MENU
Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­te­koon

Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­te­koon

Julkaistu: 18.10.2008 Uncategorized

Mäkelä ihmet­te­lee useissa kunnissa vello­vaa pelkoa palvelu- ja hallin­to­ra­ken­tei­den uudis­ta­mi­sesta. Mäkelä on Espoon kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jana tyyty­väi­nen kaupun­gin pärjää­mi­seen Evan tuoreessa rapor­tissa. Se mittasi kaupun­kien taloutta ja toimin­ta­mal­leja 27 eri mitta­rilla ja Espoo sijoit­tui siinä ylivoi­mai­sesti.

“Palve­luita tuotet­taessa ei pidä jäädä tuijot­ta­maan kuka palve­lun tuot­taa, kunhan palvelu on laadu­kas, helposti saata­vissa ja tehok­kaasti tuotettu. Kunta­lai­sen näkö­kul­masta on saman­te­ke­vää tuot­taako palve­lun lopulta kunta vai yritys. On väärin pelo­tella ihmi­siä, että yritys­ten tuot­ta­mat palve­lut olisi­vat vain tietylle ryhmälle suun­nat­tuja tai että niistä joutuisi maksa­maan enem­män. Tällai­sen pelot­te­lun on loput­tava”, Mäkelä linjaa.

“Evan rapor­tin mukaan kunnasta voi helposti tulla mark­ki­na­häi­rikkö, mikäli se tuot­taa itse kaikki palve­lunsa. Silloin kaupunki helposti tappaa paikal­lis­ten yritys­ten kilpai­lu­mah­dol­li­suu­det ja samalla vaikeut­taa uusien yritys­ten synty­mistä. Siksi kunnissa on rohkeasti lähdet­tävä pohti­maan, mitä palve­luita kunnan aidosti kannat­taa tuot­taa ja mitkä palve­lut voitai­siin hank­kia mark­ki­noilta. Myös kolman­nen sekto­rin mahdol­li­suu­det palve­lun­tuo­tan­nossa on syytä arvioida.”
Lisä­tie­toja: Jukka Mäkelä, gsm 050 512 2189, jukka.makela@eduskunta.fi

 


Kuvat