Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Orpo: Keskusta kehit­te­lee hallin­to­him­me­leitä

Kokoo­muk­sen Orpo: Keskusta kehit­te­lee hallin­to­him­me­leitä

Julkaistu:

? Kokoo­muk­selle hallinto ja hallin­to­ra­ken­teet eivät ole itsei­sarvo. Hallinto on ainoas­taan työvä­line, jonka avulla varmis­te­taan palve­lui­den saata­vuus ja laadu­kas järjes­tä­mi­nen. Kokoo­muk­sen lähtö­kohta on vahva perus­kunta, joka perus­tuu työs­sä­käynti- ja asioin­tia­luei­siin. Kunta­lai­sen kannalta ei ole väliä, minkä vaaku­nan alla palve­luita järjes­te­tään, tärkeintä on se, että palve­lut toimi­vat, Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Orpo iloit­see siitä, että kunta­uu­dis­tusta on kyetty tällä halli­tus­kau­della viemään eteen­päin yhdessä Keskus­tan kanssa.

? Kunta­re­formi on eden­nyt, mutta on aivan selvää, että nykyi­nen kunta­määrä on Suomen kokoi­seen maahan liikaa. Kunta­ra­ken­teen haja­nai­suus on ongelma erityi­sesti eteläi­sem­män Suomen kaupun­ki­seu­duilla. Tähän Keskus­tan ratkaisu on byro­kra­tian lisää­mi­nen: koko­naan uusi hallin­to­taso vanho­jen lisäksi on heikko vastaus suureen haas­tee­seen. Kaava­mai­siin pakko­lii­tok­siin ei pidä mennä, mutta kunta­lais­ten palve­lut on turvat­tava, Orpo toteaa.

? Suomi koos­tuu erilai­sista alueista. Maakun­ta­malli sopii Kainuuseen, muttei kaik­kiin maakun­tiin. Miksi sitä tupu­te­taan kaik­kialle muual­le­kin? Jos valta siir­re­tään kunnista maakun­tiin Keskus­tan mallin mukai­sesti, mitä virkaa kunnilla enää on, Orpo kysyy.

? Kuntien ja valtion väli­sen tehtä­vän­jaon tulee olla selkeä ja kansa­lai­sille ymmär­ret­tävä. Keskus­tan malli on kaik­kea muuta. Kun suoma­lai­silta kysy­tään, mistä he haluai­si­vat valtion ja kuntien ensi­si­jai­sesti sääs­tä­vän, vastaus yleensä kuuluu: liial­li­sesta hallin­nosta ja turhasta byro­kra­tiasta. Tässä Kokoo­mus on täsmäl­leen samaa mieltä. Keskusta on ilmei­sesti valmis kaata­maan veron­mak­sa­jien rahaa kuinka kallii­siin hallin­to­kik­kai­lui­hin tahansa. Kokoo­mus rakas­taa palve­luita, kylä­kou­luja ja lähi­neu­vo­loita enem­män kuin kunnan­ta­loja, Orpo linjaa.

Kokoo­muk­sen mielestä kunta­ra­ken­netta on uudis­tet­tava siten, että kunnat ovat sen kokoi­sia, että ne pysty­vät hyvin hoita­maan ydin­teh­tä­vänsä eli kunta­lais­ten palve­lut. Kokoo­mus julkai­see oman palve­lu­läh­töi­sen kuntaoh­jel­mansa lähi­viik­koina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content