Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / rahoitus / Sivu 2

rahoitus

4.5.2010

Jyrki Katai­nen Turun Sano­missa 4.5.2010: Kreik­ka­lai­nen ahdinko

?Minua paljon Krei­kalle vihai­sem­paa suoma­laista tuskin löytyy.?

4.5.2010

Kreik­ka­lai­nen ahdinko

?Minua paljon Krei­kalle vihai­sem­paa suoma­laista tuskin löytyy.?

20.3.2009

Lääk­keet talous­krii­sin paran­ta­mi­seksi

Tämän hetken suurin ja haas­ta­vin keskus­te­lun aihe on pank­kien tasei­den läpi­va­laisu ja se, mitä pitäisi tehdä huonoille omai­suuse­rille. Talous­krii­sin sairaus on pank­ki­sek­to­rin sisäi­nen epäluot­ta­mus, mikä syntyy siitä, että pankit eivät tiedä kuinka vaka­va­rai­sia toiset pankit ovat. Tämä puoles­taan syntyy siitä, että kenel­lä­kään ei ole tark­kaa tietoa, kuinka paljon kulla­kin pankilla on ns. huonoja omai­suuse­riä, eli mahdol­li­sia luot­to­tap­pioita. Niin pitkään kun epävar­muus pank­kien tervey­den­ti­lasta jatkuu, niin talous­kriisi jatkuu ja pahe­nee.

10.2.2009

Think big?

Saksan voima­kas­tah­toi­nen minis­teri Peer Stein­bruck ilmaisi taas turhau­tu­nei­suu­tensa talous­kes­kus­te­luun hyvin värik­käällä tavalla. Seuraava on vapaa suomen­nuk­seni ja tulkin­tani Peerin puheen­vuo­rosta: “Kun minä vastus­tin Saksan velkaan­tu­mista ja ylisuu­ria elvy­tys­pa­ket­teja, joilla ei ole merki­tystä ongel­man ratkai­sussa, minua kriti­soi­tiin ja minulle huudet­tiin, että “Think big!” (ajat­tele isosti, ajat­tele koko­nai­suutta, tarvi­taan mittava elvy­tys­pa­ketti), ja kun sitä nyt tehdään minulle huude­taan, että Saksa velkaan­tuu, kuka maksaa velat pois?”

4.2.2009

Välit­tä­mi­sen ilma­piiri

Välit­tä­mi­sen ilma­pii­rin luomi­nen on ääret­tö­män tärkeää, koska se auttaa meitä osal­taan mini­moi­maan tappioita tämän tila­päi­sen talous­krii­sin aikana. Kyllä­hän tämä joskus loppuu. Meidän vain pitää jaksaa nyt vähän aikaa. Jokai­nen päivä talous­krii­sissä tarkoit­taa sitä, että olemme päivän lähem­pänä kasvu­kau­den alkua. Halli­tus tekee voita­vansa ihmis­ten autta­mi­seksi. Teemme mitta­via toimia, työpaik­ko­jen säilyt­tä­mi­seksi ja yritys­ten tuke­mi­seksi, mutta voimamme ovat rajal­li­set ja siksi me kaikki tarvit­semme tois­temme tukea. Onneksi inhi­mil­li­syys ei maksa mitään.

19.12.2008

Talou­den talvi­sota

Maail­man­ta­lou­dessa on nyt todella huoles­tut­ta­vat ajat. Ensi vuonna tullaan monessa maassa näke­mään todella heik­koa talou­den kehi­tystä. Tärkeim­missä kaup­pa­kump­pa­ni­mais­samme, esimer­kiksi Saksassa, Venä­jällä, Ruot­sissa ja USA:ssa, tullaan näke­mään sen verran rumia talous­lu­kuja ensi vuonna, että se vaikut­taa voimak­kaasti meihin­kin. Talous­ke­hi­tyk­semme käyrä seuraa siis näitä maita. Johtuen vahvasta lähtö­ti­lan­tees­tamme emme tosin käy vält­tä­mättä yhtä syvällä. Tähän voimme myös omilla toimil­lamme vaikut­taa.

20.11.2008

Islanti-talkoot

Julkis­timme viime yönä kolmen pohjois­mai­sen kolle­gani kanssa yhtei­sen sopi­muk­semme, jonka mukaan autamme yhdessä islan­ti­lai­sia heidän vaikeassa talous­ti­lan­tees­saan. Islan­nin valtio tai kansa­lai­set eivät ole syyl­li­siä siihen, mitä ovat joutu­neet kohtaa­maan pank­ki­jär­jes­tel­mänsä romah­det­tua. Hätä ja pelko ovat siellä suurta. Työt­tö­myys kasvaa, elin­taso laskee ja valtio velkaan­tuu, ei vain korvi­aan myöten vaan niin syvälle, että hius­tupsu tuskin näkyy.

Skip to content