Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus julkaisi kunnal­lis­po­liit­ti­sen kannan­o­ton

Kokoo­mus julkaisi kunnal­lis­po­liit­ti­sen kannan­o­ton

Julkaistu:

Kokoo­mus luot­taa vahvoi­hin perus­kun­tiin, jotka elin­voi­mai­sina pysty­vät järjes­tä­mään esimer­kiksi laaduk­kaat sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut. Tavoit­teena on sellai­nen kunta­ra­kenne, että kunnat pysty­vät parem­paan kuin pelk­kään laki­sää­teis­ten tehtä­vien täyt­tä­mi­seen.

Kokoo­mus­lais­ten kunta­päät­tä­jien tavoit­teena on kunta, jossa arki on suju­vaa. Palve­lut tuodaan mahdol­li­sim­man lähelle kunta­lai­sia, järke­villä tavoilla. Kokoo­mus­lai­sessa huomi­sen kunnassa hallinto on vain väline parem­pien palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi. Siksi hallin­non uudis­ta­mi­seen suhtau­du­taan avoi­min mielin.

Kokoo­mus haluaa myös, että kunta­uu­dis­tus toteu­te­taan rohkeasti, posi­tii­vi­sesti ja raken­ta­vasti uudis­taen.

Kunta­kan­nan­o­ton pohjana on Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan valmis­te­lema “Suju­vat palve­lut, vahvat perus­kun­nat” -kannan­otto vuodelta 2011.

Kunta­kan­nan­otto on ladat­ta­vissa alta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content