MENU
Kokoo­mus julkisti kunta­mal­linsa: tavoit­teena suju­vat palve­lut ja vahvat perus­kun­nat

Kokoo­mus julkisti kunta­mal­linsa: tavoit­teena suju­vat palve­lut ja vahvat perus­kun­nat

Julkaistu: 25.03.2011 Uncategorized

? Väes­tön ikään­ty­mi­nen haas­taa kunta- ja palve­lu­ra­ken­teen. Nykyi­sillä raken­teilla ei tule­vai­suu­den palve­lu­tar­pei­siin pystytä vastaa­maan. Kunta- ja palve­lu­ra­ken­teen kehit­tä­mi­sellä on aivan keskei­nen merki­tys suoma­lais­ten hyvin­voin­nin paran­ta­mi­sessa. Kunnat järjes­tä­vät perus­pal­ve­lut ja kunta­ta­lou­den tehok­kuu­della voidaan paikata kestä­vyys­va­jetta arviolta neljällä miljar­dilla eurolla, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen toteaa.

? Kokoo­mus ei kannata pakko­lii­tok­sia, mutta haluaa ohjata työs­sä­käynti- ja asioin­tia­luei­siin perus­tu­vien vahvo­jen perus­kun­tien syntyyn. Kunta­lii­tok­siin kannus­te­taan pork­ka­noilla ja ellei liitok­sia synny, kunta­lais­ten palve­lui­den turvaa­mi­seksi kunnat ohja­taan toimin­nal­li­seen yhteis­työ­hön. Kokoo­muk­sen
malli lähtee siitä, että Suomessa on joko vahvat perus­kun­nat tai työs­sä­käynti- ja asioin­tia­lu­eet vähin­tään toimi­vat asuk­kaan näkö­kul­masta kuin yksi kunta, Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo linjaa.

Kokoo­muk­sen malli on palve­lu­läh­töi­nen: pain­opiste on asetet­tava palve­lui­den turvaa­mi­seen ja löydet­tävä siihen tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sim­mat mallit.

? Kokoo­muk­sen malli turvaa palve­lut. Emme halua uusia hallin­to­ta­soja, vaan vahvoja perus­kun­tia, jotka pysty­vät palvelu- ja talous­vas­tuun kanta­maan. Vastus­tamme uusia seutu- ja maakun­ta­hal­lin­non tasoja, ne tuovat lisää byro­kra­tiaa, moni­mut­kais­ta­vat ja etään­nyt­tä­vät päätök­sen­te­koa ja jättä­vät
kunnille ainoas­taan kylä­toi­mi­kun­nan roolin. Emme halua mallia, jossa maakunta on isän­tänä peri­mässä kunta­lais­ten rahat, mutta kulut­ta­massa ne lähi­pal­ve­lui­den sijaan hallin­toon, Orpo sanoo.

? Kokoo­mus antaisi mieluum­min riit­tä­vän suurille kunnille mahdol­li­suu­den ottaa vastuul­leen alue­hal­lin­to­vi­ran­omai­sen tehtä­viä. Tällä edis­te­tään kunnan todel­li­sia mahdol­li­suuk­sia alueen kehit­tä­mi­seen. Tästä lähtö­koh­dasta on hyvä edetä myös alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­sessa, Orpo päät­tää.


Tiedos­tot