• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen Orpo: Keskusta kehit­te­lee hallin­to­him­me­leitä
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen Orpo: Keskusta kehit­te­lee hallin­to­him­me­leitä

  Julkaistu: 04.03.2011 Uncategorized

  ? Kokoo­muk­selle hallinto ja hallin­to­ra­ken­teet eivät ole itsei­sarvo. Hallinto on ainoas­taan työvä­line, jonka avulla varmis­te­taan palve­lui­den saata­vuus ja laadu­kas järjes­tä­mi­nen. Kokoo­muk­sen lähtö­kohta on vahva perus­kunta, joka perus­tuu työs­sä­käynti- ja asioin­tia­luei­siin. Kunta­lai­sen kannalta ei ole väliä, minkä vaaku­nan alla palve­luita järjes­te­tään, tärkeintä on se, että palve­lut toimi­vat, Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

  Orpo iloit­see siitä, että kunta­uu­dis­tusta on kyetty tällä halli­tus­kau­della viemään eteen­päin yhdessä Keskus­tan kanssa.

  ? Kunta­re­formi on eden­nyt, mutta on aivan selvää, että nykyi­nen kunta­määrä on Suomen kokoi­seen maahan liikaa. Kunta­ra­ken­teen haja­nai­suus on ongelma erityi­sesti eteläi­sem­män Suomen kaupun­ki­seu­duilla. Tähän Keskus­tan ratkaisu on byro­kra­tian lisää­mi­nen: koko­naan uusi hallin­to­taso vanho­jen lisäksi on heikko vastaus suureen haas­tee­seen. Kaava­mai­siin pakko­lii­tok­siin ei pidä mennä, mutta kunta­lais­ten palve­lut on turvat­tava, Orpo toteaa.

  ? Suomi koos­tuu erilai­sista alueista. Maakun­ta­malli sopii Kainuuseen, muttei kaik­kiin maakun­tiin. Miksi sitä tupu­te­taan kaik­kialle muual­le­kin? Jos valta siir­re­tään kunnista maakun­tiin Keskus­tan mallin mukai­sesti, mitä virkaa kunnilla enää on, Orpo kysyy.

  ? Kuntien ja valtion väli­sen tehtä­vän­jaon tulee olla selkeä ja kansa­lai­sille ymmär­ret­tävä. Keskus­tan malli on kaik­kea muuta. Kun suoma­lai­silta kysy­tään, mistä he haluai­si­vat valtion ja kuntien ensi­si­jai­sesti sääs­tä­vän, vastaus yleensä kuuluu: liial­li­sesta hallin­nosta ja turhasta byro­kra­tiasta. Tässä Kokoo­mus on täsmäl­leen samaa mieltä. Keskusta on ilmei­sesti valmis kaata­maan veron­mak­sa­jien rahaa kuinka kallii­siin hallin­to­kik­kai­lui­hin tahansa. Kokoo­mus rakas­taa palve­luita, kylä­kou­luja ja lähi­neu­vo­loita enem­män kuin kunnan­ta­loja, Orpo linjaa.

  Kokoo­muk­sen mielestä kunta­ra­ken­netta on uudis­tet­tava siten, että kunnat ovat sen kokoi­sia, että ne pysty­vät hyvin hoita­maan ydin­teh­tä­vänsä eli kunta­lais­ten palve­lut. Kokoo­mus julkai­see oman palve­lu­läh­töi­sen kuntaoh­jel­mansa lähi­viik­koina.