Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­voston tiedonanto Irlan­nille annet­tavaa lainoi­tusta varten – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­voston tiedonanto Irlan­nille annet­tavaa lainoi­tusta varten

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro: Valtio­neu­voston tiedonanto Irlan­nille annet­tavaa lainoi­tusta varten

Julkaistu: 01.12.2010 Uncategorized

Arvoisa puhemies,

tällä vaali­kau­della olemme joutuneet vaikeiden tilan­teiden eteen. Ongelmat ovat kiertyneet kansain­vä­lisen finans­si­kriisin ja sen seurausten ympärille. Nytkin käsit­te­lemme finans­si­krii­sistä juontuvaa vaikeaa asiaa: Irlannin lainoi­tus­oh­jelmaa ja Suomen osallis­tu­mista lainojen takaa­miseen.
Kun vastaan tulee vaikea tilanne, suoma­laisten on voitava luottaa siihen, että asiat hoidetaan niille kuulu­valla vakavuu­della. Suoma­laisten on voitava luottaa siihen, että päätök­senteon päämääränä on aina suoma­laisten hyvin­vointi ja työpaik­kojen turvaa­minen.
Tästä lähtö­koh­dasta on tarkas­teltava myös Irlannin rahoit­ta­mista. Suomi ei ole takaa­massa Irlannin lainoja siksi, että haluai­simme osoittaa tukea asiansa huonosti hoita­neelle maalle. Irlannin laina­pyyntö on perus­teltu siksi, että vakaus euroa­lu­eella on pystyttävä säilyt­tämään, se on Suomen etu.
Jos Irlantia ei lainoi­tet­taisi, sillä olisi laajat ja ennakoi­mat­tomat vaiku­tukset niin maail­man­laa­juiseen, Euroopan kuin Suomenkin talouden kehitykseen. Tilan­netta voidaan verrata syksyn 2008 romah­dukseen, joka johti Suomessa ennätys­mäiseen brutto­kan­san­tuotteen kahdeksan prosentin pudotukseen ? korkeimpaan koko itsenäi­syy­temme aikana.
Tilan­teiden erona on, että vuoden 2008 pudotuksen jälkeen pystyimme elvyt­tämään talout­tamme ja välttämään massa­työt­tö­myyden. Nyt tuo elvytysvara on käytetty ja jos vastaa­van­lainen romahdus tulisi, sillä olisi vaiku­tusta jokaisen suoma­laisen arkeen.
 On väärin sanoa, ettei tässä tilan­teessa olisi vaihtoehtoja. Kyllä on, mutta toinen vaihtoehto, siis se, ettemme Irlannin lainoja osaltamme takaisi, on synkkä. Uutta lamaa ei pidä lietsoa, vaan se on kaikin keinoin yritettävä välttää. Uusi taantuma tarkoit­taisi pahim­millaan rajua työttö­myyden kasvua, verotu­lojen menetystä ja uhkaa hyvin­voin­ti­pal­ve­luille.
Arvoisa puhemies,
Suomi on hyötynyt avoimesta maail­man­ta­lou­desta ja yhteis­va­luu­tasta. Suomen talous on vienti­ve­toinen, viennin osuus brutto­kan­san­tuot­teesta oli ennen rajua pudotusta n. 45 %. Viennistä EU-alueelle suuntautuu yli puolet.  Euro on tuonut yrityk­sil­lemme kilpai­luetua, kulut­ta­jille matalan korko­tason sekä maamme talouteen vakautta. Olemme päässeet jakamaan hyötyjä, nyt joudumme kohtaamaan ongelmia.
Tärkeää on se, että euroa­lueen joidenkin maiden ongelmat kyetään ratkai­semaan siten, että ne vaikut­tavat mahdol­li­simman vähän suoma­laisten hyvin­vointiin. Irlannin lainojen takaa­minen on tässä pienemmän pahan tie. Jos asioita ei hoideta kuntoon, on asian­tun­ti­joiden mukaan erittäin toden­nä­köistä että kriisi leviää nopeasti ja kohta­lok­kaasti. Sen seuraukset olisivat arvaa­mat­tomat.
Tilanteen vakavuutta kuvaa se, että myös kolme euroa­lueen ulkopuo­lista maata: Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia osallis­tuvat Irlannin lainoit­ta­miseen.  Tämä on selkeä osoitus talouden Euroopan- ja maail­man­laa­jui­sesta keski­näi­sestä riippu­vuu­desta. Kukaan ei pärjää eristäy­ty­mällä.
Meillä ei ole varmuutta siitä, ettei­vätkö ongelmat vielä voisi levitä, mutta nyt on luotava mahdol­lisuus saada tilanne hallintaan. Toivoa luo se, että Irlannin sopeu­tu­mis­oh­jelma on uskottava. Irlan­nissa pyritään terveh­dyt­tämään liian suureksi kasvanut pankki­sektori sekä saattamaan maa kestävän kasvun uralle ilman hallit­se­ma­tonta velkaan­tu­mista.
Irlannin ohjelma sisältää myös verotuksen uudis­tuksia. Suomen hallitus on pitänyt monien muiden jäsen­val­tioiden tavoin tärkeänä, että Irlanti korot­taisi yhtei­sö­ve­roaan. Verojär­jes­telmän yksityis­kohdat kuuluvat kuitenkin kullekin jäsen­maalle, verotus­pää­töksiä ei tehdä EU:ssa yhtenäi­sesti, joten Irlan­nilla on kaikesta huoli­matta asiassa oma päätös­valta.
Arvoisa puhemies,
monia Suomen tavoit­teita on saatu läpi Irlannin lainoi­tus­pa­ketin sekä uuden pysyvän kriisin­hal­lin­ta­jär­jes­telmän - euroop­pa­laisen vakaus­me­ka­nismin raken­ta­mi­sessa.
Irlannin pakettiin osallistuu myös kansain­vä­linen valuut­ta­ra­hasto IMF omalla osuudellaan. Tämän periaatteen Suomi ajoi jo Kreikan lainoi­tus­pa­kettiin, vaikka monet maat sitä vastus­tivat.
Suomen vaati­muk­sesta on selvi­tetty mahdol­li­suuksia saada vakuuksia nykyisen Euroopan rahoi­tus­va­kaus­vä­lineen kautta myönnet­tä­ville lainoille. Komissio on tämän selvi­tyksen Irlannin osalta tehnytkin. Valitet­ta­vasti johto­päätös oli se, että vakuuksien käyttä­minen ei ole toteu­tet­ta­vissa. Jatkos­sakin vakuuksien mahdol­lisuus on kuitenkin selvi­tettävä, jos lainoi­tusta Euroopan rahoi­tus­va­kaus­vä­li­neeltä haetaan.
Tuleva kriisin­hal­lin­ta­jär­jes­telmä vastaa lähes täydel­li­sesti Suomen jo pitkään ajamia tavoit­teita ja reunaehtoja. Tästä voi halli­tuk­selle ja valtio­va­rain­mi­nisteri Katai­selle osoittaa kiitosta. Suomi toi mukaan paitsi IMF:n, myös yhteis­toi­min­ta­lausekkeet, joilla vahvis­tetaan luoto­nan­tajien vastuuta. Valtioiden velka­kir­joihin sijoit­tavat tahot tietävät jatkossa, että riskejä on ja nuo riskit voidaan hinnoi­tella. Yhteis­toi­min­ta­lausek­keilla myös kannus­tetaan maita pitämään oma talou­tensa hyvässä kunnossa, vastuul­linen talou­denpito vähentää suoraan lainan­hoidon kustan­nuksia.
Koko uusi euroop­pa­lainen vakaus­me­ka­nismi EVM tähtää siihen, että liian suuria riskejä ei oteta ja maat huoleh­tivat talou­destaan paremmin.  Moraali ja vastuul­lisuus eivät saa rahoi­tus­pää­tök­sissä ja talou­den­pi­dossa kadota.
Kriisejä pyritään ennal­taeh­käi­semään euromaiden talous­po­li­tiikan seurannan tehos­ta­mi­sella. Aivan keskeistä on, että talouden tasapai­nosta huoleh­ditaan ennakoi­vasti, eikä äärim­mäisen pakon edessä.
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä on erittäin tärkeää, että vakaus­me­ka­nis­missa muiden maiden tuki on vastik­keel­lista ja rahoit­tajat joutuvat osaltaan vastuuseen. Samoin on jatkettava muuta rahoi­tus­mark­ki­noiden liial­lisen riskinoton suitsi­mista.
Arvoisa puhemies,
Irlannin kriisi johtui maail­man­laa­jui­sesta finans­si­krii­sistä aiheu­tuneen taantuman ja varain­han­kinnan vaikeu­tu­misen lisäksi pankkien holtit­to­masta luoto­tuk­sesta talouden kuumen­tuessa sekä kiinteis­tö­mark­ki­noiden riski­kes­kit­ty­mistä. Nämä piirteet ovat Suomelle varsin tuttuja omasta pankki­krii­sis­tämme 1990-luvun alusta. Me suoma­laiset olemme ottaneet opiksemme ja sitä edelly­tämme myös muilta EU- ja euromailta.
Silti euroa­lueen kriisi on meille hyvä muistutus siitä, että taloutta on hoidettava vastuul­li­sesti jatkos­sakin. Hyvästä ja vastuul­li­sesta talou­den­pi­dos­tamme kertoo se, että saimme toissa­päivänä parhaan mahdol­lisen luotto­luo­ki­tuksen valtion­lai­noil­lemme. Saamme siten edulli­sempaa lainaa kuin maat, jotka eivät talou­den­pi­dostaan huolehdi. Tästä meidän on pidettävä kiinni myös jatkossa.
Kriisi­ti­lanteet osoit­tavat sen, kenellä on kykyä vastuun­kantoon ja pitkä­jän­teiseen työhön Suomen ja suoma­laisten hyvin­voinnin turvaa­mi­seksi. Hallitus ja valtio­va­rain­mi­nisteri Katainen ovat osoit­taneet, että vaikeis­sakin tilan­teissa vastuuta kannetaan, vaikkei se olisikaan helppoa ja mukavaa. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä luottaa halli­tuksen tehneen Irlannin lainojen takaa­mi­sessa oikean tilan­nearvion ja tukee tehtyä ratkaisua.

Kokoomus.fi