Polii­sin määrä­ra­hoja lisä­tään 10 miljoo­nalla eurolla

Julkaistu: 18.11.2016

Halli­tus ehdot­taa tänään edus­kun­nalle anta­mas­saan täyden­tä­vässä talous­ar­vio­esi­tyk­ses­sään polii­sille yhteensä 10 miljoo­nan euron lisä­mää­rä­ra­haa.

Suoje­lu­po­lii­sille, keskus­ri­kos­po­lii­sille ja paikal­lis­po­lii­sille suun­nattu 10 miljoo­nan euron lisäys on tarkoi­tettu erityi­sesti väki­val­tais­ten ääri­liik­kei­den lait­to­man toimin­nan torju­mi­seksi sekä torjun­taan tarvit­ta­viin varus­te­han­kin­toi­hin.

”Olen erit­täin iloi­nen, että tämä tärkeä asia etenee. Lisä­mää­rä­ra­halla voimme turvata 200 määrä­ai­kai­sen polii­sin töiden jatku­mi­sen. Tällä välte­tään polii­sien määrän merkit­tävä vähe­ne­mi­nen vuoden 2016 lopussa”, sisä­mi­nis­teri Paula Risikko sanoo.

Täyden­tä­vällä talous­ar­violla halli­tus tarken­taa ensi vuoden budjet­tia syksyn mittaan täsmen­ty­nei­den linjaus­ten, luku­jen ja ennus­tei­den perus­teella ennen kuin edus­kunta lopul­li­sesti hyväk­syy tule­van vuoden budje­tin joulu­kuussa.