Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Oppisopimus­koulutuksesta työpan­kin uusi palvelu

Risikko: Oppisopimus­koulutuksesta työpan­kin uusi palvelu

Julkaistu:

Yksi oppii luke­malla, toinen teke­mällä. Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa hyödyn­ne­tään molem­pia tapoja oppia ja siksi oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus on osoit­tau­tu­nut hyväksi keinoksi saada amma­til­li­nen perus­tut­kinto tai lisä­kou­lu­tus.

Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sella on iso rooli myös vuoden 2013 alusta voimaan tulleen nuori­so­ta­kuun varmis­ta­mi­sessa.

Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa tarvi­taan työpaikka, jossa oppi­mi­nen tapah­tuu. Aina sellai­sen työpai­kan löyty­mi­nen ei ole help­poa. Esimer­kiksi Suomen Yrit­tä­jät ry:n tutki­muk­set osoit­ta­vat, että yrit­tä­jät ovat haluk­kaita oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen, mutta eivät halua hoitaa siihen liit­ty­vää byro­kra­tiaa.

Tähän työpank­kien oppi­so­pi­mus­pal­velu tarjoaa ratkai­sun. Työpank­kien uusi palvelu on tarkoi­tettu yrityk­sille, joilla on tarve ja halu koulut­taa esimer­kiksi itsel­leen työn­te­ki­jöitä, mutta ei mahdol­li­suuk­sia hoitaa oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen liit­ty­viä työnan­ta­ja­ra­sit­teita.

Samalla työpan­keissa kokeil­laan ja kehi­te­tään mallia, jossa nuori on työssä oppi­jana oppi­so­pi­muk­sella useam­massa yrityk­sessä saman­ai­kai­sesti.

Työpank­ki­toi­minta käyn­nis­tet­tiin vuoden 2009 alussa edis­tä­mään vaikeassa työmark­kina-asemassa olevien henki­löi­den, muun muassa osatyö­ky­kyis­ten ja pitkä­ai­kais­työt­tö­mien, työl­lis­ty­mistä. Työpan­kissa työn­te­ki­jät ovat työsuh­teessa työpank­kiin, joka työl­lis­tää itse tai vuokraa työn­te­ki­jöitä yrityk­sille ja yhtei­söille. Jos työn­te­ki­jällä ei ole töitä tarjolla, hän voi saada työpan­kissa koulu­tusta tai työelä­mä­val­men­nusta.

Touko­kuun alusta lähtien työpan­kit ovat tarjon­neet uutena palve­luna nuorille oppi­so­pi­mus­kou­lu­tusta tai etsi­vät sopi­via oppi­so­pi­mus­työ­paik­koja yrityk­sistä. Oppi­so­pi­mus voidaan tehdä joko työpan­kin tai asia­kas­yri­tyk­sen kanssa. Työpan­kit autta­vat tarvit­taessa yrityk­siä hoita­maan kaiken oppi­so­pi­muk­siin liit­ty­vän hallin­nol­li­sen työn kuten hake­mi­sen, sopi­mus­ten teon sekä oppi­laan tuen ja ohjauk­sen.

Viisi jo toimin­nassa olevaa työpank­kiy­ri­tystä lähti heti mukaan kehit­tä­mään ja tuot­teis­ta­maan myös oppi­so­pi­mus­pal­ve­lua. Seinä­joella toimiva Wood­Fox on yksi näistä aktii­vi­sista työpan­keista. Wood­Fox on hyvin toimiva työpankki, joka on osoit­ta­nut, että sosi­aa­li­nen yritys voi toimia kannat­ta­vasti ja koko ajan toimin­taansa kehit­täen saada hyviä tulok­sia pitkä­ai­kais­työt­tö­mien työl­lis­tä­mi­sessä.

Työpank­kien oppi­so­pi­mus­pal­ve­lussa kaikki voit­ta­vat: nuoret kiin­nit­ty­vät opin­toi­hin ja työelä­mään, työnan­ta­jat saavat uuden osaa­vien työn­te­ki­jöi­den rekry­tointi- ja koulu­tus­ka­na­van, nuor­ten oppi­so­pi­mus­toi­minta kehit­tyy ja työpank­kiy­ri­tys­ten toiminta laaje­nee.

Työpan­kit ovat osoit­tau­tu­neet hyväksi toimin­ta­mal­liksi työn etsi­mi­sessä ja työl­lis­ty­mi­sessä. Työpank­keja itses­sään ja niiden nyt alka­nutta oppi­so­pi­mus­toi­min­taa voi pitää sosi­aa­li­sena inno­vaa­tiona, jonka ansiosta kaik­kein vaikeim­min työl­lis­ty­vät saavat työn syrjästä kiinni.

Paula Risikko
sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri

Kirjoi­tus on julkaistu Ilkassa 10.7.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content