Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Puura­ken­ta­mi­sen lisää­mi­nen on myös ympä­ris­tö­teko

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Puura­ken­ta­mi­sen lisää­mi­nen on myös ympä­ris­tö­teko

Julkaistu:

Euroo­pan talou­den junna­tessa on tärkeää ponnis­tella uusien kasvua­lo­jen löytä­mi­seksi. Uuden kasvun, inno­vaa­tioi­den ja työpaik­ko­jen synnyt­tä­mi­nen on paitsi uuden Junc­ke­rin komis­sion, myös Suomen halli­tuk­sen ykkös­ta­voite. Biota­lou­dessa on tässä suhteessa monia mahdol­li­suuk­sia hyödyn­net­tä­väksi. Tavoit­teen saavut­ta­mi­nen vaatii kuiten­kin työtä.

Euroop­pa­lai­set puu- ja metsä­teol­li­suus­jär­jes­töt ovat otta­neet haas­teen uuden kasvun ja työpaik­ko­jen luomi­seksi vaka­vasti. Alan yrityk­set tavoit­te­le­vat jopa 80 000 uuden työpai­kan synnyt­tä­mistä tule­vina vuosina. Tarkoi­tuk­sena on myös kasvat­taa puutuot­tei­den vien­tiä unio­nin ulko­puo­lelle.

Biota­lou­den kasvun kannalta avai­na­se­massa on kestävä metsä­ta­lous. Käytä­vä­kes­kus­te­luissa on nopeasti paljas­tu­nut, ettei Euroo­passa aina tiedetä esimer­kiksi sitä, että Suomessa metsät kasva­vat huomat­ta­vasti enem­män kuin niitä haka­taan. Maamme serti­fioi­dut metsät täyt­tä­vät tiukim­mat­kin kritee­rit kestä­vän käytön suhteen ja käyvät hyvästä esimer­kistä myös muille jäsen­maille.

Myös euroop­pa­lais­ten puutuot­tei­den sisä­mark­ki­noi­den kehit­tä­mistä on jatket­tava määrä­tie­toi­sesti ja kaupan esteitä purkaen. Itse jätin viime viikolla puura­ken­ta­mi­sen sään­te­lystä kirjal­li­sen kysy­myk­sen komis­siolle. Euroo­pan komis­sion mandaa­tilla tehdään tällä hetkellä pääl­lek­käistä sään­te­lyä liit­tyen puutuot­tei­den serti­fioin­tiin, ja se vaikut­taa myös jäsen­mai­den kansal­li­seen lain­sää­dän­töön. Erilai­set serti­fioin­nit vaikeut­ta­vat tällä hetkellä sisä­mark­ki­noi­den toimi­vuutta.

Pääl­lek­käi­sen sään­te­lyn lisäksi harmaita hiuk­sia puuta­lou­den kehit­ty­mi­selle aiheut­ta­vat myös jäsen­mai­den toisis­taan poik­kea­vat raken­nus- ja palo­tur­val­li­suus­mää­räyk­set. Koska olosuh­teet poik­kea­vat suuresti eri jäsen­mai­den välillä esimer­kiksi ilmas­tosta johtuen, en pidä järke­vänä raken­nus­mää­räys­ten yhte­näis­tä­mistä. Sen sijaan palo­tur­val­li­suus­mää­räyk­siä voitai­siin muut­taa siten, että yhdessä maassa hyväk­sytty puutuote pääsisi mark­ki­noille myös muissa jäsen­maissa.

Suomessa palo­tur­val­li­suus­mää­räyk­siä muutet­tiin muutama vuosi sitten puura­ken­ta­mi­sen lisää­mi­seksi. Nykyi­set määräyk­set salli­vat jopa kahdek­san­ker­rok­sis­ten puuker­ros­ta­lo­jen raken­ta­mi­sen. Uusia kohteita on valmis­tu­nut ja suun­nit­teilla ympäri Suomen.

Puura­ken­ta­mi­sen hyödyt on havaittu erityi­sesti kaupun­kien täyden­nys­ra­ken­ta­mi­sessa, mutta puun osuutta voitai­siin lisätä vielä tuntu­vasti Euroo­pan tasolla. On myös hyvä muis­taa, että puura­ken­ta­mi­sen lisää­mi­nen on myös ympä­ris­tö­teko, koska puu on kestävä, uusiu­tuva mate­ri­aali joka myös sitoo hiili­diok­si­dia.

Henna Virk­ku­nen
Euro­par­la­men­taa­rikko

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content