Kokoomus julkisti kunta­mal­linsa: tavoit­teena sujuvat palvelut ja vahvat perus­kunnat – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus julkisti kunta­mal­linsa: tavoit­teena sujuvat palvelut ja vahvat perus­kunnat

Kokoomus julkisti kunta­mal­linsa: tavoit­teena sujuvat palvelut ja vahvat perus­kunnat

Julkaistu: 25.03.2011 Uncategorized

? Väestön ikään­ty­minen haastaa kunta- ja palve­lu­ra­kenteen. Nykyi­sillä raken­teilla ei tulevai­suuden palve­lu­tar­peisiin pystytä vastaamaan. Kunta- ja palve­lu­ra­kenteen kehit­tä­mi­sellä on aivan keskeinen merkitys suoma­laisten hyvin­voinnin paran­ta­mi­sessa. Kunnat järjes­tävät perus­pal­velut ja kunta­ta­louden tehok­kuu­della voidaan paikata kestä­vyys­va­jetta arviolta neljällä miljar­dilla eurolla, Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen toteaa.

? Kokoomus ei kannata pakko­lii­toksia, mutta haluaa ohjata työssä­käynti- ja asioin­tia­lueisiin perus­tuvien vahvojen perus­kuntien syntyyn. Kunta­lii­toksiin kannus­tetaan porkka­noilla ja ellei liitoksia synny, kunta­laisten palve­luiden turvaa­mi­seksi kunnat ohjataan toimin­nal­liseen yhteis­työhön. Kokoo­muksen
malli lähtee siitä, että Suomessa on joko vahvat perus­kunnat tai työssä­käynti- ja asioin­tia­lueet vähintään toimivat asukkaan näkökul­masta kuin yksi kunta, Kokoo­muksen kunnallis- ja aluepo­liit­tisen toimi­kunnan puheen­johtaja Petteri Orpo linjaa.

Kokoo­muksen malli on palve­lu­läh­töinen: painopiste on asetettava palve­luiden turvaa­miseen ja löydettävä siihen tarkoi­tuk­sen­mu­kai­simmat mallit.

? Kokoo­muksen malli turvaa palvelut. Emme halua uusia hallin­to­tasoja, vaan vahvoja perus­kuntia, jotka pystyvät palvelu- ja talous­vastuun kantamaan. Vastus­tamme uusia seutu- ja maakun­ta­hal­linnon tasoja, ne tuovat lisää byrokratiaa, monimut­kais­tavat ja etään­nyt­tävät päätök­sen­tekoa ja jättävät
kunnille ainoastaan kylätoi­mi­kunnan roolin. Emme halua mallia, jossa maakunta on isäntänä perimässä kunta­laisten rahat, mutta kulut­ta­massa ne lähipal­ve­luiden sijaan hallintoon, Orpo sanoo.

? Kokoomus antaisi mieluummin riittävän suurille kunnille mahdol­li­suuden ottaa vastuulleen aluehal­lin­to­vi­ran­omaisen tehtäviä. Tällä edistetään kunnan todel­lisia mahdol­li­suuksia alueen kehit­tä­miseen. Tästä lähtö­koh­dasta on hyvä edetä myös aluehal­lin­to­uu­dis­tuk­sessa, Orpo päättää.


Tiedostot


Kokoomus.fi