Ministeri Risikko: Tuettu hoiva­vapaa avuksi läheisen hoidossa – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Risikko: Tuettu hoiva­vapaa avuksi läheisen hoidossa

Ministeri Risikko: Tuettu hoiva­vapaa avuksi läheisen hoidossa

Julkaistu: 19.03.2017 Julkaisut Kannanotot Puheet

Sisämi­nisteri Paula Risikko haluaa aidon mahdol­li­suuden hoiva­va­paaseen työssä­käy­ville, jotka hoitavat läheistään.

Valtaosa joutuu elämässään tilan­teeseen, jossa läheinen tarvitsee apua ja hoivaa, muistutti ministeri Risikko puhuessaan Seinäjoen Kokoo­mus­naisten 90-vuotis­juh­lassa.

“Moni työssä­käyvä auttaa läheistään. Työn ja läheis­hoivan yhteen­so­vit­ta­misen tulee olla mahdol­lista. Yksi keino mahdol­listaa läheisen hoita­minen olisi tuettu hoiva­vapaa”, Risikko arvioi.

Yksi keino mahdol­listaa läheisen hoita­minen olisi tuettu hoiva­vapaa

Arvioiden mukaan työikäi­sistä lähes kolmannes hoivaa, auttaa tai pitää huolta omaisestaan tai lähei­sestään oman työssä­käyn­tinsä ohessa. Työssä käyvien läheistään hoivaavien määrän odotetaan kasvavan mm. väestön ikään­ty­misen myötä.

“Tuki olisi tarkoi­tettu tilan­teisiin, jossa työntekijä hoitaa omaistaan tai läheistään tilapäi­sesti. Tällaisia tarpeita voi tulla esimer­kiksi iäkkään vanhemman leikkauksen jälkeen”, Risikko totesi.

Hoiva­vapaan malli tulee Ruotsista, jossa työnte­kijän on mahdol­lista tuetusti jäädä hoitamaan sairas­tu­nutta läheistään. Ruotsissa työntekijä voi saada määrä­ai­kaista korvausta sairaus­va­kuu­tuk­sesta. Suomessa työnte­ki­jällä on vuodesta 2011 ollut lain tuoma mahdol­lisuus hoiva­va­paaseen, mutta siihen ei saa talou­del­lista tukea. Tämä saa aikaan sen, että monen ei ole mahdol­lista käyttää vapaata.  Lisäksi vapaa tunnetaan työpai­koilla huonosti.

“Tarvitaan monia keinoja, jotta työtä ja hoivaa voidaan sovittaa yhteen. Tarvit­semme joustavia työkäy­täntöjä, kuten liukuvaa tai lyhen­nettyä työaikaa. Lisäksi tarvitaan mm. hyvin järjes­tettyjä kotihoi­to­pal­veluja ja tekno­logiaa”, Risikko muistutti.


Kokoomus.fi