Risikko: Oppisopimus­koulutuksesta työpankin uusi palvelu – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Oppisopimus­koulutuksesta työpankin uusi palvelu

Risikko: Oppisopimus­koulutuksesta työpankin uusi palvelu

Julkaistu: 10.07.2013 Uncategorized

Yksi oppii lukemalla, toinen tekemällä. Oppiso­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa hyödyn­netään molempia tapoja oppia ja siksi oppiso­pi­mus­kou­lutus on osoit­tau­tunut hyväksi keinoksi saada ammatil­linen perus­tut­kinto tai lisäkou­lutus.

Oppiso­pi­mus­kou­lu­tuk­sella on iso rooli myös vuoden 2013 alusta voimaan tulleen nuori­so­takuun varmis­ta­mi­sessa.

Oppiso­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa tarvitaan työpaikka, jossa oppiminen tapahtuu. Aina sellaisen työpaikan löyty­minen ei ole helppoa. Esimer­kiksi Suomen Yrittäjät ry:n tutki­mukset osoit­tavat, että yrittäjät ovat haluk­kaita oppiso­pi­mus­kou­lu­tukseen, mutta eivät halua hoitaa siihen liittyvää byrokratiaa.

Tähän työpankkien oppiso­pi­mus­palvelu tarjoaa ratkaisun. Työpankkien uusi palvelu on tarkoi­tettu yrityk­sille, joilla on tarve ja halu kouluttaa esimer­kiksi itselleen työnte­ki­jöitä, mutta ei mahdol­li­suuksia hoitaa oppiso­pi­mus­kou­lu­tukseen liittyviä työnan­ta­ja­ra­sit­teita.

Samalla työpan­keissa kokeillaan ja kehitetään mallia, jossa nuori on työssä oppijana oppiso­pi­muk­sella useam­massa yrityk­sessä saman­ai­kai­sesti.

Työpank­ki­toi­minta käynnis­tettiin vuoden 2009 alussa edistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henki­löiden, muun muassa osatyö­ky­kyisten ja pitkä­ai­kais­työt­tömien, työllis­ty­mistä. Työpan­kissa työnte­kijät ovat työsuh­teessa työpankkiin, joka työllistää itse tai vuokraa työnte­ki­jöitä yrityk­sille ja yhtei­söille. Jos työnte­ki­jällä ei ole töitä tarjolla, hän voi saada työpan­kissa koulu­tusta tai työelä­mä­val­men­nusta.

Toukokuun alusta lähtien työpankit ovat tarjonneet uutena palveluna nuorille oppiso­pi­mus­kou­lu­tusta tai etsivät sopivia oppiso­pi­mus­työ­paikkoja yrityk­sistä. Oppiso­pimus voidaan tehdä joko työpankin tai asiakas­yri­tyksen kanssa. Työpankit auttavat tarvit­taessa yrityksiä hoitamaan kaiken oppiso­pi­muksiin liittyvän hallin­nol­lisen työn kuten hakemisen, sopimusten teon sekä oppilaan tuen ja ohjauksen.

Viisi jo toimin­nassa olevaa työpank­kiy­ri­tystä lähti heti mukaan kehit­tämään ja tuotteis­tamaan myös oppiso­pi­mus­pal­velua. Seinä­joella toimiva WoodFox on yksi näistä aktii­vi­sista työpan­keista. WoodFox on hyvin toimiva työpankki, joka on osoit­tanut, että sosiaa­linen yritys voi toimia kannat­ta­vasti ja koko ajan toimin­taansa kehittäen saada hyviä tuloksia pitkä­ai­kais­työt­tömien työllis­tä­mi­sessä.

Työpankkien oppiso­pi­mus­pal­ve­lussa kaikki voittavat: nuoret kiinnit­tyvät opintoihin ja työelämään, työnan­tajat saavat uuden osaavien työnte­ki­jöiden rekry­tointi- ja koulu­tus­ka­navan, nuorten oppiso­pi­mus­toi­minta kehittyy ja työpank­kiy­ri­tysten toiminta laajenee.

Työpankit ovat osoit­tau­tuneet hyväksi toimin­ta­mal­liksi työn etsimi­sessä ja työllis­ty­mi­sessä. Työpankkeja itsessään ja niiden nyt alkanutta oppiso­pi­mus­toi­mintaa voi pitää sosiaa­lisena innovaa­tiona, jonka ansiosta kaikkein vaikeimmin työllis­tyvät saavat työn syrjästä kiinni.

Paula Risikko
sosiaali- ja terveys­mi­nisteri

Kirjoitus on julkaistu Ilkassa 10.7.2013


Kokoomus.fi