Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Palve­lua­loite vahvis­ta­maan demo­kra­tiaa ja paran­ta­maan palve­luita

Orpo: Palve­lua­loite vahvis­ta­maan demo­kra­tiaa ja paran­ta­maan palve­luita

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Petteri Orpo esit­tää, että Suomen kunnissa ryhdyt­täi­siin laajasti kokei­le­maan Ruot­sissa käytössä olevaa palve­lua­loi­te­mal­lia.

Palve­lua­loite on menet­tely, jossa kunta sitou­tuu kilpai­lut­ta­maan aloi­te­me­net­te­lyn piiriin kuulu­van palve­lun, jos yritys, järjestö tai kunnan työn­te­ki­jät esit­tä­vät uskot­ta­van suun­ni­tel­man, jonka mukaan ne pysty­vät tuot­ta­maan palve­lun aiem­paa laaduk­kaam­min tai edul­li­sem­min. Kunta ottaisi aloit­teen vastaan, tutkisi asian ja päät­täisi selvi­tyk­sensä perus­teella, johtaako aloite palve­lun kilpai­lut­ta­mi­seen. Aloit­teen voisi tehdä myös kunta­lai­nen.

?Tällai­sen mahdol­li­suu­den avaa­mi­nen vahvis­taisi avoi­muutta ja kunta­lais­ten omia suoria vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sia siihen, miten palve­lut kunnassa järjes­te­tään. Toiseksi, se auttaisi käyt­tä­mään vero­ra­hoja tehok­kaam­min ja paran­taisi laatua, kun saadaan oikeita vertai­lu­koh­tia ja konkreet­ti­sia ehdo­tuk­sia siitä, miten palve­luita voitai­siin tehdä entistä parem­min. Nythän kunta­lai­silla ei juuri ole tietoa paljonko palve­lut kunnassa tosia­sial­li­sesti maksa­vat. Kunta­lais­ten tulisi voida arvioida käyte­täänkö vero­va­roja fiksulla tavalla. Erot kuntien välillä saat­ta­vat olla suuria­kin. Palve­lua­loite olisi meka­nismi, joka velvoit­taisi kuntia arvioi­maan oman toimin­tansa kustan­nus­te­ho­kuutta ja laatua verrat­tuna vastaa­vaan parhaa­seen käytän­töön. Nythän meillä ei tällaista meka­nis­mia ole?, Orpo toteaa.

?Palve­lua­loite olisi helppo ja kevyt toteut­taa, kun mitään uusia lakeja ei vält­tä­mättä tarvit­sisi säätää. Palve­lua­loit­teen kaltai­sille kokei­luille löytyy myös vahva tuki halli­tus­oh­jel­masta. Palve­lua­loite olisi oiva tapa uudis­taa Suomea ja tukea koti­maista yrit­tä­jyyttä, Orpo perus­te­lee.

Halli­tus­oh­jel­massa palve­lu­tuo­tan­non kehit­tä­mi­sestä tode­taan seuraa­vaa: ? Palve­lui­den kustan­nus­ten ja laadun vertai­lua sekä läpi­nä­ky­vyyttä kehi­te­tään mm. selvit­tä­mällä ja edis­tä­mällä sitä tuke­via käytän­töjä ja kokei­luja.?

?Mitkä ovat perus­teet vastus­taa tätä uutta mahdol­li­suutta tehdä asiat parem­min?, Orpo kysyy.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, p. 050 5122 043

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content