• FI
 • SV
 • MENU
  Minis­teri Risikko: Tuettu hoiva­va­paa avuksi lähei­sen hoidossa

  Minis­teri Risikko: Tuettu hoiva­va­paa avuksi lähei­sen hoidossa

  Julkaistu: 19.03.2017 Julkaisut Puheet resolution

  Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko haluaa aidon mahdol­li­suu­den hoiva­va­paa­seen työs­sä­käy­ville, jotka hoita­vat läheis­tään.

  Valtaosa joutuu elämäs­sään tilan­tee­seen, jossa lähei­nen tarvit­see apua ja hoivaa, muis­tutti minis­teri Risikko puhues­saan Seinä­joen Kokoo­mus­nais­ten 90-vuotis­juh­lassa.

  “Moni työs­sä­käyvä auttaa läheis­tään. Työn ja läheis­hoi­van yhteen­so­vit­ta­mi­sen tulee olla mahdol­lista. Yksi keino mahdol­lis­taa lähei­sen hoita­mi­nen olisi tuettu hoiva­va­paa”, Risikko arvioi.

  Yksi keino mahdol­lis­taa lähei­sen hoita­mi­nen olisi tuettu hoiva­va­paa

  Arvioi­den mukaan työi­käi­sistä lähes kolman­nes hoivaa, auttaa tai pitää huolta omai­ses­taan tai lähei­ses­tään oman työs­sä­käyn­tinsä ohessa. Työssä käyvien läheis­tään hoivaa­vien määrän odote­taan kasva­van mm. väes­tön ikään­ty­mi­sen myötä.

  “Tuki olisi tarkoi­tettu tilan­tei­siin, jossa työn­te­kijä hoitaa omais­taan tai läheis­tään tila­päi­sesti. Tällai­sia tarpeita voi tulla esimer­kiksi iäkkään vanhem­man leik­kauk­sen jälkeen”, Risikko totesi.

  Hoiva­va­paan malli tulee Ruot­sista, jossa työn­te­ki­jän on mahdol­lista tuetusti jäädä hoita­maan sairas­tu­nutta läheis­tään. Ruot­sissa työn­te­kijä voi saada määrä­ai­kaista korvausta sairaus­va­kuu­tuk­sesta. Suomessa työn­te­ki­jällä on vuodesta 2011 ollut lain tuoma mahdol­li­suus hoiva­va­paa­seen, mutta siihen ei saa talou­del­lista tukea. Tämä saa aikaan sen, että monen ei ole mahdol­lista käyt­tää vapaata.  Lisäksi vapaa tunne­taan työpai­koilla huonosti.

  “Tarvi­taan monia keinoja, jotta työtä ja hoivaa voidaan sovit­taa yhteen. Tarvit­semme jous­ta­via työkäy­tän­töjä, kuten liuku­vaa tai lyhen­net­tyä työai­kaa. Lisäksi tarvi­taan mm. hyvin järjes­tet­tyjä koti­hoi­to­pal­ve­luja ja tekno­lo­giaa”, Risikko muis­tutti.