Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Puhe­mies Paula Risikko: Suomessa on varaa lisätä metsä­hak­kuita

Puhe­mies Paula Risikko: Suomessa on varaa lisätä metsä­hak­kuita

Julkaistu:

Seinä­joella Etämet­sä­no­mis­ta­jien liiton, Etelä-Pohjan­maan Mettäl­li­set ry:n ja Suomen metsä­kes­kuk­sen järjes­tä­mässä semi­naa­rissa 16.3.2019 Seinä­joella puhu­neen edus­kun­nan puhe­mies Paula Risi­kon mielestä metsien merki­tys Suomen hyvin­voin­nille on kiis­ta­ton.

”Hyvin hoide­tut metsät tuovat hyvin­voin­tia, vaurautta ja työtä koko Suomeen ja mahdol­lis­ta­vat ainut­laa­tui­sia luonto-elämyk­siä. Lisäksi metsät toimi­vat hiili­nie­luna ja sito­vat ilma­ke­hästä hiili­diok­si­dia”, sanoo Risikko.

Risi­kon mukaan kestä­västi hoide­tut talous­met­sät, elin­voi­mai­nen metsä­teol­li­suus ja metsä­luon­non moni­muo­toi­suu­den varmis­ta­mi­nen ovat Suomen menes­tys­te­ki­jöitä nyt ja tule­vai­suu­dessa.

Viime aikoina on keskus­teltu kiivaa­seen­kin sävyyn siitä, mikä on kestävä hakkui­den määrä maas­samme. Jopa vaali­ko­neet kysy­vät asiasta.

”Luon­non­va­ra­kes­kus julkaisi helmi­kuun lopussa uudet laskel­mat metsien kasvusta ja hiili­nie­luista. Tutki­muk­sen mukaan 80 miljoo­nan kuution hakkuut ovat kestä­vän kehi­tyk­sen mukai­sia. Tämän tiedon varassa näyt­tää siltä, että Suomessa on varaa lisätä jonkin verran metsä­hak­kuita. Metsä­teol­li­suu­den inves­toin­nit eivät uhkaa hiili­nie­luja, kunhan vain pidämme huolta hyvästä metsän­hoi­dosta”, painot­taa Risikko.

Lisä­tie­toja:

Paula Risikko, p. 050 5113107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content