Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / rahoitus

rahoitus

28.9.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Olemme valmiita teke­mään polii­sin rahoi­tuk­sesta väli­ky­sy­myk­sen

Kokoo­mus tekee väli­ky­sy­myk­sen polii­sin määrä­ra­hoista, jos halli­tus ei korjaa polii­sin toimin­taa vaaran­ta­vaa budjet­tie­si­tys­tään tällä viikolla. Talous­ar­vion lähe­te­kes­kus­te­lussa kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron pitä­nyt

27.11.2020

Jonoista hoitoon!

Jonoista hoitoon! Kokoo­muk­sen keskus­te­lua­loite sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­seksi. Kokoo­mus haluaa keskit­tyä hoitoa ja hoivaa tarvit­se­viin ihmi­siin ja heidän palve­lui­hinsa. Nyt

23.8.2012

Katai­nen: Ratkaisu velka­kriisiin turvaa suoma­lais­ten työ­paikat

Päämi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen korosti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa Lahdessa, että keskus­telu Euroo­pan tule­vai­suu­desta tai euroa­lu­een krii­sin­hal­lin­nasta on mitä suurim­massa määrin keskus­te­lua suoma­lai­sen hyvin­voin­ti­mal­lin puolus­ta­mi­sesta.

5.5.2012

Vapaa­vuori: Ennä­ty­sal­hai­nen valtion­lai­nan korko halli­tuk­sen vastuul­li­suu­den ansiota

Suomen ennä­ty­sal­hai­nen valtion­lai­nan korko on osoi­tus siitä, kuinka vastuul­li­nen talous­po­li­tiikka ja päätök­sen­te­koon kyke­nevä halli­tus luovat luot­ta­musta kansain­vä­li­ses­ti­kin.

9.4.2011

Kataja: Urpi­lai­sen ?hallittu velka­jär­jes­tely? on puppua

Sdp sanoo voivansa tukea euro­mai­den velka­jär­jes­te­lyjä vain, jos pankit ja sijoit­ta­jat saadaan vastuuseen. Urpi­lai­nen perään­kuu­luut­taa ?hallit­tua velka­jär­jes­te­lyä?, joka ei tällä aika­tau­lulla ja kansain­vä­lis­ten peli­sään­tö­jen puut­teessa ole yksin­ker­tai­sesti mahdol­li­nen.

7.4.2011

Suomen etu

Olen saanut todella paljon sähkö­pos­tia ja yhtey­den­ot­toja Euroo­pan talous­va­kau­teen liit­tyen. Asia on entistä ajan­koh­tai­sempi nyt, kun Portu­gali aikoo pyytää lainaa EU:lta, euro­mai­den vakaus­vä­li­neeltä ja IMF:ltä.

27.3.2011

Kataja: Arhin­mäen linja veisi uuteen taan­tu­maan

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sampsa Kataja ihmet­te­lee Vasem­mis­to­lii­ton puheen­joh­ta­jan Paavo Arhin­mäen lausun­toja Euroo­pan vakaus­jär­jes­tel­mästä. Arhin­mäki esit­tää, että uusi vakaus­jär­jes­telmä pitäisi hylätä.

23.3.2011

Orpo: SDP: Laina vai lama?

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo vaatii puolueilta selkeät kannat Euroo­pan vakaus­me­ka­nis­min (EVM) perus­ta­mi­seen. Laajen­nettu euro­ryhmä sopi kokouk­ses­saan 21.3.2011 vakaus­me­ka­nis­min perus­piir­teistä.

2.12.2010

Suoma­lai­sen työn puolesta

Mikä tässä on suoma­lai­sen työn­te­ki­jän, veron­mak­sa­jan ja yhteis­kun­nan turvasta riip­pu­vai­sen etu?

1.12.2010

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­vos­ton tiedon­anto Irlan­nille annet­ta­vaa lainoi­tusta varten

Ryhmä­pu­heen­vuoro ke 1.12.2010 kello 14.00 (7 min.), edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi:

Skip to content