Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­mi­sen paikka

Virk­ku­nen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­mi­sen paikka

Julkaistu:

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen kannus­taa myös maaseu­tu­mai­sia kuntia tart­tu­maan kunta- ja palve­lu­ra­ke­ne­uu­dis­tuk­sen tuomiin mahdol­li­suuk­siin.

- Suomen asuk­kaista yli miljoona asuu maaseu­tua­lueilla. Kuntien kannat­taa myös näillä seuduilla selvit­tää tarkoin, mitä hyötyjä seudulle voitai­siin saada voimat yhdis­tä­mällä. Usein suurempi kunta tarkoit­taisi vakaam­paa kunta­ta­loutta, ja laajem­paa asian­tun­te­musta, kun koko henki­löstö saatai­siin saman kunnan palk­ka­lis­toille. Arjen kannalta tärkei­den lähi­pal­ve­lui­den pitää silti jatkos­sa­kin olla siellä, missä ihmi­set­kin ovat, Kuopion Kirk­ko­päi­vien “Hauta­jai­set seis, maaseutu elää”, semi­naa­rissa puhu­nut Virk­ku­nen muis­tutti.

Parhail­laan uudis­tet­ta­van kunta­lain tärkeim­mäksi tavoit­teeksi minis­teri nosti demo­kra­tian vahvis­ta­mi­sen.

- Jatku­vasti laske­nut kunta­vaa­lien äänes­tys­pro­sentti on meille päät­tä­jille vakava merkki. Muutama vuosi sitten maaseu­tu­kat­sauk­sen taus­taksi toteu­tettu kansa­lais­ky­sely osoitti, että maaseu­dun asuk­kaat olivat petty­neitä edus­tuk­sel­li­seen demo­kra­ti­aan. Päät­tä­jien yhteis­työ­halu ja uudis­tu­mis­kyky koet­tiin huonoksi, ja maaseu­dulla ongel­mana pidet­tiin myös luot­ta­mus­toi­mien keskit­ty­mistä samoille ihmi­sille.

- Kuntien toiminta on kyet­tävä uudis­ta­maan niin, että myös tule­vai­suu­den suoma­lai­set koki­si­vat kunnan omaksi asiak­seen. Tähän uudesta kunta­laista halu­taan toimi­vat työka­lut. Edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian vahvis­ta­mi­sen lisäksi asuk­kaat tarvit­se­vat lisää suoria osal­lis­tu­mi­sen ja vaikut­ta­mi­sen väyliä.
Kesällä voimaan astuva vanhus­pal­ve­lu­laki tuo laki­sää­tei­set vanhus­neu­vos­tot joka kuntaan.

- Jotta pystyi­simme uudis­ta­maan kuntien ajat­te­lua, myös nuori­so­val­tuus­to­jen roolia on syytä vahvis­taa ja tehdä ne laki­sää­tei­siksi. Itse olen halu­kas selvit­tä­mään myös kunta­vaa­lien äänes­ty­si­kä­ra­jan alen­ta­mi­sen 16-vuoteen. Kirkko on ollut tässä edel­lä­kä­vi­jänä. Tarvit­semme päätök­sen­te­koon tule­vai­suu­den ääntä, Virk­ku­nen sanoi.

Kunta­lain koko­nai­suu­dis­tus on parhail­laan käyn­nissä. Kuntien taloutta, hallin­toa ja johta­mista sääte­le­vän lain on määrä tulla voimaan 2015 alusta. Halli­tus tekee linjauk­set sen tule­vista suun­ta­vii­voista lähi­viik­koina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content