Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lääk­keet talous­krii­sin paran­ta­mi­seksi

Lääk­keet talous­krii­sin paran­ta­mi­seksi

Julkaistu:

Ongelma asian ratkai­sussa on se, että läpi­va­laisu ottaa hieman aikaa ja toisaalta saat­taa paljas­taa joiden­kin pank­kien osalta suuria huono­jen omai­suuse­rien määriä. Tämän jälkeen on tiedet­tävä mitä huonoille omai­suuse­rille tehdään. Eli kyse on siis siitä, mikä on valtion rooli pank­kien roskien siivouk­sessa. Kuinka paljon ja millä tavalla veron­mak­sa­jat joutu­vat kanta­maan vastuuta pank­kien tasei­den siivoa­mi­sesta. Ja millä tavalla veron­mak­sa­jien edut järjes­te­lyissä turva­taan.

Haaste on aika­moi­nen. En kuiten­kaan usko, että krii­siä voidaan ratkaista ilman täydel­listä avoi­muutta. Finans­si­jär­jes­tel­män luot­ta­muk­sen palau­tus vaatii veden­pi­tä­vää tietoa pank­kien kunnosta. Niin pitkään, kun tietoa ei ole, epäluot­ta­mus jatkuu. Sairau­den oireita voidaan lievit­tää elvy­tyk­sellä, jolla saadaan kuume laske­maan, mutta itse vaiva ei poistu ilman kunnon anti­bioot­tia.

Samaa asiaa pohdi­taan sekä USA:ssa että Euroo­passa. Suomi on asiassa aktii­vi­nen, vaikka ongel­mat eivät tällä hetkellä näytä kohdis­tu­van meikä­läi­siin pank­kei­hin. Meillä on kuiten­kin koke­musta pank­ki­krii­sin hoita­mi­sesta ja sillä osaa­mi­sella voi olla laajem­paan­kin kysyn­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content