Kataja: Arhinmäen linja veisi uuteen taantumaan – kokoomus.fi
MENU
Kataja: Arhinmäen linja veisi uuteen taantumaan

Kataja: Arhinmäen linja veisi uuteen taantumaan

Julkaistu: 27.03.2011 Uncategorized

? Arhinmäki ei tunnu olevan perillä siitä, mitä uusi vakaus­jär­jes­telmä tarkoit­taisi. Uudessa järjes­tel­mässä Suomen keskeinen tavoite pankkien ja sijoit­tajien vastuusta on toteu­tu­massa, Kataja korostaa.

? Uusi pysyvä vakaus­väline loisi hallitun menet­telyn euromaan velka­jär­jes­telyyn ns. yhteis­toi­min­ta­lausek­keiden kautta. Näin saataisiin sijoit­tajat vihdoin vastuuseen. Uutta pysyvää mekanismia ovat ilmoit­taneet tukevansa niin Kokoomus, Keskusta kuin SDP:kin, Kataja huomauttaa.

? Paketin hylkää­mällä Arhinmäki haluaisi suistaa velkai­simmat euromaat hallit­se­mat­tomaan velka­jär­jes­telyyn. Tästä seuraisi pahim­millaan pankkien konkurs­si­aalto Euroo­passa ja rahoi­tus­mark­ki­noiden vakava häiriin­ty­minen. Tämä olisi tie uuteen taantumaan, Kataja sanoo.

Suomen Pankki arvioi, että edellinen finans­si­kriisi ja sitä seurannut talouden taantuma aiheutti Suomelle 40 miljardin euron verotu­lojen menetykset. Uusi luottolama kiris­täisi yritysten rahoi­tus­hanoja ja vahin­goit­taisi erityi­sesti vienti­riip­pu­vaista Suomea. Euromaan velka­sa­neeraus johtaisi toden­nä­köi­sesti myös Suomen valtion­velan koron kohoa­miseen.

? Se, että pankitkin voivat hyötyä talous­kas­vusta ja työpaik­kojen säily­mi­sestä, ei riitä perus­teeksi hylätä pelas­tus­pa­kettia, Kataja toteaa.

- Arhinmäki on oikeassa siinä, että tukemalla velkaan­tu­neita euromaita pidetään pystyssä välil­li­sesti myös Euroopan pankki­sek­toria. Suoma­laisten veron­mak­sajien etu ei ole Euroopan pankki­sek­torin kaata­minen vaan Euroopan talouden vakaut­ta­minen, Kataja sanoo.


Kokoomus.fi