• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus julkaisi kunnal­lis­po­liit­ti­sen kannan­o­ton
  Twiittaa

  Kokoo­mus julkaisi kunnal­lis­po­liit­ti­sen kannan­o­ton

  Julkaistu: 17.06.2012 Uncategorized

  Kokoo­mus luot­taa vahvoi­hin perus­kun­tiin, jotka elin­voi­mai­sina pysty­vät järjes­tä­mään esimer­kiksi laaduk­kaat sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut. Tavoit­teena on sellai­nen kunta­ra­kenne, että kunnat pysty­vät parem­paan kuin pelk­kään laki­sää­teis­ten tehtä­vien täyt­tä­mi­seen.

  Kokoo­mus­lais­ten kunta­päät­tä­jien tavoit­teena on kunta, jossa arki on suju­vaa. Palve­lut tuodaan mahdol­li­sim­man lähelle kunta­lai­sia, järke­villä tavoilla. Kokoo­mus­lai­sessa huomi­sen kunnassa hallinto on vain väline parem­pien palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi. Siksi hallin­non uudis­ta­mi­seen suhtau­du­taan avoi­min mielin.

  Kokoo­mus haluaa myös, että kunta­uu­dis­tus toteu­te­taan rohkeasti, posi­tii­vi­sesti ja raken­ta­vasti uudis­taen.

  Kunta­kan­nan­o­ton pohjana on Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan valmis­te­lema “Suju­vat palve­lut, vahvat perus­kun­nat” -kannan­otto vuodelta 2011.

  Kunta­kan­nan­otto on ladat­ta­vissa alta.