Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lääk­keet talous­krii­sin paran­ta­mi­seksi

Lääk­keet talous­krii­sin paran­ta­mi­seksi

Julkaistu:

Ongelma asian ratkai­sussa on se, että läpi­va­laisu ottaa hieman aikaa ja toisaalta saat­taa paljas­taa joiden­kin pank­kien osalta suuria huono­jen omai­suuse­rien määriä. Tämän jälkeen on tiedet­tävä mitä huonoille omai­suuse­rille tehdään. Eli kyse on siis siitä, mikä on valtion rooli pank­kien roskien siivouk­sessa. Kuinka paljon ja millä tavalla veron­mak­sa­jat joutu­vat kanta­maan vastuuta pank­kien tasei­den siivoa­mi­sesta. Ja millä tavalla veron­mak­sa­jien edut järjes­te­lyissä turva­taan.

Haaste on aika­moi­nen. En kuiten­kaan usko, että krii­siä voidaan ratkaista ilman täydel­listä avoi­muutta. Finans­si­jär­jes­tel­män luot­ta­muk­sen palau­tus vaatii veden­pi­tä­vää tietoa pank­kien kunnosta. Niin pitkään, kun tietoa ei ole, epäluot­ta­mus jatkuu. Sairau­den oireita voidaan lievit­tää elvy­tyk­sellä, jolla saadaan kuume laske­maan, mutta itse vaiva ei poistu ilman kunnon anti­bioot­tia.

Samaa asiaa pohdi­taan sekä USA:ssa että Euroo­passa. Suomi on asiassa aktii­vi­nen, vaikka ongel­mat eivät tällä hetkellä näytä kohdis­tu­van meikä­läi­siin pank­kei­hin. Meillä on kuiten­kin koke­musta pank­ki­krii­sin hoita­mi­sesta ja sillä osaa­mi­sella voi olla laajem­paan­kin kysyn­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content