Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Välit­tä­mi­sen ilma­piiri

Välit­tä­mi­sen ilma­piiri

Julkaistu:

Uusi istun­to­kausi alkaa vaikka poli­tii­kan vuosi on ollut täydessä laukassa jo monta viik­koa. Päätök­siä­kin on tehty ja miljar­deja ohjailtu niin, että ihan hämmäs­tyt­tää, että ollaan vasta helmi­kuun alussa.
Alku­vuosi on nosta­nut mieleen muuta­mia kysy­myk­siä. Miljar­dista on muodos­tu­nut uusi rahan perus­yk­sikkö. Kun puhuu velkaan­tu­mi­sesta, kasva­vista korko­me­noista, elvy­tys­tar­peista, yritys­ten­ra­han tarpeesta jne. ei voi aloit­taa keskus­te­lua alle miljar­dista. Tässä on vaarana vakava vauh­ti­so­keus. Miljar­deja käsi­tel­lään mieli­ku­vissa samalla tavalla kuin muutama kuukausi sitten miljoo­naa. Muis­tan, että olen vään­tä­nyt kättä halli­tus­kol­le­gani kanssa 30 000 (siis kolmen­kym­me­nen­tu­han­nen euron) hintai­sesta laitu­ri­hank­keesta. Miljar­dien viuhuessa tulee illuusio siitä, että ?mikkään ei oo mittään?.
*******
Tois­sa­päi­vänä eräs tutta­vani totesi, että elvy­tyk­sen osalta ollaan tilan­teessa, että nyt on juotu puolet kossu­pul­losta ja olisi viisasta odot­taa vähän sen vaiku­tusta. Jäljellä on toinen puoli ja kannat­taa miet­tiä tark­kaan missä tahdissa sen ottaa. Tahdilla on vaiku­tusta sekä huma­lan, että krapu­lan tasoon ja jyrk­kyy­teen. Fiksu oival­lus.
*******
Kun talous­krii­sin syvyy­destä, kestosta ja eten­kään sen konkreet­ti­sista vaiku­tuk­sista ei osaa sanoa kovin­kaan paljoa, kannat­taa yrit­tää miet­tiä, mistä sitten jota­kin tietäisi. Yksi asia, jonka tiedämme ja johon pitää varau­tua, on Suomen heik­ke­nevä ilma­piiri. Jos asiat mene­vät talou­dessa kuten enna­koi­daan ja epäon­nis­tumme ihmis­ten huolien hallin­nassa voimme olla loppu­vuo­desta todella synkässä tilassa. Kasvava työt­tö­myys, yritys­ten kaatu­mi­set ja näiden seuran­nai­set luovat pahaa mieltä ja katke­ruutta.
Nyt olisi­kin tärkeää puhua ja varau­tua henki­sellä tasolla jo etukä­teen, jotta olisimme vahvem­pia ja toimin­ta­val­miim­pia otta­maan vastuuta lähim­mäi­sis­tämme, kuin 1990-luvun alussa. Meillä on jo valmiina sosi­aa­li­turva etuuk­si­neen ja palve­lui­neen, mutta ne eivät tule riit­tä­mään. Tarvit­semme meidän jokai­sen panosta ja lähim­mäi­sen rakkautta. Meidän jokai­sen on mietit­tävä, miten voisin tukea työt­tö­mäksi jäävää läheis­täni ja näin kantaa vastuuta kans­saih­mi­sistä ehkä hieman enem­män, kuin mihin olen tottu­nut viime­ai­koina. Olen aiheesta paljon puhu­nut ja miet­ti­nyt myös sitä, mitä minä itse voisin tehdä, jotta auttai­sin jota­kuta finans­si­krii­sissä tila­päi­sesti työnsä menet­tä­nyttä.
Välit­tä­mi­sen ilma­pii­rin luomi­nen on ääret­tö­män tärkeää, koska se auttaa meitä osal­taan mini­moi­maan tappioita tämän tila­päi­sen talous­krii­sin aikana. Kyllä­hän tämä joskus loppuu. Meidän vain pitää jaksaa nyt vähän aikaa. Jokai­nen päivä talous­krii­sissä tarkoit­taa sitä, että olemme päivän lähem­pänä kasvu­kau­den alkua. Halli­tus tekee voita­vansa ihmis­ten autta­mi­seksi. Teemme mitta­via toimia, työpaik­ko­jen säilyt­tä­mi­seksi ja yritys­ten tuke­mi­seksi, mutta voimamme ovat rajal­li­set ja siksi me kaikki tarvit­semme tois­temme tukea. Onneksi inhi­mil­li­syys ei maksa mitään.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content