Poliisin määrä­rahoja lisätään 10 miljoo­nalla eurolla – kokoomus.fi
MENU
Poliisin määrä­rahoja lisätään 10 miljoo­nalla eurolla

Poliisin määrä­rahoja lisätään 10 miljoo­nalla eurolla

Julkaistu: 18.11.2016 Julkaisut Turvallisuus

Hallitus ehdottaa tänään eduskun­nalle antamassaan täyden­tä­vässä talous­ar­vio­esi­tyk­sessään polii­sille yhteensä 10 miljoonan euron lisämää­rä­rahaa.

Suoje­lu­po­lii­sille, keskus­ri­kos­po­lii­sille ja paikal­lis­po­lii­sille suunnattu 10 miljoonan euron lisäys on tarkoi­tettu erityi­sesti väkival­taisten ääriliik­keiden laittoman toiminnan torju­mi­seksi sekä torjuntaan tarvit­taviin varus­te­han­kin­toihin.

”Olen erittäin iloinen, että tämä tärkeä asia etenee. Lisämää­rä­ra­halla voimme turvata 200 määrä­ai­kaisen poliisin töiden jatku­misen. Tällä vältetään poliisien määrän merkittävä vähene­minen vuoden 2016 lopussa”, sisämi­nisteri Paula Risikko sanoo.

Täyden­tä­vällä talous­ar­violla hallitus tarkentaa ensi vuoden budjettia syksyn mittaan täsmen­ty­neiden linjausten, lukujen ja ennus­teiden perus­teella ennen kuin eduskunta lopul­li­sesti hyväksyy tulevan vuoden budjetin joulu­kuussa.


Kokoomus.fi