Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Minis­teri Risikko: Tuettu hoiva­va­paa avuksi lähei­sen hoidossa

Minis­teri Risikko: Tuettu hoiva­va­paa avuksi lähei­sen hoidossa

Julkaistu:

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko haluaa aidon mahdol­li­suu­den hoiva­va­paa­seen työs­sä­käy­ville, jotka hoita­vat läheis­tään.

Valtaosa joutuu elämäs­sään tilan­tee­seen, jossa lähei­nen tarvit­see apua ja hoivaa, muis­tutti minis­teri Risikko puhues­saan Seinä­joen Kokoo­mus­nais­ten 90-vuotis­juh­lassa.

“Moni työs­sä­käyvä auttaa läheis­tään. Työn ja läheis­hoi­van yhteen­so­vit­ta­mi­sen tulee olla mahdol­lista. Yksi keino mahdol­lis­taa lähei­sen hoita­mi­nen olisi tuettu hoiva­va­paa”, Risikko arvioi.

Yksi keino mahdol­lis­taa lähei­sen hoita­mi­nen olisi tuettu hoiva­va­paa

Arvioi­den mukaan työi­käi­sistä lähes kolman­nes hoivaa, auttaa tai pitää huolta omai­ses­taan tai lähei­ses­tään oman työs­sä­käyn­tinsä ohessa. Työssä käyvien läheis­tään hoivaa­vien määrän odote­taan kasva­van mm. väes­tön ikään­ty­mi­sen myötä.

“Tuki olisi tarkoi­tettu tilan­tei­siin, jossa työn­te­kijä hoitaa omais­taan tai läheis­tään tila­päi­sesti. Tällai­sia tarpeita voi tulla esimer­kiksi iäkkään vanhem­man leik­kauk­sen jälkeen”, Risikko totesi.

Hoiva­va­paan malli tulee Ruot­sista, jossa työn­te­ki­jän on mahdol­lista tuetusti jäädä hoita­maan sairas­tu­nutta läheis­tään. Ruot­sissa työn­te­kijä voi saada määrä­ai­kaista korvausta sairaus­va­kuu­tuk­sesta. Suomessa työn­te­ki­jällä on vuodesta 2011 ollut lain tuoma mahdol­li­suus hoiva­va­paa­seen, mutta siihen ei saa talou­del­lista tukea. Tämä saa aikaan sen, että monen ei ole mahdol­lista käyt­tää vapaata.  Lisäksi vapaa tunne­taan työpai­koilla huonosti.

“Tarvi­taan monia keinoja, jotta työtä ja hoivaa voidaan sovit­taa yhteen. Tarvit­semme jous­ta­via työkäy­tän­töjä, kuten liuku­vaa tai lyhen­net­tyä työai­kaa. Lisäksi tarvi­taan mm. hyvin järjes­tet­tyjä koti­hoi­to­pal­ve­luja ja tekno­lo­giaa”, Risikko muis­tutti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content