Orpo: SDP: Laina vai lama? – kokoomus.fi
MENU
Orpo: SDP: Laina vai lama?

Orpo: SDP: Laina vai lama?

Julkaistu: 23.03.2011 Uncategorized

? Uuden vakaus­me­ka­nismin pääpiirteet ovat nyt selvillä. Mekanismin perus­ta­minen tulee seuraavan halli­tuksen käsitel­tä­väksi maanan­taina sovitussa muodossa. SDP:n on nyt aika kertoa yksisa­nai­sesti, hyväk­syykö se mekanismin perus­ta­misen, Orpo vaatii.

Orpo muistuttaa, että SDP asettui väliky­sy­my­sää­nes­tyk­sessä 15.3. vastus­tamaan sekä väliai­kaisen vakaus­vä­lineen takausten kasvat­ta­mista että uuden Euroopan vakaus­me­ka­nismin perus­ta­mista.

Vakaus­vä­lineen perus­ta­minen edellyttää euromaiden kesken yksimie­li­syyttä. Suomen tulevan halli­tuksen kielteinen kanta vakaus­me­ka­nismin perus­ta­miseen romut­taisi mekanismin perus­ta­misen.

? Uusi pysyvä järjes­telmä loisi vakautta euroop­pa­lai­sille rahoi­tus­mark­ki­noille. Mekanismin perus­ta­minen on tärkeää suoma­laisten työpaik­kojen ja suoma­laisen kasvun vuoksi, Orpo painottaa.

Uusi vakaus­me­ka­nismi saattaisi myös yksityiset sijoit­tajat vihdoin vastuuseen. Velka­kir­joihin kirjat­tavien yhteis­vas­tuu­lausek­keiden ansiosta sijoit­tajat voisivat menettää rahansa euromaan velka­jär­jes­te­lyssä.

? Pysyvän mekanismin myötä holtiton velkaan­tu­minen johtaisi euromaan velka­rahan tuntuvaan kallis­tu­miseen. Yhteis­vas­tuu­lausekkeet pakot­tai­sivat tämän vuoksi euromaat nykyistä kurina­lai­sempaan ja vastuul­li­sempaan talous­po­li­tiikkaan, Orpo huomauttaa.

Orpo muistuttaa, että vakaus­me­ka­nismin perus­ta­minen ei vielä tarkoita, että suoma­laisten rahoja käytet­täisiin muiden maiden tukemiseen.

? Myös EVM:n varojen käyttä­minen edellyt­täisi maiden kesken yksimie­li­syyttä. EVM:n perus­ta­minen ei siis vielä tarkoita, että suoma­laisten rahoja käytet­täisiin muiden maiden tukemiseen. Päätös mekanismin käyttä­mi­sestä tehtäisiin edelleen joka kerta Suomessa erikseen ja asiassa viimeinen sanavalta on eduskun­nalla, Orpo huomauttaa.


Kokoomus.fi