Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / kuntauudistus

kuntauudistus

7.10.2013

Lenita Toivakka: Ikään­ty­nei­den ääni kuulu­viin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kannus­taa kuntia kuun­te­le­maan ikään­ty­neitä parem­min. Tuoreessa kansain­vä­li­sessä ikäih­mis­ten hyvin­voin­ti­ver­tai­lussa Suomi jäi sijalle 15. Vertai­lun kärkeen

30.8.2013

Outi Mäkelä: Metro­po­li­hal­lin­non laajuus on kuntien omissa käsissä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen raken­ne­pää­tös­ko­ko­nai­suu­den sisäl­tä­miin kunta- ja sote­uu­dis­tusta vauh­dit­ta­viin linjauk­siin. ?On hyvä, että näissä isoissa

19.6.2013

Mäkelä: Perustuslaki­valiokunnan lausunto mahdol­lis­taa kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mi­sen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen siihen, että kunta­uu­dis­tus voi perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mukaan edetä. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta sai lausun­tonsa

7.6.2013

Toivakka: Kunta­lai­set on laitet­tava kuntien edelle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka iloit­see siitä, että sosi­aali- ja terveys­huol­lon raken­ne­uu­dis­tus sai tänään vahvan tuen edus­kun­nan sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan

18.5.2013

Virk­ku­nen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­mi­sen paikka

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen kannus­taa myös maaseu­tu­mai­sia kuntia tart­tu­maan kunta- ja palve­lu­ra­ke­ne­uu­dis­tuk­sen tuomiin mahdol­li­suuk­siin. - Suomen asuk­kaista yli miljoona

16.11.2012

Mäkelä: Uuden hallin­to­ta­son sijaan etsit­tävä ratkai­suja arjen ongel­miin

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen eilen sopi­maan kunta­ra­ken­ne­lain luon­nok­seen. Hänen mukaansa raken­tei­den uudis­ta­mi­nen on vält­tä­mä­töntä ja

8.10.2012

Orpo: Palve­lua­loite vahvis­ta­maan demo­kra­tiaa ja paran­ta­maan palve­luita

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo esit­tää, että Suomen kunnissa ryhdyt­täi­siin laajasti kokei­le­maan Ruot­sissa käytössä olevaa palve­lua­loi­te­mal­lia. Palve­lua­loite on menet­tely,

3.10.2012

Katai­nen väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa: Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­nen tavoite on Suomi, joka pystyy lunas­ta­maan hyvin­voin­ti­lu­pauk­set

Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­sin tavoite on se, että siinä­kin Suomessa, jota kukaan meistä ei ole koskaan aiem­min nähnyt, jossa on enem­män ikäih­mi­siä

17.6.2012

Kokoo­mus julkaisi kunnal­lis­po­liit­ti­sen kannan­o­ton

Kokoo­mus luot­taa vahvoi­hin perus­kun­tiin, jotka elin­voi­mai­sina pysty­vät järjes­tä­mään esimer­kiksi laaduk­kaat sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut. Tavoit­teena on sellai­nen kunta­ra­kenne, että kunnat pysty­vät

5.6.2012

Lenita Toivakka: Risi­kon-malli tukee kunta­uu­dis­tusta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka kehuu halli­tusta.

Skip to content