Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa: Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­nen tavoite on Suomi, joka pystyy lunas­ta­maan hyvin­voin­ti­lu­pauk­set

Katai­nen väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa: Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­nen tavoite on Suomi, joka pystyy lunas­ta­maan hyvin­voin­ti­lu­pauk­set

Julkaistu:

Kunta­uu­dis­tuk­sen keskei­sin tavoite on se, että siinä­kin Suomessa, jota kukaan meistä ei ole koskaan aiem­min nähnyt, jossa on enem­män ikäih­mi­siä ja lapsia ja vähem­män työs­sä­käy­viä ihmi­siä, me pystymme lunas­ta­maan hyvin­voin­ti­lu­pauk­set.

Voim­meko ajatella rehel­li­sin mielin, että tule­vina vuosina joka ikisessä suoma­lai­sessa koulussa on ensim­mäi­sellä luokalla maksi­mis­saan 19 oppi­lasta, innos­tu­nut opet­taja ja koulua­vus­taja ja että se työyh­teisö on niin houkut­te­leva, että koulu­tettu ihmi­nen hakeu­tuu sinne teke­mään kutsu­musam­mat­tia? Voim­meko me, kun katsomme lähellä olevia ikäih­mi­siä, aidosti ja rehel­li­sesti ajatella, että viiden­toista vuoden päästä koti­pal­ve­lua tarvit­seva omais­hoi­ta­ja­pa­ris­kunta pystyy saamaan henki­lö­koh­taista kotia­pua, pystyy saamaan vapaa­päi­vät ja tila­päis­hoi­to­pai­kan? Ja että yli 65 vuotta täyt­tä­nyt hoidet­ta­va­kin pystyy saamaan kuntou­tusta?

Me tiedämme, että nämä kaikki palve­lut ovat erit­täin suur­ten haas­tei­den edessä sen takia, että meillä on työnsä tehneitä Suomen raken­ta­jia, jotka maksa­vat veroa eläk­kees­tään, ja eläk­kees­tä­hän makse­taan vähem­män tulo­ve­roa sen takia, että eläke on pienempi kuin palkka.

Kysy­mys on siis Suomen uudis­ta­mi­sesta, kysy­mys on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­sesta.

Ei tule­vai­suutta kannata pelätä. Meidän pitää aset­taa tavoite siitä, että Suomi on hyvin­voin­tiyh­teis­kunta myös sinä päivänä, kun meillä on työs­sä­käy­viä ihmi­siä vähem­män kuin tänä päivänä. Ja että kuntia johde­taan demo­kraat­ti­sesti, avoi­mesti, läpi­nä­ky­västi ja että meillä on elin­voi­mai­sia, vahvoja perus­kun­tia, jotka pysty­vät palve­lu­jen jälkeen­kin olemaan alue­po­li­tii­kan ja elin­kei­no­po­li­tii­kan moot­to­reita, jotta me saamme kasvua ja työpaik­koja joka puolelle Suomea.

Ei riitä se, että Suomessa on vain muutama kaupunki, joka kasvaa. Me tarvit­semme semmoi­sen Suomen, missä ihmis­ten osaa­mi­nen on hyöty­käy­tössä, missä ihmi­set voivat turval­li­sin mielin suhtau­tua siihen, että minä saan asua täällä, missä minä haluan, koska minä saan palve­luita, koska kunta ei ole niin köyhä, ettei se kyke­nisi hoita­maan minun palve­lui­tani.

Sitten ihan lopuksi: Kun tästä koko Suomen asut­tuna pitä­mi­sestä on ollut puhe, niin se oli muis­taak­seni Kustaa Vaasa, joka ensim­mäi­sen kerran totesi - siitä on aika pitkä aika, ja silloin­han kaupun­keja oikeas­taan perus­tet­tiin turval­li­suus­po­liit­ti­sista syistä - tässä samassa yhtey­dessä, että meidän pitää pitää huolta siitä, että eri puolilla Suomea on riit­tä­västi työpaik­koja ja kunta- ja palve­lu­ra­kenne on sellai­nen, että ihmi­set voivat saada palve­luita. Sitten ihmi­set teke­vät vapaasti valin­toja sen suhteen, missä halua­vat asua.

Tätä valin­nan­va­pautta meidän pitää turvata terveen, elin­voi­mai­sen ja kasva­van kunta­ra­ken­teen kautta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content