Kokoomus.fi
Think big?

Think big?

Julkaistu: 10.2.09 Uutiset

Olen taas matlkalla kotiin euroryh­mästä ja ecofi­nistä. Kävimme keskus­teluja eri maiden talous­ti­lan­teista. On mielen­kiin­toista nähdä, kuinka erilaisiin tilan­teisiin euromaat ovat joutuneet ulkoapäin tulleen finans­si­kriisin seurauksena. Maat voidaan jakaa karkeasti ottaen neljään ryhmään. Maat, joiden taloutta on hoidettu hyvin, maksettu velkaa pois ja tehty ylijäämiä hyvinä aikoina (mm. Suomi ja Ruotsi). Maat, joissa ei ole maksettu velkaa pois ja joissa hyvinäkään aikoina ei olla päästy ylijää­mäisiin budjet­teihin, vaan tulot on pistetty menemään tai käytetty tehot­to­masti (esim. Kreikka ja Italia). Maat, joissa talous­kasvu oli liian kovaa, talous­po­li­tiikka sokais­tu­nutta ja joiden kupla on puhjennut (esim. Espanja ja muutama Itä-Euroopan maa). Maat, joissa on tehty kovasti töitä talouden kuntoon saatta­mi­seksi viime vuosina, mutta joihin finas­si­jär­jes­telmän kriisi iskee kovaa (esim. Saksa ja Hollanti).

Kaikkia maita nyt koetellaan, mutta hieman eri tavoin. Suomen kohdalla lähtö­kohta on monia muita maita parempi, mutta se ei kerro mitään siitä mihin päädymme, kunhan kriisi hellittää. Kahden, kolmen vuoden päästä näemme kuinka hyvin tai huonosti kukin on pärjännyt. Millaisia vaurioita talouteen on syntynyt: Paljonko valtio on velkaan­tunut, miten on käynyt työttö­myy­delle, kuinka yritykset ovat selviy­tyneet?

Kaikkien ulkoa tulevien haasteiden lisäksi Suomella on yksi sisäinen talouden riski - hermojen pettä­minen. Jos hermot pettävät, se tarkoittaa kohtuu­tonta velkaan­tu­mista. Jo nyt voimme arvioida, että pelkästään talous­krii­sistä johtuvan tulojen nopean vähen­ty­misen vuoksi Suomi joutuu velkaan­tumaan n. 30 miljardia kolmen seuraavan vuoden aikana. Summa voi olla helposti paljon suurem­pikin, jos talous­kriisi syvenee tai pitkittyy.

Siksi huuto­kil­pailu elvytyk­sestä ei ole vastuul­lista. Millään elvytyk­sellä ei ratkaista talous­kriisiä tai sen syitä. Kriisin syy ei ole valtioiden rahan puute markki­noilla tai vain normaali suhdan­ne­lasku, vaan syyt ovat rahoi­tus­mark­ki­noiden luotta­mus­pu­lassa ja sen mukanaan tuomissa oheison­gel­missa. Elvytyk­sellä voimme lieventää kipuja, mutta emme parantaa sairautta. Liial­li­sella elvytyk­sellä sen sijaan voimme ylivel­kan­nuttaa itsemme ja pahentaa omaa ahdin­koamme vuosi­kausiksi eteenpäin.

Saksan voima­kas­tah­toinen ministeri Peer Stein­bruck ilmaisi taas turhau­tu­nei­suu­tensa talous­kes­kus­teluun hyvin värik­käällä tavalla. Seuraava on vapaa suomen­nukseni ja tulkintani Peerin puheen­vuo­rosta: “Kun minä vastustin Saksan velkaan­tu­mista ja ylisuuria elvytys­pa­ketteja, joilla ei ole merki­tystä ongelman ratkai­sussa, minua kriti­soitiin ja minulle huudettiin, että “Think big!” (ajattele isosti, ajattele kokonai­suutta, tarvitaan mittava elvytys­pa­ketti), ja kun sitä nyt tehdään minulle huudetaan, että Saksa velkaantuu, kuka maksaa velat pois?”


Kokoomus.fi