Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Polii­sin määrä­ra­hoja lisä­tään 10 miljoo­nalla eurolla

Polii­sin määrä­ra­hoja lisä­tään 10 miljoo­nalla eurolla

Julkaistu:

Halli­tus ehdot­taa tänään edus­kun­nalle anta­mas­saan täyden­tä­vässä talous­ar­vio­esi­tyk­ses­sään polii­sille yhteensä 10 miljoo­nan euron lisä­mää­rä­ra­haa.

Suoje­lu­po­lii­sille, keskus­ri­kos­po­lii­sille ja paikal­lis­po­lii­sille suun­nattu 10 miljoo­nan euron lisäys on tarkoi­tettu erityi­sesti väki­val­tais­ten ääri­liik­kei­den lait­to­man toimin­nan torju­mi­seksi sekä torjun­taan tarvit­ta­viin varus­te­han­kin­toi­hin.

”Olen erit­täin iloi­nen, että tämä tärkeä asia etenee. Lisä­mää­rä­ra­halla voimme turvata 200 määrä­ai­kai­sen polii­sin töiden jatku­mi­sen. Tällä välte­tään polii­sien määrän merkit­tävä vähe­ne­mi­nen vuoden 2016 lopussa”, sisä­mi­nis­teri Paula Risikko sanoo.

Täyden­tä­vällä talous­ar­violla halli­tus tarken­taa ensi vuoden budjet­tia syksyn mittaan täsmen­ty­nei­den linjaus­ten, luku­jen ja ennus­tei­den perus­teella ennen kuin edus­kunta lopul­li­sesti hyväk­syy tule­van vuoden budje­tin joulu­kuussa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content