Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus julkisti kunta­mal­linsa: tavoit­teena suju­vat palve­lut ja vahvat perus­kun­nat

Kokoo­mus julkisti kunta­mal­linsa: tavoit­teena suju­vat palve­lut ja vahvat perus­kun­nat

Julkaistu:

? Väes­tön ikään­ty­mi­nen haas­taa kunta- ja palve­lu­ra­ken­teen. Nykyi­sillä raken­teilla ei tule­vai­suu­den palve­lu­tar­pei­siin pystytä vastaa­maan. Kunta- ja palve­lu­ra­ken­teen kehit­tä­mi­sellä on aivan keskei­nen merki­tys suoma­lais­ten hyvin­voin­nin paran­ta­mi­sessa. Kunnat järjes­tä­vät perus­pal­ve­lut ja kunta­ta­lou­den tehok­kuu­della voidaan paikata kestä­vyys­va­jetta arviolta neljällä miljar­dilla eurolla, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen toteaa.

? Kokoo­mus ei kannata pakko­lii­tok­sia, mutta haluaa ohjata työs­sä­käynti- ja asioin­tia­luei­siin perus­tu­vien vahvo­jen perus­kun­tien syntyyn. Kunta­lii­tok­siin kannus­te­taan pork­ka­noilla ja ellei liitok­sia synny, kunta­lais­ten palve­lui­den turvaa­mi­seksi kunnat ohja­taan toimin­nal­li­seen yhteis­työ­hön. Kokoo­muk­sen
malli lähtee siitä, että Suomessa on joko vahvat perus­kun­nat tai työs­sä­käynti- ja asioin­tia­lu­eet vähin­tään toimi­vat asuk­kaan näkö­kul­masta kuin yksi kunta, Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo linjaa.

Kokoo­muk­sen malli on palve­lu­läh­töi­nen: pain­opiste on asetet­tava palve­lui­den turvaa­mi­seen ja löydet­tävä siihen tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sim­mat mallit.

? Kokoo­muk­sen malli turvaa palve­lut. Emme halua uusia hallin­to­ta­soja, vaan vahvoja perus­kun­tia, jotka pysty­vät palvelu- ja talous­vas­tuun kanta­maan. Vastus­tamme uusia seutu- ja maakun­ta­hal­lin­non tasoja, ne tuovat lisää byro­kra­tiaa, moni­mut­kais­ta­vat ja etään­nyt­tä­vät päätök­sen­te­koa ja jättä­vät
kunnille ainoas­taan kylä­toi­mi­kun­nan roolin. Emme halua mallia, jossa maakunta on isän­tänä peri­mässä kunta­lais­ten rahat, mutta kulut­ta­massa ne lähi­pal­ve­lui­den sijaan hallin­toon, Orpo sanoo.

? Kokoo­mus antaisi mieluum­min riit­tä­vän suurille kunnille mahdol­li­suu­den ottaa vastuul­leen alue­hal­lin­to­vi­ran­omai­sen tehtä­viä. Tällä edis­te­tään kunnan todel­li­sia mahdol­li­suuk­sia alueen kehit­tä­mi­seen. Tästä lähtö­koh­dasta on hyvä edetä myös alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­sessa, Orpo päät­tää.


Tiedos­tot

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content