Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Paula Risikko

7.4.2013

Risikko: Sote-laki­ryh­mään lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­te­musta

“Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin nimeä­mässä työryh­mässä koros­tuu liikaa erikois­sai­raan­hoi­don osuus. Työryh­mään tarvi­taan jäse­niksi lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­joita. Tarkoi­tus­han on tehdä uudis­tus, joka

19.8.2011

Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­la­kia vietävä sovi­tusti eteen­päin

Vanhus­pal­ve­lu­la­kia on vietävä eteen­päin niin kuin halli­tus­neu­vot­te­luissa on sovittu eli kaksi vuotta sitten käyn­nis­te­tyn valmis­te­lun pohjalta. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Maria Guze­nina-Richard­so­nin Medi­uu­tis­ten haas­tat­te­lussa 19.8.2011 esit­tämä ajatus laki­luon­nok­sen otta­mi­sesta uuteen tarkas­te­luun ei vastaa neuvot­te­luissa saavu­tet­tua yhtei­sym­mär­rystä. Halli­tus­oh­jelma sitoo kaik­kia minis­te­reitä.

15.2.2011

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Ilkalle Risi­kon ajamasta alko­ho­li­lain uudis­tuk­sesta

Ilkka uuti­soi 14.2.2011 Vanhem­pain­lii­ton Kurt­ti­lan olevan petty­nyt perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risi­kon toimin­taan. Kurt­tila toteaa, että Risikko ei perusta suoma­lais­ten hyvin­voin­nista. Kurt­ti­lan mukaan Risi­kon oma esitys alko­ho­li­mai­non­nan uudis­ta­mi­seksi on “poliit­tista kosme­tiik­kaa ja osoit­taa piit­taa­mat­to­muutta suoma­lais­ten hyvin­voin­nista”.

Skip to content