Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Polii­sin määrä­ra­hoja lisä­tään 10 miljoo­nalla eurolla

Polii­sin määrä­ra­hoja lisä­tään 10 miljoo­nalla eurolla

Julkaistu:

Halli­tus ehdot­taa tänään edus­kun­nalle anta­mas­saan täyden­tä­vässä talous­ar­vio­esi­tyk­ses­sään polii­sille yhteensä 10 miljoo­nan euron lisä­mää­rä­ra­haa.

Suoje­lu­po­lii­sille, keskus­ri­kos­po­lii­sille ja paikal­lis­po­lii­sille suun­nattu 10 miljoo­nan euron lisäys on tarkoi­tettu erityi­sesti väki­val­tais­ten ääri­liik­kei­den lait­to­man toimin­nan torju­mi­seksi sekä torjun­taan tarvit­ta­viin varus­te­han­kin­toi­hin.

”Olen erit­täin iloi­nen, että tämä tärkeä asia etenee. Lisä­mää­rä­ra­halla voimme turvata 200 määrä­ai­kai­sen polii­sin töiden jatku­mi­sen. Tällä välte­tään polii­sien määrän merkit­tävä vähe­ne­mi­nen vuoden 2016 lopussa”, sisä­mi­nis­teri Paula Risikko sanoo.

Täyden­tä­vällä talous­ar­violla halli­tus tarken­taa ensi vuoden budjet­tia syksyn mittaan täsmen­ty­nei­den linjaus­ten, luku­jen ja ennus­tei­den perus­teella ennen kuin edus­kunta lopul­li­sesti hyväk­syy tule­van vuoden budje­tin joulu­kuussa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content