Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Kokoo­muk­sen Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun tarvi­taan osal­lis­tava elementti

Kokoo­muk­sen Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun tarvi­taan osal­lis­tava elementti

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjesti keskus­te­lu­ti­lai­suu­den sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­sesta ja perus­tu­losta. Tilai­suu­dessa alus­ti­vat profes­sori Olli Kangas Kelasta, profes­sori Heikki Hiilamo Helsin­gin yliopis­tosta ja profes­sori Markus Jäntti Valtion talou­del­li­sesta tutki­mus­kes­kuk­sesta.

- Perus­tu­lo­ko­kei­luun tarvi­taan osal­lis­tava elementti. Pääta­voite tietysti on se, että työi­käi­set ja työky­kyi­set ihmi­set pääse­vät työn syrjään kiinni, totesi vara­pu­he­mies Paula Risikko tilai­suu­dessa.

Risikko myös muis­tutti, että halli­tus­oh­jel­massa on sovittu vietä­vän osal­lis­ta­vaa sosi­aa­li­tur­vaa eteen­päin. Risikko johtaa kokoo­muk­sen perus­tu­lo­ko­kei­lua ja sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mista pohti­vaa työryh­mää. Työryhmä pitää osal­lis­ta­vaa sosi­aa­li­tur­vaa parhaana keinona kehit­tää sosi­aa­li­tur­vaa perus­tu­lon suun­taan.

Osal­lis­ta­vaa sosi­aa­li­tur­vaa analy­soi­tiin myös Kelan perus­tu­lo­ko­kei­lun esisel­vi­tyk­sessä. Selvi­tyk­sessä todet­tiin, että sen hallin­nol­lis­ten ongel­mien takia osal­lis­tu­mis­tu­lo­malli ei ole ihan­teel­li­sin perus­tu­lo­ko­kei­lun vaih­toehto toteut­ta­mis­kel­poi­suu­den kannalta, eikä osit­tain vastik­keel­li­sena mallina mahdol­lis­taisi
myös­kään määri­tel­mäl­li­sen perus­tu­lon tutki­mista.

- Ongel­mat on tehty ratkais­ta­viksi. Osal­lis­tu­mi­se­le­mentti on vält­tä­mä­tön, jos perus­tu­lo­ko­kei­lusta halu­taan edetä todel­li­seen sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­seen. Nämä osal­lis­ta­van osal­lis­tu­mis­tu­lon hallin­nol­li­set ongel­mat voidaan ratkaista, toteaa Risikko.

Osal­lis­tava sosi­aa­li­turva pohjau­tuu A. B. Atkin­so­nin osal­lis­tu­mis­tu­loa­jat­te­luun. Profes­so­rit Hiilamo ja Jäntti puhui­vat tilai­suu­dessa Atkin­so­nin osal­lis­tu­mis­tu­losta ja sen sovel­ta­mi­sesta Suomen sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mään osal­lis­ta­van sosi­aa­li­tur­van muodossa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

15.3.2023

Anna-Kaisa Ikonen: Rakkaan ihmi­sen haas­tava elämän­ti­lanne kosket­taa koko lähi­pii­riä

Emminä, ja elä nyt. Ei ny tehrä tästä nume­roa. Tähän tampe­re­lai­sille tuttuun sanon­taan saat­taa toisi­naan törmätä, kun auttaa lähei­si­ään. Moni

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content