Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Keskusta on tullut halli­tuk­sen linjalle kunta­uu­dis­tuk­sessa

Orpo: Keskusta on tullut halli­tuk­sen linjalle kunta­uu­dis­tuk­sessa

Julkaistu:

“On hienoa huomata, että Keskusta on tullut halli­tuk­sen linjoille kunta­uu­dis­tuk­sen suhteen”, toteaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo. “Halli­tuk­sen kunta­uu­dis­tuk­sen lähtö­koh­tana on ollut koko ajan palve­lui­den turvaa­mi­nen. Heik­ke­nevä huol­to­suhde, valtion velan kasvu ja ikära­kenne vaati­vat nopeita toimia kunta­ra­ken­teen kehit­tä­mi­seksi”, Orpo jatkaa.

Nykyi­nen kunta­uu­dis­tus on loogi­nen jatko Keskus­tan käyn­nis­tä­mälle PARAS-hank­keelle. Keskus­ta­lais­ten kunta­mi­nis­te­rien ponnis­te­luista huoli­matta lähi­pal­ve­luita on lakkau­tettu ja väki keskit­tyy isom­piin keskuk­siin. Muutama vuosi sitten Keskus­tan johdolla vietiin läpi noin sata liitosta eikä nyt julki­suu­dessa maalail­tua kaaosta synty­nyt.

“Tarvit­semme uudis­tusta. Jos mitään ei nyt tehdä, on Valtion­va­rain­mi­nis­te­riön tänään julkis­te­tun laskel­man mukaan Suomessa vuonna 2024 noin 130 kuntaa joiden vero­pro­sentti hipoo kolmea­kym­mentä”, Orpo jatkaa.

“Keskusta perään­kuu­lut­taa laajaa kansal­lista yhtei­sym­mär­rystä uudis­tuk­sen toteut­ta­mi­sesta aivan kuten halli­tus­kin. Helmi-maalis­kuussa alka­valla kunta­uu­dis­tuk­sen alue­kier­rok­sella kuul­laan kuntien ja intres­si­ta­ho­jen näke­myk­set ja mahdol­li­set vaih­toeh­dot. Raken­ne­työ­ryh­män esitys tarjoaa keskus­te­lulle pohjan. Kier­rok­sella saadaan kattava kuva koko maasta, mutta myös yksit­täis­ten seutu­kun­tien ja kuntien tilan­teesta.”, Orpo jatkaa.

Keskus­tan tavoit­teet ovat hyvin lähellä halli­tuk­sen tavoit­teita. “Onko ongelma nyt se, että kokoo­mus on halli­tuk­sessa ja keskusta oppo­si­tiossa?”, Orpo pohtii. “Keskusta esit­tää nyt valmis­te­lun tueksi parla­men­taa­rista työryh­mää, vaikka Kivi­niemi itse tyrmäsi vastaa­van ehdo­tuk­sen aikai­sem­min” Orpo jatkaa.

“Halli­tuk­sen linja ei ole pakot­ta­mi­nen ja ylhäältä sanelu. Nythän pitkä kuule­mis­vaihe vasta alkaa. Näin ollen pidän ikävänä Keskus­tan väit­teitä halli­tuk­sen sane­lu­po­li­tii­kasta. Päin­vas­toin, kannus­tan kuntia pohti­maan aidosti omia vaih­toeh­to­jaan”, Orpo päätti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content