Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­lakia vietävä sovitusti eteenpäin – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­lakia vietävä sovitusti eteenpäin

Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­lakia vietävä sovitusti eteenpäin

Julkaistu: 19.08.2011 Uncategorized

Omitui­seksi Guzenina-Richard­sonin kannan tekee se, että vielä kesäkuun alussa sosiaa­li­de­mo­kraattien omassakin lausun­nossa todettiin, että lakiluonnos muodostaa hyvän pohjan aihetta koske­valle jatko­työlle.

Kokoo­muk­selle vanhusten aseman turvaa­minen on ollut erittäin tärkeää. Lakia ryhdyttiin valmis­te­lemaan, kun huomattiin, miten huonosti vanhus­ten­huollon laatusuo­si­tukset kunnissa toteu­tuivat. Uuden valmis­telun käynnis­tä­minen vain viiväs­tyt­täisi vanhusten tilanteen kohen­ta­mista.

Nopea etene­minen olisi mahdol­lista, sillä vanhus­ten­pal­ve­lulain rahoi­tuskin on suunni­teltu nykyisen luonnoksen pohjalle. Toisin kuin haastat­te­lussa annetaan ymmärtää, lakiluon­noksen vastaanotto on ollut valtaosin myönteinen.

Haastat­telun perus­teella ministeri Guzenina-Richards­sonin on varmasti syytä pohdis­kella velvoit­tavan lakitekstin ja suosi­tusten välisiä eroja ja muistaa samalla, että alun perin ongelmia oli juuri suosi­tusten toteu­tu­mi­sessa.

Sekin on hyvä nykyisen perus­pal­ve­lu­mi­nis­terin pitää mielessä, että omais­hoitoa ei kirjata vanhus­pal­ve­lu­lakiin siksi, että omais­hoito koskee muitakin kuin vanhuksia. Tästä syystä omais­hoi­dolla on oma lakinsa.

Lisätietoja:
valtio­sih­teeri Vesa Ranta­halvari p. 040-5444 609
erityi­sa­vustaja Suvi Aherto p. 050-3496 121

Aiheeseen liittyvä linkki
Mediuu­tiset 19.8.2011: Guzenina-Richardson torppaa vanhus­pal­ve­lulain


Kokoomus.fi