Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Polii­sin määrä­ra­hoja lisä­tään 10 miljoo­nalla eurolla

Polii­sin määrä­ra­hoja lisä­tään 10 miljoo­nalla eurolla

Julkaistu:

Halli­tus ehdot­taa tänään edus­kun­nalle anta­mas­saan täyden­tä­vässä talous­ar­vio­esi­tyk­ses­sään polii­sille yhteensä 10 miljoo­nan euron lisä­mää­rä­ra­haa.

Suoje­lu­po­lii­sille, keskus­ri­kos­po­lii­sille ja paikal­lis­po­lii­sille suun­nattu 10 miljoo­nan euron lisäys on tarkoi­tettu erityi­sesti väki­val­tais­ten ääri­liik­kei­den lait­to­man toimin­nan torju­mi­seksi sekä torjun­taan tarvit­ta­viin varus­te­han­kin­toi­hin.

”Olen erit­täin iloi­nen, että tämä tärkeä asia etenee. Lisä­mää­rä­ra­halla voimme turvata 200 määrä­ai­kai­sen polii­sin töiden jatku­mi­sen. Tällä välte­tään polii­sien määrän merkit­tävä vähe­ne­mi­nen vuoden 2016 lopussa”, sisä­mi­nis­teri Paula Risikko sanoo.

Täyden­tä­vällä talous­ar­violla halli­tus tarken­taa ensi vuoden budjet­tia syksyn mittaan täsmen­ty­nei­den linjaus­ten, luku­jen ja ennus­tei­den perus­teella ennen kuin edus­kunta lopul­li­sesti hyväk­syy tule­van vuoden budje­tin joulu­kuussa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

29.3.2023

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

Skip to content