Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

kuntauudistus

5.6.2012

Petteri Orpo: Nyt on kuntien aika toimia

Orpo on tyyty­väi­nen siihen, että halli­tus on löytä­nyt yhtei­sen säve­len kunta­uu­dis­tuk­sen edis­tä­mi­seen. Orpo kehuu erityi­sesti toista päähal­li­tus­puo­luetta sdp:tä vahvasta tuesta kunta­uu­dis­tuk­sen etene­mis­pe­ri­aat­teille Suomen edun mukai­sesti.

1.5.2012

Toivakka: Päät­tä­jien täytyy kantaa vastuunsa kunta­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­sessa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka puhui Porva­ri­vappu-tapah­tu­massa Mikke­lin Kirk­ko­puis­tossa.

27.2.2012

Kuinka sinun kuntasi muut­tuu seuraa­van 15 vuoden aikana väes­tö­ra­ken­teen osalta?

Uudis­tu­mi­nen ei tarkoita luopu­mista siitä, mikä on arvo­kasta. Se on luopu­mista siitä, mikä ei enää tuota sitä, mikä meille on

1.2.2012

Orpo: Keskusta on tullut halli­tuk­sen linjalle kunta­uu­dis­tuk­sessa

Keskusta julkisti tänään oman mallinsa kunta­uu­dis­tuk­selle. Keskus­tan lähtö­koh­tana on palve­lui­den ja lähi­de­mo­kra­tian turvaa­mi­nen.

17.6.2011

Uuden halli­tuk­sen tavoit­teena on raken­taa välit­tä­vää ja menes­ty­vää Suomea

Haluan kiit­tää lämpi­mästi halli­tus­neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tu­neita puolueita, 250 neuvot­te­li­jaa, neuvot­te­luja urheasti ja ahke­rasti seuran­neita tiedo­tus­vä­li­neitä.

25.3.2011

Kokoo­mus julkisti kunta­mal­linsa: tavoit­teena suju­vat palve­lut ja vahvat perus­kun­nat

Kokoo­mus julkisti tänään kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­tansa valmis­te­le­man kunta­kan­nan­o­ton. Kanna­no­tossa esitel­lään Kokoo­muk­sen malli tule­vai­suu­den kunta­ken­tän raken­ta­mi­seksi.

4.3.2011

Kokoo­muk­sen Orpo: Keskusta kehit­te­lee hallin­to­him­me­leitä

Keskusta esit­teli tänään kunta­mal­linsa, joka romut­taa kunnal­lista itse­hal­lin­toa ja tuo tilalle uusia hallin­to­ta­soja, uusia vero­tusoi­keuk­sia ja uutta byro­kra­tiaa.

18.10.2008

Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­te­koon

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Jukka Mäkelä vaatii suoma­lai­seen kunnal­lis­pää­tök­sen­te­koon lisää rohkeutta.

Skip to content