Sisämi­nisteri Risikko: Kaveria ei saa jättää – kokoomus.fi
MENU
Sisämi­nisteri Risikko: Kaveria ei saa jättää

Sisämi­nisteri Risikko: Kaveria ei saa jättää

Julkaistu: 06.12.2016 Julkaisut

“Meillä jokai­sella on vastuumme lähei­sistä ja kanssaih­mi­sistä. Meidän, joilla menee paremmin on tehtävä tekoja, jotta he, joilla asiat ei ole hyvin, voisivat paremmin. Ei jätetä kaveria, kanssaih­mistä”, sisämi­nisteri Paula Risikko muistutti tänään Helsingin Kokoo­muksen itsenäi­syys­päivän juhlassa.

Risikko kiinnittää huomiota viime viikon torstaina julkis­tettuun Maanpuo­lus­tus­tie­do­tuksen suunnit­te­lu­kunnan tutki­mukseen suoma­laisten ajatuk­sista ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta. Tutki­muksen mukaan suoma­laisten maanpuo­lus­tus­tahto on laskenut.

”Omaa maata kaikki eivät koe puolus­ta­misen arvoi­seksi. Kyse voi olla esimer­kiksi eriar­vois­tu­mi­sesta tai syrjäy­ty­mi­sestä yhteis­kun­nasta”, Risikko sanoi.

OECD:n selvi­tyksen mukaan yli viidennes 20-24-vuotiaista suoma­lai­sista miehistä on työttömänä eikä osallistu koulu­tukseen.  Osuus on kymme­nessä vuodessa kasvanut noin kymmenen prosent­tiyk­sikköä.

”Meillä on valitet­tavan selviä merkkejä siitä, että syrjäy­ty­mi­suhan piirissä olevien nuorten aikuisten osuus on kasva­massa. Se on hälyt­tävää”, Risikko sanoo.

Risikko haluaakin, että syrjäy­ty­minen ja osattomuus on otettava vakavasti.

”Meidän tulee rakentaa yhteis­kun­taamme niin, että Suomi on maa, jossa on hyvä asua. Suomen tulee olla maa, joka edelleen koetaan puolus­ta­misen arvoi­seksi. Siihen tarvit­semme kaikki mukaan.”, Risikko sanoi.


Kokoomus.fi