Kokoo­muksen Risikko: Perus­tu­lo­ko­keiluun tarvitaan osallistava elementti – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Risikko: Perus­tu­lo­ko­keiluun tarvitaan osallistava elementti

Kokoo­muksen Risikko: Perus­tu­lo­ko­keiluun tarvitaan osallistava elementti

Julkaistu: 06.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä järjesti keskus­te­lu­ti­lai­suuden sosiaa­li­turvan uudis­ta­mi­sesta ja perus­tu­losta. Tilai­suu­dessa alustivat professori Olli Kangas Kelasta, professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopis­tosta ja professori Markus Jäntti Valtion talou­del­li­sesta tutki­mus­kes­kuk­sesta.

- Perus­tu­lo­ko­keiluun tarvitaan osallistava elementti. Pääta­voite tietysti on se, että työikäiset ja työky­kyiset ihmiset pääsevät työn syrjään kiinni, totesi varapu­hemies Paula Risikko tilai­suu­dessa.

Risikko myös muistutti, että halli­tus­oh­jel­massa on sovittu vietävän osallis­tavaa sosiaa­li­turvaa eteenpäin. Risikko johtaa kokoo­muksen perus­tu­lo­ko­keilua ja sosiaa­li­turvan uudis­ta­mista pohtivaa työryhmää. Työryhmä pitää osallis­tavaa sosiaa­li­turvaa parhaana keinona kehittää sosiaa­li­turvaa perus­tulon suuntaan.

Osallis­tavaa sosiaa­li­turvaa analy­soitiin myös Kelan perus­tu­lo­ko­keilun esisel­vi­tyk­sessä. Selvi­tyk­sessä todettiin, että sen hallin­nol­listen ongelmien takia osallis­tu­mis­tu­lo­malli ei ole ihanteel­lisin perus­tu­lo­ko­keilun vaihtoehto toteut­ta­mis­kel­poi­suuden kannalta, eikä osittain vastik­keel­lisena mallina mahdol­lis­taisi
myöskään määri­tel­mäl­lisen perus­tulon tutki­mista.

- Ongelmat on tehty ratkais­ta­viksi. Osallis­tu­mi­se­le­mentti on välttä­mätön, jos perus­tu­lo­ko­kei­lusta halutaan edetä todel­liseen sosiaa­li­turvan uudis­ta­miseen. Nämä osallis­tavan osallis­tu­mis­tulon hallin­nol­liset ongelmat voidaan ratkaista, toteaa Risikko.

Osallistava sosiaa­li­turva pohjautuu A. B. Atkin­sonin osallis­tu­mis­tu­loa­jat­teluun. Profes­sorit Hiilamo ja Jäntti puhuivat tilai­suu­dessa Atkin­sonin osallis­tu­mis­tu­losta ja sen sovel­ta­mi­sesta Suomen sosiaa­li­tur­va­jär­jes­telmään osallis­tavan sosiaa­li­turvan muodossa.


Kokoomus.fi