Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Uuden halli­tuk­sen tavoit­teena on raken­taa välit­tä­vää ja menes­ty­vää Suomea

Uuden halli­tuk­sen tavoit­teena on raken­taa välit­tä­vää ja menes­ty­vää Suomea

Julkaistu:

Erityi­sesti haluan kiit­tää suoma­lai­sia pitkä­mie­li­syy­destä. Halli­tus­oh­jel­man valmis­telu kesti kauan, mutta häti­köi­mällä tulee harvoin hyvää. Suoma­laista hyvin­voin­tia uhkaa­vat haas­teet ovat kuiten­kin mitta­vat. Siksi niihin vastaa­mi­nen huolel­li­sella ja laajalla ohjel­malla on tarpeen.

Kuuden puolu­een neuvot­te­lut ovat haas­ta­vat, sillä erilai­sia näke­myk­siä riit­tää yhteen sovi­tet­ta­vaksi. Suomessa on kuiten­kin osattu aina sopia. Ja olen erit­täin tyyty­väi­nen, että sopi­mi­sen kult­tuuri suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi on edel­leen voimis­saan.

Suomi on yksi maail­man menes­ty­neim­piä maita ja kansa­kun­tia. Tämä johtuu pitkälti pohjois­mai­sesta hyvin­voin­ti­mal­lis­tamme, jossa yhdis­ty­vät korkea koulu­tus ja osaa­mi­nen, kilpai­lu­ky­kyi­nen työvoima ja talous sekä tasa-arvois­ta­vat palve­lut yhdis­tet­tynä hyvään huolen­pi­toon heikom­mista. Näiden ihan­tei­den ja arvo­jen mukai­sesti uusi halli­tus­kin haluaa Suomea kehit­tää.

Halli­tuk­sen toimin­taa ja päätök­sen­te­koa yhdis­tää kolme keskeistä koko­nai­suutta:
- Julki­sen talou­den vakaut­ta­mi­nen
- Kestä­vän talous­kas­vun, työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­nen
- Köyhyy­den, eriar­voi­suu­den ja syrjäy­ty­mi­sen vähen­tä­mi­nen

Julki­sen talou­den vakaut­ta­mi­nen on lopulta se kaik­kein tärkein tehtävä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi. Olemme nähneet finans­si­krii­sin jälki­mai­nin­geissa, mitä aiheut­taa asenne, jossa velka­ra­halla jaetaan etuuk­sia ilman huolta huomi­sesta. Krei­kan tie ei ole meidän tiemme. Me pidämme huolen myös huomi­sen hyvin­voin­nis­tamme. Tästä näkö­kul­masta halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kan ankku­rit varmis­ta­vat Suomen julki­sen talou­den kestä­vän uran.

Halli­tus on sitou­tu­nut kään­tä­mään valtion velka­suh­teen laskuun vaali­kau­den aikana.

Päätimme vahvis­taa valtion­ta­loutta nyt tehdyillä päätök­sillä netto­mää­räi­sesti 2,5 miljar­dilla eurolla suhteessa kevään kehys­pää­tök­seen. Noin puolet tästä toteu­te­taan jäädyt­tä­mällä ja hillit­se­mällä meno­jen kasvua. Toinen puolisko kerä­tään lisä­tu­loilla: karsi­malla vero­tu­kia, laajen­ta­malla vero­poh­jaa ja tarkis­ta­malla vero­kan­toja.

Koko­nai­suu­des­saan menoja supis­te­taan reilut 2 miljar­dia euroa, joista 800 miljoo­naa euroa kohden­ne­taan uudel­leen halli­tuk­sen pain­opis­tea­luei­den mukai­sesti. 200 miljoo­naa tästä jäte­tään budjet­ti­rii­hiin myöhem­min päätet­tä­viksi.

Velkaan­tu­mi­sen pienen­ty­mi­sen toteu­tu­mista seura­taan vuosit­tain ja halli­tus on varau­tu­nut lisä­toi­miin tarvit­taessa. Olemme myös sitou­tu­neet siihen, että Suomen valtion luot­to­luo­ki­tus on tule­vai­suu­des­sa­kin paras mahdol­li­nen.

Halli­tus toteut­taa mitta­vat raken­teel­li­set uudis­tuk­set: halli­tuk­sen käyn­nis­tämä mittava uusi kunta­uu­dis­tus supis­taa julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jetta tule­vai­suu­dessa. Myös työuria piden­ne­tään yhteis­työssä työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen kanssa.

Hyvästä julki­sesta talou­desta huoleh­ti­mi­nen ja hyvä huolen­pito yhteis­kun­nan heikoim­mista eivät ole vastak­kai­sia asioita ? päin­vas­toin. Vain vahva valtion­ta­lous takaa heikoim­pien hyvin­voin­nin tule­vai­suu­dessa. Samalla kun uusi halli­tus sopeut­taa tule­vina vuosina menoja ja tuloja, teemme myös vahvoja satsauk­sia kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien toimeen­tu­loon.

Halli­tus keskit­tyy myös kasvun, työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen. Suomi tulee saada vahvalle ja kestä­välle kasvu-uralle. Suoma­lai­sen työn ja Suomen teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä vahvis­te­taan. Korkeasti koulu­tettu työvoima ja inno­vaa­tiot on saatava kana­voi­tua myös inves­toin­neiksi ja työpai­koiksi Suomeen.

Yhtei­sö­ve­roa alen­ne­taan prosent­tiyk­si­köllä yritys­ten kilpai­lu­ky­vyn ja työl­lis­tä­mi­sen edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­seksi. Raskaalle ener­giain­ten­sii­vi­selle teol­li­suu­delle valmis­tel­laan ener­gia­ve­ro­leik­kuri. Yritys­ten T&K-vähennystä selvi­te­tään. Kaivos­teol­li­suu­den kasvua vauh­di­te­taan sijoit­ta­malla valtion rahaa kaivos­ra­has­toi­hin. Lisäksi Finn­ve­ran riski­ra­hoi­tusta lisä­tään. Myös vihre­ään talou­teen ja tutki­musin­fraan panos­te­taan.

Ansio­tu­lo­ve­ro­tus ei kiristy. Ansio­ta­son nousun ja inflaa­tion vaiku­tuk­sen vero­tusta kiris­tävä vaiku­tus pure­taan keven­tä­mällä veroas­teik­koja vastaa­vasti.

Työn­teon kannus­ta­vuutta lisä­tään keven­tä­mällä vero­tusta työtu­lo­vä­hen­nystä kasvat­ta­malla. Lisäksi erityi­sesti pieni­tu­lois­ten vero­tusta keven­ne­tään perus­vä­hen­nyk­sen nostolla. Työn vero­tus siis koko­nai­suu­des­saan hieman keve­nee ? erityi­sesti pieni­tu­loi­siin painot­tuen. Lisäksi halli­tus varau­tuu tarvit­taessa osal­lis­tu­maan työmark­ki­na­rat­kai­sun syntyyn lisä­toi­min, jotka tuke­vat kilpai­lu­ky­kyä sekä työl­li­syy­den ja osto­voi­man kehi­tystä.

Työl­li­syyttä paran­ne­taan piden­tä­mällä työuria ja purka­malla raken­teel­lista työt­tö­myyttä. Erityi­sesti nuoriso- ja pitkä­ai­kais­työt­tö­myyttä vähen­ne­tään n. 140 miljoo­nan euron toimen­pi­deoh­jel­malla.

Yrit­tä­jyyttä edis­te­tään myös enti­ses­tään tehos­te­tulla harmaan talou­den torjun­taoh­jel­malla.

Kaik­kein heikoim­mista pide­tään huolta parem­min. On sivis­ty­neen yhteis­kun­nan merkki, että se kantaa hyvää huolta erityi­sesti kaik­kein heikoim­mista. Perus­tur­vaa, asumis­tu­kea ja toimeen­tu­lo­tu­kea noste­taan.

Työt­tö­myys­tur­van perus­päi­vä­ra­haa ja työmark­ki­na­tu­kea koro­te­taan 100 eurolla kuukau­dessa. Toimeen­tu­lo­tu­kea koro­te­taan 6 %, erityi­sesti yksin­huol­ta­jille kohden­taen. Yleistä asumis­tu­kea vahvis­te­taan. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita kehi­te­tään. Muun muassa vanhus­pal­ve­lu­laki sääde­tään.

Keväällä sidot­tu­jen muiden vähim­mäi­se­tuuk­sien indek­siin sito­mi­sen jatkoksi myös opin­to­tuki sido­taan indek­siin. Nyt kaikki pienim­mät etuu­det on sidottu indek­siin. Halli­tuk­sen toimien seurauk­sena tuloe­rot supis­tu­vat ja köyhyy­saste piene­nee.

Vaikka joudumme sääs­tä­mään monesta, niin kehi­ty­syh­teis­työn määrä­ra­hat kasva­vat tällä vaali­kau­della edel­leen noin 100 miljoo­naa euroa kohti YK:n 0,7 % suosi­tusta.

Kunta­ta­loutta vahvis­te­taan toteut­ta­malla mittava kunta­uu­dis­tus. Tämän posi­tii­vi­set vaiku­tuk­set kunta­ta­lou­teen tule­vat ajan myötä uudis­tuk­sen edetessä. Kunta­uu­dis­tuk­sen perim­mäi­senä suurena tavoit­teena on turvata jokai­sen kansa­lai­sen laaduk­kaat ja tasa-arvoi­set palve­lut kestä­vällä tavalla.

Velkaan­tu­nutta valtion­ta­loutta vahvis­te­taan kuntien valtio­no­suus­pro­sent­tien tila­päi­sellä muutok­sella. Tämän vaiku­tus vahvis­taa valtion­ta­loutta 631 miljoo­naa kunta­ta­lou­den kustan­nuk­sella. Tämä kompen­soi­daan kunnille muun muassa jatka­malla vuoden vaih­teessa loppu­massa ollutta kuntien koro­tet­tua yhtei­sö­vero-osuutta vielä kaksi vuotta 5 %-yksi­köllä. Tämä tuo kunnille ylimää­räi­set noin 300 miljoo­naa euroa vuodessa vero­tu­loja.

Myös valtion ja kuntien kustan­nus­ten­jaon tarkis­tus tehdään täysi­mää­räi­senä. Tämä nostaa kuntien valtio­no­suuk­sia reilut 400 miljoo­naa euroa. Mitä nopeam­min kunta­ra­ken­netta uudis­te­taan, sitä nopeam­min siitä koitu­vat hyödyt kunta­ta­lou­teen kohden­tu­vat.

Halli­tuk­sen tavoit­teena on raken­taa välit­tä­vää ja menes­ty­vää Suomea. Suoma­lai­nen yhteis­kunta perus­tuu ahke­ruu­delle, työn ja yrit­tä­jyy­den kunnioit­ta­mi­selle, tasa-arvolle, yhteis­vas­tuulle sekä toisis­tamme välit­tä­mi­selle.
Haluamme vaalia ja kehit­tää Suomesta pohjois­mai­sena, korke­aan työl­li­syy­sas­tee­seen, kilpai­lu­ky­kyi­seen talou­teen, tasa-arvoi­siin palve­lui­hin sekä huolen­pi­toon perus­tu­vana hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tana. Tämä halli­tus on ohjel­mas­saan ja toimin­nas­saan sitou­tu­nut näihin arvoi­hin: luomme uutta työtä ja kasvua, huoleh­dimme arvok­kaasti heikoim­mista ja turvaamme julki­sen talou­den rahoi­tus­poh­jan ? ja siten myös tule­vien suku­pol­vien hyvin­voin­nin Suomessa.

 


Tiedos­tot

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content