Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Paula Risikko: Syöpä­hoi­toi­hin lisää vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta

Paula Risikko: Syöpä­hoi­toi­hin lisää vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta

Julkaistu:

Minis­teri, terveys­tie­tei­den tohtori Paula Risikko pitää Suomeen tule­vaa syöpä­kes­kusta mahdol­li­suu­tena paran­taa syöpään sairas­tu­nei­den hoitoa.

“Suomi on edel­lä­kä­vijä syövän hoidossa. Kansal­li­sen syöpä­kes­kuk­sen perus­ta­mi­nen antaa mahdol­li­suu­den lisätä syöpä­hoi­to­jen vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta”, arvioi minis­teri Risikko puhues­saan Pohjan­maan Syöpäyh­dis­tyk­sen juhlassa lauan­taina Härmän Kunto­kes­kuk­sessa.

Halli­tus sopi viime keväänä, että Suomeen perus­te­taan kansal­li­nen syöpä­kes­kus. Keskus tulee ohjaa­maan syövän hoitoa sekä siihen liit­ty­vää tutki­musta. Tavoit­teena on, että kansal­li­nen syöpä­kes­kus perus­te­taan viimeis­tään vuonna 2018.

“Syövän hoidon kansal­li­sella ohjauk­sella voimme turvata palve­lui­den yhden­ver­taista saata­vuutta sekä edis­tää hoidon laatua ja kustan­nus­vai­kut­ta­vuutta”, totesi Risikko.

Myös meneil­lään oleva sote-uudis­tus on mahdol­li­suus syövän hoidolle.

“Sote-palve­lui­den uudis­tus antaa omalta osal­taan mahdol­li­suuk­sia paran­taa koko­nais­val­taista hoitoa ja kuntou­tusta syöpään sairas­tu­neille. Uudis­tus luo myös edel­ly­tyk­siä kansal­li­sen syöpä­kes­kuk­sen perus­ta­mi­selle,” enna­koi Risikko.

Kansal­li­sesta syöpä­kes­kuk­sesta on hyötyä monella tavalla.

“Kansal­li­sen syöpä­kes­kuk­sen perus­ta­mi­nen tulee vahvis­ta­maan Suomen kiin­nos­ta­vuutta kansain­vä­li­sesti. Meillä on parem­mat edel­ly­tyk­set houku­tella kansain­vä­lis­ten yritys­ten inves­toin­teja syöpä­tut­ki­muk­seen. Tämä puoles­taan lisää poti­lai­den mahdol­li­suuk­si­aan saada uusia syöpä­hoi­toja.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content