Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Orpo: Keskusta kehit­te­lee hallin­to­him­me­leitä

Kokoo­muk­sen Orpo: Keskusta kehit­te­lee hallin­to­him­me­leitä

Julkaistu:

? Kokoo­muk­selle hallinto ja hallin­to­ra­ken­teet eivät ole itsei­sarvo. Hallinto on ainoas­taan työvä­line, jonka avulla varmis­te­taan palve­lui­den saata­vuus ja laadu­kas järjes­tä­mi­nen. Kokoo­muk­sen lähtö­kohta on vahva perus­kunta, joka perus­tuu työs­sä­käynti- ja asioin­tia­luei­siin. Kunta­lai­sen kannalta ei ole väliä, minkä vaaku­nan alla palve­luita järjes­te­tään, tärkeintä on se, että palve­lut toimi­vat, Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Orpo iloit­see siitä, että kunta­uu­dis­tusta on kyetty tällä halli­tus­kau­della viemään eteen­päin yhdessä Keskus­tan kanssa.

? Kunta­re­formi on eden­nyt, mutta on aivan selvää, että nykyi­nen kunta­määrä on Suomen kokoi­seen maahan liikaa. Kunta­ra­ken­teen haja­nai­suus on ongelma erityi­sesti eteläi­sem­män Suomen kaupun­ki­seu­duilla. Tähän Keskus­tan ratkaisu on byro­kra­tian lisää­mi­nen: koko­naan uusi hallin­to­taso vanho­jen lisäksi on heikko vastaus suureen haas­tee­seen. Kaava­mai­siin pakko­lii­tok­siin ei pidä mennä, mutta kunta­lais­ten palve­lut on turvat­tava, Orpo toteaa.

? Suomi koos­tuu erilai­sista alueista. Maakun­ta­malli sopii Kainuuseen, muttei kaik­kiin maakun­tiin. Miksi sitä tupu­te­taan kaik­kialle muual­le­kin? Jos valta siir­re­tään kunnista maakun­tiin Keskus­tan mallin mukai­sesti, mitä virkaa kunnilla enää on, Orpo kysyy.

? Kuntien ja valtion väli­sen tehtä­vän­jaon tulee olla selkeä ja kansa­lai­sille ymmär­ret­tävä. Keskus­tan malli on kaik­kea muuta. Kun suoma­lai­silta kysy­tään, mistä he haluai­si­vat valtion ja kuntien ensi­si­jai­sesti sääs­tä­vän, vastaus yleensä kuuluu: liial­li­sesta hallin­nosta ja turhasta byro­kra­tiasta. Tässä Kokoo­mus on täsmäl­leen samaa mieltä. Keskusta on ilmei­sesti valmis kaata­maan veron­mak­sa­jien rahaa kuinka kallii­siin hallin­to­kik­kai­lui­hin tahansa. Kokoo­mus rakas­taa palve­luita, kylä­kou­luja ja lähi­neu­vo­loita enem­män kuin kunnan­ta­loja, Orpo linjaa.

Kokoo­muk­sen mielestä kunta­ra­ken­netta on uudis­tet­tava siten, että kunnat ovat sen kokoi­sia, että ne pysty­vät hyvin hoita­maan ydin­teh­tä­vänsä eli kunta­lais­ten palve­lut. Kokoo­mus julkai­see oman palve­lu­läh­töi­sen kuntaoh­jel­mansa lähi­viik­koina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content