Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Paula Risikko: Syöpä­hoi­toi­hin lisää vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta

Paula Risikko: Syöpä­hoi­toi­hin lisää vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta

Julkaistu:

Minis­teri, terveys­tie­tei­den tohtori Paula Risikko pitää Suomeen tule­vaa syöpä­kes­kusta mahdol­li­suu­tena paran­taa syöpään sairas­tu­nei­den hoitoa.

“Suomi on edel­lä­kä­vijä syövän hoidossa. Kansal­li­sen syöpä­kes­kuk­sen perus­ta­mi­nen antaa mahdol­li­suu­den lisätä syöpä­hoi­to­jen vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta”, arvioi minis­teri Risikko puhues­saan Pohjan­maan Syöpäyh­dis­tyk­sen juhlassa lauan­taina Härmän Kunto­kes­kuk­sessa.

Halli­tus sopi viime keväänä, että Suomeen perus­te­taan kansal­li­nen syöpä­kes­kus. Keskus tulee ohjaa­maan syövän hoitoa sekä siihen liit­ty­vää tutki­musta. Tavoit­teena on, että kansal­li­nen syöpä­kes­kus perus­te­taan viimeis­tään vuonna 2018.

“Syövän hoidon kansal­li­sella ohjauk­sella voimme turvata palve­lui­den yhden­ver­taista saata­vuutta sekä edis­tää hoidon laatua ja kustan­nus­vai­kut­ta­vuutta”, totesi Risikko.

Myös meneil­lään oleva sote-uudis­tus on mahdol­li­suus syövän hoidolle.

“Sote-palve­lui­den uudis­tus antaa omalta osal­taan mahdol­li­suuk­sia paran­taa koko­nais­val­taista hoitoa ja kuntou­tusta syöpään sairas­tu­neille. Uudis­tus luo myös edel­ly­tyk­siä kansal­li­sen syöpä­kes­kuk­sen perus­ta­mi­selle,” enna­koi Risikko.

Kansal­li­sesta syöpä­kes­kuk­sesta on hyötyä monella tavalla.

“Kansal­li­sen syöpä­kes­kuk­sen perus­ta­mi­nen tulee vahvis­ta­maan Suomen kiin­nos­ta­vuutta kansain­vä­li­sesti. Meillä on parem­mat edel­ly­tyk­set houku­tella kansain­vä­lis­ten yritys­ten inves­toin­teja syöpä­tut­ki­muk­seen. Tämä puoles­taan lisää poti­lai­den mahdol­li­suuk­si­aan saada uusia syöpä­hoi­toja.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

Skip to content