Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­te­koon

Mäkelä: Rohkeutta päätök­sen­te­koon

Julkaistu:

Mäkelä ihmet­te­lee useissa kunnissa vello­vaa pelkoa palvelu- ja hallin­to­ra­ken­tei­den uudis­ta­mi­sesta. Mäkelä on Espoon kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jana tyyty­väi­nen kaupun­gin pärjää­mi­seen Evan tuoreessa rapor­tissa. Se mittasi kaupun­kien taloutta ja toimin­ta­mal­leja 27 eri mitta­rilla ja Espoo sijoit­tui siinä ylivoi­mai­sesti.

“Palve­luita tuotet­taessa ei pidä jäädä tuijot­ta­maan kuka palve­lun tuot­taa, kunhan palvelu on laadu­kas, helposti saata­vissa ja tehok­kaasti tuotettu. Kunta­lai­sen näkö­kul­masta on saman­te­ke­vää tuot­taako palve­lun lopulta kunta vai yritys. On väärin pelo­tella ihmi­siä, että yritys­ten tuot­ta­mat palve­lut olisi­vat vain tietylle ryhmälle suun­nat­tuja tai että niistä joutuisi maksa­maan enem­män. Tällai­sen pelot­te­lun on loput­tava”, Mäkelä linjaa.

“Evan rapor­tin mukaan kunnasta voi helposti tulla mark­ki­na­häi­rikkö, mikäli se tuot­taa itse kaikki palve­lunsa. Silloin kaupunki helposti tappaa paikal­lis­ten yritys­ten kilpai­lu­mah­dol­li­suu­det ja samalla vaikeut­taa uusien yritys­ten synty­mistä. Siksi kunnissa on rohkeasti lähdet­tävä pohti­maan, mitä palve­luita kunnan aidosti kannat­taa tuot­taa ja mitkä palve­lut voitai­siin hank­kia mark­ki­noilta. Myös kolman­nen sekto­rin mahdol­li­suu­det palve­lun­tuo­tan­nossa on syytä arvioida.”
Lisä­tie­toja: Jukka Mäkelä, gsm 050 512 2189, jukka.makela@eduskunta.fi

 


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content