Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Risikko: Sote-laki­ryh­mään lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­te­musta

Risikko: Sote-laki­ryh­mään lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­te­musta

Julkaistu:

“Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin nimeä­mässä työryh­mässä koros­tuu liikaa erikois­sai­raan­hoi­don osuus. Työryh­mään tarvi­taan jäse­niksi lisää perus­ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­joita. Tarkoi­tus­han on tehdä uudis­tus, joka vahvis­taa perus­ter­vey­den­huol­toa ja sosi­aa­li­huol­toa”, toteaa Risikko.

Sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­sen minis­te­ri­työ­ryh­män kokouk­sessa perjan­taina 5.4. käytiin keskus­telu perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Maria Guze­nina-Richard­so­nin nimit­tä­män työryh­män kokoon­pa­nosta.

-Minis­te­ri­ryh­män kokouk­sessa todet­tiin, että perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rille toimi­te­taan täyden­nys­esi­tyk­siä asian­tun­ti­joista mahdol­li­sim­man pian. Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri tuo täyden­ne­tyn työryh­män kokoon­pa­non seuraa­vaan sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­seen minis­te­ri­työ­ryh­mään tiedoksi. Samoin sovit­tiin, että työryh­män toimiai­kaa piden­ne­tään, sanoo Risikko.

Nimi­te­tyn työryh­män tehtä­vänä on valmis­tella esitys uudeksi sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­laiksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content