Risikko: Sote-lakiryhmään lisää perus­ter­vey­den­huollon ja sosiaa­li­pal­ve­luiden asian­tun­te­musta – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Sote-lakiryhmään lisää perus­ter­vey­den­huollon ja sosiaa­li­pal­ve­luiden asian­tun­te­musta

Risikko: Sote-lakiryhmään lisää perus­ter­vey­den­huollon ja sosiaa­li­pal­ve­luiden asian­tun­te­musta

Julkaistu: 07.04.2013 Julkaisut

“Perus­pal­ve­lu­mi­nis­terin nimeä­mässä työryh­mässä korostuu liikaa erikois­sai­raan­hoidon osuus. Työryhmään tarvitaan jäseniksi lisää perus­ter­vey­den­huollon ja sosiaa­li­pal­ve­luiden asian­tun­ti­joita. Tarkoi­tushan on tehdä uudistus, joka vahvistaa perus­ter­vey­den­huoltoa ja sosiaa­li­huoltoa”, toteaa Risikko.

Sosiaali- ja terveys­po­liit­tisen minis­te­ri­työ­ryhmän kokouk­sessa perjan­taina 5.4. käytiin keskustelu perus­pal­ve­lu­mi­nisteri Maria Guzenina-Richard­sonin nimit­tämän työryhmän kokoon­pa­nosta.

-Minis­te­ri­ryhmän kokouk­sessa todettiin, että perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille toimi­tetaan täyden­nys­esi­tyksiä asian­tun­ti­joista mahdol­li­simman pian. Perus­pal­ve­lu­mi­nisteri tuo täyden­netyn työryhmän kokoon­panon seuraavaan sosiaali- ja terveys­po­liit­tiseen minis­te­ri­työ­ryhmään tiedoksi. Samoin sovittiin, että työryhmän toimiaikaa piden­netään, sanoo Risikko.

Nimitetyn työryhmän tehtävänä on valmis­tella esitys uudeksi sosiaali- ja tervey­den­huollon järjes­tä­mis­laiksi.


Kokoomus.fi