Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Puura­ken­ta­misen lisää­minen on myös ympäris­töteko – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Puura­ken­ta­misen lisää­minen on myös ympäris­töteko

Kokoo­muksen ympäristö­verkoston kolumni: Puura­ken­ta­misen lisää­minen on myös ympäris­töteko

Julkaistu: 30.09.2014 Programarbete

Euroopan talouden junna­tessa on tärkeää ponnis­tella uusien kasvua­lojen löytä­mi­seksi. Uuden kasvun, innovaa­tioiden ja työpaik­kojen synnyt­tä­minen on paitsi uuden Junckerin komission, myös Suomen halli­tuksen ykkös­ta­voite. Biota­lou­dessa on tässä suhteessa monia mahdol­li­suuksia hyödyn­net­tä­väksi. Tavoitteen saavut­ta­minen vaatii kuitenkin työtä.

Euroop­pa­laiset puu- ja metsä­teol­li­suus­jär­jestöt ovat ottaneet haasteen uuden kasvun ja työpaik­kojen luomi­seksi vakavasti. Alan yritykset tavoit­te­levat jopa 80 000 uuden työpaikan synnyt­tä­mistä tulevina vuosina. Tarkoi­tuksena on myös kasvattaa puutuot­teiden vientiä unionin ulkopuo­lelle.

Biota­louden kasvun kannalta avaina­se­massa on kestävä metsä­talous. Käytä­vä­kes­kus­te­luissa on nopeasti paljas­tunut, ettei Euroo­passa aina tiedetä esimer­kiksi sitä, että Suomessa metsät kasvavat huomat­ta­vasti enemmän kuin niitä hakataan. Maamme serti­fioidut metsät täyttävät tiukim­matkin kriteerit kestävän käytön suhteen ja käyvät hyvästä esimer­kistä myös muille jäsen­maille.

Myös euroop­pa­laisten puutuot­teiden sisämark­ki­noiden kehit­tä­mistä on jatkettava määrä­tie­toi­sesti ja kaupan esteitä purkaen. Itse jätin viime viikolla puura­ken­ta­misen säänte­lystä kirjal­lisen kysymyksen komis­siolle. Euroopan komission mandaa­tilla tehdään tällä hetkellä päällek­käistä sääntelyä liittyen puutuot­teiden serti­fiointiin, ja se vaikuttaa myös jäsen­maiden kansal­liseen lainsää­däntöön. Erilaiset serti­fioinnit vaikeut­tavat tällä hetkellä sisämark­ki­noiden toimi­vuutta.

Päällek­käisen sääntelyn lisäksi harmaita hiuksia puuta­louden kehit­ty­mi­selle aiheut­tavat myös jäsen­maiden toisistaan poikkeavat rakennus- ja palotur­val­li­suus­mää­räykset. Koska olosuhteet poikkeavat suuresti eri jäsen­maiden välillä esimer­kiksi ilmas­tosta johtuen, en pidä järkevänä raken­nus­mää­räysten yhtenäis­tä­mistä. Sen sijaan palotur­val­li­suus­mää­räyksiä voitaisiin muuttaa siten, että yhdessä maassa hyväk­sytty puutuote pääsisi markki­noille myös muissa jäsen­maissa.

Suomessa palotur­val­li­suus­mää­räyksiä muutettiin muutama vuosi sitten puura­ken­ta­misen lisää­mi­seksi. Nykyiset määräykset sallivat jopa kahdek­san­ker­rok­sisten puuker­ros­ta­lojen raken­ta­misen. Uusia kohteita on valmis­tunut ja suunnit­teilla ympäri Suomen.

Puura­ken­ta­misen hyödyt on havaittu erityi­sesti kaupunkien täyden­nys­ra­ken­ta­mi­sessa, mutta puun osuutta voitaisiin lisätä vielä tuntu­vasti Euroopan tasolla. On myös hyvä muistaa, että puura­ken­ta­misen lisää­minen on myös ympäris­töteko, koska puu on kestävä, uusiutuva materiaali joka myös sitoo hiili­diok­sidia.

Henna Virkkunen
Europar­la­men­taa­rikko


Kokoomus.fi