Orpo: Palve­lua­loite vahvis­tamaan demokratiaa ja paran­tamaan palve­luita – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Palve­lua­loite vahvis­tamaan demokratiaa ja paran­tamaan palve­luita

Orpo: Palve­lua­loite vahvis­tamaan demokratiaa ja paran­tamaan palve­luita

Julkaistu: 08.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Petteri Orpo esittää, että Suomen kunnissa ryhdyt­täisiin laajasti kokei­lemaan Ruotsissa käytössä olevaa palve­lua­loi­te­mallia.

Palve­lua­loite on menettely, jossa kunta sitoutuu kilpai­lut­tamaan aloite­me­net­telyn piiriin kuuluvan palvelun, jos yritys, järjestö tai kunnan työnte­kijät esittävät uskot­tavan suunni­telman, jonka mukaan ne pystyvät tuottamaan palvelun aiempaa laaduk­kaammin tai edulli­semmin. Kunta ottaisi aloitteen vastaan, tutkisi asian ja päättäisi selvi­tyk­sensä perus­teella, johtaako aloite palvelun kilpai­lut­ta­miseen. Aloitteen voisi tehdä myös kunta­lainen.

?Tällaisen mahdol­li­suuden avaaminen vahvis­taisi avoimuutta ja kunta­laisten omia suoria vaiku­tus­mah­dol­li­suuksia siihen, miten palvelut kunnassa järjes­tetään. Toiseksi, se auttaisi käyttämään verorahoja tehok­kaammin ja paran­taisi laatua, kun saadaan oikeita vertai­lu­kohtia ja konkreet­tisia ehdotuksia siitä, miten palve­luita voitaisiin tehdä entistä paremmin. Nythän kunta­lai­silla ei juuri ole tietoa paljonko palvelut kunnassa tosia­sial­li­sesti maksavat. Kunta­laisten tulisi voida arvioida käyte­täänkö verovaroja fiksulla tavalla. Erot kuntien välillä saattavat olla suuriakin. Palve­lua­loite olisi mekanismi, joka velvoit­taisi kuntia arvioimaan oman toimin­tansa kustan­nus­te­ho­kuutta ja laatua verrattuna vastaavaan parhaaseen käytäntöön. Nythän meillä ei tällaista mekanismia ole?, Orpo toteaa.

?Palve­lua­loite olisi helppo ja kevyt toteuttaa, kun mitään uusia lakeja ei välttä­mättä tarvitsisi säätää. Palve­lua­loitteen kaltai­sille kokei­luille löytyy myös vahva tuki halli­tus­oh­jel­masta. Palve­lua­loite olisi oiva tapa uudistaa Suomea ja tukea kotimaista yrittä­jyyttä, Orpo perus­telee.

Halli­tus­oh­jel­massa palve­lu­tuo­tannon kehit­tä­mi­sestä todetaan seuraavaa: ? Palve­luiden kustan­nusten ja laadun vertailua sekä läpinä­ky­vyyttä kehitetään mm. selvit­tä­mällä ja edistä­mällä sitä tukevia käytäntöjä ja kokeiluja.?

?Mitkä ovat perusteet vastustaa tätä uutta mahdol­li­suutta tehdä asiat paremmin?, Orpo kysyy.

Lisätietoja: Petteri Orpo, p. 050 5122 043


Kokoomus.fi