Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Halli­tus­oh­jelma: Irti hiilestä, ravin­teet meren sijaan talteen

Halli­tus­oh­jelma: Irti hiilestä, ravin­teet meren sijaan talteen

Julkaistu:

Ensim­mäistä kertaa halli­tus­oh­jel­massa linja­taan selkeästi kivi­hii­len käytön lopet­ta­mi­sesta ja tuon­tiöl­jyn käytön puolit­ta­mi­sesta vuoteen 2030 mennessä. Itäme­ren suojelu ja kier­to­ta­lous saavat vauh­tia taka­ra­jasta, jonka mukaan puolet maata­lou­den lannasta ja jäte­ve­sien liet­teestä kulkee takai­sin lannoit­teeksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Viime viikolla edus­kun­nassa käsi­telty uusi halli­tus­oh­jelma on tietysti kompro­missi, mutta varsin­kin ener­gia- ja jäte­asioi­den osalta mennään kaksi askelta eteen­päin. Luon­non­suo­jelu sai torjun­ta­voi­ton ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön itse­näi­syy­tenä, mutta on rehel­li­sesti todet­tava, että samalla kun ihmis­ten palve­luista leika­taan miljar­deja, myös luon­non­suo­je­lua­luei­den hankin­nassa joudu­taan sääs­tä­mään.

Tavoite 1: Kivi­hii­len normaa­lia­jan voima­lai­tos­käyttö päät­tyy

Tavoite on kunnian­hi­moi­nen, mutta minusta tarpeen ja tehtä­vissä. Yhdeksi väli­neeksi linja­simme, että pääs­töt­tö­män, uusiu­tu­van ener­gian osuus nousee yli 50 prosent­tiin. Tämän lisäksi tarvi­taan vielä paljon ydin- ja vesi­voi­maa sekä ener­gia­te­hok­kuutta, jotta hiilestä luopu­mi­nen onnis­tuu järke­västi jo 2030 mennessä. Vauh­di­tamme loik­kaa tässä vaiheessa korot­ta­malla fossii­lis­ten lämmi­tys­polt­toai­nei­den veroa 75 miljoo­nalla eurolla ja nosta­malla erik­seen sähkön ja lämmön yhteis­tuo­tan­non hiili­pääs­töistä kannet­ta­vaa veroa 90 miljoo­nalla eurolla.

Yhteis­tuo­tan­non hiili­ve­ron nosto on histo­rial­li­nen. Yhdessä irti hiilestä -linjauk­sen kanssa se on nyt selvä signaali erityi­sesti Helsin­gin, Turun, Vaasan ja Lahden seuduille, joiden ener­gian­tuo­tanto kattaa valtao­san Suomen hiili­voi­masta. Jatkossa kannat­taa inves­toida vain sellai­siin ratkai­sui­hin, joissa hiilellä ei ole roolia. Jos sähkön ja lämmön yhteis­tuo­tanto ei kestä hiili­pääs­tö­jensä verot­ta­mista ja syrjäy­tyy lämpö­pump­pu­jen, geoter­mi­sen lämmön, hukka­läm­pö­jen ja aurin­ko­läm­mön hyväksi, sitten olkoon niin.

Kivi­hiiltä voidaan tarvit­taessa varas­toida ja poik­keus­o­loissa käyt­tää 2030-luvul­la­kin. Silti hiilestä luopu­mi­nen on haas­tava tavoite. Se tulee vaati­maan lisää toimia sekä yhtei­seen tahto­ti­laan sitou­tu­mista avain­kau­pun­geilta ja ener­giayh­tiöiltä. Tämä on hyvä alku.

Tavoite 2: Tuon­tiöl­jyn käyttö koti­maan tarpei­siin puoli­te­taan

Öljy­riip­pu­vuu­den puolit­ta­mi­nen on vielä kunnian­hi­moi­sempi tavoite kuin hiilestä luopu­mi­nen. Osata­voit­teeksi kirja­simme, että uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den osuus liiken­teessä noste­taan 40 prosent­tiin. Se edel­lyt­tää ennen kaik­kea suoma­laista älyä ja uskal­lusta. 15 vuoden päästä bensa­tankki voi täyt­tyä esimer­kiksi metsä­teol­li­suu­den sivu­vir­roista (vaik­kapa St1 hake-etanoli ja UPM mäntyöl­jy­die­sel) ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den jätteistä (vaik­kapa Neste NEXBTL diesel).

Biopolt­toai­neilla on Suomessa ratkai­seva merki­tys, mutta öljyn puolit­ta­mi­nen edel­lyt­tää selvästi myös sähkö­au­to­jen nopeaa yleis­ty­mistä varsin­kin suurissa kaupun­geissa. Omassa perhees­säni olemme eläneet sähkö­au­ton varassa nyt kaksi vuotta. Pääsemme hyvin maalle Saloon ja pika­la­taus­ver­kos­ton laajen­tu­mi­sen ansiosta olemme käyneet myös esimer­kiksi Lappeen­ran­nassa ilman ongel­mia. Kyllä sähkö­au­ton­kin varassa jo pärjää.

Liikenne on öljyn pääkäyt­täjä, mutta meillä on edel­leen myös 200 000 öljy­läm­mit­teistä raken­nusta. Ruot­sissa öljy­läm­mi­tys on jo vuosia sitten käytän­nössä koko­naan vaih­tu­nut pellet­tiin ja maaläm­pöön. Nyt on aika meil­lä­kin.

Halli­tus­oh­jel­man vero­pa­ke­tissa tuetaan öljystä luopu­mista ennen kaik­kea auto­ve­ro­re­mon­tilla: auton hankin­ta­ve­roa keven­ne­tään lähes neljän­nek­sellä ja vuosit­taista ajoneu­vo­ve­roa koro­te­taan 100 miljoo­nalla eurolla. Kummas­sa­kin hiili­pääs­tö­por­ras­tusta jyrken­ne­tään. Jatkossa aiem­paa useam­malla on varaa uuteen, vähä­pääs­töi­seen ja turval­li­seen autoon. Toiseksi lämmi­tys­polt­toai­nei­den veron hiili­kom­po­nen­tin nosta­mi­nen 75 miljoo­nalla eurolla lyhen­tää takai­sin­mak­suai­kaa, kun kodissa mieti­tään öljy­läm­mi­tyk­sen korvaa­mista puhtaam­milla vaih­toeh­doilla.

Tavoite 3: Puolet lannasta ja jäte­ve­si­liet­teestä hyöty­käyt­töön 2025 mennessä

Hahmot­te­limme halli­tus­oh­jel­maan eril­li­sen kärki­hank­keen kier­to­ta­lou­desta. Se tarkoit­taa laajasti ottaen sitä, että talou­den läpi kier­tä­vistä luon­non­va­roista saadaan enem­män hyötyä irti. Keskiössä on ravin­ne­pääs­tö­jen kään­tä­mi­nen ongel­masta raaka-aineeksi. Olemme nyt riip­pu­vai­sia tuon­nista monessa sellai­sessa ravin­teessa, jossa Suomessa syntyvä lanta riit­täisi koko maata­lou­temme tarpei­siin, jos lannan ravin­teet vaan saatai­siin tehok­kaasti kier­rä­tet­tyä. Ensim­mäistä kertaa halli­tus­oh­jel­massa linja­taan selvä ja kunnian­hi­moi­nen tavoite tähän pääse­mi­seksi.

Ravin­tei­den kier­to­ta­lous edel­lyt­tää tuntu­vaa panosta talteen­o­ton ja proses­soin­nin pilot­ti­hank­kei­siin. Jatkossa on hyödyn­net­tävä myös maata­lous­tu­kia siten, että ne kannus­ta­vat voimak­kaam­min muutok­seen, joka paran­taa maata­lou­den koti­mai­suusas­tetta, lisää työtä ja on ennen kaik­kea avain puhtaam­piin jokiin ja saaris­to­me­reen.

Kai Mykkä­nen
Kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen pääneu­vot­te­lija halli­tus­oh­jel­man puhtaat ratkai­sut ja biota­lous -osassa

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content