• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­la­kia vietävä sovi­tusti eteen­päin
  Twiittaa

  Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­la­kia vietävä sovi­tusti eteen­päin

  Julkaistu: 19.08.2011 Tiedote

  Omitui­seksi Guze­nina-Richard­so­nin kannan tekee se, että vielä kesä­kuun alussa sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien omas­sa­kin lausun­nossa todet­tiin, että laki­luon­nos muodos­taa hyvän pohjan aihetta koske­valle jatko­työlle.

  Kokoo­muk­selle vanhus­ten aseman turvaa­mi­nen on ollut erit­täin tärkeää. Lakia ryhdyt­tiin valmis­te­le­maan, kun huomat­tiin, miten huonosti vanhus­ten­huol­lon laatusuo­si­tuk­set kunnissa toteu­tui­vat. Uuden valmis­te­lun käyn­nis­tä­mi­nen vain viiväs­tyt­täisi vanhus­ten tilan­teen kohen­ta­mista.

  Nopea etene­mi­nen olisi mahdol­lista, sillä vanhus­ten­pal­ve­lu­lain rahoi­tus­kin on suun­ni­teltu nykyi­sen luon­nok­sen pohjalle. Toisin kuin haas­tat­te­lussa anne­taan ymmär­tää, laki­luon­nok­sen vastaan­otto on ollut valtao­sin myön­tei­nen.

  Haas­tat­te­lun perus­teella minis­teri Guze­nina-Richards­so­nin on varmasti syytä pohdis­kella velvoit­ta­van laki­teks­tin ja suosi­tus­ten väli­siä eroja ja muis­taa samalla, että alun perin ongel­mia oli juuri suosi­tus­ten toteu­tu­mi­sessa.

  Sekin on hyvä nykyi­sen perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin pitää mielessä, että omais­hoi­toa ei kirjata vanhus­pal­ve­lu­la­kiin siksi, että omais­hoito koskee muita­kin kuin vanhuk­sia. Tästä syystä omais­hoi­dolla on oma lakinsa.

  Lisä­tie­toja:
  valtio­sih­teeri Vesa Ranta­hal­vari p. 040-5444 609
  erityi­sa­vus­taja Suvi Aherto p. 050-3496 121

  Aihee­seen liit­tyvä linkki
  Medi­uu­ti­set 19.8.2011: Guze­nina-Richard­son torp­paa vanhus­pal­ve­lu­lain