Kokoomus.fi / Politiikka / Talou­den talvi­sota

Talou­den talvi­sota

Julkaistu:

Tilan­netta voi osuvasti kuvata talou­den talvi­so­daksi. Meitä uhkaa valtava meistä riip­pu­ma­ton vaara ulko­puo­lelta ja meidän on tais­tel­tava sitä vastaan yhdessä rinta­massa, kaikilla käytet­tä­villä olevilla keinoilla. Tavoit­tee­namme on sellai­nen torjun­ta­voitto, jossa vauriot jäävät mahdol­li­sim­man pieneksi ja me suoma­lai­set voimme koet­te­le­muk­sien jälkeen jatkaa elämäämme kohti parem­paa aikaa täynnä toivoa tule­vai­suu­desta.

Ensi vuosi tulee siis olemaan erit­täin vaikea. Laskel­miin liit­ty­vistä valta­vista epävar­muuk­sista johtuen valtio­va­rain­mi­nis­te­riö ei uusim­massa suhdan­ne­kat­sauk­ses­saan ryhty­nyt poik­keuk­sel­li­sesti teke­mään tark­kaa arviota ensi vuoden BKT:n kehi­tyk­sestä. Kansan­ta­lous­osas­ton arvio oli vain, että talou­temme tulee supis­tu­maan.

Synkällä talous­pes­si­mis­millä ansait­see nyt helposti älyk­kään vaiku­tel­man. Ilman vastuuta toimi­ville tahoille se on myös help­poa. Voi joko jälkeen­päin julis­taa olleensa oikeassa tai sitten olla iloi­sesti yllät­ty­nyt. Nyt on helppo vaatia summa­mu­ti­kassa suurim­pien kauhus­ke­naa­rioi­den mukai­sia toimia. On kuiten­kin parempi toimia ajassa.

Elvy­tys­lää­kettä annos­tel­tava oikea määrä

Talou­den alamäki ja työt­tö­myy­den kasvu ovat oireita kansain­vä­li­sestä finans­si­mark­ki­noi­den sairau­desta. Sitä pitää lääkitä, jotta vauriot jäävät mahdol­li­sim­man pieneksi. Nyt on helppo vaatia kaikki varas­tossa olevat lääk­keet saman tien käyt­töön varmuu­den vuoksi. Jos nyt ennen taudin­ku­van kehi­tystä otetaan lääkettä varmuu­den vuoksi kolmin­ker­tai­nen määrä lääkä­rin määrää­mään verrat­tuna, voi se myös pahen­taa tilan­netta. Parempi on lääkitä nyt kunnolla tarpeen mukaan, pitää vaih­toeh­dot avoi­mena, kaikki eri lääk­keet käden ulot­tu­villa ja lääkitä lisää sitä mukaan kuin tieto tule­vasta taudin­ku­vasta kehit­tyy.

Halli­tuk­sen hyvissä ajoin valmis­te­le­man, Euroo­pan elvyt­tä­vim­piin kuulu­van budje­tin mitta­vat toimen­pi­teet astu­vat voimaan Suomessa kahden viikon kulut­tua vuoden vaih­teessa. Budjet­timme elvyt­tävä vaiku­tus on samaa luok­kaa, mitä EU:n huip­pu­ko­kous vaati muil­ta­kin mailta viime viikolla. Oppo­si­tio on tapansa mukaan väit­tä­nyt, että halli­tus on toimi­neen myöhässä. Tosia­sia on, että olimme päin­vas-toin erit­täin ajoissa. Jo varhai­sessa vaiheessa päätimme käyt­tää ensi vuoden budje­tissa vaali­kau­deksi vara­tun veron­alen­nus­va­ran lähes koko­naan. Myös valtion menoja kasva­te­taan budje­tissa 4,5 prosent­tia, kun kasvu on ollut viime vuosina noin puolet siitä. Liiken­ne­hank­keita käyn­nis­te­tään enem­män kuin vuosiin. Yrityk­sille, vien­tiin ja raken­ta­mi­seen on tehty mitta­via tuki­toi­mia. Halli­tus päät­tää uusis-ta toimista jo heti tammi­kuun lopulla, seurat­tu­aan huolella tilan­teen kehit­ty­mistä.

Halli­tuk­sen elvyt­tä­vät toimen­pi­teet koos­tu­vat neljästä eri osasta: Varsi­nai­sesta erit­täin elvyt­tä­västä budje­tista, marras­kuun täyden­tä­västä budjet­tieh­do­tuk­sesta, halli­tus­puo­luei­den edus­kun­nassa tehdyistä kohden­nuk­sista sekä jo tammi­kuussa päätet­tä­västä lisä­bud­je­tista. SDP on yrit­tä­nyt hämätä suoma­lai­sia vertai­le­malla omia miljar­di­pa­ket­te­jaan yksit­täi­seen osaan halli­tuk­sen toimista, esimer­kiksi vielä val-misteilla olevaan lisä­bud­jet­tiin. Sellai­nen on vain tahal­li­sen sekaan­nuk­sen aiheut­ta­mista koti­rin­ta­malla kun pitäisi olla yhdessä rinta­massa torju­massa ulko­puo­lista uhkaa. Myös oppo­si­tion hyvät ehdo­tuk­set ovat kulla­nar­voi­sia ja otetaan huomioon. Ensin on kuiten­kin lope­tet­tava vääris­tely ja kansa­lais­ten turha hämmen­tä­mi­nen.

Työpaik­koja turva­taan yritys­ra­hoi­tuk­sella

Vaikka elvy­tyk­sestä puhu­taan paljon, on se kuiten­kin vain lääkettä sairau­den oirei­siin. Kansain­vä­li­sen finans­si­krii­sin sairaus on pysäyt­tä­nyt Suomes­sa­kin raha­ha­nat monelta muuten terveeltä, vastuul­li­selta ja työl­lis­tä­vältä yrityk­seltä. Vaikka koti­mai­set pankit ovat kasvat­ta­neet sen seurauk­sena yritys­ra­hoi­tus-taan kymme­nillä prosen­teilla, ei se ole vielä riit­tä­nyt paik­kaa­maan rahoi­tuk­sen aukkoa. Halli­tus tekee hartia­voi­min työtä, jotta pank­kiemme on mahdol­li­suus saada valtion takuulla lisä­ra­haa mark­ki­noilta ja mahdol­li­sesti myös suorana valtion pääoma­tu­kena. Olemme jo saaneet EU-tasolta vaati­muk­siemme mukai­sia uudis­tuk­sia aikaan ja tuo työ jatkuu. Näin voimme paikata yritys­ten rahoi­tus­va­jetta, jonka kansain­vä­lis­ten raha­ha­no­jen nopea tyreh­ty­mi­nen on aiheut­ta­nut. Terveit­ten ja vastuul­lis­ten yritys­ten toimin­ta­kun­nosta huoleh­ti­mi­nen on parasta mahdol­lista työtä suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja hyvin­voin-nin turvaa­mi­seksi.

Vääris­te­lyä vähät­te­ly­väit­teillä

Oppo­si­tio on yrit­tä­nyt väit­tää, että minä tai halli­tus emme ole olleet tilan­teen tasalla ja ymmär­tä­neet krii­sin vaka­vuutta. Katso­taanpa miten olen edus­kun­nalle talous­ti­lan­netta arvioi­nut. Kerroin jo budje­tin lähe­te­pu­heen alussa edus­kun­nalle syys­kuussa: ?Maail­man­ta­lous vetää Suomea­kin muka­naan alas­päin ja myös Suomessa tullaan näke­mään ikäviä lukuja. Taval­li­silla suoma­lai­silla on ollut perus­tel­lusti huoli tule­vai­suu­desta.?

Jo vuosi sitten, 17.12.2007, edus­kun­ta­kes­kus­te­lussa päämi­nis­te­rin ilmoi­tuk­sesta vakaus­oh­jel­masta, kerroin: ?Luot­ta­mus­pula on erit­täin suuri. Itse olen aika pessi­mis­ti­nen koskien elin­kei­noe­lä­män luot­ta­musta, joka näkyy toden­nä­köi­sesti myös Euroo­passa vähe­ne­vänä inves­toin­ti­ta­sona ensi vuoden (2008) aikana, mutta enpäs osaa sen tarkem­paa siitä sanoa. Ei kukaan näytä tällä hetkellä osaa­van, mutta miinus­merk­ki­set vaiku­tuk­set reaa­li­ta­lou­teen tule­vat olemaan tosia­sia.? Tuossa vaiheessa vuosi sitten oppo­si­tion vaati vielä edus­kun­nassa miljar­di­luo­kan pysy­viä menoja tuulen­tuo­mien myyn­ti­voit-tove­ro­tu­lo­jen varaan.

SDP on myös ?taan­tu­man vähät­tely? väit­teis­sään viitan­nut 3.10. julkais­tuun MTV3:n netti­ko­lum­niini ?Talous­rea­lis­mia pessi­mis­min tai opti­mis­min sijaan?. Tuossa kolum­nissa kirjoi­tin heti alussa: ?Olen tois­tu­vasti kerto­nut, että maail­man­ta­lous vetää Suomea­kin muka­naan alas­päin. Olen myös tois­tu­vasti sano­nut, että Suomes­sa­kin tullaan näke­mään rumia lukuja. En pidä näitä kovin opti­mis­ti­sina tai posi­tii­vi­sina lausun­toina.?

Torjun­ta­tais­te­lussa tarvi­taan yhte­näistä kansa­kun­taa

Meillä on valtava urakka torjues­samme ulko­päin vyöry­vää talou­den talvi­so­taa. Nyt on väärä aika heitellä vääriä väit­teitä ja tehdä pikku­näp­pä­rää oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa. Soisin kaik­kien torjun­ta­tal­koi­siin kanna­no­toil­laan mukaan halua­vien otta­van aluksi selvää tosi­asioista ensi vuoden budje­tin elvyt­tä­vyy-destä ennen kuin arvioi­vat sen riit­tä­vyyttä. Nyt tarvi­taan yhtei­nen tilan­ne­kuva, oikein ajoi­te­tut ja oikein mitoi­te­tut toimen­pi­teet. Suomella on kaikki edel­ly­tyk­set selvitä vaikeasta tilan­tees­tamme muita vähäi­sem­min vaurioin. Silloin meillä on mahdol­li­suus olla myös etujou­koissa uutta kasvua luomassa. Siihen tarvi­taan yksi­tuu­mai­suutta ja yhteis­työtä, ei veneen­kei­kut­ta­mista. Jokai­nen voi osal­lis­tua torjun­ta­tal­koi­siin. Jos työpaikka on turvattu ja elämässä ei ole suuria riskejä, tule­vat käytet­tä­vissä olevat re-aali­tu­lot kasva­maan ensi vuonna huip­pu­vauh­tia. Niillä on syytä ostaa suoma­lai­sia tuot­teita ja palve­luita ja siten pitää koti­mai­sen talou­den pyörät pyöri­mässä kansain­vä­li­sen myller­ryk­sen ajan. Yksi­tuu­mai­sina ja yhteis­työllä me suoma­lai­set olemme ennen­kin vaikeissa paikoissa pärjän­neet. Vain niin me pärjäämme nytkin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.8.2021

Vastuut­to­man talou­den­pi­don myyjänä ovat dema­rit, osta­jana keskusta – ja maksa­jana sinä

Hyvät kuuli­jat, kun Sipi­län halli­tus vuonna 2015 aloitti työnsä, Suomen talous oli epäta­sa­pai­nossa. Kevään 2015 vaali­kes­kus­te­lu­jen tärkein teema oli se,

30.7.2021

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle Tiedote 23.7.2021 Julkai­su­va­paa heti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää muutok­sia maahan­­muutto- ja eten­kin

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa