Orpo: Keskusta on tullut halli­tuksen linjalle kunta­uu­dis­tuk­sessa – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Keskusta on tullut halli­tuksen linjalle kunta­uu­dis­tuk­sessa

Orpo: Keskusta on tullut halli­tuksen linjalle kunta­uu­dis­tuk­sessa

Julkaistu: 01.02.2012 Uncategorized

“On hienoa huomata, että Keskusta on tullut halli­tuksen linjoille kunta­uu­dis­tuksen suhteen”, toteaa Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Petteri Orpo. “Halli­tuksen kunta­uu­dis­tuksen lähtö­kohtana on ollut koko ajan palve­luiden turvaa­minen. Heikkenevä huolto­suhde, valtion velan kasvu ja ikära­kenne vaativat nopeita toimia kunta­ra­kenteen kehit­tä­mi­seksi”, Orpo jatkaa.

Nykyinen kunta­uu­distus on looginen jatko Keskustan käynnis­tä­mälle PARAS-hankkeelle. Keskus­ta­laisten kunta­mi­nis­terien ponnis­te­luista huoli­matta lähipal­ve­luita on lakkau­tettu ja väki keskittyy isompiin keskuksiin. Muutama vuosi sitten Keskustan johdolla vietiin läpi noin sata liitosta eikä nyt julki­suu­dessa maalailtua kaaosta syntynyt.

“Tarvit­semme uudis­tusta. Jos mitään ei nyt tehdä, on Valtion­va­rain­mi­nis­teriön tänään julkis­tetun laskelman mukaan Suomessa vuonna 2024 noin 130 kuntaa joiden veropro­sentti hipoo kolmea­kym­mentä”, Orpo jatkaa.

“Keskusta perään­kuu­luttaa laajaa kansal­lista yhtei­sym­mär­rystä uudis­tuksen toteut­ta­mi­sesta aivan kuten halli­tuskin. Helmi-maalis­kuussa alkavalla kunta­uu­dis­tuksen aluekier­rok­sella kuullaan kuntien ja intres­si­ta­hojen näkemykset ja mahdol­liset vaihtoehdot. Raken­ne­työ­ryhmän esitys tarjoaa keskus­te­lulle pohjan. Kierrok­sella saadaan kattava kuva koko maasta, mutta myös yksit­täisten seutu­kuntien ja kuntien tilan­teesta.”, Orpo jatkaa.

Keskustan tavoitteet ovat hyvin lähellä halli­tuksen tavoit­teita. “Onko ongelma nyt se, että kokoomus on halli­tuk­sessa ja keskusta opposi­tiossa?”, Orpo pohtii. “Keskusta esittää nyt valmis­telun tueksi parla­men­taa­rista työryhmää, vaikka Kiviniemi itse tyrmäsi vastaavan ehdotuksen aikai­semmin” Orpo jatkaa.

“Halli­tuksen linja ei ole pakot­ta­minen ja ylhäältä sanelu. Nythän pitkä kuule­mis­vaihe vasta alkaa. Näin ollen pidän ikävänä Keskustan väitteitä halli­tuksen sanelu­po­li­tii­kasta. Päinvastoin, kannustan kuntia pohtimaan aidosti omia vaihtoeh­tojaan”, Orpo päätti.


Kokoomus.fi