Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Islanti-talkoot

Islanti-talkoot

Julkaistu:

Kansain­vä­li­nen valuut­ta­ra­hasto lainaa Islan­nille 2,1 miljar­dia dolla­ria rahaa. Neljä pohjois­maata on luvan­nut lainata yhteensä 2,5 miljar­dia dolla­ria. Pohjois­mai­den kesken maksuo­suutta ei ole vielä jaettu. Molem­mat ovat aset­ta­neet tiukat ehdot laina­ra­halle normaa­lin koron lisäksi. Islanti on sitou­tu­nut tiuk­kaan talous­kuu­riin, jonka avulla talous on tarkoi­tus terveh­dyt­tää. Help­poa se ei tule olemaan ja aikaa se ottaa, mutta uskon, että hyvä siitä vielä tulee. Meillä suoma­lai­silla on tästä koke­musta 15 vuo-den takaa.

Käytän­nössä Suomi siis tulee lainaa­man rahaa mark­ki­noilta ja lainaamme sen edel­leen Islan­nin valtiolle. Peri­aat­teemme on, ettemme tule tässä häviä­mään, vaan saamme lainal­lemme koron.

Koen vahvasti, että myös meidän suoma­lais­ten on kannet­tava soli­daa­ri­suuso­suu­temme islan­ti­lais­ten ihmis­ten autta­mi­seksi. Todel­lista pohjois­maista yhteis­työtä on auttaa ystä­vää hädän hetkellä. Tämä sii-täkin huoli­matta, että moni meistä katsoi epäus­koi­sena islan­ti­lais­ten pank­kii­rien rynnis­tystä myös täällä Suomessa. Vauhti oli sokai­se­van kovaa ja menes­tys suurta kuplaa. Myös moni suoma­lai­nen otti tietoi­sen riskin juos­tessa tavan­omaista suurem­pien talle­tus­kor­ko­jen perässä.

Ohessa neljän maan minis­te­rin tiedote:

Norjan, Ruot­sin, Suomen ja Tans­kan valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den yhtei­nen lausunto avusta Islan­nille

20.11.2008 | Tiedote 191/​2008

Kansain­vä­li­nen valuut­ta­ra­hasto (IMF) on tänään hyväk­sy­nyt rahoi­tus­pa­ke­tin Islan­nille. Tämä on en-simmäi­nen askel Islan­nin saami­seksi pois sen vaka­vasta rahoi­tus- ja talous­ti­lan­teesta. Islan­nin pankki-krii­sillä on erit­täin laajat mitta­suh­teet ja sillä on vaka­vat vaiku­tuk­set Islan­nin talou­delle.

IMF:n tuke­man ohjel­man puit­teissa Pohjois­maat - Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska - ovat työs­ken­nel­leet lähei­sesti ja yhdessä päät­tä­neet täyden­tää IMF:n 2,1 miljar­din dolla­rin rahoi­tusta yhteensä 2,5 miljar­din dolla­rin lainan­an­nolla.

- Paino­tamme IMF:n ohjel­man mukai­sesti, että kunnian­hi­moi­nen moni­vuo­ti­nen finans­si­po­liit­ti­nen ohjelma auttaa vakaut­ta­maan Islan­nin talou­den ml. valuut­ta­kurs­sin sekä alen­ta­maan julkista velkaa keski­pit­källä aika­vä­lillä. Käsi­tyk­semme on, että Islanti on täysin sitou­tu­nut noudat­ta­maan kansain­väli-siä sitou­muk­sia.

- Olemme työs­ken­nel­leet inten­sii­vi­sesti islan­ti­lais­ten kolle­goi­demme ja keskus­pank­kiemme kanssa hoitaak­semme Islan­nin krii­siä perus­tuen päämi­nis­te­riemme 27.10. teke­mään päätök­seen perus­taa Poh-jois­mai­nen työryhmä. Me arvos­tamme myös yhteis­työtä EU-maiden kolle­goit­temme ja IMF:n kanssa proses­sin nopeaksi eteen­päin­vie­mi­seksi.

- Yhteis­poh­jois­mai­nen työryhmä on ollut hyvin tärkeä mahdol­li­sim­man nopean työs­ken­te­lyn kannalta ja ratkai­sun löytä­mi­seksi. On ollut suuri vahvuus, että meillä on ollut selkeä yhtei­nen näke­mys, miten mene­tellä ja miten parhai­ten auttaa Islan­tia tässä vaikeassa tilan­teessa.

- IMF:n ohjel­man täytän­töön­pano ei tule olemaan help­poa, mutta tarvit­ta­villa toimen­pi­teillä uskomme, että talou­den tasa­pai­not­ta­mi­selle on olemassa hyvä perusta. Me olemme valmiita autta­maan Islan­tia jatku­van Pohjois­mai­sen yhteis­työn hengessä.

Anders Borg, Kris­tin Halvor­sen, Jyrki Katai­nen ja Lars Lökke Rasmus­sen
Lisä­tie­toja: Martti Hete­mäki, (09) 160 33091

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content