Kokoo­muksen Orpo: Keskusta kehit­telee hallin­to­him­me­leitä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Orpo: Keskusta kehit­telee hallin­to­him­me­leitä

Kokoo­muksen Orpo: Keskusta kehit­telee hallin­to­him­me­leitä

Julkaistu: 04.03.2011 Uncategorized

? Kokoo­muk­selle hallinto ja hallin­to­ra­kenteet eivät ole itsei­sarvo. Hallinto on ainoastaan työväline, jonka avulla varmis­tetaan palve­luiden saatavuus ja laadukas järjes­tä­minen. Kokoo­muksen lähtö­kohta on vahva perus­kunta, joka perustuu työssä­käynti- ja asioin­tia­lueisiin. Kunta­laisen kannalta ei ole väliä, minkä vaakunan alla palve­luita järjes­tetään, tärkeintä on se, että palvelut toimivat, Kokoo­muksen kunnallis- ja aluepo­liit­tisen toimi­kunnan puheen­johtaja Petteri Orpo sanoo.

Orpo iloitsee siitä, että kunta­uu­dis­tusta on kyetty tällä halli­tus­kau­della viemään eteenpäin yhdessä Keskustan kanssa.

? Kunta­re­formi on edennyt, mutta on aivan selvää, että nykyinen kunta­määrä on Suomen kokoiseen maahan liikaa. Kunta­ra­kenteen hajanaisuus on ongelma erityi­sesti eteläi­semmän Suomen kaupun­ki­seu­duilla. Tähän Keskustan ratkaisu on byrokratian lisää­minen: kokonaan uusi hallin­totaso vanhojen lisäksi on heikko vastaus suureen haasteeseen. Kaava­maisiin pakko­lii­toksiin ei pidä mennä, mutta kunta­laisten palvelut on turvattava, Orpo toteaa.

? Suomi koostuu erilai­sista alueista. Maakun­ta­malli sopii Kainuuseen, muttei kaikkiin maakuntiin. Miksi sitä tuputetaan kaikkialle muual­lekin? Jos valta siirretään kunnista maakuntiin Keskustan mallin mukai­sesti, mitä virkaa kunnilla enää on, Orpo kysyy.

? Kuntien ja valtion välisen tehtä­vänjaon tulee olla selkeä ja kansa­lai­sille ymmär­rettävä. Keskustan malli on kaikkea muuta. Kun suoma­lai­silta kysytään, mistä he haluai­sivat valtion ja kuntien ensisi­jai­sesti säästävän, vastaus yleensä kuuluu: liial­li­sesta hallin­nosta ja turhasta byrokra­tiasta. Tässä Kokoomus on täsmälleen samaa mieltä. Keskusta on ilmei­sesti valmis kaatamaan veron­mak­sajien rahaa kuinka kalliisiin hallin­to­kik­kai­luihin tahansa. Kokoomus rakastaa palve­luita, kyläkouluja ja lähineu­vo­loita enemmän kuin kunnan­taloja, Orpo linjaa.

Kokoo­muksen mielestä kunta­ra­ken­netta on uudis­tettava siten, että kunnat ovat sen kokoisia, että ne pystyvät hyvin hoitamaan ydinteh­tä­vänsä eli kunta­laisten palvelut. Kokoomus julkaisee oman palve­lu­läh­töisen kuntaoh­jel­mansa lähiviik­koina.


Kokoomus.fi