Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Sisä­mi­nis­teri Risikko: Kave­ria ei saa jättää

Sisä­mi­nis­teri Risikko: Kave­ria ei saa jättää

Julkaistu:

“Meillä jokai­sella on vastuumme lähei­sistä ja kans­saih­mi­sistä. Meidän, joilla menee parem­min on tehtävä tekoja, jotta he, joilla asiat ei ole hyvin, voisi­vat parem­min. Ei jätetä kave­ria, kans­saih­mistä”, sisä­mi­nis­teri Paula Risikko muis­tutti tänään Helsin­gin Kokoo­muk­sen itse­näi­syys­päi­vän juhlassa.

Risikko kiin­nit­tää huomiota viime viikon tors­taina julkis­tet­tuun Maan­puo­lus­tus­tie­do­tuk­sen suun­nit­te­lu­kun­nan tutki­muk­seen suoma­lais­ten ajatuk­sista ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta. Tutki­muk­sen mukaan suoma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tahto on laske­nut.

”Omaa maata kaikki eivät koe puolus­ta­mi­sen arvoi­seksi. Kyse voi olla esimer­kiksi eriar­vois­tu­mi­sesta tai syrjäy­ty­mi­sestä yhteis­kun­nasta”, Risikko sanoi.

OECD:n selvi­tyk­sen mukaan yli viiden­nes 20-24-vuotiaista suoma­lai­sista miehistä on työt­tö­mänä eikä osal­listu koulu­tuk­seen.  Osuus on kymme­nessä vuodessa kasva­nut noin kymme­nen prosent­tiyk­sik­köä.

”Meillä on vali­tet­ta­van selviä merk­kejä siitä, että syrjäy­ty­mi­su­han piirissä olevien nuor­ten aikuis­ten osuus on kasva­massa. Se on hälyt­tä­vää”, Risikko sanoo.

Risikko halu­aa­kin, että syrjäy­ty­mi­nen ja osat­to­muus on otet­tava vaka­vasti.

”Meidän tulee raken­taa yhteis­kun­taamme niin, että Suomi on maa, jossa on hyvä asua. Suomen tulee olla maa, joka edel­leen koetaan puolus­ta­mi­sen arvoi­seksi. Siihen tarvit­semme kaikki mukaan.”, Risikko sanoi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content