Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Sari Multala: Liikkumattomuus on miljardien eurojen ongelma

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Julkaistu:

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Tilanne on hälyt­tävä: Näkö­pii­rissä on jo aika, jolloin kasva­via terveys­me­noja on kustan­ta­massa entistä pienempi ja huono­kun­toi­sempi työväestö. Tutki­mus­ten mukaan lähes puolet keski-ikäi­sistä ei vuonna 2040 pysty suoriu­tu­maan normaa­leista fyysi­sistä suori­tuk­sista, kuten kanta­maan ostok­sia tai nouse­maan portaita. Lähes puolella lapsista fyysi­nen toimin­ta­kyky hait­taa hyvin­voin­tia. Varus­mies­ten paino nousee ja kestä­vyys­kunto heik­ke­nee. Nuorista vain kuusi prosent­tia on hyvässä fyysi­sessä kunnossa.

Liik­ku­mat­to­muus on myös inhi­mil­li­nen ongelma. Riit­tävä liikunta auttaa oppi­maan ja pitää yllä hyvää mielen­ter­veyttä. Hyvä toimin­ta­kyky on edel­ly­tys vanhus­ten hyvälle voin­nille ja kotona asumi­selle.

Liik­ku­mat­to­muu­den kustan­nuk­set ovat pian jo niin suuret, ettei niitä ole varaa maksaa. Tästä pitäisi kaik­kien puoluei­den kiin­nos­tua heti.

“Muutok­set eivät tapahdu itses­tään, ne tehdään!”

Nyt käsis­sämme on para­doksi: Vaikka liikun­nan tärkeys tiede­tään, ei liikunta ole yhden­kään minis­te­riön prio­ri­teetti. Ongelma tulee olemaan kuiten­kin jokai­sen: liik­ku­mat­to­muus lisää sote­me­noja, työkyky laskee, eikä eläkei­kään asti jakseta.

Muutok­set eivät tapahdu itses­tään, ne tehdään! Valtion liikunta- ja urhei­lu­po­li­tii­kan koor­di­noin­tia yli minis­te­riö­ra­jo­jen on vahvis­tet­tava, jotta liik­ku­mi­sen edis­tä­mi­seen oikeasti keski­ty­tään. Liikun­ta­pal­ve­lui­den alem­man vero­kan­nan hyödyt pitää selvit­tää. Myös liikun­nan vaiku­tus­ten arviointi on otet­tava osaksi lain­sää­dän­tö­työtä.

Suoma­lais­ten liik­ku­mi­sen lisää­mi­sen on oltava liikun­ta­po­li­tii­kan tärkein tavoite. Tärkeää olisi antaa jokai­selle edel­ly­tyk­set liikun­nal­li­sen elämän­ta­van synty­mi­seen. Lisä­tään pallo äitiys­pak­kauk­seen ja neuvo­loi­hin lisää perhe­lii­kun­ta­neu­von­taa. Jatke­taan liik­kuva varhais­kas­va­tus ja liik­kuva koulu -ohjel­mia. Mahdol­lis­te­taan jokai­selle mielei­nen liikun­ta­har­ras­tus ja lisä­tään liikun­na­noh­jausta, liikun­ta­re­sep­tejä ja elämän­ta­pa­neu­von­taa tervey­den­huol­toon, sekä kuntou­tusta koti­hoi­toon.

Lisä­tään liike seuraa­valla halli­tus­kau­della työlis­tan kärkeen.

Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja Olym­pia­ko­mi­tean vara­pu­heen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.3.2023

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

24.3.2023

Heikki Autto: Nyt on oikea aika tehdä maata­lou­den ja luon­non­va­ro­jen kestä­vän käytön kunnian­pa­lau­tus

Edus­kun­ta­vaa­lit käydään suoma­lai­sen vilje­li­jän ja metsä­no­mis­ta­jan kannalta hämmen­tä­vissä tunnel­missa. Maata­lou­den tuot­ta­vuus on maakun­tien perin­tei­sen valta­puo­lu­een keskus­tan kahdek­san­vuo­ti­sen maata­lous­mi­nis­te­ri­kau­den jäljiltä ennä­tys­heikko.

Skip to content