Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Jonoista hoitoon!

Jonoista hoitoon!

Julkaistu:

Jonoista hoitoon! Kokoo­muk­sen keskus­te­lua­loite sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­seksi.

Kokoo­mus haluaa keskit­tyä hoitoa ja hoivaa tarvit­se­viin ihmi­siin ja heidän palve­lui­hinsa. Nyt ei ole hallin­to­hum­pan aika. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ongel­miin voidaan puut­tua jo tänään. Täsmä­rat­kai­suja on löydet­tä­vissä mm. hoitoon­pää­syn nopeut­ta­mi­sesta, ihmis­ten vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­sestä, tiedosta ja tekno­lo­giasta sekä kuntien yhteis­työstä.

Eikö­hän tartuta toimeen! 

Mitä teki­simme?

1. Nopeut­tai­simme hoitoon pääsyä

2. Antai­simme ihmis­ten vaikut­taa omiin palve­lui­hinsa

3. Ottai­simme tiedon ja uudet tekno­lo­gi­set ratkai­sut hyöty­käyt­töön

4. Pitäi­simme huolta sote-ammat­ti­lais­ten osaa­mi­sesta ja hyvin­voin­nista

5. Turvai­simme vahvat palve­lui­den järjes­tä­jät – ilman maakun­tia

6. Turvai­simme sote-palve­lui­den kestä­vän rahoi­tuk­sen

Mitä kokoo­mus tekisi?

1. Nopeut­tai­simme hoitoon pääsyä

MITEN?

 • Tiuken­tai­simme hoito­ta­kuuta. Vastaa­no­tolle on pääs­tävä nopeam­min.
 • Takai­simme ihmi­sille oikeu­den saada palve­luse­teli tai maksusi­tou­mus toisen palve­lun­tuot­ta­jan palve­luun, jos hän ei saa tarvit­se­maansa palve­lua julki­selta puolelta hoito­ta­kuun lupaa­massa ajassa.
 • Paljon palve­luita tarvit­se­ville ikäih­mi­sille ja esimer­kiksi vammai­sille tulisi mahdol­li­suus hyödyn­tää henki­lö­koh­taista budje­toin­tia.
 • Laajen­tai­simme terveys­a­se­mien aukio­loai­koja ja lisä­tään etävas­taan­ot­toja.
 • Kehit­täi­simme kela-korvausta.  

MIKSI?

Tärkeintä on, että ihmi­set saavat sellaista hoitoa ja hoivaa kuin tarvit­se­vat – ja silloin, kun sitä tarvit­se­vat. Vaivo­jen kanssa odot­telu heiken­tää elämän­laa­tua ja voi pitkit­tää sairauk­sia. Sairauk­sia on voitava ehkäistä ennalta. Kuntou­tuk­sella taas varmis­te­taan, että ihmi­nen toipuu, eikä joudu uudel­leen hoito­jo­noon.

Mitä kokoo­mus tekisi?

2. Antai­simme ihmis­ten vaikut­taa omiin palve­lui­hinsa

MITEN?

 • Teki­simme ihmi­sen oikeu­desta osal­lis­tua ja vaikut­taa häntä koske­vien palve­lui­den suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen kiin­teän osan palve­lua. 
 • Lisäi­simme ihmis­ten mahdol­li­suuk­sia seurata ja hallin­noida omia terveys­tie­to­jaan.
 • Paran­tai­simme ihmis­ten vapautta valita palve­luja henki­lö­koh­tai­sesti tai tuetusti. 
 • Ottai­simme yksi­lön tarpeet nykyistä parem­min huomioon esimer­kiksi palve­lui­den kilpai­lu­tuk­sessa. 

MIKSI?

Palve­luita eniten käyt­tä­villä on nykyi­sin vähi­ten mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa palve­lui­hinsa. Se uhkaa syven­tää eriar­voi­suutta. Ihmi­sillä pitää olla oikeus tehdä omaan hoitoonsa liit­ty­viä valin­toja. Itse­mää­rää­mi­soi­keus kuuluu jokai­selle.

Mitä kokoo­mus tekisi?

3. Ottai­simme tiedon ja uudet tekno­lo­gi­set ratkai­sut hyöty­käyt­töön

MITEN?  

 • Hyödyn­täi­simme teko­ä­lyä ja botti­tek­no­lo­giaa, jotta ihmi­set löytäi­si­vät nykyistä parem­min oikeat palve­lut oikealla hetkellä. 
 • Vahvis­tai­simme arjen apua ja turvaa help­po­käyt­töistä tekno­lo­giaa lisää­mällä.
 • Kehit­täi­simme enna­koi­via palve­luita.
 • Lisäi­simme etäyh­tey­dellä toteu­tet­ta­via neuvonta- ja vastaan­ot­to­pal­ve­luita.
 • Varmis­tai­simme tieto­jär­jes­tel­mien yhteen­toi­mi­vuu­den ja päivit­täi­simme sote-tieto­jär­jes­tel­mien tieto­tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­sia.
 • Raken­tai­simme mallin, joka toisi terveyttä hyödyt­tä­vät digi­taa­li­set ohjel­mat ja lait­teet korvat­ta­vuu­den piiriin.

MIKSI?

Tekno­lo­giaa, tietoa, palve­lui­den digi­ta­li­saa­tiota ja teko­ä­lyä ei ole vielä hyödyn­netty täysi­mää­räi­sesti parem­pien sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den raken­ta­mi­sessa. Uusia ratkai­suja myös syntyy koko ajan. Palve­lui­den käyt­töö­no­tossa ja kehit­tä­mi­sessä lähtö­kohta on oltava ihmi­nen, palve­lui­den käyt­täjä. Etäpal­ve­lut paran­ta­vat palve­lu­jen saata­vuutta. Data auttaa tunnis­ta­maan paljon palve­luita käyt­tä­viä asiak­kaita sekä kehit­tä­mään enna­koi­via ratkai­suja.

Mitä kokoo­mus tekisi?

4. Pitäi­simme huolta sote-ammat­ti­lais­ten osaa­mi­sesta ja hyvin­voin­nista

MITEN?

 • Lisäi­simme aloi­tus­paik­koja sosi­aali- ja tervey­sa­lan koulu­tuk­siin.
 • Ottai­simme alalle hakeu­tu­ville uudel­leen käyt­töön sovel­tu­vuus­tes­tit.
 • Varmis­tai­simme sote-alan ammat­ti­lai­sille mahdol­li­suu­den riit­tä­vään ja sään­nöl­li­seen täyden­nys­kou­lu­tuk­seen.
 • Panos­tai­simme hyvään johta­mi­seen. Hyvä johto huoleh­tii, että henki­lö­kun­nalla on mahdol­li­suus keskit­tyä osaa­mista vastaa­vaan työhön.
 • Helpot­tai­simme sote-ammat­ti­lais­ten kansain­vä­listä rekry­toin­tia. 

MIKSI?

Vain osaava ja hyvin­voiva henki­löstö pystyy turvaa­maan laaduk­kaat palve­lut. Sote-palve­luissa on jo nyt pula ammat­ti­lai­sista ja tilanne pahe­nee enti­ses­tään tule­vina vuosina. Huomion keskit­tä­mi­nen hyvään johta­mi­seen, työssä jaksa­mi­seen ja erilai­siin urapol­kui­hin vahvis­taa sosi­aali- ja tervey­sa­lan houkut­te­le­vuutta. 

Mitä kokoo­mus tekisi?

5. Turvai­simme vahvat palve­lui­den järjes­tä­jät – ilman maakun­tia

MITEN?

 • Julki­nen sektori vastaisi palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä myös tule­vai­suu­dessa. 
 • Kannus­tamme kuntia jatka­maan ja lisää­mään palve­lui­den uudis­ta­mista yhteis­työssä, vapaa­eh­toi­selta pohjalta. 
 • Antai­simme kuntien ja kaupun­kien hakea niille luon­te­vat kump­pa­nit ja yhteis­työ­mal­lit, yksi malli ei sovellu kaik­kialle.
 • Varmis­tai­simme, että kunnilla tai niiden yhteis­työ­eli­millä on riit­tävä väes­tö­pohja palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi.
 • Hyödyn­täi­simme palve­lu­jen tuot­ta­mi­sessa niin julkis­ten, yksi­tyis­ten kuin järjes­tö­jen osaa­mista.
 • Paran­tai­simme kuntien ja kuntayh­ty­mien yhteis­työtä ja kehit­täi­simme kuntayh­ty­mien omis­ta­jaoh­jausta.

MIKSI?

Samaan aikaan, kun valtion tasolla on rämmitty hallin­to­uu­dis­tuk­sen kanssa, paikal­li­sesti on jo toteu­tettu merkit­tä­viä paikal­li­sen tason sote-uudis­tuk­sia. Kuntien yhteis­työllä ja paikal­li­silla uudis­tuk­silla on saavu­tettu eri puolilla Suomea vahvem­pia palve­lui­den järjes­tä­jiä. Suomessa on hyvin erilai­sia alueita. Siksi tarvit­semme eri puolella Suomea erilai­sia tapoja tehdä yhteis­työtä.

Mitä kokoo­mus tekisi?

6. Turvai­simme sote-palve­lui­den kestä­vän rahoi­tuk­sen

MITEN?

 • Säilyt­täi­simme rahoi­tuk­sen pohjana kuntien vero­tu­lot ja valtio­no­suu­det, mutta kehit­täi­simme rahoi­tuk­sen kannus­ta­vuutta.
 • Tuki­simme kuntien mahdol­li­suutta tehdä panos­tuk­sia varhai­sen vaiheen palve­lui­hin, pain­opis­teen siir­tä­mi­seksi kohti tervey­den ja sosi­aa­li­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mistä sekä sairauk­sien ennal­taeh­käi­syä.
 • Vahvis­tai­simme erityi­sesti paljon palve­luita tarvit­se­vien kohden­net­tua tukea.
 • Tarkas­te­li­simme kriit­ti­sesti kuntien lisään­ty­viä velvoit­teita. Kunnille pitää jättää liik­ku­ma­ti­laa hakea paikal­li­sesti toimi­vim­pia ratkai­suja palve­lu­jen järjes­tä­mi­seksi.
 • Vahvis­tai­simme yritys­ten ja järjes­tö­jen roolia sote-palve­lui­den tuot­ta­jina.

MIKSI?

Ilman kestä­vää rahoi­tusta ja kustan­nus­ten kasvun hillin­tää sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita ei voida turvata tule­vai­suu­dessa. Tervey­den edis­tä­mi­nen ja sairauk­sien ennal­taeh­käisy ovat parhaita tapoja pitää sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon kustan­nuk­sia kurissa. Hyvät ja oikea-aikai­set perus­pal­ve­lut estä­vät ongel­mien pahen­tu­mista. Julkis­ten, yksi­tyis­ten ja järjes­tö­jen kilpailu tuot­ta­jina paran­taa palve­lui­den saata­vuutta, laatua ja kustan­nus­ten hillin­tää. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

15.3.2023

Anna-Kaisa Ikonen: Rakkaan ihmi­sen haas­tava elämän­ti­lanne kosket­taa koko lähi­pii­riä

Emminä, ja elä nyt. Ei ny tehrä tästä nume­roa. Tähän tampe­re­lai­sille tuttuun sanon­taan saat­taa toisi­naan törmätä, kun auttaa lähei­si­ään. Moni

Skip to content