Puhe­mies Paula Risikko rohkai­see kuntia otta­maan palve­luse­te­lit entistä laajem­min käyt­töön

Julkaistu: 17.11.2018

Tiedote 17.11.2018
Julkai­su­va­paa heti

Porissa Sata­kun­nan Yrit­tä­jien 80-vuotis­juh­la­gaa­lassa puhu­neen Risi­kon mielestä palve­luse­te­liä hyödyn­ne­tään edel­leen aivan liian vähän.

Risi­kon mukaan palve­luse­teli lisää asiak­kaan valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia, paran­taa palve­lu­jen saata­vuutta ja moni­puo­lis­taa paik­ka­kun­nan palve­lu­tuo­tan­toa. Palve­luse­te­lit lisää­vät myös yrit­tä­jyyttä. Risi­kon mielestä suoma­lai­nen yrit­tä­jyys on niin ketterä ja idea­ri­kas laji, että kun kunta synnyt­tää kysyn­tää, synnyt­tä­vät pk-yrityk­set nopeasti laadu­kasta ja kilpai­lu­ky­kyistä tarjon­taa.

”Palve­luse­te­lin käyt­töön­ot­toa vastus­te­taan vielä­kin liian usein sillä veruk­keella, ettei paik­ka­kun­nalla ole yrityk­siä, jotka voisi­vat palve­luja tuot­taa. On selvää, ettei tarjon­taa olekaan ilman kysyn­tää”, Risikko sanoi.

Laajen­ta­malla palve­luse­te­lin käyt­tö­alaa moni­puo­lis­te­taan palve­lu­jen saan­tia eri puolilla Suomea. Kunta­lai­sen valin­nan­mah­dol­li­suu­det lisään­ty­vät, jo ennen sote-uudis­tusta.

”Valin­nan­va­paus toteu­tuu aidosti, kun palve­luja voivat tuot­taa kunta, yrityk­set ja järjes­töt. Kun kunta­lai­set voisi­vat vapaasti valita itsel­leen parhaan palve­lun tuot­ta­jista riip­pu­matta, kilpailu lisäisi palve­lu­jen laatua ja pitäisi kustan­nuk­set kurissa. Näin saadaan aikaan parhaat hyödyt niin kunta­lai­sille kuin laajem­min koko yhteis­kun­nalle”, Risikko arvioi

Risi­kon mukaan vain tuot­ta­jien väli­nen kilpailu tuo kustan­nus­vai­kut­ta­vuutta, laatua ja paran­taa palve­lu­jen saata­vuutta. Palve­luse­teli tulisi laajen­taa kaik­kiin perus­pal­ve­lui­hin, ei vain sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin.

”Kuntien pitää ottaa palve­luse­teli entistä laajem­min käyt­töön. Se on kunta­lai­sen ja myös kunta­ta­lou­den etu.” Risikko painotti.

Lisä­tie­toja

Paula Risikko, puh. 050 5113107