Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Suoma­lai­nen yhteis­kunta tarvit­see läheis­hoi­va­va­paata

Risikko: Suoma­lai­nen yhteis­kunta tarvit­see läheis­hoi­va­va­paata

Julkaistu:

Juhan­nus­vii­kolla minulle luovu­tet­tiin Kaike­ni­käi­sille hyvä Suomi -raportti, jossa esitet­tiin keinoja miten varmis­te­taan yhteis­kunta, joka on oikeu­den­mu­kai­nen kaikille suku­pol­ville.

Yhtenä keinona työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­seksi ja työurien piden­tä­mi­seksi esite­tään työn ja perheen parem­paa yhteen­so­vit­ta­mista.

Kyse on pikku­lap­si­per­hei­den tarpeista, mutta tule­vina vuosina asia kosket­taa yhä enem­män omista vanhem­mis­taan ja lähi­su­ku­lai­sis­taan huoleh­ti­via aikui­sia.

Työryhmä esit­tää­kin, että esimer­kiksi vanhem­pi­aan hoita­ville on luotava pien­ten lasten osit­tai­sen hoito­va­paan ja ?rahan kaltai­nen järjes­tely helpot­ta­maan ansio­työn ja omais­hoi­don yhteen sovit­ta­mista.

Esitet­tyä hoiva­va­paata on jo aikai­sem­min varmis­tettu lain­sää­dän­nöllä.

Kansan­edus­taja Arto Sato­sen lakia­loit­teen pohjalta lisät­tiin vuonna 2011 työso­pi­mus­la­kiin säädös, jonka mukaan työnan­ta­jan on pyrit­tävä järjes­tä­mään työt niin, että työn­te­kijä voi jäädä määrä­ajaksi pois töistä, jos työn­te­ki­jän pois­saolo on tarpeen hänen perheen­jä­se­nensä tai muun lähei­sen henki­lön erityistä hoitoa varten.

Tänä keväänä tehdyn selvi­tyk­sen (Kaup­pi­nen 2013) mukaan hoiva­va­paata koskeva lain­muu­tos on työpai­koilla heikosti tunnettu.

Työpai­koilla käyte­tään kuiten­kin erilai­sia muita järjes­te­lyjä kuten etätyötä, liuku­vaa työai­kaa, työajan lyhen­nystä.

Kaisa Kaup­pi­sen selvi­tyk­sen mukaan noin viiden­nes työn­te­ki­jöistä huoleh­tii apua tarvit­se­vasta henki­löstä.

Suurin osa huoleh­tii omista tai puoli­son vanhem­mista. Muita huoleh­dit­ta­via ovat oma puoliso, oma tai puoli­son lapsi tai muu suku­lai­nen tai lähei­nen.

Yksi syy hoiva­va­paan käyt­tä­mät­tö­myy­teen lienee se, ettei työstä pois jäämi­nen ole monel­le­kaan mahdol­lista talous­syistä. Hoiva­va­paata tarvi­taan tule­vai­suu­dessa entis­tä­kin enem­män, ja siksi aion käyn­nis­tää toimet hoiva­va­paan korvaus­mal­lin kehit­tä­mi­seksi.

Suoma­lai­sen hoiva­va­paan kehit­tä­mi­sessä voidaan hyödyn­tää Ruot­sin hoiva­va­paa­jär­jes­tel­mää, jonka mukaan työn­te­kijä voi olla työstä pois omai­sen tai lähei­sen vaka­van sairas­tu­mi­sen vuoksi enin­tään 20 viik­koa.

Ruot­sissa korvaus makse­taan sairaus­va­kuu­tuk­sen kautta, mikä voisi olla myös Suomessa tarkoi­tuk­sen­mu­kaista, sillä silloin rahoit­ta­mi­seen osal­lis­tui­si­vat valtio, työnan­ta­jat ja työn­te­ki­jät yhdessä.

Kaiken kaik­ki­aan korvaus­jär­jes­telmä ei vält­tä­mättä tulisi kalliim­maksi, kuin nyky­ti­lanne on.

Jos omai­nen tai lähei­nen joutuu laitok­seen, maksaa se monin­ker­tai­sesti enem­män.

Lisäksi nykyi­sin siinä tilan­teessa varsin usein saa sairas­lo­maa, mikä taas on työnan­ta­jalle kalliimpi vaih­toehto.

Kaike­ni­käi­sille hyvä Suomi ?rapor­tissa on monia muita­kin vartee­no­tet­ta­via keinoja ja huomioita sosi­aa­li­sesti kestä­vän Suomen raken­ta­mi­seksi.

Ensim­mäistä kertaa Suomen histo­riassa meillä on neljä suku­pol­vea yhtä aikaa.

Lapset ja nuoret, työi­käi­set, juuri eläk­keelle siir­ty­neet aikui­set ja ikäih­mi­set.

Tämä on tulosta pitkäi­käi­syy­den lisään­ty­mi­sestä, mistä voidaan olla ylpeitä.

Onhan se hyvin­voin­ti­val­tion merkki ja osoi­tus myös kansan­ter­veys­työn onnis­tu­mi­sesta.

Neljän suku­pol­ven Suomessa on talou­del­li­sen kestä­vyy­den lisäksi nostet­tava tavoit­teeksi yhteis­kun­nan sosi­aa­li­nen kestä­vyys, joka tarkoit­taa oikeu­den­mu­kai­suutta ja tasa­ver­tai­suutta eri suku­pol­vien välillä.

Päätök­siä on arvioi­tava jokai­sen suku­pol­ven näkö­kul­masta.

Paula Risikko
sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri

Kirjoi­tus on julkaistu Pohja­lai­sessa 7.7.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content