Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston marras­kuun kolumni: Koski­so­dasta raken­ta­vaan rauhaan

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston marras­kuun kolumni: Koski­so­dasta raken­ta­vaan rauhaan

Julkaistu:

Istuin lapsuu­teni kesinä monesti nuotion ääressä Kitka- ja Oulan­ka­joen varressa ja kuun­te­lin paikal­lis­ten kala­mies­ten värik­käitä tari­noita Kuusa­mon koski­so­dasta. Miehet muis­te­li­vat usein, kuinka Imat­ran Voima ja Pohjo­lan Voima olivat tais­tel­leet alueen hallin­nasta niin tosis­saan, että olivat tipu­tel­leet isän­nille rahaa heli­kop­te­reista saadak­seen alueita haltuunsa. Osa isän­nistä oli kuulemma myynyt koskio­suu­tensa kahteen­kin kertaan.

Yhtiöi­den aloit­taessa kilpai­lun näiden jokien raken­ta­mi­sesta ei kiin­nos­tus luon­non­suo­je­luun ollut vielä Kuusa­mossa kovin­kaan suurta. Onneksi tilanne kuiten­kin ehti muut­tua, eivätkä yhtiöt onnis­tu­neet saamaan ehdo­tonta määräys­val­taa Kuusa­mon vesiin. Joet jäivät valjas­ta­matta ja alueet on sittem­min säily­tetty koskien­suo­je­lu­lailla. Olen monen muun suoma­lai­sen kanssa kiitol­li­nen niille koski­so­dan vete­raa­neille, joiden ansiosta meillä on nyt mahdol­li­suus käydä latai­le­massa akkuja ja kalas­te­le­massa Oulan­gan kansal­lis­puis­ton upeissa maise­missa.

Viime aikoina on alka­nut taas kuulua vaati­muk­sia koskien­suo­je­lu­lain avaa­mi­sesta. Muun muassa keskusta ja kris­til­li­set ovat näyt­tä­neet ajatuk­selle vihreää valoa (KS 30.10.2014). Vesi­voima on erin­omaista säätö­voi­maa ja säätö­voi­man tarpeen arvioi­daan kasva­van merkit­tä­västi lähi­tu­le­vai­suu­dessa tuuli­voi­man lisään­ty­mi­nen myötä. Tämä on saanut monet toivo­maan vesi­voi­man lisä­ra­ken­ta­mista sekä sen suurem­paa hyödyn­tä­mistä jo raken­ne­tuissa kohteissa.

Suhtau­dun hyvin varauk­sella tällai­siin avauk­siin. Toisaalta ymmär­rän sen, että ilmas­ton­muu­tos ja sen seurauk­set pakot­ta­vat meitä tarkas­te­le­maan ennak­ko­luu­lot­to­masti kaik­kia koti­mai­sia ja uusiu­tu­via ener­gia­tuo­tan­to­muo­toja ja tuotan­non lisää­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Kuusa­mon jokien kaltai­siin, vielä vapaana virtaa­viin jokiin en olisi kuiten­kaan valmis koske­maan. Sen sijaan jo raken­net­tu­jen jokien osalta asiaa voitai­siin tarvit­taessa riit­tä­vän vahvoilla perus­te­luilla harkita.

Tämä edel­lyt­täisi kuiten­kin sitä, että onnis­tui­simme huomat­ta­vasti nykyistä parem­min sovit­ta­maan yhteen voima­ta­lou­den ja luon­non­ta­lou­den tarpeet. Vähintä mitä lisä­ra­ken­ta­mi­sen vasta­pai­noksi tulisi edel­lyt­tää, olisi kunnol­lis­ten kala­tei­den raken­ta­mi­nen kansal­li­sen kala­tie­stra­te­gian mukai­sesti.

Mielui­ten pitäi­sin kuiten­kin Pando­ran lippaan kannen tiukasti kiinni ja jättäi­sin koskien­suo­je­lu­lain ennal­leen.

On myös muis­tet­tava, että vesi­voima ei ole ainoa keino, jolla virta­ve­sis­töistä voidaan hyötyä talou­del­li­sesti. Virta­ve­sien kala­ta­lous-, virkis­tys- ja matkai­lu­käy­töllä on tule­vai­suu­dessa, vapai­den ja luon­non­va­rais­ten koskien vähen­tyessä kansain­vä­li­sesti tarkas­tel­tuna yhä suurempi arvo.

Me taval­li­set sähkön­ku­lut­ta­jat voimme vaikut­taa myös oman toimin­tamme kautta virta­ve­sis­tö­jen hyödyn­tä­mis­ta­poi­hin. Voimme esimer­kiksi ryhtyä osta­maan vain EKOe­ner­gia-merkit­tyä vesi­säh­köä. Ympä­ris­tö­mer­kit­tyä vesi­säh­köä saavat myydä ainoas­taan yhtiöt, jotka voivat osoit­taa GO-alku­pe­rä­ta­kuilla sähkön tuotan­non ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­den. Käytän­nössä merkintä takaa, että sähkö on tuotettu voima­lai­tok­sissa, joiden toimin­nassa on sitou­duttu paikal­lis­ten ympä­ris­tö­jär­jes­tö­jen suosit­te­le­miin toimen­pi­tei­siin omien ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten vähen­tä­mi­seksi. EKOe­ner­gia-merki­tyn vesi­säh­kön myyjän on myös sitou­dut­tava inves­toi­maan tietty osuus myyn­ti­tu­lois­taan EKOe­ner­gian Ympä­ris­tö­ra­has­toon, jonka varat käyte­tään vesi­voi­man aiheut­ta­mien yleis­ten ympä­ris­tö­hait­to­jen korjaa­mi­seen.

Uskon, että pystymme löytä­mään tule­vai­suu­dessa yhä enem­män tämän tapai­sia keinoja vesi­voi­man ympä­ris­tö­hait­to­jen mini­moi­mi­seen sekä vesis­tö­jen teol­li­suus- ja virkis­tys­käy­tön toimi­vaan rinnak­kai­se­loon.

Mikael Palola
kansan­edus­taja (kok.)
Jyväs­kylä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content