Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: SDP: Laina vai lama?

Orpo: SDP: Laina vai lama?

Julkaistu:

? Uuden vakaus­me­ka­nis­min pääpiir­teet ovat nyt selvillä. Meka­nis­min perus­ta­mi­nen tulee seuraa­van halli­tuk­sen käsi­tel­tä­väksi maanan­taina sovi­tussa muodossa. SDP:n on nyt aika kertoa yksi­sa­nai­sesti, hyväk­syykö se meka­nis­min perus­ta­mi­sen, Orpo vaatii.

Orpo muis­tut­taa, että SDP aset­tui väli­ky­sy­my­sää­nes­tyk­sessä 15.3. vastus­ta­maan sekä väliai­kai­sen vakaus­vä­li­neen takaus­ten kasvat­ta­mista että uuden Euroo­pan vakaus­me­ka­nis­min perus­ta­mista.

Vakaus­vä­li­neen perus­ta­mi­nen edel­lyt­tää euro­mai­den kesken yksi­mie­li­syyttä. Suomen tule­van halli­tuk­sen kiel­tei­nen kanta vakaus­me­ka­nis­min perus­ta­mi­seen romut­taisi meka­nis­min perus­ta­mi­sen.

? Uusi pysyvä järjes­telmä loisi vakautta euroop­pa­lai­sille rahoi­tus­mark­ki­noille. Meka­nis­min perus­ta­mi­nen on tärkeää suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja suoma­lai­sen kasvun vuoksi, Orpo painot­taa.

Uusi vakaus­me­ka­nismi saat­taisi myös yksi­tyi­set sijoit­ta­jat vihdoin vastuuseen. Velka­kir­joi­hin kirjat­ta­vien yhteis­vas­tuu­lausek­kei­den ansiosta sijoit­ta­jat voisi­vat menet­tää rahansa euro­maan velka­jär­jes­te­lyssä.

? Pysy­vän meka­nis­min myötä holti­ton velkaan­tu­mi­nen johtaisi euro­maan velka­ra­han tuntu­vaan kallis­tu­mi­seen. Yhteis­vas­tuu­lausek­keet pakot­tai­si­vat tämän vuoksi euro­maat nykyistä kuri­na­lai­sem­paan ja vastuul­li­sem­paan talous­po­li­tiik­kaan, Orpo huomaut­taa.

Orpo muis­tut­taa, että vakaus­me­ka­nis­min perus­ta­mi­nen ei vielä tarkoita, että suoma­lais­ten rahoja käytet­täi­siin muiden maiden tuke­mi­seen.

? Myös EVM:n varo­jen käyt­tä­mi­nen edel­lyt­täisi maiden kesken yksi­mie­li­syyttä. EVM:n perus­ta­mi­nen ei siis vielä tarkoita, että suoma­lais­ten rahoja käytet­täi­siin muiden maiden tuke­mi­seen. Päätös meka­nis­min käyt­tä­mi­sestä tehtäi­siin edel­leen joka kerta Suomessa erik­seen ja asiassa viimei­nen sana­valta on edus­kun­nalla, Orpo huomaut­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content