Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­te­koon

Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­te­koon

Julkaistu:

Mäkelä ihmet­te­lee useissa kunnissa vello­vaa pelkoa palvelu- ja hallin­to­ra­ken­tei­den uudis­ta­mi­sesta. Mäkelä on Espoon kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jana tyyty­väi­nen kaupun­gin pärjää­mi­seen Evan tuoreessa rapor­tissa. Se mittasi kaupun­kien taloutta ja toimin­ta­mal­leja 27 eri mitta­rilla ja Espoo sijoit­tui siinä ylivoi­mai­sesti.

“Palve­luita tuotet­taessa ei pidä jäädä tuijot­ta­maan kuka palve­lun tuot­taa, kunhan palvelu on laadu­kas, helposti saata­vissa ja tehok­kaasti tuotettu. Kunta­lai­sen näkö­kul­masta on saman­te­ke­vää tuot­taako palve­lun lopulta kunta vai yritys. On väärin pelo­tella ihmi­siä, että yritys­ten tuot­ta­mat palve­lut olisi­vat vain tietylle ryhmälle suun­nat­tuja tai että niistä joutuisi maksa­maan enem­män. Tällai­sen pelot­te­lun on loput­tava”, Mäkelä linjaa.

“Evan rapor­tin mukaan kunnasta voi helposti tulla mark­ki­na­häi­rikkö, mikäli se tuot­taa itse kaikki palve­lunsa. Silloin kaupunki helposti tappaa paikal­lis­ten yritys­ten kilpai­lu­mah­dol­li­suu­det ja samalla vaikeut­taa uusien yritys­ten synty­mistä. Siksi kunnissa on rohkeasti lähdet­tävä pohti­maan, mitä palve­luita kunnan aidosti kannat­taa tuot­taa ja mitkä palve­lut voitai­siin hank­kia mark­ki­noilta. Myös kolman­nen sekto­rin mahdol­li­suu­det palve­lun­tuo­tan­nossa on syytä arvioida.”
Lisä­tie­toja: Jukka Mäkelä, gsm 050 512 2189, jukka.makela@eduskunta.fi

 


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content