Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: SDP: Laina vai lama?

Orpo: SDP: Laina vai lama?

Julkaistu:

? Uuden vakaus­me­ka­nis­min pääpiir­teet ovat nyt selvillä. Meka­nis­min perus­ta­mi­nen tulee seuraa­van halli­tuk­sen käsi­tel­tä­väksi maanan­taina sovi­tussa muodossa. SDP:n on nyt aika kertoa yksi­sa­nai­sesti, hyväk­syykö se meka­nis­min perus­ta­mi­sen, Orpo vaatii.

Orpo muis­tut­taa, että SDP aset­tui väli­ky­sy­my­sää­nes­tyk­sessä 15.3. vastus­ta­maan sekä väliai­kai­sen vakaus­vä­li­neen takaus­ten kasvat­ta­mista että uuden Euroo­pan vakaus­me­ka­nis­min perus­ta­mista.

Vakaus­vä­li­neen perus­ta­mi­nen edel­lyt­tää euro­mai­den kesken yksi­mie­li­syyttä. Suomen tule­van halli­tuk­sen kiel­tei­nen kanta vakaus­me­ka­nis­min perus­ta­mi­seen romut­taisi meka­nis­min perus­ta­mi­sen.

? Uusi pysyvä järjes­telmä loisi vakautta euroop­pa­lai­sille rahoi­tus­mark­ki­noille. Meka­nis­min perus­ta­mi­nen on tärkeää suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja suoma­lai­sen kasvun vuoksi, Orpo painot­taa.

Uusi vakaus­me­ka­nismi saat­taisi myös yksi­tyi­set sijoit­ta­jat vihdoin vastuuseen. Velka­kir­joi­hin kirjat­ta­vien yhteis­vas­tuu­lausek­kei­den ansiosta sijoit­ta­jat voisi­vat menet­tää rahansa euro­maan velka­jär­jes­te­lyssä.

? Pysy­vän meka­nis­min myötä holti­ton velkaan­tu­mi­nen johtaisi euro­maan velka­ra­han tuntu­vaan kallis­tu­mi­seen. Yhteis­vas­tuu­lausek­keet pakot­tai­si­vat tämän vuoksi euro­maat nykyistä kuri­na­lai­sem­paan ja vastuul­li­sem­paan talous­po­li­tiik­kaan, Orpo huomaut­taa.

Orpo muis­tut­taa, että vakaus­me­ka­nis­min perus­ta­mi­nen ei vielä tarkoita, että suoma­lais­ten rahoja käytet­täi­siin muiden maiden tuke­mi­seen.

? Myös EVM:n varo­jen käyt­tä­mi­nen edel­lyt­täisi maiden kesken yksi­mie­li­syyttä. EVM:n perus­ta­mi­nen ei siis vielä tarkoita, että suoma­lais­ten rahoja käytet­täi­siin muiden maiden tuke­mi­seen. Päätös meka­nis­min käyt­tä­mi­sestä tehtäi­siin edel­leen joka kerta Suomessa erik­seen ja asiassa viimei­nen sana­valta on edus­kun­nalla, Orpo huomaut­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content