Paula Risikko: Syöpä­hoi­toihin lisää vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta – kokoomus.fi
MENU
Paula Risikko: Syöpä­hoi­toihin lisää vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta

Paula Risikko: Syöpä­hoi­toihin lisää vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta

Julkaistu: 19.11.2016 Julkaisut

Ministeri, terveys­tie­teiden tohtori Paula Risikko pitää Suomeen tulevaa syöpä­kes­kusta mahdol­li­suutena parantaa syöpään sairas­tu­neiden hoitoa.

“Suomi on edellä­kävijä syövän hoidossa. Kansal­lisen syöpä­kes­kuksen perus­ta­minen antaa mahdol­li­suuden lisätä syöpä­hoi­tojen vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta”, arvioi ministeri Risikko puhuessaan Pohjanmaan Syöpäyh­dis­tyksen juhlassa lauan­taina Härmän Kunto­kes­kuk­sessa.

Hallitus sopi viime keväänä, että Suomeen perus­tetaan kansal­linen syöpä­keskus. Keskus tulee ohjaamaan syövän hoitoa sekä siihen liittyvää tutki­musta. Tavoit­teena on, että kansal­linen syöpä­keskus perus­tetaan viimeistään vuonna 2018.

“Syövän hoidon kansal­li­sella ohjauk­sella voimme turvata palve­luiden yhden­ver­taista saata­vuutta sekä edistää hoidon laatua ja kustan­nus­vai­kut­ta­vuutta”, totesi Risikko.

Myös meneillään oleva sote-uudistus on mahdol­lisuus syövän hoidolle.

“Sote-palve­luiden uudistus antaa omalta osaltaan mahdol­li­suuksia parantaa kokonais­val­taista hoitoa ja kuntou­tusta syöpään sairas­tu­neille. Uudistus luo myös edelly­tyksiä kansal­lisen syöpä­kes­kuksen perus­ta­mi­selle,” ennakoi Risikko.

Kansal­li­sesta syöpä­kes­kuk­sesta on hyötyä monella tavalla.

“Kansal­lisen syöpä­kes­kuksen perus­ta­minen tulee vahvis­tamaan Suomen kiinnos­ta­vuutta kansain­vä­li­sesti. Meillä on paremmat edelly­tykset houku­tella kansain­vä­listen yritysten inves­tointeja syöpä­tut­ki­mukseen. Tämä puolestaan lisää potilaiden mahdol­li­suuk­siaan saada uusia syöpä­hoitoja.”


Kokoomus.fi