Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Arhin­mäen linja veisi uuteen taan­tu­maan

Kataja: Arhin­mäen linja veisi uuteen taan­tu­maan

Julkaistu:

? Arhin­mäki ei tunnu olevan perillä siitä, mitä uusi vakaus­jär­jes­telmä tarkoit­taisi. Uudessa järjes­tel­mässä Suomen keskei­nen tavoite pank­kien ja sijoit­ta­jien vastuusta on toteu­tu­massa, Kataja koros­taa.

? Uusi pysyvä vakaus­vä­line loisi halli­tun menet­te­lyn euro­maan velka­jär­jes­te­lyyn ns. yhteis­toi­min­ta­lausek­kei­den kautta. Näin saatai­siin sijoit­ta­jat vihdoin vastuuseen. Uutta pysy­vää meka­nis­mia ovat ilmoit­ta­neet tuke­vansa niin Kokoo­mus, Keskusta kuin SDP:kin, Kataja huomaut­taa.

? Pake­tin hylkää­mällä Arhin­mäki haluaisi suis­taa velkai­sim­mat euro­maat hallit­se­mat­to­maan velka­jär­jes­te­lyyn. Tästä seuraisi pahim­mil­laan pank­kien konkurs­si­aalto Euroo­passa ja rahoi­tus­mark­ki­noi­den vakava häiriin­ty­mi­nen. Tämä olisi tie uuteen taan­tu­maan, Kataja sanoo.

Suomen Pankki arvioi, että edel­li­nen finans­si­kriisi ja sitä seuran­nut talou­den taan­tuma aiheutti Suomelle 40 miljar­din euron vero­tu­lo­jen mene­tyk­set. Uusi luot­to­lama kiris­täisi yritys­ten rahoi­tus­ha­noja ja vahin­goit­taisi erityi­sesti vien­ti­riip­pu­vaista Suomea. Euro­maan velka­sa­nee­raus johtaisi toden­nä­köi­sesti myös Suomen valtion­ve­lan koron kohoa­mi­seen.

? Se, että pankit­kin voivat hyötyä talous­kas­vusta ja työpaik­ko­jen säily­mi­sestä, ei riitä perus­teeksi hylätä pelas­tus­pa­ket­tia, Kataja toteaa.

- Arhin­mäki on oikeassa siinä, että tuke­malla velkaan­tu­neita euro­maita pide­tään pystyssä välil­li­sesti myös Euroo­pan pank­ki­sek­to­ria. Suoma­lais­ten veron­mak­sa­jien etu ei ole Euroo­pan pank­ki­sek­to­rin kaata­mi­nen vaan Euroo­pan talou­den vakaut­ta­mi­nen, Kataja sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content