• FI
 • SV
 • MENU
  Orpo: SDP: Laina vai lama?
  Twiittaa

  Orpo: SDP: Laina vai lama?

  Julkaistu: 23.03.2011 Uncategorized

  ? Uuden vakaus­me­ka­nis­min pääpiir­teet ovat nyt selvillä. Meka­nis­min perus­ta­mi­nen tulee seuraa­van halli­tuk­sen käsi­tel­tä­väksi maanan­taina sovi­tussa muodossa. SDP:n on nyt aika kertoa yksi­sa­nai­sesti, hyväk­syykö se meka­nis­min perus­ta­mi­sen, Orpo vaatii.

  Orpo muis­tut­taa, että SDP aset­tui väli­ky­sy­my­sää­nes­tyk­sessä 15.3. vastus­ta­maan sekä väliai­kai­sen vakaus­vä­li­neen takaus­ten kasvat­ta­mista että uuden Euroo­pan vakaus­me­ka­nis­min perus­ta­mista.

  Vakaus­vä­li­neen perus­ta­mi­nen edel­lyt­tää euro­mai­den kesken yksi­mie­li­syyttä. Suomen tule­van halli­tuk­sen kiel­tei­nen kanta vakaus­me­ka­nis­min perus­ta­mi­seen romut­taisi meka­nis­min perus­ta­mi­sen.

  ? Uusi pysyvä järjes­telmä loisi vakautta euroop­pa­lai­sille rahoi­tus­mark­ki­noille. Meka­nis­min perus­ta­mi­nen on tärkeää suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja suoma­lai­sen kasvun vuoksi, Orpo painot­taa.

  Uusi vakaus­me­ka­nismi saat­taisi myös yksi­tyi­set sijoit­ta­jat vihdoin vastuuseen. Velka­kir­joi­hin kirjat­ta­vien yhteis­vas­tuu­lausek­kei­den ansiosta sijoit­ta­jat voisi­vat menet­tää rahansa euro­maan velka­jär­jes­te­lyssä.

  ? Pysy­vän meka­nis­min myötä holti­ton velkaan­tu­mi­nen johtaisi euro­maan velka­ra­han tuntu­vaan kallis­tu­mi­seen. Yhteis­vas­tuu­lausek­keet pakot­tai­si­vat tämän vuoksi euro­maat nykyistä kuri­na­lai­sem­paan ja vastuul­li­sem­paan talous­po­li­tiik­kaan, Orpo huomaut­taa.

  Orpo muis­tut­taa, että vakaus­me­ka­nis­min perus­ta­mi­nen ei vielä tarkoita, että suoma­lais­ten rahoja käytet­täi­siin muiden maiden tuke­mi­seen.

  ? Myös EVM:n varo­jen käyt­tä­mi­nen edel­lyt­täisi maiden kesken yksi­mie­li­syyttä. EVM:n perus­ta­mi­nen ei siis vielä tarkoita, että suoma­lais­ten rahoja käytet­täi­siin muiden maiden tuke­mi­seen. Päätös meka­nis­min käyt­tä­mi­sestä tehtäi­siin edel­leen joka kerta Suomessa erik­seen ja asiassa viimei­nen sana­valta on edus­kun­nalla, Orpo huomaut­taa.