Talouden talvisota – kokoomus.fi
MENU
Talouden talvisota

Talouden talvisota

Julkaistu: 19.12.2008 Uncategorized

Tilan­netta voi osuvasti kuvata talouden talvi­so­daksi. Meitä uhkaa valtava meistä riippu­maton vaara ulkopuo­lelta ja meidän on taisteltava sitä vastaan yhdessä rinta­massa, kaikilla käytet­tä­villä olevilla keinoilla. Tavoit­tee­namme on sellainen torjun­ta­voitto, jossa vauriot jäävät mahdol­li­simman pieneksi ja me suoma­laiset voimme koette­le­muksien jälkeen jatkaa elämäämme kohti parempaa aikaa täynnä toivoa tulevai­suu­desta.

Ensi vuosi tulee siis olemaan erittäin vaikea. Laskelmiin liitty­vistä valta­vista epävar­muuk­sista johtuen valtio­va­rain­mi­nis­teriö ei uusim­massa suhdan­ne­kat­sauk­sessaan ryhtynyt poikkeuk­sel­li­sesti tekemään tarkkaa arviota ensi vuoden BKT:n kehityk­sestä. Kansan­ta­lous­osaston arvio oli vain, että talou­temme tulee supis­tumaan.

Synkällä talous­pes­si­mis­millä ansaitsee nyt helposti älykkään vaiku­telman. Ilman vastuuta toimi­ville tahoille se on myös helppoa. Voi joko jälkeenpäin julistaa olleensa oikeassa tai sitten olla iloisesti yllät­tynyt. Nyt on helppo vaatia summa­mu­ti­kassa suurimpien kauhus­ke­naa­rioiden mukaisia toimia. On kuitenkin parempi toimia ajassa.

Elvytys­lää­kettä annos­teltava oikea määrä

Talouden alamäki ja työttö­myyden kasvu ovat oireita kansain­vä­li­sestä finans­si­mark­ki­noiden sairau­desta. Sitä pitää lääkitä, jotta vauriot jäävät mahdol­li­simman pieneksi. Nyt on helppo vaatia kaikki varas­tossa olevat lääkkeet saman tien käyttöön varmuuden vuoksi. Jos nyt ennen taudin­kuvan kehitystä otetaan lääkettä varmuuden vuoksi kolmin­ker­tainen määrä lääkärin määräämään verrattuna, voi se myös pahentaa tilan­netta. Parempi on lääkitä nyt kunnolla tarpeen mukaan, pitää vaihtoehdot avoimena, kaikki eri lääkkeet käden ulottu­villa ja lääkitä lisää sitä mukaan kuin tieto tulevasta taudin­ku­vasta kehittyy.

Halli­tuksen hyvissä ajoin valmis­te­leman, Euroopan elvyt­tä­vimpiin kuuluvan budjetin mittavat toimen­piteet astuvat voimaan Suomessa kahden viikon kuluttua vuoden vaihteessa. Budjet­timme elvyttävä vaikutus on samaa luokkaa, mitä EU:n huippu­kokous vaati muiltakin mailta viime viikolla. Oppositio on tapansa mukaan väittänyt, että hallitus on toimineen myöhässä. Tosiasia on, että olimme päinvas-toin erittäin ajoissa. Jo varhai­sessa vaiheessa päätimme käyttää ensi vuoden budje­tissa vaali­kau­deksi varatun veron­alen­nus­varan lähes kokonaan. Myös valtion menoja kasva­tetaan budje­tissa 4,5 prosenttia, kun kasvu on ollut viime vuosina noin puolet siitä. Liiken­ne­hank­keita käynnis­tetään enemmän kuin vuosiin. Yrityk­sille, vientiin ja raken­ta­miseen on tehty mittavia tukitoimia. Hallitus päättää uusis-ta toimista jo heti tammikuun lopulla, seurat­tuaan huolella tilanteen kehit­ty­mistä.

Halli­tuksen elvyt­tävät toimen­piteet koostuvat neljästä eri osasta: Varsi­nai­sesta erittäin elvyt­tä­västä budje­tista, marraskuun täyden­tä­västä budjet­tieh­do­tuk­sesta, halli­tus­puo­lueiden eduskun­nassa tehdyistä kohden­nuk­sista sekä jo tammi­kuussa päätet­tä­västä lisäbud­je­tista. SDP on yrittänyt hämätä suoma­laisia vertai­le­malla omia miljar­di­pa­ket­tejaan yksit­täiseen osaan halli­tuksen toimista, esimer­kiksi vielä val-misteilla olevaan lisäbud­jettiin. Sellainen on vain tahal­lisen sekaan­nuksen aiheut­ta­mista kotirin­ta­malla kun pitäisi olla yhdessä rinta­massa torju­massa ulkopuo­lista uhkaa. Myös opposition hyvät ehdotukset ovat kulla­nar­voisia ja otetaan huomioon. Ensin on kuitenkin lopetettava vääristely ja kansa­laisten turha hämmen­tä­minen.

Työpaikkoja turvataan yritys­ra­hoi­tuk­sella

Vaikka elvytyk­sestä puhutaan paljon, on se kuitenkin vain lääkettä sairauden oireisiin. Kansain­vä­lisen finans­si­kriisin sairaus on pysäyt­tänyt Suomes­sakin rahahanat monelta muuten terveeltä, vastuul­li­selta ja työllis­tä­vältä yrityk­seltä. Vaikka kotimaiset pankit ovat kasvat­taneet sen seurauksena yritys­ra­hoitus-taan kymme­nillä prosen­teilla, ei se ole vielä riittänyt paikkaamaan rahoi­tuksen aukkoa. Hallitus tekee hartia­voimin työtä, jotta pankkiemme on mahdol­lisuus saada valtion takuulla lisärahaa markki­noilta ja mahdol­li­sesti myös suorana valtion pääoma­tukena. Olemme jo saaneet EU-tasolta vaati­muk­siemme mukaisia uudis­tuksia aikaan ja tuo työ jatkuu. Näin voimme paikata yritysten rahoi­tus­va­jetta, jonka kansain­vä­listen rahaha­nojen nopea tyreh­ty­minen on aiheut­tanut. Terveitten ja vastuul­listen yritysten toimin­ta­kun­nosta huoleh­ti­minen on parasta mahdol­lista työtä suoma­laisten työpaik­kojen ja hyvinvoin-nin turvaa­mi­seksi.

Vääris­telyä vähät­te­ly­väit­teillä

Oppositio on yrittänyt väittää, että minä tai hallitus emme ole olleet tilanteen tasalla ja ymmär­täneet kriisin vakavuutta. Katso­taanpa miten olen eduskun­nalle talous­ti­lan­netta arvioinut. Kerroin jo budjetin lähete­puheen alussa eduskun­nalle syyskuussa: ?Maail­man­talous vetää Suomeakin mukanaan alaspäin ja myös Suomessa tullaan näkemään ikäviä lukuja. Taval­li­silla suoma­lai­silla on ollut perus­tel­lusti huoli tulevai­suu­desta.?

Jo vuosi sitten, 17.12.2007, eduskun­ta­kes­kus­te­lussa päämi­nis­terin ilmoi­tuk­sesta vakaus­oh­jel­masta, kerroin: ?Luotta­muspula on erittäin suuri. Itse olen aika pessi­mis­tinen koskien elinkei­noe­lämän luotta­musta, joka näkyy toden­nä­köi­sesti myös Euroo­passa vähenevänä inves­toin­ti­tasona ensi vuoden (2008) aikana, mutta enpäs osaa sen tarkempaa siitä sanoa. Ei kukaan näytä tällä hetkellä osaavan, mutta miinus­merk­kiset vaiku­tukset reaali­ta­louteen tulevat olemaan tosiasia.? Tuossa vaiheessa vuosi sitten opposition vaati vielä eduskun­nassa miljar­di­luokan pysyviä menoja tuulen­tuomien myyntivoit-tovero­tu­lojen varaan.

SDP on myös ?taantuman vähättely? väitteissään viitannut 3.10. julkaistuun MTV3:n netti­ko­lum­niini ?Talous­rea­lismia pessi­mismin tai optimismin sijaan?. Tuossa kolum­nissa kirjoitin heti alussa: ?Olen toistu­vasti kertonut, että maail­man­talous vetää Suomeakin mukanaan alaspäin. Olen myös toistu­vasti sanonut, että Suomes­sakin tullaan näkemään rumia lukuja. En pidä näitä kovin optimis­tisina tai positii­visina lausun­toina.?

Torjun­ta­tais­te­lussa tarvitaan yhtenäistä kansa­kuntaa

Meillä on valtava urakka torjues­samme ulkopäin vyöryvää talouden talvi­sotaa. Nyt on väärä aika heitellä vääriä väitteitä ja tehdä pikku­näp­pärää opposi­tio­po­li­tiikkaa. Soisin kaikkien torjun­ta­tal­koisiin kanna­no­toillaan mukaan haluavien ottavan aluksi selvää tosiasioista ensi vuoden budjetin elvyt­tävyy-destä ennen kuin arvioivat sen riittä­vyyttä. Nyt tarvitaan yhteinen tilan­nekuva, oikein ajoitetut ja oikein mitoi­tetut toimen­piteet. Suomella on kaikki edelly­tykset selvitä vaikeasta tilan­tees­tamme muita vähäi­semmin vaurioin. Silloin meillä on mahdol­lisuus olla myös etujou­koissa uutta kasvua luomassa. Siihen tarvitaan yksituu­mai­suutta ja yhteis­työtä, ei veneen­kei­kut­ta­mista. Jokainen voi osallistua torjun­ta­tal­koisiin. Jos työpaikka on turvattu ja elämässä ei ole suuria riskejä, tulevat käytet­tä­vissä olevat re-aalitulot kasvamaan ensi vuonna huippu­vauhtia. Niillä on syytä ostaa suoma­laisia tuotteita ja palve­luita ja siten pitää kotimaisen talouden pyörät pyöri­mässä kansain­vä­lisen myller­ryksen ajan. Yksituu­maisina ja yhteis­työllä me suoma­laiset olemme ennenkin vaikeissa paikoissa pärjänneet. Vain niin me pärjäämme nytkin.


Kokoomus.fi