• FI
 • SV
 • MENU
  Puhe­mies Paula Risikko: Suomessa on varaa lisätä metsä­hak­kuita
  Twiittaa

  Puhe­mies Paula Risikko: Suomessa on varaa lisätä metsä­hak­kuita

  Julkaistu: 16.03.2019 Tiedote

  Seinä­joella Etämet­sä­no­mis­ta­jien liiton, Etelä-Pohjan­maan Mettäl­li­set ry:n ja Suomen metsä­kes­kuk­sen järjes­tä­mässä semi­naa­rissa 16.3.2019 Seinä­joella puhu­neen edus­kun­nan puhe­mies Paula Risi­kon mielestä metsien merki­tys Suomen hyvin­voin­nille on kiis­ta­ton.

  ”Hyvin hoide­tut metsät tuovat hyvin­voin­tia, vaurautta ja työtä koko Suomeen ja mahdol­lis­ta­vat ainut­laa­tui­sia luonto-elämyk­siä. Lisäksi metsät toimi­vat hiili­nie­luna ja sito­vat ilma­ke­hästä hiili­diok­si­dia”, sanoo Risikko.

  Risi­kon mukaan kestä­västi hoide­tut talous­met­sät, elin­voi­mai­nen metsä­teol­li­suus ja metsä­luon­non moni­muo­toi­suu­den varmis­ta­mi­nen ovat Suomen menes­tys­te­ki­jöitä nyt ja tule­vai­suu­dessa.

  Viime aikoina on keskus­teltu kiivaa­seen­kin sävyyn siitä, mikä on kestävä hakkui­den määrä maas­samme. Jopa vaali­ko­neet kysy­vät asiasta.

  ”Luon­non­va­ra­kes­kus julkaisi helmi­kuun lopussa uudet laskel­mat metsien kasvusta ja hiili­nie­luista. Tutki­muk­sen mukaan 80 miljoo­nan kuution hakkuut ovat kestä­vän kehi­tyk­sen mukai­sia. Tämän tiedon varassa näyt­tää siltä, että Suomessa on varaa lisätä jonkin verran metsä­hak­kuita. Metsä­teol­li­suu­den inves­toin­nit eivät uhkaa hiili­nie­luja, kunhan vain pidämme huolta hyvästä metsän­hoi­dosta”, painot­taa Risikko.

  Lisä­tie­toja:

  Paula Risikko, p. 050 5113107