Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talou­den talvi­sota

Talou­den talvi­sota

Julkaistu:

Tilan­netta voi osuvasti kuvata talou­den talvi­so­daksi. Meitä uhkaa valtava meistä riip­pu­ma­ton vaara ulko­puo­lelta ja meidän on tais­tel­tava sitä vastaan yhdessä rinta­massa, kaikilla käytet­tä­villä olevilla keinoilla. Tavoit­tee­namme on sellai­nen torjun­ta­voitto, jossa vauriot jäävät mahdol­li­sim­man pieneksi ja me suoma­lai­set voimme koet­te­le­muk­sien jälkeen jatkaa elämäämme kohti parem­paa aikaa täynnä toivoa tule­vai­suu­desta.

Ensi vuosi tulee siis olemaan erit­täin vaikea. Laskel­miin liit­ty­vistä valta­vista epävar­muuk­sista johtuen valtio­va­rain­mi­nis­te­riö ei uusim­massa suhdan­ne­kat­sauk­ses­saan ryhty­nyt poik­keuk­sel­li­sesti teke­mään tark­kaa arviota ensi vuoden BKT:n kehi­tyk­sestä. Kansan­ta­lous­osas­ton arvio oli vain, että talou­temme tulee supis­tu­maan.

Synkällä talous­pes­si­mis­millä ansait­see nyt helposti älyk­kään vaiku­tel­man. Ilman vastuuta toimi­ville tahoille se on myös help­poa. Voi joko jälkeen­päin julis­taa olleensa oikeassa tai sitten olla iloi­sesti yllät­ty­nyt. Nyt on helppo vaatia summa­mu­ti­kassa suurim­pien kauhus­ke­naa­rioi­den mukai­sia toimia. On kuiten­kin parempi toimia ajassa.

Elvy­tys­lää­kettä annos­tel­tava oikea määrä

Talou­den alamäki ja työt­tö­myy­den kasvu ovat oireita kansain­vä­li­sestä finans­si­mark­ki­noi­den sairau­desta. Sitä pitää lääkitä, jotta vauriot jäävät mahdol­li­sim­man pieneksi. Nyt on helppo vaatia kaikki varas­tossa olevat lääk­keet saman tien käyt­töön varmuu­den vuoksi. Jos nyt ennen taudin­ku­van kehi­tystä otetaan lääkettä varmuu­den vuoksi kolmin­ker­tai­nen määrä lääkä­rin määrää­mään verrat­tuna, voi se myös pahen­taa tilan­netta. Parempi on lääkitä nyt kunnolla tarpeen mukaan, pitää vaih­toeh­dot avoi­mena, kaikki eri lääk­keet käden ulot­tu­villa ja lääkitä lisää sitä mukaan kuin tieto tule­vasta taudin­ku­vasta kehit­tyy.

Halli­tuk­sen hyvissä ajoin valmis­te­le­man, Euroo­pan elvyt­tä­vim­piin kuulu­van budje­tin mitta­vat toimen­pi­teet astu­vat voimaan Suomessa kahden viikon kulut­tua vuoden vaih­teessa. Budjet­timme elvyt­tävä vaiku­tus on samaa luok­kaa, mitä EU:n huip­pu­ko­kous vaati muil­ta­kin mailta viime viikolla. Oppo­si­tio on tapansa mukaan väit­tä­nyt, että halli­tus on toimi­neen myöhässä. Tosia­sia on, että olimme päin­vas-toin erit­täin ajoissa. Jo varhai­sessa vaiheessa päätimme käyt­tää ensi vuoden budje­tissa vaali­kau­deksi vara­tun veron­alen­nus­va­ran lähes koko­naan. Myös valtion menoja kasva­te­taan budje­tissa 4,5 prosent­tia, kun kasvu on ollut viime vuosina noin puolet siitä. Liiken­ne­hank­keita käyn­nis­te­tään enem­män kuin vuosiin. Yrityk­sille, vien­tiin ja raken­ta­mi­seen on tehty mitta­via tuki­toi­mia. Halli­tus päät­tää uusis-ta toimista jo heti tammi­kuun lopulla, seurat­tu­aan huolella tilan­teen kehit­ty­mistä.

Halli­tuk­sen elvyt­tä­vät toimen­pi­teet koos­tu­vat neljästä eri osasta: Varsi­nai­sesta erit­täin elvyt­tä­västä budje­tista, marras­kuun täyden­tä­västä budjet­tieh­do­tuk­sesta, halli­tus­puo­luei­den edus­kun­nassa tehdyistä kohden­nuk­sista sekä jo tammi­kuussa päätet­tä­västä lisä­bud­je­tista. SDP on yrit­tä­nyt hämätä suoma­lai­sia vertai­le­malla omia miljar­di­pa­ket­te­jaan yksit­täi­seen osaan halli­tuk­sen toimista, esimer­kiksi vielä val-misteilla olevaan lisä­bud­jet­tiin. Sellai­nen on vain tahal­li­sen sekaan­nuk­sen aiheut­ta­mista koti­rin­ta­malla kun pitäisi olla yhdessä rinta­massa torju­massa ulko­puo­lista uhkaa. Myös oppo­si­tion hyvät ehdo­tuk­set ovat kulla­nar­voi­sia ja otetaan huomioon. Ensin on kuiten­kin lope­tet­tava vääris­tely ja kansa­lais­ten turha hämmen­tä­mi­nen.

Työpaik­koja turva­taan yritys­ra­hoi­tuk­sella

Vaikka elvy­tyk­sestä puhu­taan paljon, on se kuiten­kin vain lääkettä sairau­den oirei­siin. Kansain­vä­li­sen finans­si­krii­sin sairaus on pysäyt­tä­nyt Suomes­sa­kin raha­ha­nat monelta muuten terveeltä, vastuul­li­selta ja työl­lis­tä­vältä yrityk­seltä. Vaikka koti­mai­set pankit ovat kasvat­ta­neet sen seurauk­sena yritys­ra­hoi­tus-taan kymme­nillä prosen­teilla, ei se ole vielä riit­tä­nyt paik­kaa­maan rahoi­tuk­sen aukkoa. Halli­tus tekee hartia­voi­min työtä, jotta pank­kiemme on mahdol­li­suus saada valtion takuulla lisä­ra­haa mark­ki­noilta ja mahdol­li­sesti myös suorana valtion pääoma­tu­kena. Olemme jo saaneet EU-tasolta vaati­muk­siemme mukai­sia uudis­tuk­sia aikaan ja tuo työ jatkuu. Näin voimme paikata yritys­ten rahoi­tus­va­jetta, jonka kansain­vä­lis­ten raha­ha­no­jen nopea tyreh­ty­mi­nen on aiheut­ta­nut. Terveit­ten ja vastuul­lis­ten yritys­ten toimin­ta­kun­nosta huoleh­ti­mi­nen on parasta mahdol­lista työtä suoma­lais­ten työpaik­ko­jen ja hyvin­voin-nin turvaa­mi­seksi.

Vääris­te­lyä vähät­te­ly­väit­teillä

Oppo­si­tio on yrit­tä­nyt väit­tää, että minä tai halli­tus emme ole olleet tilan­teen tasalla ja ymmär­tä­neet krii­sin vaka­vuutta. Katso­taanpa miten olen edus­kun­nalle talous­ti­lan­netta arvioi­nut. Kerroin jo budje­tin lähe­te­pu­heen alussa edus­kun­nalle syys­kuussa: ?Maail­man­ta­lous vetää Suomea­kin muka­naan alas­päin ja myös Suomessa tullaan näke­mään ikäviä lukuja. Taval­li­silla suoma­lai­silla on ollut perus­tel­lusti huoli tule­vai­suu­desta.?

Jo vuosi sitten, 17.12.2007, edus­kun­ta­kes­kus­te­lussa päämi­nis­te­rin ilmoi­tuk­sesta vakaus­oh­jel­masta, kerroin: ?Luot­ta­mus­pula on erit­täin suuri. Itse olen aika pessi­mis­ti­nen koskien elin­kei­noe­lä­män luot­ta­musta, joka näkyy toden­nä­köi­sesti myös Euroo­passa vähe­ne­vänä inves­toin­ti­ta­sona ensi vuoden (2008) aikana, mutta enpäs osaa sen tarkem­paa siitä sanoa. Ei kukaan näytä tällä hetkellä osaa­van, mutta miinus­merk­ki­set vaiku­tuk­set reaa­li­ta­lou­teen tule­vat olemaan tosia­sia.? Tuossa vaiheessa vuosi sitten oppo­si­tion vaati vielä edus­kun­nassa miljar­di­luo­kan pysy­viä menoja tuulen­tuo­mien myyn­ti­voit-tove­ro­tu­lo­jen varaan.

SDP on myös ?taan­tu­man vähät­tely? väit­teis­sään viitan­nut 3.10. julkais­tuun MTV3:n netti­ko­lum­niini ?Talous­rea­lis­mia pessi­mis­min tai opti­mis­min sijaan?. Tuossa kolum­nissa kirjoi­tin heti alussa: ?Olen tois­tu­vasti kerto­nut, että maail­man­ta­lous vetää Suomea­kin muka­naan alas­päin. Olen myös tois­tu­vasti sano­nut, että Suomes­sa­kin tullaan näke­mään rumia lukuja. En pidä näitä kovin opti­mis­ti­sina tai posi­tii­vi­sina lausun­toina.?

Torjun­ta­tais­te­lussa tarvi­taan yhte­näistä kansa­kun­taa

Meillä on valtava urakka torjues­samme ulko­päin vyöry­vää talou­den talvi­so­taa. Nyt on väärä aika heitellä vääriä väit­teitä ja tehdä pikku­näp­pä­rää oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa. Soisin kaik­kien torjun­ta­tal­koi­siin kanna­no­toil­laan mukaan halua­vien otta­van aluksi selvää tosi­asioista ensi vuoden budje­tin elvyt­tä­vyy-destä ennen kuin arvioi­vat sen riit­tä­vyyttä. Nyt tarvi­taan yhtei­nen tilan­ne­kuva, oikein ajoi­te­tut ja oikein mitoi­te­tut toimen­pi­teet. Suomella on kaikki edel­ly­tyk­set selvitä vaikeasta tilan­tees­tamme muita vähäi­sem­min vaurioin. Silloin meillä on mahdol­li­suus olla myös etujou­koissa uutta kasvua luomassa. Siihen tarvi­taan yksi­tuu­mai­suutta ja yhteis­työtä, ei veneen­kei­kut­ta­mista. Jokai­nen voi osal­lis­tua torjun­ta­tal­koi­siin. Jos työpaikka on turvattu ja elämässä ei ole suuria riskejä, tule­vat käytet­tä­vissä olevat re-aali­tu­lot kasva­maan ensi vuonna huip­pu­vauh­tia. Niillä on syytä ostaa suoma­lai­sia tuot­teita ja palve­luita ja siten pitää koti­mai­sen talou­den pyörät pyöri­mässä kansain­vä­li­sen myller­ryk­sen ajan. Yksi­tuu­mai­sina ja yhteis­työllä me suoma­lai­set olemme ennen­kin vaikeissa paikoissa pärjän­neet. Vain niin me pärjäämme nytkin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content