Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Puhe­mies Risikko: Insi­nöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve

Puhe­mies Risikko: Insi­nöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve

Julkaistu:

- Digi­ta­li­soi­tu­mi­nen, teko­äly ja robo­ti­saa­tio voivat parhaim­mil­laan olla yhteis­kun­nan raken­tei­den, palve­lu­jen ja vuoro­vai­ku­tus­ka­na­vien muutos­voima. Iso kysy­mys on, kuinka tekno­lo­gi­nen kehi­tys käytän­nössä valjas­te­taan yhteis­kun­nal­li­sen muutok­sen tueksi, sanoi puhe­mies Paula Risikko puhues­saan 14. huhti­kuuta Pohjan­maan XIV Insi­nöö­ri­päi­villä Härmän Kunto­kes­kuk­sessa Kauha­van Ylihär­mässä.

Maail­man talous­foo­rumi (WEF) asetti vuoden 2016 rapor­tis­saan 130 maata parem­muus­jär­jes­tyk­seen sen perus­teella, miten hyvin maat kehit­tä­vät ja käyt­tä­vät hyväk­seen lahjak­kuus­va­ran­to­jaan ja millai­set edel­ly­tyk­set niillä on pärjätä ”neljän­nen teol­li­sen vallan­ku­mouk­sen” maail­massa. Suomi sijoit­tui arvioin­nissa ensim­mäi­seksi.

- Tekno­lo­gi­nen osaa­mi­nen limit­tyy tänä päivänä kaik­kialle työelä­mään. Insi­nöö­rio­saa­mista tarvi­taan yhteis­kun­nan kaikilla sekto­reilla ja kaik­kiin kasvua­loi­hin liit­tyy keskei­sesti tekno­lo­gi­nen osaa­mi­nen.

Myös halli­tuk­sen kehys­rii­hessä tällä viikolla panos­tet­tiin koulu­tuk­seen ja jatku­vaan oppi­mi­seen.

- Oman opis­kelu- ja koulu­tus­po­lun löytä­mi­nen on erit­täin tärkeää varsin­kin nuorelle ja sen avulla ehkäis­tään myös syrjäy­ty­mistä.

Lisä­tie­toja:
erityi­sa­vus­taja Tiina Rytilä, p. 09 432 2607

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content