Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­te­koon

Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­te­koon

Julkaistu:

Mäkelä ihmet­te­lee useissa kunnissa vello­vaa pelkoa palvelu- ja hallin­to­ra­ken­tei­den uudis­ta­mi­sesta. Mäkelä on Espoon kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jana tyyty­väi­nen kaupun­gin pärjää­mi­seen Evan tuoreessa rapor­tissa. Se mittasi kaupun­kien taloutta ja toimin­ta­mal­leja 27 eri mitta­rilla ja Espoo sijoit­tui siinä ylivoi­mai­sesti.

“Palve­luita tuotet­taessa ei pidä jäädä tuijot­ta­maan kuka palve­lun tuot­taa, kunhan palvelu on laadu­kas, helposti saata­vissa ja tehok­kaasti tuotettu. Kunta­lai­sen näkö­kul­masta on saman­te­ke­vää tuot­taako palve­lun lopulta kunta vai yritys. On väärin pelo­tella ihmi­siä, että yritys­ten tuot­ta­mat palve­lut olisi­vat vain tietylle ryhmälle suun­nat­tuja tai että niistä joutuisi maksa­maan enem­män. Tällai­sen pelot­te­lun on loput­tava”, Mäkelä linjaa.

“Evan rapor­tin mukaan kunnasta voi helposti tulla mark­ki­na­häi­rikkö, mikäli se tuot­taa itse kaikki palve­lunsa. Silloin kaupunki helposti tappaa paikal­lis­ten yritys­ten kilpai­lu­mah­dol­li­suu­det ja samalla vaikeut­taa uusien yritys­ten synty­mistä. Siksi kunnissa on rohkeasti lähdet­tävä pohti­maan, mitä palve­luita kunnan aidosti kannat­taa tuot­taa ja mitkä palve­lut voitai­siin hank­kia mark­ki­noilta. Myös kolman­nen sekto­rin mahdol­li­suu­det palve­lun­tuo­tan­nossa on syytä arvioida.”
Lisä­tie­toja: Jukka Mäkelä, gsm 050 512 2189, jukka.makela@eduskunta.fi

 


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content