Kokoomus julkaisi kunnal­lis­po­liit­tisen kannanoton – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus julkaisi kunnal­lis­po­liit­tisen kannanoton

Kokoomus julkaisi kunnal­lis­po­liit­tisen kannanoton

Julkaistu: 17.06.2012 Uncategorized

Kokoomus luottaa vahvoihin perus­kuntiin, jotka elinvoi­maisina pystyvät järjes­tämään esimer­kiksi laadukkaat sosiaali- ja terveys­pal­velut. Tavoit­teena on sellainen kunta­ra­kenne, että kunnat pystyvät parempaan kuin pelkkään lakisää­teisten tehtävien täyttä­miseen.

Kokoo­mus­laisten kunta­päät­täjien tavoit­teena on kunta, jossa arki on sujuvaa. Palvelut tuodaan mahdol­li­simman lähelle kunta­laisia, järke­villä tavoilla. Kokoo­mus­lai­sessa huomisen kunnassa hallinto on vain väline parempien palve­luiden järjes­tä­mi­seksi. Siksi hallinnon uudis­ta­miseen suhtau­dutaan avoimin mielin.

Kokoomus haluaa myös, että kunta­uu­distus toteu­tetaan rohkeasti, positii­vi­sesti ja raken­ta­vasti uudistaen.

Kunta­kan­nanoton pohjana on Kokoo­muksen kunnallis- ja aluepo­liit­tisen toimi­kunnan valmis­telema “Sujuvat palvelut, vahvat perus­kunnat” -kannanotto vuodelta 2011.

Kunta­kan­nanotto on ladat­ta­vissa alta.


Kokoomus.fi