Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Ennä­ty­sal­hai­nen valtion­lai­nan korko halli­tuk­sen vastuul­li­suu­den ansiota

Vapaa­vuori: Ennä­ty­sal­hai­nen valtion­lai­nan korko halli­tuk­sen vastuul­li­suu­den ansiota

Julkaistu:

Suomen kymme­nen vuoden valtio­lai­nan korko oli eilen 1,99 prosent­tia. Kahden prosen­tin alitus tehtiin kulu­valla viikolla ensim­mäistä kertaa koko euroai­kana, ja Suomi onkin valtion­lai­nan arvioin­nissa heti Saksan vana­ve­dessä.

?Kehys­pää­tös oli merkit­tävä osoi­tus kansain­vä­li­sille rahoi­tus­mark­ki­noille, kuinka Suomi pystyy Katai­sen halli­tuk­sen johdolla teke­mään vastuul­li­sia päätök­siä vaikeina aikoina. Vuoden aikana sovi­tut noin viiden miljar­din euron sopeu­tuk­set eivät olleet help­poja toteut­taa, mutta olivat ainoa tapa tait­taa velkaan­tu­mi­semme ja jättää myös tule­ville suku­pol­ville hyvin hoidettu julki­nen talous.?

Vapaa­vuo­ren mukaan ennä­ty­sal­hai­nen korko on toki hieno saavu­tus, mutta ei pysyvä Suomelle suotava etu.

?Kasvuen­nus­teet Euroo­passa eivät näytä järin hääveiltä, siksi kasvu­po­li­tiik­kamme saralla on vielä runsaasti töitä jäljellä. On myös selvää, että halli­tuk­sella tulee olla valmius tehdä uusia talous­pää­tök­siä tilan­teen niin vaatiessa. Perjan­taina alle kahdessa prosen­tissa käynyt korko on kuiten­kin kannus­tus jatkoon siitä, että kova työ kantaa hedel­mää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content