Virkkunen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­misen paikka – kokoomus.fi
MENU
Virkkunen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­misen paikka

Virkkunen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­misen paikka

Julkaistu: 18.05.2013 Uncategorized

Hallinto- ja kunta­mi­nisteri Henna Virkkunen kannustaa myös maaseu­tu­maisia kuntia tarttumaan kunta- ja palve­lu­ra­ke­ne­uu­dis­tuksen tuomiin mahdol­li­suuksiin.

- Suomen asukkaista yli miljoona asuu maaseu­tua­lueilla. Kuntien kannattaa myös näillä seuduilla selvittää tarkoin, mitä hyötyjä seudulle voitaisiin saada voimat yhdis­tä­mällä. Usein suurempi kunta tarkoit­taisi vakaampaa kunta­ta­loutta, ja laajempaa asian­tun­te­musta, kun koko henki­löstö saataisiin saman kunnan palkka­lis­toille. Arjen kannalta tärkeiden lähipal­ve­luiden pitää silti jatkos­sakin olla siellä, missä ihmisetkin ovat, Kuopion Kirkko­päivien “Hauta­jaiset seis, maaseutu elää”, seminaa­rissa puhunut Virkkunen muistutti.

Parhaillaan uudis­tet­tavan kuntalain tärkeim­mäksi tavoit­teeksi ministeri nosti demokratian vahvis­ta­misen.

- Jatku­vasti laskenut kunta­vaalien äänes­tys­pro­sentti on meille päättä­jille vakava merkki. Muutama vuosi sitten maaseu­tu­kat­sauksen taustaksi toteu­tettu kansa­lais­kysely osoitti, että maaseudun asukkaat olivat petty­neitä edustuk­sel­liseen demokra­tiaan. Päättäjien yhteis­työhalu ja uudis­tu­miskyky koettiin huonoksi, ja maaseu­dulla ongelmana pidettiin myös luotta­mus­toimien keskit­ty­mistä samoille ihmisille.

- Kuntien toiminta on kyettävä uudis­tamaan niin, että myös tulevai­suuden suoma­laiset kokisivat kunnan omaksi asiakseen. Tähän uudesta kunta­laista halutaan toimivat työkalut. Edustuk­sel­lisen demokratian vahvis­ta­misen lisäksi asukkaat tarvit­sevat lisää suoria osallis­tu­misen ja vaikut­ta­misen väyliä.
Kesällä voimaan astuva vanhus­pal­ve­lulaki tuo lakisää­teiset vanhus­neu­vostot joka kuntaan.

- Jotta pystyi­simme uudis­tamaan kuntien ajattelua, myös nuori­so­val­tuus­tojen roolia on syytä vahvistaa ja tehdä ne lakisää­tei­siksi. Itse olen halukas selvit­tämään myös kunta­vaalien äänes­ty­si­kä­rajan alenta­misen 16-vuoteen. Kirkko on ollut tässä edellä­kä­vijänä. Tarvit­semme päätök­sen­tekoon tulevai­suuden ääntä, Virkkunen sanoi.

Kuntalain kokonai­suu­distus on parhaillaan käynnissä. Kuntien taloutta, hallintoa ja johta­mista sääte­levän lain on määrä tulla voimaan 2015 alusta. Hallitus tekee linjaukset sen tulevista suunta­vii­voista lähiviik­koina.


Kokoomus.fi