Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Arhin­mäen linja veisi uuteen taan­tu­maan

Kataja: Arhin­mäen linja veisi uuteen taan­tu­maan

Julkaistu:

? Arhin­mäki ei tunnu olevan perillä siitä, mitä uusi vakaus­jär­jes­telmä tarkoit­taisi. Uudessa järjes­tel­mässä Suomen keskei­nen tavoite pank­kien ja sijoit­ta­jien vastuusta on toteu­tu­massa, Kataja koros­taa.

? Uusi pysyvä vakaus­vä­line loisi halli­tun menet­te­lyn euro­maan velka­jär­jes­te­lyyn ns. yhteis­toi­min­ta­lausek­kei­den kautta. Näin saatai­siin sijoit­ta­jat vihdoin vastuuseen. Uutta pysy­vää meka­nis­mia ovat ilmoit­ta­neet tuke­vansa niin Kokoo­mus, Keskusta kuin SDP:kin, Kataja huomaut­taa.

? Pake­tin hylkää­mällä Arhin­mäki haluaisi suis­taa velkai­sim­mat euro­maat hallit­se­mat­to­maan velka­jär­jes­te­lyyn. Tästä seuraisi pahim­mil­laan pank­kien konkurs­si­aalto Euroo­passa ja rahoi­tus­mark­ki­noi­den vakava häiriin­ty­mi­nen. Tämä olisi tie uuteen taan­tu­maan, Kataja sanoo.

Suomen Pankki arvioi, että edel­li­nen finans­si­kriisi ja sitä seuran­nut talou­den taan­tuma aiheutti Suomelle 40 miljar­din euron vero­tu­lo­jen mene­tyk­set. Uusi luot­to­lama kiris­täisi yritys­ten rahoi­tus­ha­noja ja vahin­goit­taisi erityi­sesti vien­ti­riip­pu­vaista Suomea. Euro­maan velka­sa­nee­raus johtaisi toden­nä­köi­sesti myös Suomen valtion­ve­lan koron kohoa­mi­seen.

? Se, että pankit­kin voivat hyötyä talous­kas­vusta ja työpaik­ko­jen säily­mi­sestä, ei riitä perus­teeksi hylätä pelas­tus­pa­ket­tia, Kataja toteaa.

- Arhin­mäki on oikeassa siinä, että tuke­malla velkaan­tu­neita euro­maita pide­tään pystyssä välil­li­sesti myös Euroo­pan pank­ki­sek­to­ria. Suoma­lais­ten veron­mak­sa­jien etu ei ole Euroo­pan pank­ki­sek­to­rin kaata­mi­nen vaan Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mi­nen, Kataja sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content