Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Julkaistu:

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Tilanne on hälyt­tävä: Näkö­pii­rissä on jo aika, jolloin kasva­via terveys­me­noja on kustan­ta­massa entistä pienempi ja huono­kun­toi­sempi työväestö. Tutki­mus­ten mukaan lähes puolet keski-ikäi­sistä ei vuonna 2040 pysty suoriu­tu­maan normaa­leista fyysi­sistä suori­tuk­sista, kuten kanta­maan ostok­sia tai nouse­maan portaita. Lähes puolella lapsista fyysi­nen toimin­ta­kyky hait­taa hyvin­voin­tia. Varus­mies­ten paino nousee ja kestä­vyys­kunto heik­ke­nee. Nuorista vain kuusi prosent­tia on hyvässä fyysi­sessä kunnossa.

Liik­ku­mat­to­muus on myös inhi­mil­li­nen ongelma. Riit­tävä liikunta auttaa oppi­maan ja pitää yllä hyvää mielen­ter­veyttä. Hyvä toimin­ta­kyky on edel­ly­tys vanhus­ten hyvälle voin­nille ja kotona asumi­selle.

Liik­ku­mat­to­muu­den kustan­nuk­set ovat pian jo niin suuret, ettei niitä ole varaa maksaa. Tästä pitäisi kaik­kien puoluei­den kiin­nos­tua heti.

“Muutok­set eivät tapahdu itses­tään, ne tehdään!”

Nyt käsis­sämme on para­doksi: Vaikka liikun­nan tärkeys tiede­tään, ei liikunta ole yhden­kään minis­te­riön prio­ri­teetti. Ongelma tulee olemaan kuiten­kin jokai­sen: liik­ku­mat­to­muus lisää sote­me­noja, työkyky laskee, eikä eläkei­kään asti jakseta.

Muutok­set eivät tapahdu itses­tään, ne tehdään! Valtion liikunta- ja urhei­lu­po­li­tii­kan koor­di­noin­tia yli minis­te­riö­ra­jo­jen on vahvis­tet­tava, jotta liik­ku­mi­sen edis­tä­mi­seen oikeasti keski­ty­tään. Liikun­ta­pal­ve­lui­den alem­man vero­kan­nan hyödyt pitää selvit­tää. Myös liikun­nan vaiku­tus­ten arviointi on otet­tava osaksi lain­sää­dän­tö­työtä.

Suoma­lais­ten liik­ku­mi­sen lisää­mi­sen on oltava liikun­ta­po­li­tii­kan tärkein tavoite. Tärkeää olisi antaa jokai­selle edel­ly­tyk­set liikun­nal­li­sen elämän­ta­van synty­mi­seen. Lisä­tään pallo äitiys­pak­kauk­seen ja neuvo­loi­hin lisää perhe­lii­kun­ta­neu­von­taa. Jatke­taan liik­kuva varhais­kas­va­tus ja liik­kuva koulu -ohjel­mia. Mahdol­lis­te­taan jokai­selle mielei­nen liikun­ta­har­ras­tus ja lisä­tään liikun­na­noh­jausta, liikun­ta­re­sep­tejä ja elämän­ta­pa­neu­von­taa tervey­den­huol­toon, sekä kuntou­tusta koti­hoi­toon.

Lisä­tään liike seuraa­valla halli­tus­kau­della työlis­tan kärkeen.

Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja Olym­pia­ko­mi­tean vara­pu­heen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.3.2024

Pihla Keto-Huovi­nen: “Rasis­min vastus­ta­mi­nen on meidän jokai­sen vastuulla”

Suomi on monella mitta­rilla mitat­tuna hyvä maa asua. Juuri tällä viikolla julkais­tun Maail­man onnel­li­suus­ra­por­tin mukaan Suomi on seit­se­män­nen kerran maail­man

19.3.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Miksi tasa-arvosta pitää yhä puhua väsy­mättä

Emme voi hyväk­syä maail­maa, jossa isoäi­dit pelkää­vät tyttä­riensä ja poikiensa tyttä­rillä olevan vähem­män oikeuk­sia kuin heillä oli. Tähän YK:n pääsih­tee­rin

14.3.2024

Karo­liina Parta­nen: Alipalk­kaus on jo laitonta – nyt siihen on puutut­tava määrä­tie­toi­sesti

Ulko­mailta tule­vien työn­te­ki­jöi­den määrä on lisään­ty­nyt Suomessa. Samalla on huomattu, että alipalk­kaus­ta­pauk­set ovat lisään­ty­neet ja ne kohdis­tu­vat erityi­sesti ulko­mailta tule­viin

Skip to content