Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Risikko: Sote-laki­ryh­mään lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­te­musta

Risikko: Sote-laki­ryh­mään lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­te­musta

Julkaistu:

“Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin nimeä­mässä työryh­mässä koros­tuu liikaa erikois­sai­raan­hoi­don osuus. Työryh­mään tarvi­taan jäse­niksi lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­joita. Tarkoi­tus­han on tehdä uudis­tus, joka vahvis­taa perus­ter­vey­den­huol­toa ja sosi­aa­li­huol­toa”, toteaa Risikko.

Sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­sen minis­te­ri­työ­ryh­män kokouk­sessa perjan­taina 5.4. käytiin keskus­telu perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Maria Guze­nina-Richard­so­nin nimit­tä­män työryh­män kokoon­pa­nosta.

-Minis­te­ri­ryh­män kokouk­sessa todet­tiin, että perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille toimi­te­taan täyden­nys­esi­tyk­siä asian­tun­ti­joista mahdol­li­sim­man pian. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri tuo täyden­ne­tyn työryh­män kokoon­pa­non seuraa­vaan sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­seen minis­te­ri­työ­ryh­mään tiedoksi. Samoin sovit­tiin, että työryh­män toimiai­kaa piden­ne­tään, sanoo Risikko.

Nimi­te­tyn työryh­män tehtä­vänä on valmis­tella esitys uudeksi sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­laiksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content