Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Paula Risikko

27.2.2017

Minis­teri Risikko: Kunta on tule­vai­suu­des­sa­kin toimi­vien palve­lui­den kivi­jalka

Sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon mukaan tule­vai­suu­des­sa­kin kunnat huoleh­ti­vat asuk­kai­densa hyvin­voin­nista, suju­vasta arjesta ja turval­li­sesta ympä­ris­töstä sekä alueensa elin­voi­mai­suu­desta laaja-alai­­sesti. Menes­tyvä kunta

6.12.2016

Sisä­mi­nis­teri Risikko: Kave­ria ei saa jättää

“Meillä jokai­sella on vastuumme lähei­sistä ja kans­saih­mi­sistä. Meidän, joilla menee parem­min on tehtävä tekoja, jotta he, joilla asiat ei ole

19.11.2016

Paula Risikko: Syöpä­hoi­toi­hin lisää vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta

Minis­teri, terveys­tie­tei­den tohtori Paula Risikko pitää Suomeen tule­vaa syöpä­kes­kusta mahdol­li­suu­tena paran­taa syöpään sairas­tu­nei­den hoitoa. “Suomi on edel­lä­kä­vijä syövän hoidossa. Kansal­li­sen

18.11.2016

Polii­sin määrä­ra­hoja lisä­tään 10 miljoo­nalla eurolla

Halli­tus ehdot­taa tänään edus­kun­nalle anta­mas­saan täyden­tä­vässä talous­ar­vio­esi­tyk­ses­sään polii­sille yhteensä 10 miljoo­nan euron lisä­mää­rä­ra­haa. Suoje­lu­po­lii­sille, keskus­ri­kos­po­lii­sille ja paikal­lis­po­lii­sille suun­nattu 10 miljoo­nan

24.9.2016

Minis­teri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko katsoo, että päätök­siä työl­li­syy­den paran­ta­mi­seksi tarvi­taan edel­leen. Risikko puhui lauan­taina Pomar­kun Kokoo­muk­sen 90-vuotis­­juh­­lassa työn merki­tyk­sestä turval­li­suu­den koke­mista.

6.4.2016

Kokoo­muk­sen Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun tarvi­taan osal­lis­tava elementti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjesti keskus­te­lu­ti­lai­suu­den sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­sesta ja perus­tu­losta. Tilai­suu­dessa alus­ti­vat profes­sori Olli Kangas Kelasta, profes­sori Heikki Hiilamo Helsin­gin yliopis­tosta ja

25.1.2014

Paula Risikko: Palve­luse­te­lin laajempi käyttö tukisi hoivay­rit­tä­jyyttä

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko kannus­taa kuntia otta­maan palve­luse­te­lit nykyistä rohkeam­min käyt­töön. Keski-Suomen Yrit­tä­jä­juh­lassa Jyväs­ky­lässä puhu­neen Risi­kon mukaan palve­luse­teli on

10.7.2013

Risikko: Oppisopimus­koulutuksesta työpan­kin uusi palvelu

Yksi oppii luke­malla, toinen teke­mällä. Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa hyödyn­ne­tään molem­pia tapoja oppia ja siksi oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus on osoit­tau­tu­nut hyväksi keinoksi saada amma­til­li­nen perus­tut­kinto

8.7.2013

Risikko: Suoma­lai­nen yhteis­kunta tarvit­see läheis­hoi­va­va­paata

Juhan­nus­vii­kolla minulle luovu­tet­tiin Kaike­ni­käi­sille hyvä Suomi -raportti, jossa esitet­tiin keinoja miten varmis­te­taan yhteis­kunta, joka on oikeu­den­mu­kai­nen kaikille suku­pol­ville. Yhtenä keinona

14.4.2013

Risikko: Terveys­kes­kuk­set kuntoon

Selvi­tys­ten mukaan 70 % kansa­lai­sista asuu sellai­silla terveys­kes­kusa­lueilla, joilla lääkä­rille pääsyä pitää odot­taa yli kaksi viik­koa. Se on liian pitkä

Skip to content