Välit­tä­misen ilmapiiri – kokoomus.fi
MENU
Välit­tä­misen ilmapiiri

Välit­tä­misen ilmapiiri

Julkaistu: 04.02.2009 Uncategorized
Uusi istun­to­kausi alkaa vaikka politiikan vuosi on ollut täydessä laukassa jo monta viikkoa. Päätök­siäkin on tehty ja miljardeja ohjailtu niin, että ihan hämmäs­tyttää, että ollaan vasta helmikuun alussa.
Alkuvuosi on nostanut mieleen muutamia kysymyksiä. Miljar­dista on muodos­tunut uusi rahan perus­yk­sikkö. Kun puhuu velkaan­tu­mi­sesta, kasva­vista korko­me­noista, elvytys­tar­peista, yritys­ten­rahan tarpeesta jne. ei voi aloittaa keskus­telua alle miljar­dista. Tässä on vaarana vakava vauhti­sokeus. Miljardeja käsitellään mieli­ku­vissa samalla tavalla kuin muutama kuukausi sitten miljoonaa. Muistan, että olen vääntänyt kättä halli­tus­kol­legani kanssa 30 000 (siis kolmen­kym­me­nen­tu­hannen euron) hintai­sesta laitu­ri­hank­keesta. Miljardien viuhuessa tulee illuusio siitä, että ?mikkään ei oo mittään?.
*******
Toissa­päivänä eräs tuttavani totesi, että elvytyksen osalta ollaan tilan­teessa, että nyt on juotu puolet kossu­pul­losta ja olisi viisasta odottaa vähän sen vaiku­tusta. Jäljellä on toinen puoli ja kannattaa miettiä tarkkaan missä tahdissa sen ottaa. Tahdilla on vaiku­tusta sekä humalan, että krapulan tasoon ja jyrkkyyteen. Fiksu oivallus.
*******
Kun talous­kriisin syvyy­destä, kestosta ja etenkään sen konkreet­ti­sista vaiku­tuk­sista ei osaa sanoa kovinkaan paljoa, kannattaa yrittää miettiä, mistä sitten jotakin tietäisi. Yksi asia, jonka tiedämme ja johon pitää varautua, on Suomen heikkenevä ilmapiiri. Jos asiat menevät talou­dessa kuten ennakoidaan ja epäon­nis­tumme ihmisten huolien hallin­nassa voimme olla loppu­vuo­desta todella synkässä tilassa. Kasvava työttömyys, yritysten kaatu­miset ja näiden seuran­naiset luovat pahaa mieltä ja katke­ruutta.
Nyt olisikin tärkeää puhua ja varautua henki­sellä tasolla jo etukäteen, jotta olisimme vahvempia ja toimin­ta­val­miimpia ottamaan vastuuta lähim­mäi­sis­tämme, kuin 1990-luvun alussa. Meillä on jo valmiina sosiaa­li­turva etuuk­sineen ja palve­luineen, mutta ne eivät tule riittämään. Tarvit­semme meidän jokaisen panosta ja lähim­mäisen rakkautta. Meidän jokaisen on mietittävä, miten voisin tukea työttö­mäksi jäävää läheistäni ja näin kantaa vastuuta kanssaih­mi­sistä ehkä hieman enemmän, kuin mihin olen tottunut viime­ai­koina. Olen aiheesta paljon puhunut ja miettinyt myös sitä, mitä minä itse voisin tehdä, jotta auttaisin jotakuta finans­si­krii­sissä tilapäi­sesti työnsä menet­tä­nyttä.
Välit­tä­misen ilmapiirin luominen on ääret­tömän tärkeää, koska se auttaa meitä osaltaan minimoimaan tappioita tämän tilapäisen talous­kriisin aikana. Kyllähän tämä joskus loppuu. Meidän vain pitää jaksaa nyt vähän aikaa. Jokainen päivä talous­krii­sissä tarkoittaa sitä, että olemme päivän lähempänä kasvu­kauden alkua. Hallitus tekee voita­vansa ihmisten autta­mi­seksi. Teemme mittavia toimia, työpaik­kojen säilyt­tä­mi­seksi ja yritysten tukemi­seksi, mutta voimamme ovat rajal­liset ja siksi me kaikki tarvit­semme toistemme tukea. Onneksi inhimil­lisyys ei maksa mitään.

Kokoomus.fi