Islanti-talkoot – kokoomus.fi
MENU
Islanti-talkoot

Islanti-talkoot

Julkaistu: 20.11.2008 Uncategorized

Kansain­vä­linen valuut­ta­ra­hasto lainaa Islan­nille 2,1 miljardia dollaria rahaa. Neljä pohjois­maata on luvannut lainata yhteensä 2,5 miljardia dollaria. Pohjois­maiden kesken maksuo­suutta ei ole vielä jaettu. Molemmat ovat asettaneet tiukat ehdot laina­ra­halle normaalin koron lisäksi. Islanti on sitou­tunut tiukkaan talous­kuuriin, jonka avulla talous on tarkoitus terveh­dyttää. Helppoa se ei tule olemaan ja aikaa se ottaa, mutta uskon, että hyvä siitä vielä tulee. Meillä suoma­lai­silla on tästä kokemusta 15 vuo-den takaa.

Käytän­nössä Suomi siis tulee lainaaman rahaa markki­noilta ja lainaamme sen edelleen Islannin valtiolle. Periaat­teemme on, ettemme tule tässä häviämään, vaan saamme lainal­lemme koron.

Koen vahvasti, että myös meidän suoma­laisten on kannettava solidaa­ri­suuso­suu­temme islan­ti­laisten ihmisten autta­mi­seksi. Todel­lista pohjois­maista yhteis­työtä on auttaa ystävää hädän hetkellä. Tämä sii-täkin huoli­matta, että moni meistä katsoi epäus­koisena islan­ti­laisten pankkiirien rynnis­tystä myös täällä Suomessa. Vauhti oli sokai­sevan kovaa ja menestys suurta kuplaa. Myös moni suoma­lainen otti tietoisen riskin juostessa tavan­omaista suurempien talle­tus­kor­kojen perässä.

Ohessa neljän maan minis­terin tiedote:

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden yhteinen lausunto avusta Islan­nille

20.11.2008 | Tiedote 191/2008

Kansain­vä­linen valuut­ta­ra­hasto (IMF) on tänään hyväk­synyt rahoi­tus­pa­ketin Islan­nille. Tämä on en-simmäinen askel Islannin saami­seksi pois sen vakavasta rahoitus- ja talous­ti­lan­teesta. Islannin pankki-kriisillä on erittäin laajat mitta­suhteet ja sillä on vakavat vaiku­tukset Islannin talou­delle.

IMF:n tukeman ohjelman puitteissa Pohjoismaat - Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska - ovat työsken­nelleet lähei­sesti ja yhdessä päättäneet täydentää IMF:n 2,1 miljardin dollarin rahoi­tusta yhteensä 2,5 miljardin dollarin lainan­an­nolla.

- Paino­tamme IMF:n ohjelman mukai­sesti, että kunnian­hi­moinen monivuo­tinen finans­si­po­liit­tinen ohjelma auttaa vakaut­tamaan Islannin talouden ml. valuut­ta­kurssin sekä alentamaan julkista velkaa keski­pit­källä aikavä­lillä. Käsityk­semme on, että Islanti on täysin sitou­tunut noudat­tamaan kansainväli-siä sitou­muksia.

- Olemme työsken­nelleet inten­sii­vi­sesti islan­ti­laisten kolle­goi­demme ja keskus­pank­kiemme kanssa hoitaak­semme Islannin kriisiä perustuen päämi­nis­te­riemme 27.10. tekemään päätökseen perustaa Poh-joismainen työryhmä. Me arvos­tamme myös yhteis­työtä EU-maiden kolle­goit­temme ja IMF:n kanssa prosessin nopeaksi eteen­päin­vie­mi­seksi.

- Yhteis­poh­jois­mainen työryhmä on ollut hyvin tärkeä mahdol­li­simman nopean työsken­telyn kannalta ja ratkaisun löytä­mi­seksi. On ollut suuri vahvuus, että meillä on ollut selkeä yhteinen näkemys, miten menetellä ja miten parhaiten auttaa Islantia tässä vaikeassa tilan­teessa.

- IMF:n ohjelman täytän­töönpano ei tule olemaan helppoa, mutta tarvit­ta­villa toimen­pi­teillä uskomme, että talouden tasapai­not­ta­mi­selle on olemassa hyvä perusta. Me olemme valmiita auttamaan Islantia jatkuvan Pohjois­maisen yhteistyön hengessä.

Anders Borg, Kristin Halvorsen, Jyrki Katainen ja Lars Lökke Rasmussen
Lisätietoja: Martti Hetemäki, (09) 160 33091


Kokoomus.fi