Ministeri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmisten arjen turval­li­suu­dessa – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmisten arjen turval­li­suu­dessa

Ministeri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmisten arjen turval­li­suu­dessa

Julkaistu: 26.11.2017 Julkaisut Kannanotot Politiikka Puheet

Sisäisen turval­li­suuden strate­giassa suurim­maksi sisäisen turval­li­suuden uhkaksi tunnis­tetaan syrjäy­ty­minen, mikä näkyy esimer­kiksi rikol­li­suu­dessa.

- Turval­li­suuden edistä­mi­sestä on tulossa yksi maakuntien tehtä­vistä. Monissa kunnissa turval­li­suuden edistä­mi­sessä on jo tehty paljon hyvää työtä, mutta maakuntien tehtävänä turval­li­suus­suun­nit­te­lusta tulee nykyistä laaja-alaisempaa ja yhtenäi­sempää. Tärkeää on myös se, että turval­lisuus tehdään edelleen lähellä ihmisiä paikal­li­sella tasolla, sisämi­nisteri Paula Risikko sanoi Satakun­ta­liiton Suomi 100 -juhla­se­mi­naa­rissa 26. marras­kuuta Porissa.

Pieni joukko - alle viisi prosenttia väestöstä - tekee yli puolet kaikista rikok­sista. Tässä väestön­osassa kasau­tuvat rikol­li­suuden lisäksi syrjäy­ty­misen muut tunnus­merkit, kuten esimer­kiksi päihde-, mielen­terveys- ja toimeentulo-ongelmat. Tämä tarkoittaa, että pienen väestönosan pahoin­vointi vaikuttaa erityi­sesti heidän omaan turval­li­suu­teensa, mutta myös koko yhteis­kunnan turval­li­suuteen.

- Syrjäy­ty­misen ehkäisy on oival­linen esimerkki monen viran­omaisen ja kansa­lai­syh­teis­kunnan yhteis­työtä vaati­vasta turval­li­suus­työstä.  Yksin sosiaa­li­toimen, poliisin, koulujen tai järjes­töjen työllä nuorten syrjäy­ty­mistä ei nujerreta eikä yksikään näistä voi siitä yksin vastata. Syrjäy­ty­mistä ei torjuta hankkeilla vaan se vaatii myös maakun­nilta pysyviä raken­teita ja toimin­ta­tapoja ja ennen kaikkea toimien koordi­nointia. Maakun­nilla on mahdol­lisuus tarttua nimenomaan niihin turval­li­suuson­gelmiin, jotka putoavat muiden viran­omaisten tehtävien väliin.

- Ilman oikeita toimia syrjäy­ty­neiden nuorten määrä kasvaa tulevina vuosina. Ehkäi­se­mällä syrjäy­ty­mistä emme pelkästään lisää alueen elinvoimaa ja hyvin­vointia, vaan vaiku­tamme voimak­kaasti myös sen turval­li­suuteen, ministeri Risikko painotti.

Sisäisen turval­li­suuden strategian toimeen­pa­nossa luodaan parhaillaan tapoja viedä turval­li­suus­suun­nit­telua eteenpäin maakun­nissa. Samalla on tärkeää, että ne kunnat, jotka tähänkin asti ovat tehneet hienoa työtä asukkai­densa turval­li­suuden eteen, voivat jatkaa sitä.

Lisätietoja:
erityi­sa­vustaja Tiina Rytilä, p. 050 456 1031


Kokoomus.fi