Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa: Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­nen tavoite on Suomi, joka pystyy lunas­ta­maan hyvin­voin­ti­lu­pauk­set

Katai­nen väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa: Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­nen tavoite on Suomi, joka pystyy lunas­ta­maan hyvin­voin­ti­lu­pauk­set

Julkaistu:

Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­sin tavoite on se, että siinä­kin Suomessa, jota kukaan meistä ei ole koskaan aiem­min nähnyt, jossa on enem­män ikäih­mi­siä ja lapsia ja vähem­män työs­sä­käy­viä ihmi­siä, me pystymme lunas­ta­maan hyvin­voin­ti­lu­pauk­set.

Voim­meko ajatella rehel­li­sin mielin, että tule­vina vuosina joka ikisessä suoma­lai­sessa koulussa on ensim­mäi­sellä luokalla maksi­mis­saan 19 oppi­lasta, innos­tu­nut opet­taja ja koulua­vus­taja ja että se työyh­teisö on niin houkut­te­leva, että koulu­tettu ihmi­nen hakeu­tuu sinne teke­mään kutsu­musam­mat­tia? Voim­meko me, kun katsomme lähellä olevia ikäih­mi­siä, aidosti ja rehel­li­sesti ajatella, että viiden­toista vuoden päästä koti­pal­ve­lua tarvit­seva omais­hoi­ta­ja­pa­ris­kunta pystyy saamaan henki­lö­koh­taista kotia­pua, pystyy saamaan vapaa­päi­vät ja tila­päis­hoi­to­pai­kan? Ja että yli 65 vuotta täyt­tä­nyt hoidet­ta­va­kin pystyy saamaan kuntou­tusta?

Me tiedämme, että nämä kaikki palve­lut ovat erit­täin suur­ten haas­tei­den edessä sen takia, että meillä on työnsä tehneitä Suomen raken­ta­jia, jotka maksa­vat veroa eläk­kees­tään, ja eläk­kees­tä­hän makse­taan vähem­män tulo­ve­roa sen takia, että eläke on pienempi kuin palkka.

Kysy­mys on siis Suomen uudis­ta­mi­sesta, kysy­mys on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­sesta.

Ei tule­vai­suutta kannata pelätä. Meidän pitää aset­taa tavoite siitä, että Suomi on hyvin­voin­tiyh­teis­kunta myös sinä päivänä, kun meillä on työs­sä­käy­viä ihmi­siä vähem­män kuin tänä päivänä. Ja että kuntia johde­taan demo­kraat­ti­sesti, avoi­mesti, läpi­nä­ky­västi ja että meillä on elin­voi­mai­sia, vahvoja perus­kun­tia, jotka pysty­vät palve­lu­jen jälkeen­kin olemaan alue­po­li­tii­kan ja elin­kei­no­po­li­tii­kan moot­to­reita, jotta me saamme kasvua ja työpaik­koja joka puolelle Suomea.

Ei riitä se, että Suomessa on vain muutama kaupunki, joka kasvaa. Me tarvit­semme semmoi­sen Suomen, missä ihmis­ten osaa­mi­nen on hyöty­käy­tössä, missä ihmi­set voivat turval­li­sin mielin suhtau­tua siihen, että minä saan asua täällä, missä minä haluan, koska minä saan palve­luita, koska kunta ei ole niin köyhä, ettei se kyke­nisi hoita­maan minun palve­lui­tani.

Sitten ihan lopuksi: Kun tästä koko Suomen asut­tuna pitä­mi­sestä on ollut puhe, niin se oli muis­taak­seni Kustaa Vaasa, joka ensim­mäi­sen kerran totesi - siitä on aika pitkä aika, ja silloin­han kaupun­keja oikeas­taan perus­tet­tiin turval­li­suus­po­liit­ti­sista syistä - tässä samassa yhtey­dessä, että meidän pitää pitää huolta siitä, että eri puolilla Suomea on riit­tä­västi työpaik­koja ja kunta- ja palve­lu­ra­kenne on sellai­nen, että ihmi­set voivat saada palve­luita. Sitten ihmi­set teke­vät vapaasti valin­toja sen suhteen, missä halua­vat asua.

Tätä valin­nan­va­pautta meidän pitää turvata terveen, elin­voi­mai­sen ja kasva­van kunta­ra­ken­teen kautta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content