Sisä­mi­nis­teri Risikko: Kave­ria ei saa jättää

Julkaistu: 06.12.2016

“Meillä jokai­sella on vastuumme lähei­sistä ja kans­saih­mi­sistä. Meidän, joilla menee parem­min on tehtävä tekoja, jotta he, joilla asiat ei ole hyvin, voisi­vat parem­min. Ei jätetä kave­ria, kans­saih­mistä”, sisä­mi­nis­teri Paula Risikko muis­tutti tänään Helsin­gin Kokoo­muk­sen itse­näi­syys­päi­vän juhlassa.

Risikko kiin­nit­tää huomiota viime viikon tors­taina julkis­tet­tuun Maan­puo­lus­tus­tie­do­tuk­sen suun­nit­te­lu­kun­nan tutki­muk­seen suoma­lais­ten ajatuk­sista ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta. Tutki­muk­sen mukaan suoma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tahto on laske­nut.

”Omaa maata kaikki eivät koe puolus­ta­mi­sen arvoi­seksi. Kyse voi olla esimer­kiksi eriar­vois­tu­mi­sesta tai syrjäy­ty­mi­sestä yhteis­kun­nasta”, Risikko sanoi.

OECD:n selvi­tyk­sen mukaan yli viiden­nes 20-24-vuotiaista suoma­lai­sista miehistä on työt­tö­mänä eikä osal­listu koulu­tuk­seen.  Osuus on kymme­nessä vuodessa kasva­nut noin kymme­nen prosent­tiyk­sik­köä.

”Meillä on vali­tet­ta­van selviä merk­kejä siitä, että syrjäy­ty­mi­su­han piirissä olevien nuor­ten aikuis­ten osuus on kasva­massa. Se on hälyt­tä­vää”, Risikko sanoo.

Risikko halu­aa­kin, että syrjäy­ty­mi­nen ja osat­to­muus on otet­tava vaka­vasti.

”Meidän tulee raken­taa yhteis­kun­taamme niin, että Suomi on maa, jossa on hyvä asua. Suomen tulee olla maa, joka edel­leen koetaan puolus­ta­mi­sen arvoi­seksi. Siihen tarvit­semme kaikki mukaan.”, Risikko sanoi.