Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Myös ympäristö­ystävällisissä ja turval­li­sissa tuot­teissa on kemi­kaa­leja

Julkaistu: 20.12.2013

Teks­tiili- ja vaate­tus­teol­li­suus on yksi maail­man merkit­tä­vim­mistä toimia­loista. Sen maail­man­laa­jui­nen liike­vaihto on yli 2 biljoo­naa euroa, ja ala työl­lis­tää liki 100 miljoo­naa ihmistä. Myös Suomen teks­tiili- ja vaate­tusala on usein kuvi­tel­tua merkit­tä­vämpi toimiala: koko ala työl­lis­tää yli 30 000 ihmistä ja alan liike­vaih­dosta suurin osa tulee ulko­maan­kau­pasta. Lisäksi alan tule­vai­suus on mahdol­li­suuk­sia täynnä.

Yksi teks­tiili- ja vaate­tusa­lan kohtaa­mista haas­teista on ylei­nen suhtau­tu­mi­nen kemi­kaa­lei­hin. Kemi­kaa­lit ovat kuiten­kin osa elämäämme, ja niitä vastus­te­taan ja pelä­tään usein turhaan. Ilman kemi­kaa­leja meillä ei olisi nyky­muo­toi­sia teks­tii­lejä. Jopa koti­lam­paan villa on pestävä ennen langaksi kehrää­mistä, ja saip­pua­kin sisäl­tää kemi­kaa­leja.

Nyky­teks­tii­lit ovat kaikin puolin parem­pia kuin enti­set

Kemi­kaa­leilla on teks­tii­lien valmis­tuk­sen eri vaiheissa luke­mat­to­mia korvaa­mat­to­man tärkeitä tehtä­viä ja vaiku­tuk­sia. Niitä tarvi­taan mm. kuidun­tuo­tan­nosta langan­val­mis­tuk­seen, kuitu- tai lanka­vär­jäyk­seen, kudon­taan, painan­taan ja viimeis­te­lyyn. Mekaa­nis­ten käsit­te­ly­jen ohella kemial­li­silla käsit­te­lyillä teks­tii­liin saadaan toivo­tut ominai­suu­det ? toimin­nal­li­suus, ulko­näkö, tuntu.

Ominai­suuk­sien ohella on myös teks­tii­lien valmis­tus­me­ne­tel­miä ja testausta vuosien varrella jatku­vasti kehi­tetty. Nykyi­set teks­tii­lit ovat siksi entistä ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­piä ja turval­li­sem­pia niin kulut­ta­jille kuin teks­tii­li­teol­li­suu­dessa työs­ken­te­le­vil­le­kin. Suoma­lai­selle teks­tii­li­teol­li­suu­delle ympä­ris­tö­asiat ja tuot­tei­den turval­li­suus ovat tärkeitä. Haaste kohdis­tuu käytän­nössä erityi­sesti Euroo­pan ulko­puo­lelta tuota­viin teks­tii­lei­hin.

Osaa­mi­nen on tärkeää

Ajoit­tain mediassa nousee­kin kuiten­kin hälyjä aineista, joita on löyty­nyt jois­tain tuot­teista tai esimer­kiksi vesis­töstä, tai jos jokin tuote on aiheut­ta­nut hait­ta­reak­tioita niiden kanssa koske­tuk­siin joutu­neille ihmi­sille. Asioista keskus­te­le­mi­nen on koko alalle eduksi, koska näin ala pystyy edel­leen kehit­tä­mään omaa valvon­taa ja osaa­mista.

Teks­tii­lien ja vaat­tei­den turval­li­suus vaatii nyky­ai­kaista osaa­mista, kuten kaikki turval­li­nen teke­mi­nen. Nykyi­sen hajau­tu­neen tuotan­to­ket­jun hallinta vaatii entistä enem­män osaa­mista, kuten myös alan poten­ti­aa­lin saavut­ta­mi­nen. On siis koko Suomen edun mukaista, että maassa on vahva koko tuotan­to­ket­jun kattava koulu­tus. Viime­ai­kai­set koulu­tus­po­liit­ti­set linjauk­set, kuten vuoden 2014 alussa uudis­tuva ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen rahoi­tus- ja säädö­soh­jaus, ovat kuiten­kin vali­tet­ta­vasti rapaut­ta­neet teks­tiili- ja vaate­tusin­si­nöö­rien koulut­ta­mi­sen edel­ly­tyk­set, ja tehneet koulu­tuk­sen tarjoa­mi­sen oppi­lai­tok­sille kestä­mät­tö­mäksi.

Suoma­lai­nen teks­tiili- ja vaate­tus­teol­li­suus tarjoaa kulut­ta­jille vastuul­li­suutta

Turval­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­rasto TUKES tekee vuosit­tain joulun alla testejä joulu­lah­ja­tuot­teista. Tänä vuonna tavan­omais­ten lelu­jen ja joulu­va­lo­jen lisäksi tutkit­tiin myös lasten­vaat­tei­den sisäl­tä­miä kemi­kaa­leja. TUKESIN otan­nan perus­teella suoma­lais­ten lasten­vaat­teet täyt­tä­vät hyvin kemi­kaa­lei­hin liit­ty­vät vaati­muk­set. Huomau­tet­ta­vaa ei ollut. Tutki­muk­sessa oli mukana mm. Mari­me­kon ja Sukka­mes­ta­rien tuot­teita.

Suoma­lai­nen teol­li­suus tarjoaa ympä­ris­tölle suotui­sia ja kulut­ta­jille turval­li­sia teks­tii­lejä ja vaat­teita. Kulut­ta­jien vaiku­tus­valta näiden tuot­tei­den menek­kiin on suuri. Kulut­ta­jan valin­nat ohjaava sitä, millai­sia tuot­teita kauppa heille jatkossa mark­ki­noi. Asia­kas voi myös vaatia enem­män tietoa kaupalta, teol­li­suu­delta ja tiedo­tus­vä­li­neiltä.

Teks­tii­lien ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set lisään­ty­vät kaupan kassan jälkeen

Huomioi­malla hankin­noissa myös teks­tii­lien huol­ta­mi­sen, voi kulut­taja valin­noil­laan vaikut­taa aiheut­ta­maansa koko­nai­sym­pä­ris­tö­kuor­maan. Teks­tii­lien koko elin­kaa­ren aikai­sista ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sista suuri osuus syntyy niiden pesusta ja huol­losta. Mate­ri­aa­li­va­lin­noilla, oikealla huol­lolla voi piden­tää vaat­tei­den ja muiden teks­tii­lien käyt­töi­kää ja merkit­tä­västi vähen­tää niiden aiheut­ta­mia ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia.

Oma osaa­mi­nen ja ymmär­rys ovat erit­täin tärkeää, sillä joskus kulut­ta­jaa ohja­taan myös harhaan. Esimer­kiksi alhai­sin mahdol­li­nen pesu­läm­pö­tila on vain harvoin ympä­ris­töys­tä­väl­li­sin ratkaisu. Jos vaate ei puhdistu, sen elin­kaari lyhe­nee.

Toivomme, että jo koulussa suoma­lai­set oppi­si­vat teks­tii­li­ma­te­ri­aa­lien, vaate­va­lin­to­jen ja teks­tii­lien huol­lon merki­tyk­sen. Yhdessä toimi­van kier­rä­tyk­sen ja jäte­huol­lon kanssa näillä on suuri vaiku­tus ympä­ris­tölle.

Turval­lista joulua!
Anna-Kaisa Auvi­nen
toimi­tus­joh­taja
Teks­tiili- ja vaate­tus­teol­li­suus Fina­tex ry