Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Risikko: Terveys­kes­kuk­set kuntoon

Risikko: Terveys­kes­kuk­set kuntoon

Julkaistu:

Selvi­tys­ten mukaan 70 % kansa­lai­sista asuu sellai­silla terveys­kes­kusa­lueilla, joilla lääkä­rille pääsyä pitää odot­taa yli kaksi viik­koa. Se on liian pitkä aika.

Muita­kin ongel­mia on. Henki­lös­töä ei ole riit­tä­västi ja terveys­kes­kuk­set ovat menet­tä­neet veto­voi­mai­suut­taan työpaik­kana. Poik­keuk­sia­kin toki onneksi on.

Mistä tämä liian monien terveys­kes­kus­ten toimi­mat­to­muus johtuu?

Syitä on monia. Yksi syy on terveys­kes­kus­ten tehtä­vien lisään­ty­mi­nen ilman riit­tä­vää resurs­sien kasvat­ta­mista.

Pitkä­ai­kais­sai­rauk­sien hoidon seuranta on vuosien varrella siir­ty­nyt erikois­sai­raan­hoi­dosta lähes koko­naan terveys­kes­kuk­siin. Uusia tehtä­viä ovat myös ase- ja ajolu­piin sekä muihin vastaa­viin liit­ty­vät todis­tuk­set. Lääkä­rin lausunto tarvi­taan lähes jokai­seen etuu­teen, jopa koulu­kyy­din järjes­tä­mi­seen karhu­jen liik­ku­mi­sa­lueilla. Tässä vain muuta­mia esimerk­kejä.

Resurs­sit eivät kuiten­kaan ole samassa suhteessa lisään­ty­neet. Kaksi kolmas­osaa tervey­den­huol­toon käyte­tyistä rahoista menee erikois­sai­raan­hoi­toon ja yksi kolmas­osa terveys­kes­kuk­siin.

Erään johta­van lääkä­rin miet­teet olivat­kin hyvin kuvaa­via tämän vuoden talous­ar­viota tehdes­sään: ?Kyllä fakiiri pitää olla, jotta saa terveys­kes­kuk­sen pysy­mään toimi­vana kun terveys­kes­kuk­sen budjetti saa kasvaa 3 % ja samaan aikaan keskus­sai­raa­loi­den budje­tin kasvu saa olla 13%. Ja jos tuo 13 % ei riitä, sairaan­hoi­to­pii­riltä tulee lasku ja kunnan on se pakko maksaa.?

Myös henki­lö­re­surs­sien kasvussa on epäsuhta. Perus­ter­vey­den­huol­lon lääkä­ri­määrä on kasva­nut viimei­sen 20 vuoden aikana vain viisi prosent­tia. Erikois­sai­raan­hoi­don lääkä­ri­määrä on sen sijaan kasva­nut 30 %.

Mikä avuksi? Keinoja on monia. Yksi laki­sää­tei­nen keino on mieles­täni hyödyn­tä­mättä.

Vuonna 2011 voimaan tulleen tervey­den­huol­to­lain mukaan perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikois­sai­raan­hoi­don yhteis­työtä on lisät­tävä. Lain mukaan samaan sairaan­hoi­to­pii­riin kuulu­vien kuntien on laadit­tava tervey­den­huol­lon järjes­tä­mis­suun­ni­telma, jossa on sovit­tava kuinka sairaan­hoi­to­pii­rin tulee vahvis­taa terveys­kes­kus­ten toimin­taa.

Laissa vaadit­ta­via järjes­tä­mis­suun­ni­tel­mia on tehty ja hyväk­syt­ty­kin. Olen niihin tutus­tu­nut ja oma arvioni on, että niihin tarvi­taan lisää kunnian­hi­moa. Monet niistä ovat nyky­ti­lan kuvausta, kun tarkoi­tus oli, että niissä pääte­tään kuinka tehdään yhteis­työtä ja miten keskus­sai­raala auttaa terveys­kes­kuk­sia.

Nämä suun­ni­tel­mat kannat­taa ottaa kunnissa uudel­leen arvioi­ta­vaksi, vahvis­taa yhteis­työtä ja edel­lyt­tää avun saan­tia keskus­sai­raa­loilta. Ja sitten tieten­kin toteut­taa suun­ni­tel­mat.

Tervey­den­huol­to­lain sanoma on selvää­kin selvempi. Erikois­sai­raan­hoi­don on autet­tava perus­ter­vey­den­huol­toa toimi­maan parem­min.

Sote-uudis­tuk­sella yrite­tään toki terveys­kes­kus­ten toimin­taan puut­tua, mutta hanke on vielä sen verran vaiheessa, ettei sitä kannata odot­taa. Kuntien kannat­taa toimia nyt, kun vielä on asuk­kaita, joita hoitaa.

Ensi vuoden alussa, kun tervey­den­huol­to­lain mahdol­lis­tava valin­nan­va­paus laaje­nee koko maahan, äänes­tä­vät ihmi­set jaloil­laan ja siir­ty­vät niihin terveys­kes­kuk­siin jotka toimi­vat. Kuntien olemassa olon kannalta pahim­massa tapauk­sessa he siir­ty­vät myös asumaan paik­ka­kun­nalle, jossa terveys­kes­kuk­set toimi­vat.

Pohja­lai­nen, 14.4.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content