta­jille kuin teks­tii­li­teol­li­suu­dessa työs­ken­te­le­vil­le­kin. Suoma­lai­selle teks­tii­li­teol­li­suu­delle ympä­ris­tö­asiat ja tuot­tei­den turval­li­suus ovat tärkeitä. Haaste kohdis­tuu käytän­nössä erityi­sesti Euroo­pan ulko­puo­lelta tuota­viin teks­tii­lei­hin.

Osaa­mi­nen on tärkeää

Ajoit­tain mediassa nousee­kin kuiten­kin hälyjä aineista, joita on löyty­nyt jois­tain tuot­teista tai esimer­kiksi vesis­töstä, tai jos jokin tuote on aiheut­ta­nut hait­ta­reak­tioita niiden kanssa koske­tuk­siin joutu­neille ihmi­sille. Asioista keskus­te­le­mi­nen on koko alalle eduksi, koska näin ala pystyy edel­leen kehit­tä­mään omaa valvon­taa ja osaa­mista.

Teks­tii­lien ja vaat­tei­den turval­li­suus vaatii nyky­ai­kaista osaa­mista, kuten kaikki turval­li­nen teke­mi­nen. Nykyi­sen hajau­tu­neen tuotan­to­ket­jun hallinta vaatii entistä enem­män osaa­mista, kuten myös alan poten­ti­aa­lin saavut­ta­mi­nen. On siis koko Suomen edun mukaista, että maassa on vahva koko tuotan­to­ket­jun kattava koulu­tus. Viime­ai­kai­set koulu­tus­po­liit­ti­set linjauk­set, kuten vuoden 2014 alussa uudis­tuva ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen rahoi­tus- ja säädö­soh­jaus, ovat kuiten­kin vali­tet­ta­vasti rapaut­ta­neet teks­tiili- ja vaate­tusin­si­nöö­rien koulut­ta­mi­sen edel­ly­tyk­set, ja tehneet koulu­tuk­sen tarjoa­mi­sen oppi­lai­tok­sille kestä­mät­tö­mäksi.

Suoma­lai­nen teks­tiili- ja vaate­tus­teol­li­suus tarjoaa kulut­ta­jille vastuul­li­suutta

Turval­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­rasto TUKES tekee vuosit­tain joulun alla testejä joulu­lah­ja­tuot­teista. Tänä vuonna tavan­omais­ten lelu­jen ja joulu­va­lo­jen lisäksi tutkit­tiin myös lasten­vaat­tei­den sisäl­tä­miä kemi­kaa­leja. TUKESIN otan­nan perus­teella suoma­lais­ten lasten­vaat­teet täyt­tä­vät hyvin kemi­kaa­lei­hin liit­ty­vät vaati­muk­set. Huomau­tet­ta­vaa ei ollut. Tutki­muk­sessa oli mukana mm. Mari­me­kon ja Sukka­mes­ta­rien tuot­teita.

Suoma­lai­nen teol­li­suus tarjoaa ympä­ris­tölle suotui­sia ja kulut­ta­jille turval­li­sia teks­tii­lejä ja vaat­teita. Kulut­ta­jien vaiku­tus­valta näiden tuot­tei­den menek­kiin on suuri. Kulut­ta­jan valin­nat ohjaava sitä, millai­sia tuot­teita kauppa heille jatkossa mark­ki­noi. Asia­kas voi myös vaatia enem­män tietoa kaupalta, teol­li­suu­delta ja tiedo­tus­vä­li­neiltä.

Teks­tii­lien ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set lisään­ty­vät kaupan kassan jälkeen

Huomioi­malla hankin­noissa myös teks­tii­lien huol­ta­mi­sen, voi kulut­taja valin­noil­laan vaikut­taa aiheut­ta­maansa koko­nai­sym­pä­ris­tö­kuor­maan. Teks­tii­lien koko elin­kaa­ren aikai­sista ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sista suuri osuus syntyy niiden pesusta ja huol­losta. Mate­ri­aa­li­va­lin­noilla, oikealla huol­lolla voi piden­tää vaat­tei­den ja muiden teks­tii­lien käyt­töi­kää ja merkit­tä­västi vähen­tää niiden aiheut­ta­mia ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia.

Oma osaa­mi­nen ja ymmär­rys ovat erit­täin tärkeää, sillä joskus kulut­ta­jaa ohja­taan myös harhaan. Esimer­kiksi alhai­sin mahdol­li­nen pesu­läm­pö­tila on vain harvoin ympä­ris­töys­tä­väl­li­sin ratkaisu. Jos vaate ei puhdistu, sen elin­kaari lyhe­nee.

Toivomme, että jo koulussa suoma­lai­set oppi­si­vat teks­tii­li­ma­te­ri­aa­lien, vaate­va­lin­to­jen ja teks­tii­lien huol­lon merki­tyk­sen. Yhdessä toimi­van kier­rä­tyk­sen ja jäte­huol­lon kanssa näillä on suuri vaiku­tus ympä­ris­tölle.

Turval­lista joulua!
Anna-Kaisa Auvi­nen
toimi­tus­joh­taja
Teks­tiili- ja vaate­tus­teol­li­suus Fina­tex ry

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content