Puhe­mies Risikko: Insi­nöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve

Julkaistu: 14.04.2018

- Digi­ta­li­soi­tu­mi­nen, teko­äly ja robo­ti­saa­tio voivat parhaim­mil­laan olla yhteis­kun­nan raken­tei­den, palve­lu­jen ja vuoro­vai­ku­tus­ka­na­vien muutos­voima. Iso kysy­mys on, kuinka tekno­lo­gi­nen kehi­tys käytän­nössä valjas­te­taan yhteis­kun­nal­li­sen muutok­sen tueksi, sanoi puhe­mies Paula Risikko puhues­saan 14. huhti­kuuta Pohjan­maan XIV Insi­nöö­ri­päi­villä Härmän Kunto­kes­kuk­sessa Kauha­van Ylihär­mässä.

Maail­man talous­foo­rumi (WEF) asetti vuoden 2016 rapor­tis­saan 130 maata parem­muus­jär­jes­tyk­seen sen perus­teella, miten hyvin maat kehit­tä­vät ja käyt­tä­vät hyväk­seen lahjak­kuus­va­ran­to­jaan ja millai­set edel­ly­tyk­set niillä on pärjätä ”neljän­nen teol­li­sen vallan­ku­mouk­sen” maail­massa. Suomi sijoit­tui arvioin­nissa ensim­mäi­seksi.

- Tekno­lo­gi­nen osaa­mi­nen limit­tyy tänä päivänä kaik­kialle työelä­mään. Insi­nöö­rio­saa­mista tarvi­taan yhteis­kun­nan kaikilla sekto­reilla ja kaik­kiin kasvua­loi­hin liit­tyy keskei­sesti tekno­lo­gi­nen osaa­mi­nen.

Myös halli­tuk­sen kehys­rii­hessä tällä viikolla panos­tet­tiin koulu­tuk­seen ja jatku­vaan oppi­mi­seen.

- Oman opis­kelu- ja koulu­tus­po­lun löytä­mi­nen on erit­täin tärkeää varsin­kin nuorelle ja sen avulla ehkäis­tään myös syrjäy­ty­mistä.

Lisä­tie­toja:
erityi­sa­vus­taja Tiina Rytilä, p. 09 432 2607