Kataja: Urpilaisen ?hallittu velka­jär­jestely? on puppua – kokoomus.fi
MENU
Kataja: Urpilaisen ?hallittu velka­jär­jestely? on puppua

Kataja: Urpilaisen ?hallittu velka­jär­jestely? on puppua

Julkaistu: 09.04.2011 Uncategorized

? Hallit­se­mat­tomaan velka­jär­jes­telyyn joko mennään tai sitten Portugali pelas­tetaan tiukalla vakau­tus­oh­jel­malla. Puoli­välin ratkaisua ei ole olemassa, Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja sanoo.

? SDP on hyväk­synyt väliai­kaisen vakaus­vä­lineen perus­ta­misen eduskun­nassa. Nyt vaalien lähes­tyessä SDP:n hyväk­symät ehdot eivät enää kelpaakaan, SDP ei tunnu ymmär­tävän, että nyt ei päätetä uudelleen vakaus­vä­lineen toimin­ta­pe­ri­aat­teista vaan siitä, käyte­täänkö sitä Portu­galin lainoi­tukseen, Kataja ihmet­telee.

? Urpilaisen esitys on uusi rönsy sarjassa harhau­tuksia, joita demarit yrittävät tehdä Euroopan rahoi­tus­va­kaus­kes­kus­te­lussa. Nämä ovat kaikki tekosyitä, joilla SDP yrittää ylläpitää kielteistä kantaansa Portu­galin laina­pa­kettiin yli vaalien. Aina kun edellinen tekosyy osoit­tautuu tyhjäksi puheeksi, SDP keksii uuden, Kataja toteaa.

Velka­jär­jes­telyn arvaa­mat­to­muu­desta on varoit­tanut esimer­kiksi valtio­va­rain­mi­nis­teriön alival­tio­sih­teeri Martti Hetemäki: ?Velka­jär­jes­te­lyssä velat jäisivät hoita­matta eikä kukaan tiedä, minne sen vaiku­tukset kumuloi­tui­sivat?.

Portu­galin velka­jär­jestely johtaisi pankkien tuntuviin tappioihin. Epävarmuus johtaisi pankkien välisen luoton­annon kuivu­miseen ja rahoi­tuksen kiris­ty­miseen. Markki­naeh­toisen rahoi­tuksen kiris­ty­minen johtaisi yritysten maksuon­gelmiin ja pahim­millaan konkurs­seihin.

? Tähän saakka vakava häiriö rahoi­tus­mark­ki­noilla on aina johtanut myös taantumaan reaali­ta­lou­dessa, Kataja muistuttaa.

? Kokoomus kannattaa sinänsä SDP:n tavoi­tetta sijoit­tajien vastuusta. Tämän vuoksi olemme ajaneet mm. yhteis­toi­min­ta­lausekkeet osaksi pysyvää vakaus­me­ka­nismia. Nyt velka­jär­jes­telyn pelisääntöjä ei ole. Pelkkä pyrkimys kv-oikeu­del­li­sesti hankalaan velka­jär­jes­telyyn johtaisi Portu­galin velka­kir­jojen arvon romah­ta­miseen. Tämä käynnis­täisi juuri sen pankki­kriisin, jota Portu­galin lainoi­tuk­sella yritetään estää, Kataja päättää.


Kokoomus.fi