Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Myös ympäristö­ystävällisissä ja turval­li­sissa tuotteissa on kemikaaleja – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Myös ympäristö­ystävällisissä ja turval­li­sissa tuotteissa on kemikaaleja

Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Myös ympäristö­ystävällisissä ja turval­li­sissa tuotteissa on kemikaaleja

Julkaistu: 20.12.2013 Programarbete

Tekstiili- ja vaate­tus­teol­lisuus on yksi maailman merkit­tä­vim­mistä toimia­loista. Sen maail­man­laa­juinen liike­vaihto on yli 2 biljoonaa euroa, ja ala työllistää liki 100 miljoonaa ihmistä. Myös Suomen tekstiili- ja vaate­tusala on usein kuviteltua merkit­tä­vämpi toimiala: koko ala työllistää yli 30 000 ihmistä ja alan liike­vaih­dosta suurin osa tulee ulkomaan­kau­pasta. Lisäksi alan tulevaisuus on mahdol­li­suuksia täynnä.

Yksi tekstiili- ja vaate­tusalan kohtaa­mista haasteista on yleinen suhtau­tu­minen kemikaa­leihin. Kemikaalit ovat kuitenkin osa elämäämme, ja niitä vastus­tetaan ja pelätään usein turhaan. Ilman kemikaaleja meillä ei olisi nykymuo­toisia tekstiilejä. Jopa kotilampaan villa on pestävä ennen langaksi kehrää­mistä, ja saippuakin sisältää kemikaaleja.

Nykyteks­tiilit ovat kaikin puolin parempia kuin entiset

Kemikaa­leilla on tekstiilien valmis­tuksen eri vaiheissa lukemat­tomia korvaa­mat­toman tärkeitä tehtäviä ja vaiku­tuksia. Niitä tarvitaan mm. kuidun­tuo­tan­nosta langan­val­mis­tukseen, kuitu- tai lanka­vär­jäykseen, kudontaan, painantaan ja viimeis­telyyn. Mekaa­nisten käsit­te­lyjen ohella kemial­li­silla käsit­te­lyillä tekstiiliin saadaan toivotut ominai­suudet ? toimin­nal­lisuus, ulkonäkö, tuntu.

Ominai­suuksien ohella on myös tekstiilien valmis­tus­me­ne­telmiä ja testausta vuosien varrella jatku­vasti kehitetty. Nykyiset tekstiilit ovat siksi entistä ympäris­töys­tä­väl­li­sempiä ja turval­li­sempia niin kulut­ta­jille kuin tekstii­li­teol­li­suu­dessa työsken­te­le­vil­lekin. Suoma­lai­selle tekstii­li­teol­li­suu­delle ympäris­tö­asiat ja tuotteiden turval­lisuus ovat tärkeitä. Haaste kohdistuu käytän­nössä erityi­sesti Euroopan ulkopuo­lelta tuotaviin tekstii­leihin.

Osaaminen on tärkeää

Ajoittain mediassa nouseekin kuitenkin hälyjä aineista, joita on löytynyt joistain tuotteista tai esimer­kiksi vesis­töstä, tai jos jokin tuote on aiheut­tanut haitta­reak­tioita niiden kanssa koske­tuksiin joutu­neille ihmisille. Asioista keskus­te­le­minen on koko alalle eduksi, koska näin ala pystyy edelleen kehit­tämään omaa valvontaa ja osaamista.

Tekstiilien ja vaatteiden turval­lisuus vaatii nykyai­kaista osaamista, kuten kaikki turval­linen tekeminen. Nykyisen hajau­tuneen tuotan­to­ketjun hallinta vaatii entistä enemmän osaamista, kuten myös alan poten­ti­aalin saavut­ta­minen. On siis koko Suomen edun mukaista, että maassa on vahva koko tuotan­to­ketjun kattava koulutus. Viime­ai­kaiset koulu­tus­po­liit­tiset linjaukset, kuten vuoden 2014 alussa uudistuva ammat­ti­kor­kea­kou­lujen rahoitus- ja säädö­sohjaus, ovat kuitenkin valitet­ta­vasti rapaut­taneet tekstiili- ja vaate­tusin­si­nöörien koulut­ta­misen edelly­tykset, ja tehneet koulu­tuksen tarjoa­misen oppilai­tok­sille kestä­mät­tö­mäksi.

Suoma­lainen tekstiili- ja vaate­tus­teol­lisuus tarjoaa kulut­ta­jille vastuul­li­suutta

Turval­lisuus- ja kemikaa­li­vi­rasto TUKES tekee vuosittain joulun alla testejä joulu­lah­ja­tuot­teista. Tänä vuonna tavan­omaisten lelujen ja joulu­va­lojen lisäksi tutkittiin myös lasten­vaat­teiden sisäl­tämiä kemikaaleja. TUKESIN otannan perus­teella suoma­laisten lasten­vaatteet täyttävät hyvin kemikaa­leihin liittyvät vaati­mukset. Huomau­tet­tavaa ei ollut. Tutki­muk­sessa oli mukana mm. Marimekon ja Sukka­mes­tarien tuotteita.

Suoma­lainen teollisuus tarjoaa ympäris­tölle suotuisia ja kulut­ta­jille turval­lisia tekstiilejä ja vaatteita. Kulut­tajien vaiku­tus­valta näiden tuotteiden menekkiin on suuri. Kulut­tajan valinnat ohjaava sitä, millaisia tuotteita kauppa heille jatkossa markkinoi. Asiakas voi myös vaatia enemmän tietoa kaupalta, teolli­suu­delta ja tiedo­tus­vä­li­neiltä.

Tekstiilien ympäris­tö­vai­ku­tukset lisään­tyvät kaupan kassan jälkeen

Huomioi­malla hankin­noissa myös tekstiilien huolta­misen, voi kuluttaja valin­noillaan vaikuttaa aiheut­ta­maansa kokonai­sym­pä­ris­tö­kuormaan. Tekstiilien koko elinkaaren aikai­sista ympäris­tö­vai­ku­tuk­sista suuri osuus syntyy niiden pesusta ja huollosta. Materi­aa­li­va­lin­noilla, oikealla huollolla voi pidentää vaatteiden ja muiden tekstiilien käyttöikää ja merkit­tä­västi vähentää niiden aiheut­tamia ympäris­tö­vai­ku­tuksia.

Oma osaaminen ja ymmärrys ovat erittäin tärkeää, sillä joskus kulut­tajaa ohjataan myös harhaan. Esimer­kiksi alhaisin mahdol­linen pesuläm­pötila on vain harvoin ympäris­töys­tä­väl­lisin ratkaisu. Jos vaate ei puhdistu, sen elinkaari lyhenee.

Toivomme, että jo koulussa suoma­laiset oppisivat tekstii­li­ma­te­ri­aalien, vaate­va­lin­tojen ja tekstiilien huollon merki­tyksen. Yhdessä toimivan kierrä­tyksen ja jätehuollon kanssa näillä on suuri vaikutus ympäris­tölle.

Turval­lista joulua!
Anna-Kaisa Auvinen
toimi­tus­johtaja
Tekstiili- ja vaate­tus­teol­lisuus Finatex ry


Kokoomus.fi