Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Puhe­mies Paula Risikko: Suomessa on varaa lisätä metsä­hak­kuita

Puhe­mies Paula Risikko: Suomessa on varaa lisätä metsä­hak­kuita

Julkaistu:

Seinä­joella Etämet­sä­no­mis­ta­jien liiton, Etelä-Pohjan­maan Mettäl­li­set ry:n ja Suomen metsä­kes­kuk­sen järjes­tä­mässä semi­naa­rissa 16.3.2019 Seinä­joella puhu­neen edus­kun­nan puhe­mies Paula Risi­kon mielestä metsien merki­tys Suomen hyvin­voin­nille on kiis­ta­ton.

”Hyvin hoide­tut metsät tuovat hyvin­voin­tia, vaurautta ja työtä koko Suomeen ja mahdol­lis­ta­vat ainut­laa­tui­sia luonto-elämyk­siä. Lisäksi metsät toimi­vat hiili­nie­luna ja sito­vat ilma­ke­hästä hiili­diok­si­dia”, sanoo Risikko.

Risi­kon mukaan kestä­västi hoide­tut talous­met­sät, elin­voi­mai­nen metsä­teol­li­suus ja metsä­luon­non moni­muo­toi­suu­den varmis­ta­mi­nen ovat Suomen menes­tys­te­ki­jöitä nyt ja tule­vai­suu­dessa.

Viime aikoina on keskus­teltu kiivaa­seen­kin sävyyn siitä, mikä on kestävä hakkui­den määrä maas­samme. Jopa vaali­ko­neet kysy­vät asiasta.

”Luon­non­va­ra­kes­kus julkaisi helmi­kuun lopussa uudet laskel­mat metsien kasvusta ja hiili­nie­luista. Tutki­muk­sen mukaan 80 miljoo­nan kuution hakkuut ovat kestä­vän kehi­tyk­sen mukai­sia. Tämän tiedon varassa näyt­tää siltä, että Suomessa on varaa lisätä jonkin verran metsä­hak­kuita. Metsä­teol­li­suu­den inves­toin­nit eivät uhkaa hiili­nie­luja, kunhan vain pidämme huolta hyvästä metsän­hoi­dosta”, painot­taa Risikko.

Lisä­tie­toja:

Paula Risikko, p. 050 5113107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content