Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­la­kia vietävä sovi­tusti eteen­päin

Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­la­kia vietävä sovi­tusti eteen­päin

Julkaistu:

Omitui­seksi Guze­nina-Richard­so­nin kannan tekee se, että vielä kesä­kuun alussa sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien omas­sa­kin lausun­nossa todet­tiin, että laki­luon­nos muodos­taa hyvän pohjan aihetta koske­valle jatko­työlle.

Kokoo­muk­selle vanhus­ten aseman turvaa­mi­nen on ollut erit­täin tärkeää. Lakia ryhdyt­tiin valmis­te­le­maan, kun huomat­tiin, miten huonosti vanhus­ten­huol­lon laatusuo­si­tuk­set kunnissa toteu­tui­vat. Uuden valmis­te­lun käyn­nis­tä­mi­nen vain viiväs­tyt­täisi vanhus­ten tilan­teen kohen­ta­mista.

Nopea etene­mi­nen olisi mahdol­lista, sillä vanhus­ten­pal­ve­lu­lain rahoi­tus­kin on suun­ni­teltu nykyi­sen luon­nok­sen pohjalle. Toisin kuin haas­tat­te­lussa anne­taan ymmär­tää, laki­luon­nok­sen vastaan­otto on ollut valtao­sin myön­tei­nen.

Haas­tat­te­lun perus­teella minis­teri Guze­nina-Richards­so­nin on varmasti syytä pohdis­kella velvoit­ta­van laki­teks­tin ja suosi­tus­ten väli­siä eroja ja muis­taa samalla, että alun perin ongel­mia oli juuri suosi­tus­ten toteu­tu­mi­sessa.

Sekin on hyvä nykyi­sen perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin pitää mielessä, että omais­hoi­toa ei kirjata vanhus­pal­ve­lu­la­kiin siksi, että omais­hoito koskee muita­kin kuin vanhuk­sia. Tästä syystä omais­hoi­dolla on oma lakinsa.

Lisä­tie­toja:
valtio­sih­teeri Vesa Ranta­hal­vari p. 040-5444 609
erityi­sa­vus­taja Suvi Aherto p. 050-3496 121

Aihee­seen liit­tyvä linkki
Medi­uu­ti­set 19.8.2011: Guze­nina-Richard­son torp­paa vanhus­pal­ve­lu­lain

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content