Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Risikko: Sote-laki­ryh­mään lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­te­musta

Risikko: Sote-laki­ryh­mään lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­te­musta

Julkaistu:

“Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin nimeä­mässä työryh­mässä koros­tuu liikaa erikois­sai­raan­hoi­don osuus. Työryh­mään tarvi­taan jäse­niksi lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­joita. Tarkoi­tus­han on tehdä uudis­tus, joka vahvis­taa perus­ter­vey­den­huol­toa ja sosi­aa­li­huol­toa”, toteaa Risikko.

Sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­sen minis­te­ri­työ­ryh­män kokouk­sessa perjan­taina 5.4. käytiin keskus­telu perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Maria Guze­nina-Richard­so­nin nimit­tä­män työryh­män kokoon­pa­nosta.

-Minis­te­ri­ryh­män kokouk­sessa todet­tiin, että perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille toimi­te­taan täyden­nys­esi­tyk­siä asian­tun­ti­joista mahdol­li­sim­man pian. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri tuo täyden­ne­tyn työryh­män kokoon­pa­non seuraa­vaan sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­seen minis­te­ri­työ­ryh­mään tiedoksi. Samoin sovit­tiin, että työryh­män toimiai­kaa piden­ne­tään, sanoo Risikko.

Nimi­te­tyn työryh­män tehtä­vänä on valmis­tella esitys uudeksi sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­laiksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content