Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Keskusta on tullut halli­tuk­sen linjalle kunta­uu­dis­tuk­sessa

Orpo: Keskusta on tullut halli­tuk­sen linjalle kunta­uu­dis­tuk­sessa

Julkaistu:

“On hienoa huomata, että Keskusta on tullut halli­tuk­sen linjoille kunta­uu­dis­tuk­sen suhteen”, toteaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo. “Halli­tuk­sen kunta­uu­dis­tuk­sen lähtö­koh­tana on ollut koko ajan palve­lui­den turvaa­mi­nen. Heik­ke­nevä huol­to­suhde, valtion velan kasvu ja ikära­kenne vaati­vat nopeita toimia kunta­ra­ken­teen kehit­tä­mi­seksi”, Orpo jatkaa.

Nykyi­nen kunta­uu­dis­tus on loogi­nen jatko Keskus­tan käyn­nis­tä­mälle PARAS-hank­keelle. Keskus­ta­lais­ten kunta­mi­nis­te­rien ponnis­te­luista huoli­matta lähi­pal­ve­luita on lakkau­tettu ja väki keskit­tyy isom­piin keskuk­siin. Muutama vuosi sitten Keskus­tan johdolla vietiin läpi noin sata liitosta eikä nyt julki­suu­dessa maalail­tua kaaosta synty­nyt.

“Tarvit­semme uudis­tusta. Jos mitään ei nyt tehdä, on Valtion­va­rain­mi­nis­te­riön tänään julkis­te­tun laskel­man mukaan Suomessa vuonna 2024 noin 130 kuntaa joiden vero­pro­sentti hipoo kolmea­kym­mentä”, Orpo jatkaa.

“Keskusta perään­kuu­lut­taa laajaa kansal­lista yhtei­sym­mär­rystä uudis­tuk­sen toteut­ta­mi­sesta aivan kuten halli­tus­kin. Helmi-maalis­kuussa alka­valla kunta­uu­dis­tuk­sen alue­kier­rok­sella kuul­laan kuntien ja intres­si­ta­ho­jen näke­myk­set ja mahdol­li­set vaih­toeh­dot. Raken­ne­työ­ryh­män esitys tarjoaa keskus­te­lulle pohjan. Kier­rok­sella saadaan kattava kuva koko maasta, mutta myös yksit­täis­ten seutu­kun­tien ja kuntien tilan­teesta.”, Orpo jatkaa.

Keskus­tan tavoit­teet ovat hyvin lähellä halli­tuk­sen tavoit­teita. “Onko ongelma nyt se, että kokoo­mus on halli­tuk­sessa ja keskusta oppo­si­tiossa?”, Orpo pohtii. “Keskusta esit­tää nyt valmis­te­lun tueksi parla­men­taa­rista työryh­mää, vaikka Kivi­niemi itse tyrmäsi vastaa­van ehdo­tuk­sen aikai­sem­min” Orpo jatkaa.

“Halli­tuk­sen linja ei ole pakot­ta­mi­nen ja ylhäältä sanelu. Nythän pitkä kuule­mis­vaihe vasta alkaa. Näin ollen pidän ikävänä Keskus­tan väit­teitä halli­tuk­sen sane­lu­po­li­tii­kasta. Päin­vas­toin, kannus­tan kuntia pohti­maan aidosti omia vaih­toeh­to­jaan”, Orpo päätti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content