Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­mi­sen paikka

Virk­ku­nen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­mi­sen paikka

Julkaistu:

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen kannus­taa myös maaseu­tu­mai­sia kuntia tart­tu­maan kunta- ja palve­lu­ra­ke­ne­uu­dis­tuk­sen tuomiin mahdol­li­suuk­siin.

- Suomen asuk­kaista yli miljoona asuu maaseu­tua­lueilla. Kuntien kannat­taa myös näillä seuduilla selvit­tää tarkoin, mitä hyötyjä seudulle voitai­siin saada voimat yhdis­tä­mällä. Usein suurempi kunta tarkoit­taisi vakaam­paa kunta­ta­loutta, ja laajem­paa asian­tun­te­musta, kun koko henki­löstö saatai­siin saman kunnan palk­ka­lis­toille. Arjen kannalta tärkei­den lähi­pal­ve­lui­den pitää silti jatkos­sa­kin olla siellä, missä ihmi­set­kin ovat, Kuopion Kirk­ko­päi­vien “Hauta­jai­set seis, maaseutu elää”, semi­naa­rissa puhu­nut Virk­ku­nen muis­tutti.

Parhail­laan uudis­tet­ta­van kunta­lain tärkeim­mäksi tavoit­teeksi minis­teri nosti demo­kra­tian vahvis­ta­mi­sen.

- Jatku­vasti laske­nut kunta­vaa­lien äänes­tys­pro­sentti on meille päät­tä­jille vakava merkki. Muutama vuosi sitten maaseu­tu­kat­sauk­sen taus­taksi toteu­tettu kansa­lais­ky­sely osoitti, että maaseu­dun asuk­kaat olivat petty­neitä edus­tuk­sel­li­seen demo­kra­ti­aan. Päät­tä­jien yhteis­työ­halu ja uudis­tu­mis­kyky koet­tiin huonoksi, ja maaseu­dulla ongel­mana pidet­tiin myös luot­ta­mus­toi­mien keskit­ty­mistä samoille ihmi­sille.

- Kuntien toiminta on kyet­tävä uudis­ta­maan niin, että myös tule­vai­suu­den suoma­lai­set koki­si­vat kunnan omaksi asiak­seen. Tähän uudesta kunta­laista halu­taan toimi­vat työka­lut. Edus­tuk­sel­li­sen demo­kra­tian vahvis­ta­mi­sen lisäksi asuk­kaat tarvit­se­vat lisää suoria osal­lis­tu­mi­sen ja vaikut­ta­mi­sen väyliä.
Kesällä voimaan astuva vanhus­pal­ve­lu­laki tuo laki­sää­tei­set vanhus­neu­vos­tot joka kuntaan.

- Jotta pystyi­simme uudis­ta­maan kuntien ajat­te­lua, myös nuori­so­val­tuus­to­jen roolia on syytä vahvis­taa ja tehdä ne laki­sää­tei­siksi. Itse olen halu­kas selvit­tä­mään myös kunta­vaa­lien äänes­ty­si­kä­ra­jan alen­ta­mi­sen 16-vuoteen. Kirkko on ollut tässä edel­lä­kä­vi­jänä. Tarvit­semme päätök­sen­te­koon tule­vai­suu­den ääntä, Virk­ku­nen sanoi.

Kunta­lain koko­nai­suu­dis­tus on parhail­laan käyn­nissä. Kuntien taloutta, hallin­toa ja johta­mista sääte­le­vän lain on määrä tulla voimaan 2015 alusta. Halli­tus tekee linjauk­set sen tule­vista suun­ta­vii­voista lähi­viik­koina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content