Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Urpi­lai­sen ?hallittu velka­jär­jes­tely? on puppua

Kataja: Urpi­lai­sen ?hallittu velka­jär­jes­tely? on puppua

Julkaistu:

? Hallit­se­mat­to­maan velka­jär­jes­te­lyyn joko mennään tai sitten Portu­gali pelas­te­taan tiukalla vakau­tus­oh­jel­malla. Puoli­vä­lin ratkai­sua ei ole olemassa, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja sanoo.

? SDP on hyväk­sy­nyt väliai­kai­sen vakaus­vä­li­neen perus­ta­mi­sen edus­kun­nassa. Nyt vaalien lähes­tyessä SDP:n hyväk­sy­mät ehdot eivät enää kelpaa­kaan, SDP ei tunnu ymmär­tä­vän, että nyt ei päätetä uudel­leen vakaus­vä­li­neen toimin­ta­pe­ri­aat­teista vaan siitä, käyte­täänkö sitä Portu­ga­lin lainoi­tuk­seen, Kataja ihmet­te­lee.

? Urpi­lai­sen esitys on uusi rönsy sarjassa harhau­tuk­sia, joita dema­rit yrit­tä­vät tehdä Euroo­pan rahoi­tus­va­kaus­kes­kus­te­lussa. Nämä ovat kaikki teko­syitä, joilla SDP yrit­tää yllä­pi­tää kiel­teistä kantaansa Portu­ga­lin laina­pa­ket­tiin yli vaalien. Aina kun edel­li­nen teko­syy osoit­tau­tuu tyhjäksi puheeksi, SDP keksii uuden, Kataja toteaa.

Velka­jär­jes­te­lyn arvaa­mat­to­muu­desta on varoit­ta­nut esimer­kiksi valtio­va­rain­mi­nis­te­riön alival­tio­sih­teeri Martti Hete­mäki: ?Velka­jär­jes­te­lyssä velat jäisi­vät hoita­matta eikä kukaan tiedä, minne sen vaiku­tuk­set kumu­loi­tui­si­vat?.

Portu­ga­lin velka­jär­jes­tely johtaisi pank­kien tuntu­viin tappioi­hin. Epävar­muus johtaisi pank­kien väli­sen luoton­an­non kuivu­mi­seen ja rahoi­tuk­sen kiris­ty­mi­seen. Mark­ki­naeh­toi­sen rahoi­tuk­sen kiris­ty­mi­nen johtaisi yritys­ten maksuon­gel­miin ja pahim­mil­laan konkurs­sei­hin.

? Tähän saakka vakava häiriö rahoi­tus­mark­ki­noilla on aina johta­nut myös taan­tu­maan reaa­li­ta­lou­dessa, Kataja muis­tut­taa.

? Kokoo­mus kannat­taa sinänsä SDP:n tavoi­tetta sijoit­ta­jien vastuusta. Tämän vuoksi olemme ajaneet mm. yhteis­toi­min­ta­lausek­keet osaksi pysy­vää vakaus­me­ka­nis­mia. Nyt velka­jär­jes­te­lyn peli­sään­töjä ei ole. Pelkkä pyrki­mys kv-oikeu­del­li­sesti hanka­laan velka­jär­jes­te­lyyn johtaisi Portu­ga­lin velka­kir­jo­jen arvon romah­ta­mi­seen. Tämä käyn­nis­täisi juuri sen pank­ki­krii­sin, jota Portu­ga­lin lainoi­tuk­sella yrite­tään estää, Kataja päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content