• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: Sote-laki­ryh­mään lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­te­musta

  Risikko: Sote-laki­ryh­mään lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­te­musta

  Julkaistu: 07.04.2013 Julkaisut

  “Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin nimeä­mässä työryh­mässä koros­tuu liikaa erikois­sai­raan­hoi­don osuus. Työryh­mään tarvi­taan jäse­niksi lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­joita. Tarkoi­tus­han on tehdä uudis­tus, joka vahvis­taa perus­ter­vey­den­huol­toa ja sosi­aa­li­huol­toa”, toteaa Risikko.

  Sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­sen minis­te­ri­työ­ryh­män kokouk­sessa perjan­taina 5.4. käytiin keskus­telu perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Maria Guze­nina-Richard­so­nin nimit­tä­män työryh­män kokoon­pa­nosta.

  -Minis­te­ri­ryh­män kokouk­sessa todet­tiin, että perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille toimi­te­taan täyden­nys­esi­tyk­siä asian­tun­ti­joista mahdol­li­sim­man pian. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri tuo täyden­ne­tyn työryh­män kokoon­pa­non seuraa­vaan sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­seen minis­te­ri­työ­ryh­mään tiedoksi. Samoin sovit­tiin, että työryh­män toimiai­kaa piden­ne­tään, sanoo Risikko.

  Nimi­te­tyn työryh­män tehtä­vänä on valmis­tella esitys uudeksi sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­laiksi.