Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Ennä­ty­sal­hai­nen valtion­lai­nan korko halli­tuk­sen vastuul­li­suu­den ansiota

Vapaa­vuori: Ennä­ty­sal­hai­nen valtion­lai­nan korko halli­tuk­sen vastuul­li­suu­den ansiota

Julkaistu:

Suomen kymme­nen vuoden valtio­lai­nan korko oli eilen 1,99 prosent­tia. Kahden prosen­tin alitus tehtiin kulu­valla viikolla ensim­mäistä kertaa koko euroai­kana, ja Suomi onkin valtion­lai­nan arvioin­nissa heti Saksan vana­ve­dessä.

?Kehys­pää­tös oli merkit­tävä osoi­tus kansain­vä­li­sille rahoi­tus­mark­ki­noille, kuinka Suomi pystyy Katai­sen halli­tuk­sen johdolla teke­mään vastuul­li­sia päätök­siä vaikeina aikoina. Vuoden aikana sovi­tut noin viiden miljar­din euron sopeu­tuk­set eivät olleet help­poja toteut­taa, mutta olivat ainoa tapa tait­taa velkaan­tu­mi­semme ja jättää myös tule­ville suku­pol­ville hyvin hoidettu julki­nen talous.?

Vapaa­vuo­ren mukaan ennä­ty­sal­hai­nen korko on toki hieno saavu­tus, mutta ei pysyvä Suomelle suotava etu.

?Kasvuen­nus­teet Euroo­passa eivät näytä järin hääveiltä, siksi kasvu­po­li­tiik­kamme saralla on vielä runsaasti töitä jäljellä. On myös selvää, että halli­tuk­sella tulee olla valmius tehdä uusia talous­pää­tök­siä tilan­teen niin vaatiessa. Perjan­taina alle kahdessa prosen­tissa käynyt korko on kuiten­kin kannus­tus jatkoon siitä, että kova työ kantaa hedel­mää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content