Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Paula Risikko: Syöpä­hoi­toi­hin lisää vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta

Paula Risikko: Syöpä­hoi­toi­hin lisää vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta

Julkaistu:

Minis­teri, terveys­tie­tei­den tohtori Paula Risikko pitää Suomeen tule­vaa syöpä­kes­kusta mahdol­li­suu­tena paran­taa syöpään sairas­tu­nei­den hoitoa.

“Suomi on edel­lä­kä­vijä syövän hoidossa. Kansal­li­sen syöpä­kes­kuk­sen perus­ta­mi­nen antaa mahdol­li­suu­den lisätä syöpä­hoi­to­jen vaikut­ta­vuutta ja saata­vuutta”, arvioi minis­teri Risikko puhues­saan Pohjan­maan Syöpäyh­dis­tyk­sen juhlassa lauan­taina Härmän Kunto­kes­kuk­sessa.

Halli­tus sopi viime keväänä, että Suomeen perus­te­taan kansal­li­nen syöpä­kes­kus. Keskus tulee ohjaa­maan syövän hoitoa sekä siihen liit­ty­vää tutki­musta. Tavoit­teena on, että kansal­li­nen syöpä­kes­kus perus­te­taan viimeis­tään vuonna 2018.

“Syövän hoidon kansal­li­sella ohjauk­sella voimme turvata palve­lui­den yhden­ver­taista saata­vuutta sekä edis­tää hoidon laatua ja kustan­nus­vai­kut­ta­vuutta”, totesi Risikko.

Myös meneil­lään oleva sote-uudis­tus on mahdol­li­suus syövän hoidolle.

“Sote-palve­lui­den uudis­tus antaa omalta osal­taan mahdol­li­suuk­sia paran­taa koko­nais­val­taista hoitoa ja kuntou­tusta syöpään sairas­tu­neille. Uudis­tus luo myös edel­ly­tyk­siä kansal­li­sen syöpä­kes­kuk­sen perus­ta­mi­selle,” enna­koi Risikko.

Kansal­li­sesta syöpä­kes­kuk­sesta on hyötyä monella tavalla.

“Kansal­li­sen syöpä­kes­kuk­sen perus­ta­mi­nen tulee vahvis­ta­maan Suomen kiin­nos­ta­vuutta kansain­vä­li­sesti. Meillä on parem­mat edel­ly­tyk­set houku­tella kansain­vä­lis­ten yritys­ten inves­toin­teja syöpä­tut­ki­muk­seen. Tämä puoles­taan lisää poti­lai­den mahdol­li­suuk­si­aan saada uusia syöpä­hoi­toja.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content