Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Sisä­mi­nis­teri Risikko: Kave­ria ei saa jättää

Sisä­mi­nis­teri Risikko: Kave­ria ei saa jättää

Julkaistu:

“Meillä jokai­sella on vastuumme lähei­sistä ja kans­saih­mi­sistä. Meidän, joilla menee parem­min on tehtävä tekoja, jotta he, joilla asiat ei ole hyvin, voisi­vat parem­min. Ei jätetä kave­ria, kans­saih­mistä”, sisä­mi­nis­teri Paula Risikko muis­tutti tänään Helsin­gin Kokoo­muk­sen itse­näi­syys­päi­vän juhlassa.

Risikko kiin­nit­tää huomiota viime viikon tors­taina julkis­tet­tuun Maan­puo­lus­tus­tie­do­tuk­sen suun­nit­te­lu­kun­nan tutki­muk­seen suoma­lais­ten ajatuk­sista ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta. Tutki­muk­sen mukaan suoma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tahto on laske­nut.

”Omaa maata kaikki eivät koe puolus­ta­mi­sen arvoi­seksi. Kyse voi olla esimer­kiksi eriar­vois­tu­mi­sesta tai syrjäy­ty­mi­sestä yhteis­kun­nasta”, Risikko sanoi.

OECD:n selvi­tyk­sen mukaan yli viiden­nes 20-24-vuotiaista suoma­lai­sista miehistä on työt­tö­mänä eikä osal­listu koulu­tuk­seen.  Osuus on kymme­nessä vuodessa kasva­nut noin kymme­nen prosent­tiyk­sik­köä.

”Meillä on vali­tet­ta­van selviä merk­kejä siitä, että syrjäy­ty­mi­su­han piirissä olevien nuor­ten aikuis­ten osuus on kasva­massa. Se on hälyt­tä­vää”, Risikko sanoo.

Risikko halu­aa­kin, että syrjäy­ty­mi­nen ja osat­to­muus on otet­tava vaka­vasti.

”Meidän tulee raken­taa yhteis­kun­taamme niin, että Suomi on maa, jossa on hyvä asua. Suomen tulee olla maa, joka edel­leen koetaan puolus­ta­mi­sen arvoi­seksi. Siihen tarvit­semme kaikki mukaan.”, Risikko sanoi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content