Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus julkaisi kunnal­lis­po­liit­ti­sen kannan­o­ton

Kokoo­mus julkaisi kunnal­lis­po­liit­ti­sen kannan­o­ton

Julkaistu:

Kokoo­mus luot­taa vahvoi­hin perus­kun­tiin, jotka elin­voi­mai­sina pysty­vät järjes­tä­mään esimer­kiksi laaduk­kaat sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut. Tavoit­teena on sellai­nen kunta­ra­kenne, että kunnat pysty­vät parem­paan kuin pelk­kään laki­sää­teis­ten tehtä­vien täyt­tä­mi­seen.

Kokoo­mus­lais­ten kunta­päät­tä­jien tavoit­teena on kunta, jossa arki on suju­vaa. Palve­lut tuodaan mahdol­li­sim­man lähelle kunta­lai­sia, järke­villä tavoilla. Kokoo­mus­lai­sessa huomi­sen kunnassa hallinto on vain väline parem­pien palve­lui­den järjes­tä­mi­seksi. Siksi hallin­non uudis­ta­mi­seen suhtau­du­taan avoi­min mielin.

Kokoo­mus haluaa myös, että kunta­uu­dis­tus toteu­te­taan rohkeasti, posi­tii­vi­sesti ja raken­ta­vasti uudis­taen.

Kunta­kan­nan­o­ton pohjana on Kokoo­muk­sen kunnal­lis- ja alue­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan valmis­te­lema “Suju­vat palve­lut, vahvat perus­kun­nat” -kannan­otto vuodelta 2011.

Kunta­kan­nan­otto on ladat­ta­vissa alta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content