Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Think big?

Think big?

Julkaistu:

Olen taas matl­kalla kotiin euro­ryh­mästä ja ecofi­nistä. Kävimme keskus­te­luja eri maiden talous­ti­lan­teista. On mielen­kiin­toista nähdä, kuinka erilai­siin tilan­tei­siin euro­maat ovat joutu­neet ulkoa­päin tulleen finans­si­krii­sin seurauk­sena. Maat voidaan jakaa karkeasti ottaen neljään ryhmään. Maat, joiden taloutta on hoidettu hyvin, maksettu velkaa pois ja tehty ylijää­miä hyvinä aikoina (mm. Suomi ja Ruotsi). Maat, joissa ei ole maksettu velkaa pois ja joissa hyvi­nä­kään aikoina ei olla päästy ylijää­mäi­siin budjet­tei­hin, vaan tulot on pistetty mene­mään tai käytetty tehot­to­masti (esim. Kreikka ja Italia). Maat, joissa talous­kasvu oli liian kovaa, talous­po­li­tiikka sokais­tu­nutta ja joiden kupla on puhjen­nut (esim. Espanja ja muutama Itä-Euroo­pan maa). Maat, joissa on tehty kovasti töitä talou­den kuntoon saat­ta­mi­seksi viime vuosina, mutta joihin finas­si­jär­jes­tel­män kriisi iskee kovaa (esim. Saksa ja Hollanti).

Kaik­kia maita nyt koetel­laan, mutta hieman eri tavoin. Suomen kohdalla lähtö­kohta on monia muita maita parempi, mutta se ei kerro mitään siitä mihin päädymme, kunhan kriisi hellit­tää. Kahden, kolmen vuoden päästä näemme kuinka hyvin tai huonosti kukin on pärjän­nyt. Millai­sia vaurioita talou­teen on synty­nyt: Paljonko valtio on velkaan­tu­nut, miten on käynyt työt­tö­myy­delle, kuinka yrityk­set ovat selviy­ty­neet?

Kaik­kien ulkoa tule­vien haas­tei­den lisäksi Suomella on yksi sisäi­nen talou­den riski - hermo­jen pettä­mi­nen. Jos hermot pettä­vät, se tarkoit­taa kohtuu­tonta velkaan­tu­mista. Jo nyt voimme arvioida, että pelkäs­tään talous­krii­sistä johtu­van tulo­jen nopean vähen­ty­mi­sen vuoksi Suomi joutuu velkaan­tu­maan n. 30 miljar­dia kolmen seuraa­van vuoden aikana. Summa voi olla helposti paljon suurem­pi­kin, jos talous­kriisi syve­nee tai pitkit­tyy.

Siksi huuto­kil­pailu elvy­tyk­sestä ei ole vastuul­lista. Millään elvy­tyk­sellä ei ratkaista talous­krii­siä tai sen syitä. Krii­sin syy ei ole valtioi­den rahan puute mark­ki­noilla tai vain normaali suhdan­ne­lasku, vaan syyt ovat rahoi­tus­mark­ki­noi­den luot­ta­mus­pu­lassa ja sen muka­naan tuomissa ohei­son­gel­missa. Elvy­tyk­sellä voimme lieven­tää kipuja, mutta emme paran­taa sairautta. Liial­li­sella elvy­tyk­sellä sen sijaan voimme ylivel­kan­nut­taa itsemme ja pahen­taa omaa ahdin­koamme vuosi­kausiksi eteen­päin.

Saksan voima­kas­tah­toi­nen minis­teri Peer Stein­bruck ilmaisi taas turhau­tu­nei­suu­tensa talous­kes­kus­te­luun hyvin värik­käällä tavalla. Seuraava on vapaa suomen­nuk­seni ja tulkin­tani Peerin puheen­vuo­rosta: “Kun minä vastus­tin Saksan velkaan­tu­mista ja ylisuu­ria elvy­tys­pa­ket­teja, joilla ei ole merki­tystä ongel­man ratkai­sussa, minua kriti­soi­tiin ja minulle huudet­tiin, että “Think big!” (ajat­tele isosti, ajat­tele koko­nai­suutta, tarvi­taan mittava elvy­tys­pa­ketti), ja kun sitä nyt tehdään minulle huude­taan, että Saksa velkaan­tuu, kuka maksaa velat pois?”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content