Lääkkeet talous­kriisin paran­ta­mi­seksi – kokoomus.fi
MENU
Lääkkeet talous­kriisin paran­ta­mi­seksi

Lääkkeet talous­kriisin paran­ta­mi­seksi

Julkaistu: 20.03.2009 Uutiset

Ongelma asian ratkai­sussa on se, että läpiva­laisu ottaa hieman aikaa ja toisaalta saattaa paljastaa joidenkin pankkien osalta suuria huonojen omaisuuserien määriä. Tämän jälkeen on tiedettävä mitä huonoille omaisuuse­rille tehdään. Eli kyse on siis siitä, mikä on valtion rooli pankkien roskien siivouk­sessa. Kuinka paljon ja millä tavalla veron­mak­sajat joutuvat kantamaan vastuuta pankkien taseiden siivoa­mi­sesta. Ja millä tavalla veron­mak­sajien edut järjes­te­lyissä turvataan.

Haaste on aikamoinen. En kuitenkaan usko, että kriisiä voidaan ratkaista ilman täydel­listä avoimuutta. Finans­si­jär­jes­telmän luotta­muksen palautus vaatii veden­pi­tävää tietoa pankkien kunnosta. Niin pitkään, kun tietoa ei ole, epäluot­tamus jatkuu. Sairauden oireita voidaan lievittää elvytyk­sellä, jolla saadaan kuume laskemaan, mutta itse vaiva ei poistu ilman kunnon antibioottia.

Samaa asiaa pohditaan sekä USA:ssa että Euroo­passa. Suomi on asiassa aktii­vinen, vaikka ongelmat eivät tällä hetkellä näytä kohdis­tuvan meikä­läisiin pankkeihin. Meillä on kuitenkin kokemusta pankki­kriisin hoita­mi­sesta ja sillä osaami­sella voi olla laajem­paankin kysyntää.


Kokoomus.fi