Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Julkaistu:

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Tilanne on hälyt­tävä: Näkö­pii­rissä on jo aika, jolloin kasva­via terveys­me­noja on kustan­ta­massa entistä pienempi ja huono­kun­toi­sempi työväestö. Tutki­mus­ten mukaan lähes puolet keski-ikäi­sistä ei vuonna 2040 pysty suoriu­tu­maan normaa­leista fyysi­sistä suori­tuk­sista, kuten kanta­maan ostok­sia tai nouse­maan portaita. Lähes puolella lapsista fyysi­nen toimin­ta­kyky hait­taa hyvin­voin­tia. Varus­mies­ten paino nousee ja kestä­vyys­kunto heik­ke­nee. Nuorista vain kuusi prosent­tia on hyvässä fyysi­sessä kunnossa.

Liik­ku­mat­to­muus on myös inhi­mil­li­nen ongelma. Riit­tävä liikunta auttaa oppi­maan ja pitää yllä hyvää mielen­ter­veyttä. Hyvä toimin­ta­kyky on edel­ly­tys vanhus­ten hyvälle voin­nille ja kotona asumi­selle.

Liik­ku­mat­to­muu­den kustan­nuk­set ovat pian jo niin suuret, ettei niitä ole varaa maksaa. Tästä pitäisi kaik­kien puoluei­den kiin­nos­tua heti.

“Muutok­set eivät tapahdu itses­tään, ne tehdään!”

Nyt käsis­sämme on para­doksi: Vaikka liikun­nan tärkeys tiede­tään, ei liikunta ole yhden­kään minis­te­riön prio­ri­teetti. Ongelma tulee olemaan kuiten­kin jokai­sen: liik­ku­mat­to­muus lisää sote­me­noja, työkyky laskee, eikä eläkei­kään asti jakseta.

Muutok­set eivät tapahdu itses­tään, ne tehdään! Valtion liikunta- ja urhei­lu­po­li­tii­kan koor­di­noin­tia yli minis­te­riö­ra­jo­jen on vahvis­tet­tava, jotta liik­ku­mi­sen edis­tä­mi­seen oikeasti keski­ty­tään. Liikun­ta­pal­ve­lui­den alem­man vero­kan­nan hyödyt pitää selvit­tää. Myös liikun­nan vaiku­tus­ten arviointi on otet­tava osaksi lain­sää­dän­tö­työtä.

Suoma­lais­ten liik­ku­mi­sen lisää­mi­sen on oltava liikun­ta­po­li­tii­kan tärkein tavoite. Tärkeää olisi antaa jokai­selle edel­ly­tyk­set liikun­nal­li­sen elämän­ta­van synty­mi­seen. Lisä­tään pallo äitiys­pak­kauk­seen ja neuvo­loi­hin lisää perhe­lii­kun­ta­neu­von­taa. Jatke­taan liik­kuva varhais­kas­va­tus ja liik­kuva koulu -ohjel­mia. Mahdol­lis­te­taan jokai­selle mielei­nen liikun­ta­har­ras­tus ja lisä­tään liikun­na­noh­jausta, liikun­ta­re­sep­tejä ja elämän­ta­pa­neu­von­taa tervey­den­huol­toon, sekä kuntou­tusta koti­hoi­toon.

Lisä­tään liike seuraa­valla halli­tus­kau­della työlis­tan kärkeen.

Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja Olym­pia­ko­mi­tean vara­pu­heen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.11.2023

Väki­valta ei ole yksi­tyis­asia

Väki­valta muser­taa. Mustel­mien ja ruhjei­den lisäksi se aiheut­taa haavoja, jotka eivät näy ulos­päin: arvot­to­muu­den tunnetta, pelkoa ja häpeää. Huomenna viete­tään

21.11.2023

Sari Multala: “Halli­tus panos­taa lasten ja nuor­ten tule­vai­suu­teen”

Kirjoi­tus on alun perin julkaistu Helsin­gin Sano­missa 21.11.2023. Suomi on koulu­tuk­sessa edel­leen maail­man huip­pu­maa, vaikka haas­teita on näkö­pii­rissä. Päämi­nis­teri Petteri

15.11.2023

Jukka Kopra ja Jarno Limnéll: “Puolus­tus­teol­li­suutta on vahvis­tet­tava nopeasti sekä pitkä­jän­tei­sesti”

Euroo­pan turval­li­suus­nä­ky­mät muut­tui­vat merkit­tä­västi helmi­kuussa 2022. Siitä lähtien Euroo­pan unioni ja Yhdys­val­lat ovat tuke­neet Ukrai­naa sekä panos­ta­neet aiem­paa voimak­kaam­min puolus­tuk­seensa.

Skip to content