• FI
 • SV
 • MENU
  Orpo: Keskusta on tullut halli­tuk­sen linjalle kunta­uu­dis­tuk­sessa

  Orpo: Keskusta on tullut halli­tuk­sen linjalle kunta­uu­dis­tuk­sessa

  Julkaistu: 01.02.2012 Uncategorized

  “On hienoa huomata, että Keskusta on tullut halli­tuk­sen linjoille kunta­uu­dis­tuk­sen suhteen”, toteaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo. “Halli­tuk­sen kunta­uu­dis­tuk­sen lähtö­koh­tana on ollut koko ajan palve­lui­den turvaa­mi­nen. Heik­ke­nevä huol­to­suhde, valtion velan kasvu ja ikära­kenne vaati­vat nopeita toimia kunta­ra­ken­teen kehit­tä­mi­seksi”, Orpo jatkaa.

  Nykyi­nen kunta­uu­dis­tus on loogi­nen jatko Keskus­tan käyn­nis­tä­mälle PARAS-hank­keelle. Keskus­ta­lais­ten kunta­mi­nis­te­rien ponnis­te­luista huoli­matta lähi­pal­ve­luita on lakkau­tettu ja väki keskit­tyy isom­piin keskuk­siin. Muutama vuosi sitten Keskus­tan johdolla vietiin läpi noin sata liitosta eikä nyt julki­suu­dessa maalail­tua kaaosta synty­nyt.

  “Tarvit­semme uudis­tusta. Jos mitään ei nyt tehdä, on Valtion­va­rain­mi­nis­te­riön tänään julkis­te­tun laskel­man mukaan Suomessa vuonna 2024 noin 130 kuntaa joiden vero­pro­sentti hipoo kolmea­kym­mentä”, Orpo jatkaa.

  “Keskusta perään­kuu­lut­taa laajaa kansal­lista yhtei­sym­mär­rystä uudis­tuk­sen toteut­ta­mi­sesta aivan kuten halli­tus­kin. Helmi-maalis­kuussa alka­valla kunta­uu­dis­tuk­sen alue­kier­rok­sella kuul­laan kuntien ja intres­si­ta­ho­jen näke­myk­set ja mahdol­li­set vaih­toeh­dot. Raken­ne­työ­ryh­män esitys tarjoaa keskus­te­lulle pohjan. Kier­rok­sella saadaan kattava kuva koko maasta, mutta myös yksit­täis­ten seutu­kun­tien ja kuntien tilan­teesta.”, Orpo jatkaa.

  Keskus­tan tavoit­teet ovat hyvin lähellä halli­tuk­sen tavoit­teita. “Onko ongelma nyt se, että kokoo­mus on halli­tuk­sessa ja keskusta oppo­si­tiossa?”, Orpo pohtii. “Keskusta esit­tää nyt valmis­te­lun tueksi parla­men­taa­rista työryh­mää, vaikka Kivi­niemi itse tyrmäsi vastaa­van ehdo­tuk­sen aikai­sem­min” Orpo jatkaa.

  “Halli­tuk­sen linja ei ole pakot­ta­mi­nen ja ylhäältä sanelu. Nythän pitkä kuule­mis­vaihe vasta alkaa. Näin ollen pidän ikävänä Keskus­tan väit­teitä halli­tuk­sen sane­lu­po­li­tii­kasta. Päin­vas­toin, kannus­tan kuntia pohti­maan aidosti omia vaih­toeh­to­jaan”, Orpo päätti.