Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­la­kia vietävä sovi­tusti eteen­päin

Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­la­kia vietävä sovi­tusti eteen­päin

Julkaistu:

Omitui­seksi Guze­nina-Richard­so­nin kannan tekee se, että vielä kesä­kuun alussa sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien omas­sa­kin lausun­nossa todet­tiin, että laki­luon­nos muodos­taa hyvän pohjan aihetta koske­valle jatko­työlle.

Kokoo­muk­selle vanhus­ten aseman turvaa­mi­nen on ollut erit­täin tärkeää. Lakia ryhdyt­tiin valmis­te­le­maan, kun huomat­tiin, miten huonosti vanhus­ten­huol­lon laatusuo­si­tuk­set kunnissa toteu­tui­vat. Uuden valmis­te­lun käyn­nis­tä­mi­nen vain viiväs­tyt­täisi vanhus­ten tilan­teen kohen­ta­mista.

Nopea etene­mi­nen olisi mahdol­lista, sillä vanhus­ten­pal­ve­lu­lain rahoi­tus­kin on suun­ni­teltu nykyi­sen luon­nok­sen pohjalle. Toisin kuin haas­tat­te­lussa anne­taan ymmär­tää, laki­luon­nok­sen vastaan­otto on ollut valtao­sin myön­tei­nen.

Haas­tat­te­lun perus­teella minis­teri Guze­nina-Richards­so­nin on varmasti syytä pohdis­kella velvoit­ta­van laki­teks­tin ja suosi­tus­ten väli­siä eroja ja muis­taa samalla, että alun perin ongel­mia oli juuri suosi­tus­ten toteu­tu­mi­sessa.

Sekin on hyvä nykyi­sen perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin pitää mielessä, että omais­hoi­toa ei kirjata vanhus­pal­ve­lu­la­kiin siksi, että omais­hoito koskee muita­kin kuin vanhuk­sia. Tästä syystä omais­hoi­dolla on oma lakinsa.

Lisä­tie­toja:
valtio­sih­teeri Vesa Ranta­hal­vari p. 040-5444 609
erityi­sa­vus­taja Suvi Aherto p. 050-3496 121

Aihee­seen liit­tyvä linkki
Medi­uu­ti­set 19.8.2011: Guze­nina-Richard­son torp­paa vanhus­pal­ve­lu­lain

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content