Kokoo­muk­sen Risikko: Perus­tu­lo­ko­kei­luun tarvi­taan osal­lis­tava elementti

Julkaistu: 06.04.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjesti keskus­te­lu­ti­lai­suu­den sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­sesta ja perus­tu­losta. Tilai­suu­dessa alus­ti­vat profes­sori Olli Kangas Kelasta, profes­sori Heikki Hiilamo Helsin­gin yliopis­tosta ja profes­sori Markus Jäntti Valtion talou­del­li­sesta tutki­mus­kes­kuk­sesta.

- Perus­tu­lo­ko­kei­luun tarvi­taan osal­lis­tava elementti. Pääta­voite tietysti on se, että työi­käi­set ja työky­kyi­set ihmi­set pääse­vät työn syrjään kiinni, totesi vara­pu­he­mies Paula Risikko tilai­suu­dessa.

Risikko myös muis­tutti, että halli­tus­oh­jel­massa on sovittu vietä­vän osal­lis­ta­vaa sosi­aa­li­tur­vaa eteen­päin. Risikko johtaa kokoo­muk­sen perus­tu­lo­ko­kei­lua ja sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mista pohti­vaa työryh­mää. Työryhmä pitää osal­lis­ta­vaa sosi­aa­li­tur­vaa parhaana keinona kehit­tää sosi­aa­li­tur­vaa perus­tu­lon suun­taan.

Osal­lis­ta­vaa sosi­aa­li­tur­vaa analy­soi­tiin myös Kelan perus­tu­lo­ko­kei­lun esisel­vi­tyk­sessä. Selvi­tyk­sessä todet­tiin, että sen hallin­nol­lis­ten ongel­mien takia osal­lis­tu­mis­tu­lo­malli ei ole ihan­teel­li­sin perus­tu­lo­ko­kei­lun vaih­toehto toteut­ta­mis­kel­poi­suu­den kannalta, eikä osit­tain vastik­keel­li­sena mallina mahdol­lis­taisi
myös­kään määri­tel­mäl­li­sen perus­tu­lon tutki­mista.

- Ongel­mat on tehty ratkais­ta­viksi. Osal­lis­tu­mi­se­le­mentti on vält­tä­mä­tön, jos perus­tu­lo­ko­kei­lusta halu­taan edetä todel­li­seen sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­seen. Nämä osal­lis­ta­van osal­lis­tu­mis­tu­lon hallin­nol­li­set ongel­mat voidaan ratkaista, toteaa Risikko.

Osal­lis­tava sosi­aa­li­turva pohjau­tuu A. B. Atkin­so­nin osal­lis­tu­mis­tu­loa­jat­te­luun. Profes­so­rit Hiilamo ja Jäntti puhui­vat tilai­suu­dessa Atkin­so­nin osal­lis­tu­mis­tu­losta ja sen sovel­ta­mi­sesta Suomen sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mään osal­lis­ta­van sosi­aa­li­tur­van muodossa.