Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Puhe­mies Paula Risikko: Suomessa on varaa lisätä metsä­hak­kuita

Puhe­mies Paula Risikko: Suomessa on varaa lisätä metsä­hak­kuita

Julkaistu:

Seinä­joella Etämet­sä­no­mis­ta­jien liiton, Etelä-Pohjan­maan Mettäl­li­set ry:n ja Suomen metsä­kes­kuk­sen järjes­tä­mässä semi­naa­rissa 16.3.2019 Seinä­joella puhu­neen edus­kun­nan puhe­mies Paula Risi­kon mielestä metsien merki­tys Suomen hyvin­voin­nille on kiis­ta­ton.

”Hyvin hoide­tut metsät tuovat hyvin­voin­tia, vaurautta ja työtä koko Suomeen ja mahdol­lis­ta­vat ainut­laa­tui­sia luonto-elämyk­siä. Lisäksi metsät toimi­vat hiili­nie­luna ja sito­vat ilma­ke­hästä hiili­diok­si­dia”, sanoo Risikko.

Risi­kon mukaan kestä­västi hoide­tut talous­met­sät, elin­voi­mai­nen metsä­teol­li­suus ja metsä­luon­non moni­muo­toi­suu­den varmis­ta­mi­nen ovat Suomen menes­tys­te­ki­jöitä nyt ja tule­vai­suu­dessa.

Viime aikoina on keskus­teltu kiivaa­seen­kin sävyyn siitä, mikä on kestävä hakkui­den määrä maas­samme. Jopa vaali­ko­neet kysy­vät asiasta.

”Luon­non­va­ra­kes­kus julkaisi helmi­kuun lopussa uudet laskel­mat metsien kasvusta ja hiili­nie­luista. Tutki­muk­sen mukaan 80 miljoo­nan kuution hakkuut ovat kestä­vän kehi­tyk­sen mukai­sia. Tämän tiedon varassa näyt­tää siltä, että Suomessa on varaa lisätä jonkin verran metsä­hak­kuita. Metsä­teol­li­suu­den inves­toin­nit eivät uhkaa hiili­nie­luja, kunhan vain pidämme huolta hyvästä metsän­hoi­dosta”, painot­taa Risikko.

Lisä­tie­toja:

Paula Risikko, p. 050 5113107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content