Puhemies Paula Risikko rohkaisee kuntia ottamaan palve­luse­telit entistä laajemmin käyttöön – kokoomus.fi
MENU
Puhemies Paula Risikko rohkaisee kuntia ottamaan palve­luse­telit entistä laajemmin käyttöön

Puhemies Paula Risikko rohkaisee kuntia ottamaan palve­luse­telit entistä laajemmin käyttöön

Julkaistu: 17.11.2018 Kannanotot Tiedote

Tiedote 17.11.2018
Julkai­su­vapaa heti

Porissa Satakunnan Yrittäjien 80-vuotis­juh­la­gaa­lassa puhuneen Risikon mielestä palve­luse­teliä hyödyn­netään edelleen aivan liian vähän.

Risikon mukaan palve­luseteli lisää asiakkaan valin­nan­mah­dol­li­suuksia, parantaa palve­lujen saata­vuutta ja monipuo­listaa paikka­kunnan palve­lu­tuo­tantoa. Palve­luse­telit lisäävät myös yrittä­jyyttä. Risikon mielestä suoma­lainen yrittäjyys on niin ketterä ja idearikas laji, että kun kunta synnyttää kysyntää, synnyt­tävät pk-yritykset nopeasti laadu­kasta ja kilpai­lu­ky­kyistä tarjontaa.

”Palve­luse­telin käyttöön­ottoa vastus­tetaan vieläkin liian usein sillä veruk­keella, ettei paikka­kun­nalla ole yrityksiä, jotka voisivat palveluja tuottaa. On selvää, ettei tarjontaa olekaan ilman kysyntää”, Risikko sanoi.

Laajen­ta­malla palve­luse­telin käyttöalaa monipuo­lis­tetaan palve­lujen saantia eri puolilla Suomea. Kunta­laisen valin­nan­mah­dol­li­suudet lisään­tyvät, jo ennen sote-uudis­tusta.

”Valin­nan­vapaus toteutuu aidosti, kun palveluja voivat tuottaa kunta, yritykset ja järjestöt. Kun kunta­laiset voisivat vapaasti valita itselleen parhaan palvelun tuotta­jista riippu­matta, kilpailu lisäisi palve­lujen laatua ja pitäisi kustan­nukset kurissa. Näin saadaan aikaan parhaat hyödyt niin kunta­lai­sille kuin laajemmin koko yhteis­kun­nalle”, Risikko arvioi

Risikon mukaan vain tuottajien välinen kilpailu tuo kustan­nus­vai­kut­ta­vuutta, laatua ja parantaa palve­lujen saata­vuutta. Palve­luseteli tulisi laajentaa kaikkiin perus­pal­ve­luihin, ei vain sosiaali- ja terveys­pal­ve­luihin.

”Kuntien pitää ottaa palve­luseteli entistä laajemmin käyttöön. Se on kunta­laisen ja myös kunta­ta­louden etu.” Risikko painotti.

Lisätietoja

Paula Risikko, puh. 050 5113107


Kokoomus.fi