Ministeri Risikko: Kunta on tulevai­suu­des­sakin toimivien palve­luiden kivijalka – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Risikko: Kunta on tulevai­suu­des­sakin toimivien palve­luiden kivijalka

Ministeri Risikko: Kunta on tulevai­suu­des­sakin toimivien palve­luiden kivijalka

Julkaistu: 27.02.2017 Puheet Terveys

Sisämi­nisteri Paula Risikon mukaan tulevai­suu­des­sakin kunnat huoleh­tivat asukkai­densa hyvin­voin­nista, sujuvasta arjesta ja turval­li­sesta ympäris­töstä sekä alueensa elinvoi­mai­suu­desta laaja-alaisesti.

Menestyvä kunta toimii aktii­vi­sesti kaikilla näillä osa-alueilla, muistutti ministeri Risikko puhuessaan Pirkan­maalla maanan­taina 27. helmi­kuuta.

“Kunnan ydinteh­tävinä ovat tulevai­suu­des­sakin kunta­laisten hyvin­voinnin ja terveyden edistä­minen, varhais­kas­vatus ja esi- ja perus­o­petus sekä kirjasto- ja kulttuu­ri­pal­velut ja nuoriso- ja vapaa-aikapal­velut.  Myös paikal­linen elinkei­no­po­li­tiikka, työlli­syyden hoito, alueiden käytön suunnittelu ja asuminen sekä turval­li­suuden kehit­tä­minen ja ylläpito kuuluvat edelleen kuntien tehtäviin”, Risikko totesi.

Kunnan tehtä­vistä sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden järjes­tä­mis­vastuu siirtyy maakun­nille vuoden 2019 alusta.

”Tulevai­suuden kunnan tehtävät on helppo määri­tellä. Jatkossa kuntien tehtäviin kuuluu kaikki se, mikä nykyäänkin on, mutta ilman sosiaali- ja terveys­pal­veluja.”, Risikko ennakoi.

Jatkossa kuntien tehtäviin kuuluu kaikki se, mikä nykyäänkin on, mutta ilman sosiaali- ja terveys­pal­veluja

Maakun­ta­uu­dis­tuksen myötä kuntien rooli paikal­lis­de­mo­kratian ytimenä korostuu.

”Kunta on yhtei­söl­li­syyden kehto ja paikka jossa kunta­laisen tulee voida osallistua päätök­sen­tekoon. Keinoja ja fooru­meita niiden toteu­tu­mi­seksi kannattaa kehittää. Kuka tietäisi pirkka­la­laisten asioista paremmin kuin paikal­liset kunta­laiset?”, Risikko kysyi.

Kunta on hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan perus­yk­sikkö jatkos­sakin, mutta pysyäkseen mukana toimin­taym­pä­ristön vauhdik­kaassa ja jatku­vassa muutok­sessa, kunta tarvitsee ennakointi- ja yhteis­työ­ky­kyisiä sekä ratkai­su­kes­keisiä päättäjiä.

“Tulevai­suuden kunnan keskeinen menes­tys­tekijä on kykyä ennakoida, uudistua ja tehdä yhteis­työtä. Tätä kykyä tarvitaan päättä­jiltä ennen kaikkea nyt kun maakun­ta­hal­lintoa raken­netaan”, Risikko kannusti.


Kokoomus.fi