Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Minis­teri Risikko: Kunta on tule­vai­suu­des­sa­kin toimi­vien palve­lui­den kivi­jalka

Minis­teri Risikko: Kunta on tule­vai­suu­des­sa­kin toimi­vien palve­lui­den kivi­jalka

Julkaistu:

Sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon mukaan tule­vai­suu­des­sa­kin kunnat huoleh­ti­vat asuk­kai­densa hyvin­voin­nista, suju­vasta arjesta ja turval­li­sesta ympä­ris­töstä sekä alueensa elin­voi­mai­suu­desta laaja-alai­sesti.

Menes­tyvä kunta toimii aktii­vi­sesti kaikilla näillä osa-alueilla, muis­tutti minis­teri Risikko puhues­saan Pirkan­maalla maanan­taina 27. helmi­kuuta.

“Kunnan ydin­teh­tä­vinä ovat tule­vai­suu­des­sa­kin kunta­lais­ten hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­nen, varhais­kas­va­tus ja esi- ja perus­o­pe­tus sekä kirjasto- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut ja nuoriso- ja vapaa-aika­pal­ve­lut.  Myös paikal­li­nen elin­kei­no­po­li­tiikka, työl­li­syy­den hoito, aluei­den käytön suun­nit­telu ja asumi­nen sekä turval­li­suu­den kehit­tä­mi­nen ja yllä­pito kuulu­vat edel­leen kuntien tehtä­viin”, Risikko totesi.

Kunnan tehtä­vistä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy maakun­nille vuoden 2019 alusta.

”Tule­vai­suu­den kunnan tehtä­vät on helppo määri­tellä. Jatkossa kuntien tehtä­viin kuuluu kaikki se, mikä nyky­ään­kin on, mutta ilman sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja.”, Risikko enna­koi.

Jatkossa kuntien tehtä­viin kuuluu kaikki se, mikä nyky­ään­kin on, mutta ilman sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja

Maakun­ta­uu­dis­tuk­sen myötä kuntien rooli paikal­lis­de­mo­kra­tian ytimenä koros­tuu.

”Kunta on yhtei­söl­li­syy­den kehto ja paikka jossa kunta­lai­sen tulee voida osal­lis­tua päätök­sen­te­koon. Keinoja ja fooru­meita niiden toteu­tu­mi­seksi kannat­taa kehit­tää. Kuka tietäisi pirk­ka­la­lais­ten asioista parem­min kuin paikal­li­set kunta­lai­set?”, Risikko kysyi.

Kunta on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan perus­yk­sikkö jatkos­sa­kin, mutta pysyäk­seen mukana toimin­taym­pä­ris­tön vauh­dik­kaassa ja jatku­vassa muutok­sessa, kunta tarvit­see enna­kointi- ja yhteis­työ­ky­kyi­siä sekä ratkai­su­kes­kei­siä päät­tä­jiä.

“Tule­vai­suu­den kunnan keskei­nen menes­tys­te­kijä on kykyä enna­koida, uudis­tua ja tehdä yhteis­työtä. Tätä kykyä tarvi­taan päät­tä­jiltä ennen kaik­kea nyt kun maakun­ta­hal­lin­toa raken­ne­taan”, Risikko kannusti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

Skip to content