Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Paula Risikko

16.3.2019

Puhe­mies Paula Risikko: Suomessa on varaa lisätä metsä­hak­kuita

Seinä­joella Etämet­sä­no­mis­ta­jien liiton, Etelä-Pohjan­­maan Mettäl­li­set ry:n ja Suomen metsä­kes­kuk­sen järjes­tä­mässä semi­naa­rissa 16.3.2019 Seinä­joella puhu­neen edus­kun­nan puhe­mies Paula Risi­kon mielestä metsien

11.2.2019

TET-harjoit­te­lussa: puolue­toi­mis­tolta eväitä elämään

Miksi juuri puolue­toi­misto? Tuohon kysy­myk­seen olen kulu­neen viikon aikana saanut vastata useam­paan ottee­seen. Se on nous­sut esille niin puolu­een sisällä

4.2.2019

Puhe­mies Risikko: Kansan­opis­tot tarjoa­vat polkuja elini­käi­seen oppi­mi­seen

Elini­käi­nen oppi­mi­nen, persoo­nal­li­suu­den kehit­tä­mi­nen ja kyky toimia yhteis­työssä ovat vapaan sivis­tys­työn kulma­ki­viä. Näiden tavoit­tei­den tulee elää ajassa ja opetuk­sen sekä

17.11.2018

Puhe­mies Paula Risikko rohkai­see kuntia otta­maan palve­luse­te­lit entistä laajem­min käyt­töön

Tiedote 17.11.2018 Julkai­su­va­paa heti Porissa Sata­kun­nan Yrit­tä­jien 80-vuotis­­juh­­la­­gaa­­lassa puhu­neen Risi­kon mielestä palve­luse­te­liä hyödyn­ne­tään edel­leen aivan liian vähän. Risi­kon mukaan palve­luse­teli

28.4.2018

Puhe­mies Risikko: Maakun­nille vahva tehtävä arjen turval­li­suu­dessa

- Turval­li­suu­den edis­tä­mi­sestä on tulossa yksi maakun­tien tehtä­vistä. Monissa kunnissa turval­li­suu­den edis­tä­mi­sessä on jo tehty paljon hyvää työtä, mutta maakun­tien

14.4.2018

Puhe­mies Risikko: Insi­nöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve

- Digi­ta­li­soi­tu­mi­nen, teko­äly ja robo­ti­saa­tio voivat parhaim­mil­laan olla yhteis­kun­nan raken­tei­den, palve­lu­jen ja vuoro­vai­ku­tus­ka­na­vien muutos­voima. Iso kysy­mys on, kuinka tekno­lo­gi­nen kehi­tys

26.11.2017

Minis­teri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmis­ten arjen turval­li­suu­dessa

Sisäi­sen turval­li­suu­den stra­te­giassa suurim­maksi sisäi­sen turval­li­suu­den uhkaksi tunnis­te­taan syrjäy­ty­mi­nen, mikä näkyy esimer­kiksi rikol­li­suu­dessa. - Turval­li­suu­den edis­tä­mi­sestä on tulossa yksi maakun­tien

13.4.2017

Paula Risi­kosta kautta aikain pitkä­ai­kai­sin kokoo­mus­mi­nis­teri

Sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kolle tuli tänään täyteen 3259 päivää minis­te­rinä. Näin ollen Risikko ohit­taa aikai­sem­mat kokoo­muk­sen minis­te­rit minis­te­ri­päi­vien määrässä. Risikko on

19.3.2017

Minis­teri Risikko: Tuettu hoiva­va­paa avuksi lähei­sen hoidossa

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko haluaa aidon mahdol­li­suu­den hoiva­va­paa­seen työs­sä­käy­ville, jotka hoita­vat läheis­tään. Valtaosa joutuu elämäs­sään tilan­tee­seen, jossa lähei­nen tarvit­see apua ja

13.3.2017

Minis­teri Risikko: Maakun­tiin omais­hoi­ta­jien sijais­poo­lit

Yhä useampi ikäih­mi­nen hoitaa puoli­so­aan tai muuta läheis­tään, muis­tutti minis­teri Risikko puhues­saan maanan­taina Jalas­jär­vellä Pohjan­maan Kris­til­li­set Eläke­läi­set ry:n kevät­juh­lassa. “Maakun­nat

Skip to content