Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Puhe­mies Risikko: Kansan­opis­tot tarjoa­vat polkuja elini­käi­seen oppi­mi­seen

Puhe­mies Risikko: Kansan­opis­tot tarjoa­vat polkuja elini­käi­seen oppi­mi­seen

Julkaistu:

Elini­käi­nen oppi­mi­nen, persoo­nal­li­suu­den kehit­tä­mi­nen ja kyky toimia yhteis­työssä ovat vapaan sivis­tys­työn kulma­ki­viä.

Näiden tavoit­tei­den tulee elää ajassa ja opetuk­sen sekä koulu­tuk­sen tulee mukau­tua uusiin olosuh­tei­siin. Kansan­opis­toilla on vahva rooli vapaassa sivis­tys­työssä suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa. Niillä on myös keskei­nen yhteys suoma­lai­seen arvo­poh­jaan, johon kuulu­vat tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus.

Kansan­opis­tot toteut­ta­vat koulu­tusta, joka sovel­tuu elini­käi­sen oppi­mi­sen tavoit­tei­siin. Erityi­sen väylän ne tarjoa­vat tilan­teissa, jolloin yksi­löt ovat perus­o­pe­tuk­sen ja toisen asteen tai alem­man korkea-asteen tait­to­vai­heessa. Tämä voi myös koskea elämän­vai­hetta, jolloin tarvi­taan miet­ti­mi­sai­kaa oman alansa valit­se­mi­seen.

Vapaalla sivis­tys­työllä on avain­rooli myös digi­ta­li­saa­tion edel­lyt­tä­missä tiedoissa ja taidoissa sekä maahan­muut­ta­jien omaeh­toi­sessa koulu­tuk­sessa, erityi­sesti kieli­tai­don osalta.

Vapaa sivis­tys­työ tunnis­taa ja pystyy nopeasti reagoi­maan uusiin akuut­tei­hin koulu­tus­tar­pei­siin, sellai­siin, mitä muut koulu­tus­jär­jes­telmä ei vielä tunne. Monien perus­tai­to­jen vahvis­ta­mi­nen yhteis­työssä toisen asteen kanssa anta­vat edel­ly­tyk­siä jatko-opin­noille sekä monia nyky­päi­välle vält­tä­mät­tö­miä kansa­lais­tai­toja kuten luku-, digi- ja lasku­tai­dot.

Digi­tai­to­jen hallinta on nyky­päi­vänä keskeistä kaike­ni­käi­sille. Digi­ta­li­saa­tio muok­kaa työtämme ja vapaa-aikaamme monin tavoin. Perin­tei­siä tehtä­viä häviää ja syntyy uusia ammat­teja. Samoin työn teke­mi­sen tavat moni­puo­lis­tu­vat ja työn sidon­nai­suus aikaan tai paik­kaan heik­ke­nee. Digi­tai­to­jen hallinta edel­lyt­tää meiltä uusi vies­tin­nän, työn­teon ja verkos­toi­tu­mi­sen taitoja. Tätä on vapaa sivis­tys­työ moni­puo­li­sesti.

Kansan­opis­toille on kehit­ty­nyt monen vuoden aikana moni­puo­lista koke­musta ja osaa­mista myös maahan­muut­ta­jien koulu­tuk­sessa. Kotou­tu­mista on tärkeää nopeut­taa kaikissa vaiheissa siitä lähtien, kun maahan­muut­taja saapuu Suomeen. Kotout­ta­mis­kou­lu­tuk­sen keskei­senä tavoit­teena on saavut­taa työelä­mään osal­lis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­set eli riit­tä­vät tiedot suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta, työelä­mä­val­miu­det ja riit­tävä kieli­taito. Kansan­opis­tot ovat nopeasti ja jous­ta­vasti kyen­neet tuot­ta­maan maahan­muut­ta­jille kotout­ta­mis­pal­ve­luita, joilla tuetaan kielen ja kult­tuu­rin oppi­mista yhteis­työssä kanta­väes­tön kanssa. Tämä on tärkeä lähtö­kohta syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­sessä ja yhteis­kun­taan integroi­tu­mi­sessa.

Edus­kun­nan hyväk­sy­mässä tarkas­tus­va­lio­kun­nan mietin­nössä kotout­ta­mi­sesta paino­tet­tiin, että viran­omais­ten lisäksi myös kolman­nella sekto­rilla eli järjes­töillä ja vapaalla sivis­tys­työllä on tärkeä asema kotout­ta­mi­sessa ja kolman­nen sekto­rin osuutta kotout­ta­mi­sessa tulee lisätä. Tämä edel­lyt­tää viran­omais­ten ja kolman­nen sekto­rin väli­sen työn­jaon uudel­leen määrit­te­lyä ja uuden­lai­sen, järjes­tö­jen ja vapaan sivis­tys­työn toimin­taan nykyistä enem­män perus­tu­van toimin­ta­kult­tuu­rin aikaan saamista Suomeen.

Edus­kun­nan puhe­mies Paula Risikko kansan­opis­toja ja vapaata sivis­tys­työtä käsit­te­le­vässä semi­naa­rissa ”Koulu­tuk­sen kolmas tie” maanan­taina 4. helmi­kuuta Ilma­joella.

Lisä­tie­dot:
Puhe­mies Paula Risikko, 09 432 3107
Puhe­mie­hen erityi­sa­vus­taja Tiina Rytilä-Broere, 09 432 2607

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

25.8.2023

Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Tervei­siä Ukrai­nasta. Kirjoi­tin tätä puhetta pommi­suo­jassa Kiovassa. Häly­tys ohjuk­sista annet­tiin useissa Ukrai­nan kaupun­geissa.

Skip to content