Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Minis­teri Risikko: Tuettu hoiva­va­paa avuksi lähei­sen hoidossa

Minis­teri Risikko: Tuettu hoiva­va­paa avuksi lähei­sen hoidossa

Julkaistu:

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko haluaa aidon mahdol­li­suu­den hoiva­va­paa­seen työs­sä­käy­ville, jotka hoita­vat läheis­tään.

Valtaosa joutuu elämäs­sään tilan­tee­seen, jossa lähei­nen tarvit­see apua ja hoivaa, muis­tutti minis­teri Risikko puhues­saan Seinä­joen Kokoo­mus­nais­ten 90-vuotis­juh­lassa.

“Moni työs­sä­käyvä auttaa läheis­tään. Työn ja läheis­hoi­van yhteen­so­vit­ta­mi­sen tulee olla mahdol­lista. Yksi keino mahdol­lis­taa lähei­sen hoita­mi­nen olisi tuettu hoiva­va­paa”, Risikko arvioi.

Yksi keino mahdol­lis­taa lähei­sen hoita­mi­nen olisi tuettu hoiva­va­paa

Arvioi­den mukaan työi­käi­sistä lähes kolman­nes hoivaa, auttaa tai pitää huolta omai­ses­taan tai lähei­ses­tään oman työs­sä­käyn­tinsä ohessa. Työssä käyvien läheis­tään hoivaa­vien määrän odote­taan kasva­van mm. väes­tön ikään­ty­mi­sen myötä.

“Tuki olisi tarkoi­tettu tilan­tei­siin, jossa työn­te­kijä hoitaa omais­taan tai läheis­tään tila­päi­sesti. Tällai­sia tarpeita voi tulla esimer­kiksi iäkkään vanhem­man leik­kauk­sen jälkeen”, Risikko totesi.

Hoiva­va­paan malli tulee Ruot­sista, jossa työn­te­ki­jän on mahdol­lista tuetusti jäädä hoita­maan sairas­tu­nutta läheis­tään. Ruot­sissa työn­te­kijä voi saada määrä­ai­kaista korvausta sairaus­va­kuu­tuk­sesta. Suomessa työn­te­ki­jällä on vuodesta 2011 ollut lain tuoma mahdol­li­suus hoiva­va­paa­seen, mutta siihen ei saa talou­del­lista tukea. Tämä saa aikaan sen, että monen ei ole mahdol­lista käyt­tää vapaata.  Lisäksi vapaa tunne­taan työpai­koilla huonosti.

“Tarvi­taan monia keinoja, jotta työtä ja hoivaa voidaan sovit­taa yhteen. Tarvit­semme jous­ta­via työkäy­tän­töjä, kuten liuku­vaa tai lyhen­net­tyä työai­kaa. Lisäksi tarvi­taan mm. hyvin järjes­tet­tyjä koti­hoi­to­pal­ve­luja ja tekno­lo­giaa”, Risikko muis­tutti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

Skip to content