Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­vos­ton tiedon­anto Irlan­nille annet­ta­vaa lainoi­tusta varten

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­vos­ton tiedon­anto Irlan­nille annet­ta­vaa lainoi­tusta varten

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

tällä vaali­kau­della olemme joutu­neet vaikei­den tilan­tei­den eteen. Ongel­mat ovat kier­ty­neet kansain­vä­li­sen finans­si­krii­sin ja sen seuraus­ten ympä­rille. Nytkin käsit­te­lemme finans­si­krii­sistä juon­tu­vaa vaikeaa asiaa: Irlan­nin lainoi­tus­oh­jel­maa ja Suomen osal­lis­tu­mista laino­jen takaa­mi­seen.
Kun vastaan tulee vaikea tilanne, suoma­lais­ten on voitava luot­taa siihen, että asiat hoide­taan niille kuulu­valla vaka­vuu­della. Suoma­lais­ten on voitava luot­taa siihen, että päätök­sen­teon päämää­ränä on aina suoma­lais­ten hyvin­vointi ja työpaik­ko­jen turvaa­mi­nen.
Tästä lähtö­koh­dasta on tarkas­tel­tava myös Irlan­nin rahoit­ta­mista. Suomi ei ole takaa­massa Irlan­nin lainoja siksi, että haluai­simme osoit­taa tukea asiansa huonosti hoita­neelle maalle. Irlan­nin laina­pyyntö on perus­teltu siksi, että vakaus euroa­lu­eella on pystyt­tävä säilyt­tä­mään, se on Suomen etu.
Jos Irlan­tia ei lainoi­tet­taisi, sillä olisi laajat ja enna­koi­mat­to­mat vaiku­tuk­set niin maail­man­laa­jui­seen, Euroo­pan kuin Suomen­kin talou­den kehi­tyk­seen. Tilan­netta voidaan verrata syksyn 2008 romah­duk­seen, joka johti Suomessa ennä­tys­mäi­seen brut­to­kan­san­tuot­teen kahdek­san prosen­tin pudo­tuk­seen ? korkeim­paan koko itse­näi­syy­temme aikana.
Tilan­tei­den erona on, että vuoden 2008 pudo­tuk­sen jälkeen pystyimme elvyt­tä­mään talout­tamme ja vält­tä­mään massa­työt­tö­myy­den. Nyt tuo elvy­tys­vara on käytetty ja jos vastaa­van­lai­nen romah­dus tulisi, sillä olisi vaiku­tusta jokai­sen suoma­lai­sen arkeen.
 On väärin sanoa, ettei tässä tilan­teessa olisi vaih­toeh­toja. Kyllä on, mutta toinen vaih­toehto, siis se, ettemme Irlan­nin lainoja osal­tamme takaisi, on synkkä. Uutta lamaa ei pidä liet­soa, vaan se on kaikin keinoin yritet­tävä vält­tää. Uusi taan­tuma tarkoit­taisi pahim­mil­laan rajua työt­tö­myy­den kasvua, vero­tu­lo­jen mene­tystä ja uhkaa hyvin­voin­ti­pal­ve­luille.
Arvoisa puhe­mies,
Suomi on hyöty­nyt avoi­mesta maail­man­ta­lou­desta ja yhteis­va­luu­tasta. Suomen talous on vien­ti­ve­toi­nen, vien­nin osuus brut­to­kan­san­tuot­teesta oli ennen rajua pudo­tusta n. 45 %. Vien­nistä EU-alueelle suun­tau­tuu yli puolet.  Euro on tuonut yrityk­sil­lemme kilpai­lue­tua, kulut­ta­jille mata­lan korko­ta­son sekä maamme talou­teen vakautta. Olemme pääs­seet jaka­maan hyötyjä, nyt joudumme kohtaa­maan ongel­mia.
Tärkeää on se, että euroa­lu­een joiden­kin maiden ongel­mat kyetään ratkai­se­maan siten, että ne vaikut­ta­vat mahdol­li­sim­man vähän suoma­lais­ten hyvin­voin­tiin. Irlan­nin laino­jen takaa­mi­nen on tässä pienem­män pahan tie. Jos asioita ei hoideta kuntoon, on asian­tun­ti­joi­den mukaan erit­täin toden­nä­köistä että kriisi leviää nopeasti ja kohta­lok­kaasti. Sen seurauk­set olisi­vat arvaa­mat­to­mat.
Tilan­teen vaka­vuutta kuvaa se, että myös kolme euroa­lu­een ulko­puo­lista maata: Ruotsi, Tanska ja Iso-Britan­nia osal­lis­tu­vat Irlan­nin lainoit­ta­mi­seen.  Tämä on selkeä osoi­tus talou­den Euroo­pan- ja maail­man­laa­jui­sesta keski­näi­sestä riip­pu­vuu­desta. Kukaan ei pärjää eris­täy­ty­mällä.
Meillä ei ole varmuutta siitä, ettei­vätkö ongel­mat vielä voisi levitä, mutta nyt on luotava mahdol­li­suus saada tilanne hallin­taan. Toivoa luo se, että Irlan­nin sopeu­tu­mis­oh­jelma on uskot­tava. Irlan­nissa pyri­tään terveh­dyt­tä­mään liian suureksi kasva­nut pank­ki­sek­tori sekä saat­ta­maan maa kestä­vän kasvun uralle ilman hallit­se­ma­tonta velkaan­tu­mista.
Irlan­nin ohjelma sisäl­tää myös vero­tuk­sen uudis­tuk­sia. Suomen halli­tus on pitä­nyt monien muiden jäsen­val­tioi­den tavoin tärkeänä, että Irlanti korot­taisi yhtei­sö­ve­ro­aan. Vero­jär­jes­tel­män yksi­tyis­koh­dat kuulu­vat kuiten­kin kulle­kin jäsen­maalle, vero­tus­pää­tök­siä ei tehdä EU:ssa yhte­näi­sesti, joten Irlan­nilla on kaikesta huoli­matta asiassa oma päätös­valta.
Arvoisa puhe­mies,
monia Suomen tavoit­teita on saatu läpi Irlan­nin lainoi­tus­pa­ke­tin sekä uuden pysy­vän krii­sin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män - euroop­pa­lai­sen vakaus­me­ka­nis­min raken­ta­mi­sessa.
Irlan­nin paket­tiin osal­lis­tuu myös kansain­vä­li­nen valuut­ta­ra­hasto IMF omalla osuu­del­laan. Tämän peri­aat­teen Suomi ajoi jo Krei­kan lainoi­tus­pa­ket­tiin, vaikka monet maat sitä vastus­ti­vat.
Suomen vaati­muk­sesta on selvi­tetty mahdol­li­suuk­sia saada vakuuk­sia nykyi­sen Euroo­pan rahoi­tus­va­kaus­vä­li­neen kautta myön­net­tä­ville lainoille. Komis­sio on tämän selvi­tyk­sen Irlan­nin osalta tehnyt­kin. Vali­tet­ta­vasti johto­pää­tös oli se, että vakuuk­sien käyt­tä­mi­nen ei ole toteu­tet­ta­vissa. Jatkos­sa­kin vakuuk­sien mahdol­li­suus on kuiten­kin selvi­tet­tävä, jos lainoi­tusta Euroo­pan rahoi­tus­va­kaus­vä­li­neeltä haetaan.
Tuleva krii­sin­hal­lin­ta­jär­jes­telmä vastaa lähes täydel­li­sesti Suomen jo pitkään ajamia tavoit­teita ja reunaeh­toja. Tästä voi halli­tuk­selle ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­selle osoit­taa kiitosta. Suomi toi mukaan paitsi IMF:n, myös yhteis­toi­min­ta­lausek­keet, joilla vahvis­te­taan luoto­nan­ta­jien vastuuta. Valtioi­den velka­kir­joi­hin sijoit­ta­vat tahot tietä­vät jatkossa, että riskejä on ja nuo riskit voidaan hinnoi­tella. Yhteis­toi­min­ta­lausek­keilla myös kannus­te­taan maita pitä­mään oma talou­tensa hyvässä kunnossa, vastuul­li­nen talou­den­pito vähen­tää suoraan lainan­hoi­don kustan­nuk­sia.
Koko uusi euroop­pa­lai­nen vakaus­me­ka­nismi EVM tähtää siihen, että liian suuria riskejä ei oteta ja maat huoleh­ti­vat talou­des­taan parem­min.  Moraali ja vastuul­li­suus eivät saa rahoi­tus­pää­tök­sissä ja talou­den­pi­dossa kadota.
Krii­sejä pyri­tään ennal­taeh­käi­se­mään euro­mai­den talous­po­li­tii­kan seuran­nan tehos­ta­mi­sella. Aivan keskeistä on, että talou­den tasa­pai­nosta huoleh­di­taan enna­koi­vasti, eikä äärim­mäi­sen pakon edessä.
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä on erit­täin tärkeää, että vakaus­me­ka­nis­missa muiden maiden tuki on vastik­keel­lista ja rahoit­ta­jat joutu­vat osal­taan vastuuseen. Samoin on jatket­tava muuta rahoi­tus­mark­ki­noi­den liial­li­sen riskin­o­ton suit­si­mista.
Arvoisa puhe­mies,
Irlan­nin kriisi johtui maail­man­laa­jui­sesta finans­si­krii­sistä aiheu­tu­neen taan­tu­man ja varain­han­kin­nan vaikeu­tu­mi­sen lisäksi pank­kien holtit­to­masta luoto­tuk­sesta talou­den kuumen­tuessa sekä kiin­teis­tö­mark­ki­noi­den riski­kes­kit­ty­mistä. Nämä piir­teet ovat Suomelle varsin tuttuja omasta pank­ki­krii­sis­tämme 1990-luvun alusta. Me suoma­lai­set olemme otta­neet opik­semme ja sitä edel­ly­tämme myös muilta EU- ja euro­mailta.
Silti euroa­lu­een kriisi on meille hyvä muis­tu­tus siitä, että taloutta on hoidet­tava vastuul­li­sesti jatkos­sa­kin. Hyvästä ja vastuul­li­sesta talou­den­pi­dos­tamme kertoo se, että saimme tois­sa­päi­vänä parhaan mahdol­li­sen luot­to­luo­ki­tuk­sen valtion­lai­noil­lemme. Saamme siten edul­li­sem­paa lainaa kuin maat, jotka eivät talou­den­pi­dos­taan huolehdi. Tästä meidän on pidet­tävä kiinni myös jatkossa.
Krii­si­ti­lan­teet osoit­ta­vat sen, kenellä on kykyä vastuun­kan­toon ja pitkä­jän­tei­seen työhön Suomen ja suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi. Halli­tus ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­nen ovat osoit­ta­neet, että vaikeis­sa­kin tilan­teissa vastuuta kanne­taan, vaik­kei se olisi­kaan help­poa ja muka­vaa. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä luot­taa halli­tuk­sen tehneen Irlan­nin laino­jen takaa­mi­sessa oikean tilan­near­vion ja tukee tehtyä ratkai­sua.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content