• FI
 • SV
 • MENU
  Paula Risikko: Syöpä­hoi­toi­hin lisää vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta

  Paula Risikko: Syöpä­hoi­toi­hin lisää vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta

  Julkaistu: 19.11.2016 Julkaisut

  Minis­teri, terveys­tie­tei­den tohtori Paula Risikko pitää Suomeen tule­vaa syöpä­kes­kusta mahdol­li­suu­tena paran­taa syöpään sairas­tu­nei­den hoitoa.

  “Suomi on edel­lä­kä­vijä syövän hoidossa. Kansal­li­sen syöpä­kes­kuk­sen perus­ta­mi­nen antaa mahdol­li­suu­den lisätä syöpä­hoi­to­jen vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta”, arvioi minis­teri Risikko puhues­saan Pohjan­maan Syöpäyh­dis­tyk­sen juhlassa lauan­taina Härmän Kunto­kes­kuk­sessa.

  Halli­tus sopi viime keväänä, että Suomeen perus­te­taan kansal­li­nen syöpä­kes­kus. Keskus tulee ohjaa­maan syövän hoitoa sekä siihen liit­ty­vää tutki­musta. Tavoit­teena on, että kansal­li­nen syöpä­kes­kus perus­te­taan viimeis­tään vuonna 2018.

  “Syövän hoidon kansal­li­sella ohjauk­sella voimme turvata palve­lui­den yhden­ver­taista saata­vuutta sekä edis­tää hoidon laatua ja kustan­nus­vai­kut­ta­vuutta”, totesi Risikko.

  Myös meneil­lään oleva sote-uudis­tus on mahdol­li­suus syövän hoidolle.

  “Sote-palve­lui­den uudis­tus antaa omalta osal­taan mahdol­li­suuk­sia paran­taa koko­nais­val­taista hoitoa ja kuntou­tusta syöpään sairas­tu­neille. Uudis­tus luo myös edel­ly­tyk­siä kansal­li­sen syöpä­kes­kuk­sen perus­ta­mi­selle,” enna­koi Risikko.

  Kansal­li­sesta syöpä­kes­kuk­sesta on hyötyä monella tavalla.

  “Kansal­li­sen syöpä­kes­kuk­sen perus­ta­mi­nen tulee vahvis­ta­maan Suomen kiin­nos­ta­vuutta kansain­vä­li­sesti. Meillä on parem­mat edel­ly­tyk­set houku­tella kansain­vä­lis­ten yritys­ten inves­toin­teja syöpä­tut­ki­muk­seen. Tämä puoles­taan lisää poti­lai­den mahdol­li­suuk­si­aan saada uusia syöpä­hoi­toja.”