• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: Oppisopimus­koulutuksesta työpan­kin uusi palvelu
  Twiittaa

  Risikko: Oppisopimus­koulutuksesta työpan­kin uusi palvelu

  Julkaistu: 10.07.2013 Uncategorized

  Yksi oppii luke­malla, toinen teke­mällä. Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa hyödyn­ne­tään molem­pia tapoja oppia ja siksi oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus on osoit­tau­tu­nut hyväksi keinoksi saada amma­til­li­nen perus­tut­kinto tai lisä­kou­lu­tus.

  Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sella on iso rooli myös vuoden 2013 alusta voimaan tulleen nuori­so­ta­kuun varmis­ta­mi­sessa.

  Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa tarvi­taan työpaikka, jossa oppi­mi­nen tapah­tuu. Aina sellai­sen työpai­kan löyty­mi­nen ei ole help­poa. Esimer­kiksi Suomen Yrit­tä­jät ry:n tutki­muk­set osoit­ta­vat, että yrit­tä­jät ovat haluk­kaita oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen, mutta eivät halua hoitaa siihen liit­ty­vää byro­kra­tiaa.

  Tähän työpank­kien oppi­so­pi­mus­pal­velu tarjoaa ratkai­sun. Työpank­kien uusi palvelu on tarkoi­tettu yrityk­sille, joilla on tarve ja halu koulut­taa esimer­kiksi itsel­leen työn­te­ki­jöitä, mutta ei mahdol­li­suuk­sia hoitaa oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen liit­ty­viä työnan­ta­ja­ra­sit­teita.

  Samalla työpan­keissa kokeil­laan ja kehi­te­tään mallia, jossa nuori on työssä oppi­jana oppi­so­pi­muk­sella useam­massa yrityk­sessä saman­ai­kai­sesti.

  Työpank­ki­toi­minta käyn­nis­tet­tiin vuoden 2009 alussa edis­tä­mään vaikeassa työmark­kina-asemassa olevien henki­löi­den, muun muassa osatyö­ky­kyis­ten ja pitkä­ai­kais­työt­tö­mien, työl­lis­ty­mistä. Työpan­kissa työn­te­ki­jät ovat työsuh­teessa työpank­kiin, joka työl­lis­tää itse tai vuokraa työn­te­ki­jöitä yrityk­sille ja yhtei­söille. Jos työn­te­ki­jällä ei ole töitä tarjolla, hän voi saada työpan­kissa koulu­tusta tai työelä­mä­val­men­nusta.

  Touko­kuun alusta lähtien työpan­kit ovat tarjon­neet uutena palve­luna nuorille oppi­so­pi­mus­kou­lu­tusta tai etsi­vät sopi­via oppi­so­pi­mus­työ­paik­koja yrityk­sistä. Oppi­so­pi­mus voidaan tehdä joko työpan­kin tai asia­kas­yri­tyk­sen kanssa. Työpan­kit autta­vat tarvit­taessa yrityk­siä hoita­maan kaiken oppi­so­pi­muk­siin liit­ty­vän hallin­nol­li­sen työn kuten hake­mi­sen, sopi­mus­ten teon sekä oppi­laan tuen ja ohjauk­sen.

  Viisi jo toimin­nassa olevaa työpank­kiy­ri­tystä lähti heti mukaan kehit­tä­mään ja tuot­teis­ta­maan myös oppi­so­pi­mus­pal­ve­lua. Seinä­joella toimiva Wood­Fox on yksi näistä aktii­vi­sista työpan­keista. Wood­Fox on hyvin toimiva työpankki, joka on osoit­ta­nut, että sosi­aa­li­nen yritys voi toimia kannat­ta­vasti ja koko ajan toimin­taansa kehit­täen saada hyviä tulok­sia pitkä­ai­kais­työt­tö­mien työl­lis­tä­mi­sessä.

  Työpank­kien oppi­so­pi­mus­pal­ve­lussa kaikki voit­ta­vat: nuoret kiin­nit­ty­vät opin­toi­hin ja työelä­mään, työnan­ta­jat saavat uuden osaa­vien työn­te­ki­jöi­den rekry­tointi- ja koulu­tus­ka­na­van, nuor­ten oppi­so­pi­mus­toi­minta kehit­tyy ja työpank­kiy­ri­tys­ten toiminta laaje­nee.

  Työpan­kit ovat osoit­tau­tu­neet hyväksi toimin­ta­mal­liksi työn etsi­mi­sessä ja työl­lis­ty­mi­sessä. Työpank­keja itses­sään ja niiden nyt alka­nutta oppi­so­pi­mus­toi­min­taa voi pitää sosi­aa­li­sena inno­vaa­tiona, jonka ansiosta kaik­kein vaikeim­min työl­lis­ty­vät saavat työn syrjästä kiinni.

  Paula Risikko
  sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri

  Kirjoi­tus on julkaistu Ilkassa 10.7.2013