Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­tekoon – kokoomus.fi
MENU
Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­tekoon

Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­tekoon

Julkaistu: 18.10.2008 Uncategorized

Mäkelä ihmet­telee useissa kunnissa vellovaa pelkoa palvelu- ja hallin­to­ra­ken­teiden uudis­ta­mi­sesta. Mäkelä on Espoon kaupun­gin­hal­li­tuksen puheen­joh­tajana tyyty­väinen kaupungin pärjää­miseen Evan tuoreessa rapor­tissa. Se mittasi kaupunkien taloutta ja toimin­ta­malleja 27 eri mitta­rilla ja Espoo sijoittui siinä ylivoi­mai­sesti.

“Palve­luita tuotet­taessa ei pidä jäädä tuijot­tamaan kuka palvelun tuottaa, kunhan palvelu on laadukas, helposti saata­vissa ja tehok­kaasti tuotettu. Kunta­laisen näkökul­masta on saman­te­kevää tuottaako palvelun lopulta kunta vai yritys. On väärin pelotella ihmisiä, että yritysten tuottamat palvelut olisivat vain tietylle ryhmälle suunnattuja tai että niistä joutuisi maksamaan enemmän. Tällaisen pelot­telun on loputtava”, Mäkelä linjaa.

“Evan raportin mukaan kunnasta voi helposti tulla markki­na­häi­rikkö, mikäli se tuottaa itse kaikki palve­lunsa. Silloin kaupunki helposti tappaa paikal­listen yritysten kilpai­lu­mah­dol­li­suudet ja samalla vaikeuttaa uusien yritysten synty­mistä. Siksi kunnissa on rohkeasti lähdettävä pohtimaan, mitä palve­luita kunnan aidosti kannattaa tuottaa ja mitkä palvelut voitaisiin hankkia markki­noilta. Myös kolmannen sektorin mahdol­li­suudet palve­lun­tuo­tan­nossa on syytä arvioida.”
Lisätietoja: Jukka Mäkelä, gsm 050 512 2189, jukka.makela@eduskunta.fi

 


Kuvat


Kokoomus.fi