Puhemies Risikko: Insinöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve – kokoomus.fi
MENU
Puhemies Risikko: Insinöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve

Puhemies Risikko: Insinöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve

Julkaistu: 14.04.2018 Työ

- Digita­li­soi­tu­minen, tekoäly ja roboti­saatio voivat parhaim­millaan olla yhteis­kunnan raken­teiden, palve­lujen ja vuoro­vai­ku­tus­ka­navien muutos­voima. Iso kysymys on, kuinka tekno­lo­ginen kehitys käytän­nössä valjas­tetaan yhteis­kun­nal­lisen muutoksen tueksi, sanoi puhemies Paula Risikko puhuessaan 14. huhti­kuuta Pohjanmaan XIV Insinöö­ri­päi­villä Härmän Kunto­kes­kuk­sessa Kauhavan Ylihär­mässä.

Maailman talous­foorumi (WEF) asetti vuoden 2016 rapor­tissaan 130 maata parem­muus­jär­jes­tykseen sen perus­teella, miten hyvin maat kehit­tävät ja käyttävät hyväkseen lahjak­kuus­va­ran­tojaan ja millaiset edelly­tykset niillä on pärjätä ”neljännen teollisen vallan­ku­mouksen” maail­massa. Suomi sijoittui arvioin­nissa ensim­mäi­seksi.

- Tekno­lo­ginen osaaminen limittyy tänä päivänä kaikkialle työelämään. Insinöö­rio­saa­mista tarvitaan yhteis­kunnan kaikilla sekto­reilla ja kaikkiin kasvua­loihin liittyy keskei­sesti tekno­lo­ginen osaaminen.

Myös halli­tuksen kehys­rii­hessä tällä viikolla panos­tettiin koulu­tukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

- Oman opiskelu- ja koulu­tus­polun löytä­minen on erittäin tärkeää varsinkin nuorelle ja sen avulla ehkäistään myös syrjäy­ty­mistä.

Lisätietoja:
erityi­sa­vustaja Tiina Rytilä, p. 09 432 2607


Kokoomus.fi