• FI
 • SV
 • MENU
  Virk­ku­nen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­mi­sen paikka
  Twiittaa

  Virk­ku­nen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­mi­sen paikka

  Julkaistu: 18.05.2013 Uncategorized

  Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen kannus­taa myös maaseu­tu­mai­sia kuntia tart­tu­maan kunta- ja palve­lu­ra­ke­ne­uu­dis­tuk­sen tuomiin mahdol­li­suuk­siin.

  - Suomen asuk­kaista yli miljoona asuu maaseu­tua­lueilla. Kuntien kannat­taa myös näillä seuduilla selvit­tää tarkoin, mitä hyötyjä seudulle voitai­siin saada voimat yhdis­tä­mällä. Usein suurempi kunta tarkoit­taisi vakaam­paa kunta­ta­loutta, ja laajem­paa asian­tun­te­musta, kun koko henki­löstö saatai­siin saman kunnan palk­ka­lis­toille. Arjen kannalta tärkei­den lähi­pal­ve­lui­den pitää silti jatkos­sa­kin olla siellä, missä ihmi­set­kin ovat, Kuopion Kirk­ko­päi­vien “Hauta­jai­set seis, maaseutu elää”, semi­naa­rissa puhu­nut Virk­ku­nen muis­tutti.

  Parhail­laan uudis­tet­ta­van kunta­lain tärkeim­mäksi tavoit­teeksi minis­teri nosti demo­kra­tian vahvis­ta­mi­sen.

  - Jatku­vasti laske­nut kunta­vaa­lien äänes­tys­pro­sentti on meille päät­tä­jille vakava merkki. Muutama vuosi sitten maaseu­tu­kat­sauk­sen taus­taksi toteu­tettu kansa­lais­ky­sely osoitti, että maaseu­dun asuk­kaat olivat petty­neitä edus­tuk­sel­li­seen demo­kra­ti­aan. Päät­tä­jien yhteis­työ­halu ja uudis­tu­mis­kyky koet­tiin huonoksi, ja maaseu­dulla ongel­mana pidet­tiin myös luot­ta­mus­toi­mien keskit­ty­mistä samoille ihmi­sille.

  - Kuntien toiminta on kyet­tävä uudis­ta­maan niin, että myös tule­vai­suu­den suoma­lai­set koki­si­vat kunnan omaksi asiak­seen. Tähän uudesta kunta­laista halu­taan toimi­vat työka­lut. Edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian vahvis­ta­mi­sen lisäksi asuk­kaat tarvit­se­vat lisää suoria osal­lis­tu­mi­sen ja vaikut­ta­mi­sen väyliä.
  Kesällä voimaan astuva vanhus­pal­ve­lu­laki tuo laki­sää­tei­set vanhus­neu­vos­tot joka kuntaan.

  - Jotta pystyi­simme uudis­ta­maan kuntien ajat­te­lua, myös nuori­so­val­tuus­to­jen roolia on syytä vahvis­taa ja tehdä ne laki­sää­tei­siksi. Itse olen halu­kas selvit­tä­mään myös kunta­vaa­lien äänes­ty­si­kä­ra­jan alen­ta­mi­sen 16-vuoteen. Kirkko on ollut tässä edel­lä­kä­vi­jänä. Tarvit­semme päätök­sen­te­koon tule­vai­suu­den ääntä, Virk­ku­nen sanoi.

  Kunta­lain koko­nai­suu­dis­tus on parhail­laan käyn­nissä. Kuntien taloutta, hallin­toa ja johta­mista sääte­le­vän lain on määrä tulla voimaan 2015 alusta. Halli­tus tekee linjauk­set sen tule­vista suun­ta­vii­voista lähi­viik­koina.