Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe väli­ky­sy­myk­seen sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon lähi­pal­ve­luista sekä hyvin­voin­tia­luei­den rahoi­tuk­sen turvaa­mi­sesta (VK 1/​2023 vp) /18.10.2023 /​ ed. Mia Laiho /​ Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.  Keskus­tan väli­ky­sy­myk­sessä on aivan oikein tunnis­tettu, että ”sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut ovat mittari siitä, miten Suomi (--) toimii ja miten vero­ra­hoja käyte­tään”. Siksi Orpon halli­tus on tart­tu­nut toimiin sote-palve­lui­den saata­vuu­den paran­ta­mi­seksi ja kustan­nus­kas­vun hillit­se­mi­seksi. Toimiin, joita kokoo­mus on perään­kuu­lut­ta­nut tässä salissa jo vuosien ajan.

Väli­ky­sy­myk­sen huoli on aiheel­li­nen, mutta esit­täjä ja osoite on väärä. Nykyi­nen sote-sotku oli Mari­nin halli­tuk­sen keskei­siä niin sanot­tuja ”uudis­tuk­sia”. Hyvin­voin­tia­lu­eet noudat­ta­vat Mari­nin halli­tuk­sen säätä­miä lakeja. Alaa pitkään seuran­neena sote-ammat­ti­lai­sena ja päät­tä­jänä en ole tippaa­kaan yllät­tä­nyt siitä, ettei Keskus­tan sote-malli ratkais­sut­kaan ongel­mia.

Kesä­kuussa 2021 tässä salissa keskus­tel­tiin sotesta kokoo­muk­sen ja silloi­sen oppo­si­tion väli­ky­sy­myk­sen pohjalta. Tuo sali­kes­kus­telu on kuin ennus­ta­jan pöydältä – niin hyvin ovat esit­tä­mämme varoi­tuk­set käyneet toteen.

Arvoi­sat keskus­ta­lai­set, te teitte sote-uudis­tuk­sen, joka ei vastan­nut uudis­tuk­sen tavoit­tei­siin. Onnis­tuitte luomaan koko­naan uuden raha­syö­pön hallin­to­ta­son, mutta ette onnis­tu­neet paran­ta­maan palve­luita, talou­del­lista kestä­vyyttä tai hoito­jo­noja. Sen sijaan lisä­sitte byro­kra­tiaa ja normeja, jotka ovat pahen­ta­neet henki­lös­tö­pu­laa, piden­tä­neet hoito­jo­noja ja johta­neet epätar­koi­tuk­sen­mu­kai­seen vuokra­lää­kä­ri­bis­nek­seen. Tämän jatkoksi vielä romu­titte Kela-korvauk­set.

Oli Mari­nin halli­tuk­sen arvo­va­linta lait­taa rahat hallin­toon, ei palve­lui­hin.

Orpon halli­tus on aloit­ta­nut työnsä muutama kuukausi sitten. Emme ole jääneet tuleen makaa­maan. Heti ensim­mäi­sestä istun­to­kau­des­taan lähtien halli­tus tuo edus­kun­taan esityk­siä, joiden avulla korja­taan edel­li­sen halli­tuk­sen sotkuja.

Kela-korvaus­ten reilulla nostolla helpo­tamme hyvin­voin­tia­luei­den työtaak­kaa purka­malla hoito­jo­noja. Tämän lisäksi valmis­te­lemme ensi vuoden aikana uuden, perus­ter­vey­den­huol­toa tuke­van Kela-korvaus­mal­lin.

Halli­tus tekee myös toden teolla ratkai­suja sote- ja pelas­tusa­lan henki­lös­tön saata­vuu­den ja hoidon turvaa­mi­seksi. Halli­tus käyn­nis­tää mm. Hyvän työn ohjel­man työhy­vin­voin­nin kohen­ta­mi­seksi, lisää alan opis­ke­lu­paik­koja, vähen­tää työn normi­tuk­sia ja työn­te­ki­jöi­den lausun­to­taak­kaa, paran­taa hoidon jatku­vuutta omalää­käri-omatii­mi­mal­lilla, sekä kohden­taa ammat­ti­lais­ten työpa­nosta koulu­tusta vastaa­vaan työhön – eli varsi­nai­seen hoitoon ja hoivaan.

Ikään­ty­vässä Suomessa rajat­tuja vero­va­roja pitää myös suun­nata entistä vaikut­ta­vim­piin palve­lui­hin ja hoitoi­hin. Vahvis­tamme ennal­taeh­käi­se­viä perus­ta­son ja mata­lan kynnyk­sen palve­luja, hyödyn­nämme palve­luse­te­leitä, paran­namme hoito­pol­kuja ja digi­pal­ve­luja. Orpon halli­tus toteut­taa myös pitkään odote­tun lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuun.

Toisin kuin täällä pelo­tel­laan, ei halli­tus ole leik­kaa­massa sote-rahoi­tusta, vaan sote-palve­lui­hin tullaan tällä kaudella lait­ta­maan noin miljardi euroa lisää joka vuosi!  Enem­män kuin joka neljäs valtion keräämä veroeuro tulee mene­mään soteen. Se ei todel­la­kaan ole leik­kaa­mista!

Kokoo­mus haluaa kiit­tää hoito­hen­ki­lö­kun­taa vuosien epävar­muu­dessa pärjää­mi­sestä. Me ymmär­rämme hyvin­voin­tia­luei­den haas­teel­li­sen tehtä­vän palve­lui­densa uudis­ta­mi­seksi ja talou­tensa tasa­pai­not­ta­mi­seksi. Hyvin­voin­tia­luei­den johdolla on valta ja vastuu. Halli­tus on hyvin­voin­tia­luei­den tukena ja kump­pa­nina tässä työssä.  Tavoit­tee­namme on järjes­tää palve­lut kustan­nus­jär­ke­villä, vaikut­ta­villa ja asia­kas­läh­töi­sillä tavoilla, hoito­hen­ki­lö­kun­nan työhy­vin­vointi huomioi­den sekä moni­tuot­ta­juutta hyödyn­täen. Jonoissa kukaan ei parane. On vihdoin aika saada ihmi­set jonoista hoitoon.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

Skip to content