Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Palve­lua­loite vahvis­ta­maan demo­kra­tiaa ja paran­ta­maan palve­luita

Orpo: Palve­lua­loite vahvis­ta­maan demo­kra­tiaa ja paran­ta­maan palve­luita

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo esit­tää, että Suomen kunnissa ryhdyt­täi­siin laajasti kokei­le­maan Ruot­sissa käytössä olevaa palve­lua­loi­te­mal­lia.

Palve­lua­loite on menet­tely, jossa kunta sitou­tuu kilpai­lut­ta­maan aloi­te­me­net­te­lyn piiriin kuulu­van palve­lun, jos yritys, järjestö tai kunnan työn­te­ki­jät esit­tä­vät uskot­ta­van suun­ni­tel­man, jonka mukaan ne pysty­vät tuot­ta­maan palve­lun aiem­paa laaduk­kaam­min tai edul­li­sem­min. Kunta ottaisi aloit­teen vastaan, tutkisi asian ja päät­täisi selvi­tyk­sensä perus­teella, johtaako aloite palve­lun kilpai­lut­ta­mi­seen. Aloit­teen voisi tehdä myös kunta­lai­nen.

?Tällai­sen mahdol­li­suu­den avaa­mi­nen vahvis­taisi avoi­muutta ja kunta­lais­ten omia suoria vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sia siihen, miten palve­lut kunnassa järjes­te­tään. Toiseksi, se auttaisi käyt­tä­mään vero­ra­hoja tehok­kaam­min ja paran­taisi laatua, kun saadaan oikeita vertai­lu­koh­tia ja konkreet­ti­sia ehdo­tuk­sia siitä, miten palve­luita voitai­siin tehdä entistä parem­min. Nythän kunta­lai­silla ei juuri ole tietoa paljonko palve­lut kunnassa tosia­sial­li­sesti maksa­vat. Kunta­lais­ten tulisi voida arvioida käyte­täänkö vero­va­roja fiksulla tavalla. Erot kuntien välillä saat­ta­vat olla suuria­kin. Palve­lua­loite olisi meka­nismi, joka velvoit­taisi kuntia arvioi­maan oman toimin­tansa kustan­nus­te­ho­kuutta ja laatua verrat­tuna vastaa­vaan parhaa­seen käytän­töön. Nythän meillä ei tällaista meka­nis­mia ole?, Orpo toteaa.

?Palve­lua­loite olisi helppo ja kevyt toteut­taa, kun mitään uusia lakeja ei vält­tä­mättä tarvit­sisi säätää. Palve­lua­loit­teen kaltai­sille kokei­luille löytyy myös vahva tuki halli­tus­oh­jel­masta. Palve­lua­loite olisi oiva tapa uudis­taa Suomea ja tukea koti­maista yrit­tä­jyyttä, Orpo perus­te­lee.

Halli­tus­oh­jel­massa palve­lu­tuo­tan­non kehit­tä­mi­sestä tode­taan seuraa­vaa: ? Palve­lui­den kustan­nus­ten ja laadun vertai­lua sekä läpi­nä­ky­vyyttä kehi­te­tään mm. selvit­tä­mällä ja edis­tä­mällä sitä tuke­via käytän­töjä ja kokei­luja.?

?Mitkä ovat perus­teet vastus­taa tätä uutta mahdol­li­suutta tehdä asiat parem­min?, Orpo kysyy.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, p. 050 5122 043

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content